Receptbelagd produkt

Receptbelagd produkt

Logga in för att se och handla dina recept.

 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   1. NAMN PÅ OCH ADRESS TILL INNEHAVAREN AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING OCH NAMN PÅ OCH ADRESS TILL INNEHAVAREN AV TILLVERKNINGSTILLSTÅND SOM ANSVARAR FÖR FRISLÄPPANDE AV TILLVERKNINGSSATS, OM OLIKA

   Dopharma Research B.V.

   Zalmweg 24

   4941 VX Raamsdonksveer - Nederländerna

   2. DET VETERINÄRMEDICINSKA LÄKEMEDLETS NAMN

   Melovem, 5 mg/ml, injektionsvätska, lösning, för nötkreatur och svin

   3. DEKLARATION AV AKTIV(A) SUBSTANS OCH ÖVRIGA SUBSTANSER

   Varje ml innehåller:

   Aktiv substans:

   Meloxikam 5 mg/ml

   Hjälpämne:

   Benzylalkohol 50 mg


   Klar, grönaktig-gul lösning.

   4. INDIKATION(ER)


   Nötkreatur:

   För användning vid akut luftvägsinfektion tillsammans med lämplig antibiotikabehandling för att

   reducera kliniska symtom hos nötkreatur.

   För användning vid diarré i kombination med oral rehydreringsbehandling för att reducera kliniska

   symtom hos kalvar, över 1 vecka gamla, och yngre icke lakterande nötkreatur.

   För postoperativ smärtlindring efter avhorning av kalvar.

   Svin:

   För användning vid icke-infektiösa störningar i rörelseapparaten för att reducera symptom av hälta och

   inflammation.

   För lindring av post-operativ smärta i samband med mindre mjukdelskirurgiska ingrepp såsom

   kastration.

   5. KONTRAINDIKATIONER

   Djur med nedsatt lever-, hjärt-, eller njurfunktion och blödningsrubbningar skall ej behandlas.

   Detsamma gäller om det förekommer tecken på gastrointestinala sår och blödningar.

   Skall inte användas vid överkänslighet mot aktiv substans, eller mot något hjälpämne.

   Vid diarré hos nötkreatur skall djur yngre än 1 vecka ej behandlas.

   Skall inte användas till grisar yngre än 2 dagar.

   6. BIVERKNINGAR

   Övergående svullnad på injektionsstället rapporterades som vanligt förekommande vid kliniska studier

   efter subkutanadministrering till nötkreatur. Svullnaden på injektionsstället kan vara smärtsam.

   Övergående svullnad på injektionsstället observerades vid kliniska studier efter intramuskuläradministrering till svin.

   I mycket sällsynta fall kan anafylaktoida reaktioner uppträda, vilka bör behandlas symtomatiskt.

   Om du observerar allvarliga biverkningar eller andra effekter som inte nämns i denna bipacksedel, tala om det för veterinären.

   7. DJURSLAG

   Nötkreatur (kalvar och yngre nötkreatur) och svin

   8. DOSERING FÖR VARJE DJURSLAG, ADMINISTRERINGSSÄTT OCH ADMINISTRERINGSVÄG(AR)


   Nötkreatur:

   En enstaka subkutaninjektion med doseringen 0,5 mg meloxikam/kg kroppsvikt (dvs. 10,0 ml/100 kg kroppsvikt) i kombination med lämplig antibiotika- och/eller oral rehydreringsbehandling.

   Svin:

   Störningar i rörelseapparaten:

   En intramuskulärinjektion om 0,4 mg meloxikam/kg kroppsvikt (dvs. 2,0 ml/25 kg kroppsvikt).

   Vid behov kan en andra administrering av meloxikam ges efter 24 timmar. Det rekommenderas att den

   andra injektionen ges på ett annat ställe än den första, eftersom lokal tolerans endast bedömts efter en engångsinjektion.


   Reducering av post-operativ smärta: En intramuskulärinjektion med en dos på 0,4 mg meloxikan/kg kroppsvikt (d.v.s. 0,4 ml/5 kg kroppsvikt) före operation.

   Särskild noggrannhet ska iakttas för att säkerställa korrekt dos; en lämplig injektionsspruta ska användas och kroppsvikten uppskattas noga.

   9. ANVISNING FÖR KORREKT ADMINISTRERING

   Undvik kontamination under användande.

   10. KARENSTIDER

   Nötkreatur: kött och inälvor: 15 dagar. Ej tillåtet för användning till lakterande djur som producerar mjölk för humankonsumtion.

   Svin: kött och inälvor: 5 dagar

   11. SÄRSKILDA FÖRVARINGSANVISNINGAR

   Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

   Förvara injektionsflaskan i ytterkartongen. Ljuskänsligt.

   Inga särskilda temperaturanvisningar.

   Hållbarhet efter det att förpackningen öppnats första gången: 28 dagar.

   Använd inte efter utgångsdatum (EXP) på kartongen och flaskan.

   12. SÄRSKILD(A) VARNING(AR)

   Behandling av kalvar med Melovem 20 minuter före avhorning minskar postoperativ smärta.

   Enbart Melovem ger inte tillräcklig smärtlindring under avhorningen. För att uppnå tillräcklig

   smärtlindring under kirurgi krävs ytterligare medicinering med ett passande analgetikum.

   Behandling av smågrisar med Melovem innan kastration reducerar post-operativ smärta. För att uppnå

   smärtlindring under operation är samtidig medicinering med ett passande anestetiskt/sedativt preparat

   nödvändig.

   För att uppnå bästa möjliga postoperativa smärtlindring, bör Melovem ges 30 minuter före ett

   kirurgiskt ingrepp.

   Försiktighetsåtgärder för djur

   Om biverkningar uppträder skall behandlingen avbrytas och veterinär skall uppsökas.

   Svårt dehydrerade, hypovolemiska eller hypotensiva djur som kräver parenteralrehydrering skall ej

   behandlas, då det kan finnas en potentiell risk för renaltoxicitet.

   Försiktighetsåtgärder för personer som administrerar läkemedlet

   Oavsiktlig självinjektion kan orsaka smärta. Personer med känd överkänslighet för icke-steroida

   antiinflammatoriska läkemedel (NSAID) skall undvika kontakt med det veterinärmedicinska

   läkemedlet.

   I händelse av oavsiktlig självinjektion skall läkare kontaktas omedelbart och bipacksedel eller

   förpackning uppvisas.

   Användning under dräktighet och laktation

   Nötkreatur: Kan ges under dräktighet.

   Svin: Kan ges under dräktighet och laktation.

   Andra läkemedel och Melovem

   Ska inte ges samtidigt med glukokortikosteroider, andra icke-steroida antiinflammatoriska läkemedel

   eller antikoagulantia.

   Andra läkemedel och Melovem

   Överdosering

   Vid överdosering ska symtomatisk behandling sättas in.

   13. SÄRSKILDA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR DESTRUKTION AV EJ ANVÄNT LÄKEMEDEL ELLER AVFALL, I FÖREKOMMANDE FALL

   Avfall skall kasseras enligt gällande anvisningar.

   14. DATUM DÅ BIPACKSEDELN SENAST GODKÄNDES

   Utförlig information om detta veterinärmedicinska läkemedel finns tillgänglig på Europeiska läkemedelsmyndigheten hemsida http://www.ema.europa.eu/.

   15. ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

   Pappkartong med 1 ofärgad injektionsflaska av typ 1-glas på 100 ml, försluten med en gummipropp av

   bromobutyl och förseglad med en aluminiumhatt.

  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 12, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – Gäller alla beställningar på apoteket.se.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Melovem

  Injektionsvätska, lösning 5 mg/ml 100 milliliter Injektionsflaska

  • Varunummer: 066195
  • Tillverkare: Salfarm Scandinavia AB

  165 kr

  Jämförpris: 1,65 kr / milliliter

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?