Receptbelagd produkt

Receptbelagd produkt

Logga in för att se och handla dina recept.

 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning. Detta kommer att göra det möjligt att snabbt identifiera ny säkerhetsinformation. Du kan hjälpa till genom att rapportera de biverkningar du eventuellt får. Information om hur du rapporterar biverkningar finns i slutet av avsnitt Biverkningar.


   Bipacksedel: Information till användaren


    

   Mekinist 0,5 mg filmdragerade tabletter

   Mekinist 2 mg filmdragerade tabletter

   trametinib

   Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

   - Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

   - Om du har ytterligare frågor, vänd dig till läkare, sjuksköterska eller apotekspersonal.

   - Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

   - Om du får biverkningar, tala med läkare, sjuksköterska eller apotekspersonal. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

   I denna bipacksedel finner du information om:
   1. Vad Mekinist är och vad det används för
   2. Vad du behöver veta innan du tar Mekinist
   3. Hur du tar Mekinist
   4. Eventuella biverkningar
   5. Hur Mekinist ska förvaras
   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   1. Vad Mekinist är och vad det används för

   Mekinist är ett läkemedel som innehåller den aktiva substansen trametinib. Det används antingen ensamt eller i kombination med ett annat läkemedel som innehåller dabrafenib för att behandla melanom, en typ av hudcancer:


   • som har en särskild förändring (mutation) i en gen som kallas BRAF, och

   • som har spridit sig till andra delar av kroppen, eller som inte kan opereras bort.


   Denna genmutation kan vara orsaken till att melanomet har utvecklats. Detta läkemedel riktar sig mot proteiner som tillverkas av denna förändrade gen och bromsar eller stoppar cancerutvecklingen.

   2. Vad du behöver veta innan du tar Mekinist

    

   Mekinist ska endast användas för att behandla melanom med BRAF-mutationen. Innan du påbörjar din behandling kommer läkaren därför testa om du har denna mutation.


   Om läkaren ordinerar kombinationsbehandling med Mekinist och dabrafenib, läs dabrafenibs bipacksedel noggrant, liksom denna bipacksedel.


   Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare, sjuksköterska eller apotekspersonal.


   Ta inte Mekinist:

   - om du är allergisk mot trametinib eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).


   Rådgör med din läkare om du tror att detta gäller dig.

   Varningar och försiktighet

   Tala med läkare innan du tar ditt läkemedel. Din läkare behöver veta:


   • om du har problem med levern. Läkaren kan ta blodprover för att kontrollera din leverfunktion under tiden som du tar detta läkemedel.

   • om du har eller har haft problem med njurarna.

   • om du har eller har haft problem med lungorna eller andningen.

   • om du har hjärtproblem såsom hjärtsvikt eller problem med hur hjärtat slår.

   • om du har ögonproblem inklusive blockering av venen som dränerar ögat (retinalvensocklusion) eller svullnad i ögat som kan vara orsakad av vätskeläckage (korioretinopati).


   Innan du tar Mekinist i kombination med dabrafenib behöver din läkare veta:

   om du har haft någon annan typ av cancer än melanom, eftersom du kan löpa en större risk att utveckla andra typer av cancer än hudcancer när du tar Mekinist.


   Rådgör med läkare om du tror att dessa problem kan gälla dig.


   Symtom du behöver vara uppmärksam på

   En del personer som tar Mekinist får andra problem som kan vara allvarliga. Du måste känna till vilka viktiga symtom du behöver vara uppmärksam på.


   Blödning

   Att ta Mekinist eller kombinationsbehandling med Mekinist och dabrafenib kan orsaka allvarliga blödningar i din hjärna, matsmältningssystemet (som magsäck, ändtarm och tarm), lungor och andra organ, och kan vara dödliga. Symtom på blödning kan vara:

   • huvudvärk, yrsel eller trötthetskänsla

   • blod i avföringen eller svart avföring

   • blod i urinen

   • magsmärta

   • blod i upphostning/kräkning


   Tala om för läkare så snart som möjligt om du får något av dessa symtom.


   Hjärtproblem

   Mekinist kan orsaka hjärtproblem, eller förvärra hjärtproblem som redan finns (se även ”Hjärtproblem” i avsnitt 4).

   Tala om för läkaren om du har någon hjärtsjukdom. Läkaren kommer att göra olika tester för att kontrollera att ditt hjärta fungerar som det ska, både före och under tiden du behandlas med läkemedlet. Tala omedelbart om för läkare om det känns som att hjärtat bultar hårt, hjärtslagen är snabba eller oregelbundna, eller om du känner dig yr, trött eller vimmelkantig, andfådd eller om benen svullnar. Läkaren kan besluta att göra uppehåll i behandlingen eller stoppa den helt och hållet om det behövs.


   Feber

   Att ta Mekinist eller kombinationsbehandling med Mekinist och dabrafenib kan orsaka feber, även om det är mer sannolikt om du tar kombinationsbehandlingen. I vissa fall kan personer med feber få lågt blodtryck, yrsel eller andra symtom.


   Tala om för läkare omedelbart om du får en temperatur över 38,5ºC under tiden du tar ditt läkemedel.


   Förändringar på din hud som kan tyda på ny hudcancer

   Kombinationsbehandling med Mekinist och dabrafenib kan orsaka en annan typ av hudcancer som kallas kutanskivepitelcancer (cuSCC). Vanligtvis är denna förändring lokal och kan tas bort med kirurgi och behandlingen kan fortsätta.


   Vissa personer som tar Mekinist i kombination med dabrafenib kan också märka att nya melanom har uppkommit. De här förändringarna tas vanligtvis bort med kirurgi och behandlingen kan fortsätta.


   Läkaren kommer att kontrollera din hud innan du påbörjar behandlingen och med jämna mellanrum.

   Tala omedelbart om för läkaren om du märker några hudförändringar under tiden du tar det här läkemedlet eller efter det att behandlingen har avslutats (se även avsnitt 4).


   Leverproblem

   Mekinist, eller kombinationen med dabrafenib, kan orsaka problem med din lever som kan utvecklas till allvarliga tillstånd såsom hepatit (leverinflammation) och leversvikt, vilka kan vara dödliga. Läkare kommer med jämna mellanrum kontrollera dig. Tecken på att din lever inte fungerar som den ska kan vara:

   • aptitlöshet

   • illamående

   • kräkningar

   • ont i magen (buken)

   • gulaktig färg i hud eller ögonvitor (gulsot)

   • mörkfärgad urin

   • hudklåda


   Tala om för läkare så snart som möjligt om du får något av dessa symtom.


   Ögonproblem

   Läkaren ska undersöka dina ögon under tiden du tar detta läkemedel. Mekinist kan orsaka ögonproblem, bland annat blindhet. Mekinist rekommenderas inte om du har haft en propp i den ven som för blod från ögat (retinalvensocklusion). Tala omedelbart om för läkaren om du får följande ögonsymtom: dimsyn, synförlust eller andra synförändringar, färgade prickar i ditt synfält eller halofenomen (ljusringar runt föremål) under din behandling. Läkaren kan besluta att göra uppehåll i behandlingen eller stoppa den helt och hållet om det behövs.


   Lung- eller andningsproblem

   Informera läkaren om du har några lung- eller andningsproblem, inklusive problem med andning ofta åtföljt av torrhosta, andnöd och utmattning. Läkaren kommer eventuellt ordna en undersökning av din lungfunktion innan du börjar ta ditt läkemedel.


   Muskelsmärta

   Mekinist kan resultera i muskelnedbrytning (rabdomyolys). Tala om för läkare så snart som möjligt om du får något av dessa symtom:

   • muskelvärk

   • mörkfärgad urin på grund av njurskada


   Om det är nödvändigt kan din läkare behöva tillfälligt avbryta eller avsluta din behandling helt och hållet.


   Läs informationen under ”Eventuella allvarliga biverkningar” i avsnitt 4 i denna bipacksedel.


   Hål i magsäcken eller tarmen (perforering)

   Att ta Mekinist eller kombinationen av Mekinist och dabrafenib kan öka risken att utveckla hål i tarmväggen. Tala om för din läkare så snart som möjligt om du har svåra buksmärtor.

   Barn och ungdomar

   Mekinist rekommenderas inte till barn och ungdomar eftersom effekterna av Mekinist hos personer under 18 år inte är kända.

   Andra läkemedel och Mekinist

   Innan behandlingen börjar ska du tala om för läkare, sjuksköterska eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel. Detta gäller även receptfria läkemedel.

   Gör upp en förteckning över vilka läkemedel du tar så du kan visa den för läkaren, sjuksköterska eller apotekspersonal när du får ett nytt läkemedel.

   Mekinist med mat och dryck

   Det är viktigt att du tar Mekinist på tom mage, eftersom mat påverkar hur läkemedlet tas upp i kroppen (se avsnitt 3).

   Graviditet, amning och fertilitet

   Mekinist rekommenderas inte under graviditet.

   • Om du är gravid, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare innan du använder detta läkemedel. Mekinist kan skada det ofödda barnet.

   • Om du är kvinna och kan bli gravid måste du använda ett tillförligt preventivmedel medan du tar Mekinist och i 4 månader efter behandlingens slut.

   • Det kan hända att preventivmedel som innehåller hormoner (såsom p-piller, p-sprutor och p-plåster) inte fungerar så bra om du tar Mekinist eller kombinationsbehandlingen (Mekinist och dabrafenib). Du måste använda en annan tillförlitlig preventivmetod såsom en barriärmetod (t. ex. kondom) så att du inte blir gravid medan du tar detta läkemedel. Rådfråga läkare, sjuksköterska eller apotekspersonal.

   • Om du blir gravid medan du tar Mekinist, tala omedelbart om det för läkaren.


   Mekinist rekommenderas inte under amning

   Det är okänt om innehållsämnena i Mekinist kan passera över i bröstmjölk.

   Om du ammar eller planerar att amma måste du tala om det för läkaren. Du rekommenderas att inte amma medan du tar Mekinist. Du och läkaren avgör om du ska ta Mekinist eller amma.


   Fertilitet – avser både män och kvinnor

   Mekinist kan försämra fertiliteten hos både män och kvinnor.


   Att ta Mekinist med dabrafenib: Dabrafenib kan permanent minska fertiliteten hos män. Utöver detta det kan män som tar dabrafenib få sänkt antal spermier och det är osäkert om spermieantalet kommer att återgå till normala nivåer efter avslutad behandling.


   Prata med läkaren före behandlingsstart om vilka möjligheter det finns att förbättra dina chanser att få barn i framtiden.


   Om du har ytterligare frågor om hur detta läkemedel påverkar fertilitet kan du tala med läkare, sjuksköterska eller apotekspersonal.

   Körförmåga och användning av maskiner

   Mekinist kan ha biverkningar som kan påverka din körförmåga och förmåga att använda maskiner. Undvik att köra något fordon och använda maskiner om du känner dig trött eller svag, om du har problem med synen eller om du känner dig kraftlös.


   Beskrivningar av dessa effekter finns i andra avsnitt (se avsnitt 2 och 4).

   Läs all information i denna bipacksedel för vägledning.

   Diskutera med läkare, sjuksköterska eller apotekspersonal om du undrar över något. Din sjukdom, symtomen och behandlingssituationen kan också påverka din körförmåga och förmåga att använda maskiner.


   3. Hur du tar Mekinist

   Ta alltid detta läkemedel enligt läkarens, sjuksköterskans eller apotekspersonalens anvisningar. Rådfråga läkare, sjuksköterska eller apotekspersonal om du är osäker.


   Hur mycket du ska ta

   Den vanliga dosen av Mekinist antingen som ensam behandling eller i kombination med dabrafenib är en 2 mg-tablett en gång dagligen. Den rekommenderade dosen av dabrafenib, i kombinationsbehandling med Mekinist är 150 mg två gånger dagligen.


   Läkaren kan besluta att sänka dosen om du får biverkningar.


   Ta inte mer Mekinist än läkaren rekommenderar.


   Hur du tar Mekinist

   Svälj tabletten hel med ett helt glas vatten.

   Ta Mekinist en gång om dagen på tom mage (minst 1 timme före måltid eller 2 timmar efter måltid). Det betyder att:

   • du måste vänta minst 1 timme efter att du har tagit Mekinist innan du äter någonting, eller

   • du måste vänta minst 2 timmar efter att du har ätit innan du tar Mekinist.


   Ta Mekinist vid ungefär samma tidpunkt varje dag.

   Om du har tagit för stor mängd av Mekinist

   Om du har tagit för många Mekinist-tabletter ska du rådfråga läkare, sjuksköterska eller apotekspersonal. Visa dem om möjligt förpackningen med Mekinist och den här bipacksedeln.

   Om du har glömt att ta Mekinist

   Om det har gått mindre än 12 timmar sedan du skulle ha tagit dosen ska du ta den så snart du kommer ihåg det.

   Om det har gått mer än 12 timmar sedan du skulle ha tagit dosen ska du hoppa över den och ta nästa dos vid vanlig tid. Fortsätt sedan ta dina tabletter regelbundet som vanligt.

   Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos.


   Om du slutar att ta Mekinist

   Ta Mekinist så länge som läkaren rekommenderar. Sluta inte om inte läkaren säger åt dig att göra det.


   Om du har ytterligare frågor om Mekinist, kontakta läkare, sjuksköterska eller apotekspersonal.


   Hur du tar Mekinist vid kombinationsbehandling med dabrafenib

   • Ta Mekinist i kombination med dabrafenib enligt läkarens, sjuksköterskans eller apotekspersonalens anvisningar. Ändra ej dosen eller sluta ta Mekinist eller dabrafenib om inte läkaren, sjuksköterskan eller apotekspersonalen säger åt dig att göra det.

   • Ta Mekinist en gång dagligen och dabrafenib två gånger dagligen. Det kan vara bra för dig att få in vanan att ta båda dina läkemedel vid samma tidpunkter varje dag. Mekinist ska tas antingen med morgondosen av dabrafenib eller med kvällsdosen av dabrafenib. Dabrafenibdosen bör tas med ca 12 timmars mellanrum.

   • Ta Mekinist och dabrafenib på tom mage, minst 1 timme före och 2 timmar efter en måltid. Kapslarna och tabletterna ska sväljas hela med ett helt glas vatten.

   • Om du har glömt att ta en dos av Mekinist eller dabrafenib, ta den direkt när du kommer på det. Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos utan ta din nästa dos vid din vanliga tidpunkt:

   - Om det är mindre än 12 timmar till din nästa schemalagada dos av Mekinist, som tas en gång dagligen.

   - Om det är mindre än 6 timmar till din nästa schemalagda dos av dabrafenib, som tas två gånger dagligen.

   • Om du tar för mycket Mekinist eller dabrafenib, kontakta omedelbart läkare, sjuksköterska eller apotekspersonal. Om det är möjligt ta med dig dina Mekinist tabletter och dabrafenib kapslar. Om möjligt visa upp Mekinist och dabrafenib läkemedelsförpackningar med bipacksedlar.

   • Om du får biverkningar kan läkaren bestämma att du ska ta lägre doser av Mekinist och dabrafenib. Ta doserna av Mekinist och dabrafenib exakt enligt läkarens, sjuksköterskans eller apotekspersonalens anvisningar.

   4. Eventuella biverkningar

   Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.


   Eventuella allvarliga biverkningar


   Hjärtproblem

   Mekinist kan påverka ditt hjärtas pumpförmåga. Det är mer troligt att detta påverkar personer som redan har hjärtproblem sedan tidigare. Medan du tar Mekinist kommer du kontrolleras med avseende på hjärtproblem. Tecken och symtom på hjärtproblem inkluderar:

   • känsla av att ditt hjärta slår hårt, snabbt eller oregelbundet

   • yrsel

   • trötthet

   • du känner dig vimmelkantig

   • andfåddhet

   • svullna ben.


   Tala om för läkaren så snart som möjligt om du får något av dessa symtom, vare sig det är första gången du får dem eller om de förvärras.


   Högt blodtryck

   Mekinist kan orsaka eller förvärra högt blodtryck (hypertoni). Läkaren eller sjuksköterska ska kontrollera ditt blodtryck under behandlingen med Mekinist. Kontakta omedelbart läkare eller sjuksköterska om du utvecklar högt blodtryck, ditt blodtryck försämras, eller om du får svår huvudvärk, känner dig vimmelkantig eller känner yrsel.


   Problem med blödning

   Mekinist kan orsaka allvarliga blödningar, speciellt i din hjärna eller mage. Kontakta läkare eller sjuksköterska för omedelbar medicinsk hjälp om du upplever några tecken på blödning, såsom:

   • huvudvärk, yrsel eller svaghetskänsla

   • du hostar upp blod eller levrat blod

   • kräkning som innehåller blod eller som ser ut som kaffesump

   • röd avföring eller avföring som är svart som tjära.


   Ögon-/synproblem

   Mekinist kan orsaka ögonproblem. Mekinist rekommenderas inte om du har haft en propp i den ven som för blod från ögat (retinalvensocklusion). Din läkare kan rekommendera en ögonundersökning innan du tar Mekinist och under tiden du tar det. Din läkare kan rekommendera att du slutar ta Mekinist eller remittera dig till specialist om du får tecken och symtom som rör din syn, som:

   • synförlust

   • röda och irriterade ögon

   • färgade prickar i synfältet

   • halofenomen (ljusringar runt föremål)

   • dimsyn.


   Hudproblem

   Om du märker några hudförändringar medan du tar detta läkemedel, kontakta läkare, sjuksköterska eller apotekspersonal så snart som möjligt.


   Upp till 3 av 100 personer behandlade med Mekinist i kombination med dabrafenib kan få en hudcancerform som kallas kutanskivepitelcancer (cuSCC). Andra kan få en hudcancerform kallad bascellscancer (BCC). Vanligtvis är dessa former av hudcancer lokala och kan tas bort med kirurgi och behandlingen med Mekinist och dabrafenib kan fortsätta utan avbrott.


   Vissa personer som tar Mekinist i kombination med dabrafenib kan också märka att nya melanom har uppkommit. Dessa melanom tas vanligen bort med kirurgi och behandlingen med Mekinist och dabrafenib kan fortsätta utan avbrott.


   Läkaren kommer att undersöka din hud innan du börjar ta dabrafenib, därefter kommer huden att undersökas varje månad under hela behandlingen och under 6 månader efter att den har avslutats. Detta görs för att upptäcka eventuell ny hudcancer.


   Läkaren kommer även att undersöka ditt huvud, nacke, mun och dina lymfkörtlar och din bröstkorg och mage kommer regelbundet att skiktröntgas (datortomografi). Blodprov kommer eventuellt även tas. Undersökningarna är till för att upptäcka om någon annan typ av cancer, inklusive skivepitelcancer, utvecklas i din kropp. Undersökning av bäcken (för kvinnor) och ändtarm rekommenderas också före och efter behandling.


   Undersök din hud regelbundet under tiden du behandlas med dabrafenib.


   Om du uppmärksammar något av nedanstående:

   • ny vårta

   • hudskada eller röd knöl som blöder eller inte läker

   • förändringar i storlek eller färg av födelsemärken


   Tala om för läkare, sjuksköterska eller apotekspersonal så snart som möjligt om du får något av dessa symtom - antingen om de är nya eller om de förvärras.


   Mekinist, som monoterapi eller i kombination med dabrafenib, kan orsaka utslag eller akneliknande utslag. Följ läkarens anvisningar om hur du kan förhindra utslag. Tala om för läkaren eller sjuksköterskan så snart som möjligt om du får något av dessa symtom för första gången eller om de förvärras.

   Kontakta läkaren omedelbart om du får ett allvarligt hudutslag med något av följande symtom: blåsor i huden, blåsor eller sår i munnen, hudavflagning, feber, rodnad eller svullnad i ansiktet eller på fotsulorna.


   Tala om för läkaren eller sjuksköterskan så snart som möjligt om du får hudutslag eller om befintliga hudutslag blir värre.


   Muskelsmärta

   Mekinist kan göra att muskler bryts ner (rabdomyolys). Tala om för läkare eller sjuksköterska om du har några nya eller förvärrade symtom som:

   • muskelsmärta

   • mörkfärgad urin på grund av njurskada.


   Problem med lungorna eller andningen

   Mekinist kan orsaka inflammation i lungorna (pneumonit eller interstitiell lungsjukdom). Tala om för läkaren eller sjuksköterskan om du har några nya symtom på lung- eller andningsproblem eller försämring av tidigare symtom, som:

   • andfåddhet

   • hosta

   • utmattning.


   Andra biverkningar som du kan märka när du tar enbart Mekinist är följande:


   Mycket vanliga biverkningar (kan förekomma hos fler än 1 av 10 personer):


   • Hudutslag, akneliknande utslag, ansiktsrodnad, torr eller kliande hud (se även ”Hudproblem” tidigare i avsnitt 4)

   • Diarré

   • Illamående och kräkningar

   • Förstoppning

   • Magsmärtor

   • Muntorrhet

   • Energilöshet, svaghetskänsla eller trötthet

   • Svullna händer eller fötter

   • Ovanligt håravfall eller uttunnat hår

   • Högt blodtryck (hypertoni)

   • Blödning på olika ställen i kroppen. Kan vara lindrig eller allvarlig

   • Feber (hög kroppstemperatur)

   • Hosta

   • Andfåddhet.


   Vanliga biverkningar (kan förekomma hos upp till 1 av 10 personer):


   • Inflammation i hudens hårsäckar

   • Hudutslag med varfyllda blåsor (se även ”Hudproblem” tidigare i avsnitt 4)

   • Rodnad, narig eller sprucken hud

   • Infektion i huden (cellulit)

   • Nagelproblem såsom förändringar i nagelbädden, nagelsmärtor, infekterade och svullna nagelband

   • Rodnade och smärtande händer och fötter

   • Näsblod

   • Uttorkning (låg vatten- eller vätskehalt)

   • Ömhet i munhålan eller sår i munnen, inflammerade slemhinnor

   • Inflammation i lungorna (pneumonit eller interstitiell lungsjukdom)

   • Svullet ansikte, lokal vävnadssvullnad

   Svullnad runt ögonen

   • Dimsyn

   • Synproblem (seäven ”Ögon-/synproblem” tidigare i avsnitt 4)

   • Förändrad pumpförmåga hos hjärtat (vänsterkammardysfunktion) (se även ”Hjärtproblem” tidigare i avsnitt 4)

   • Puls som är lägre än det normala intervallet och/eller en minskning av hjärtfrekvensen

   • Onormala blodprovsresultat för leverfunktion, minskat antal röda blodkroppar (anemi), onormalt testvärde för kreatinfosfokinas, ett enzym som främst finns i hjärtat, hjärnan och skelettmusklerna

   • Allergisk reaktion (överkänslighet).


   Mindre vanliga biverkningar (kan förekomma hos upp till 1 av 100 personer)


   • Propp i den ven som för blod från ögat (retinalvensocklusion) (se även ”Ögon-/synproblem” tidigare i avsnitt 4)

   • Svullet öga på grund av vätskeläckage (korioretinopati) (se även ”Ögon-/synproblem” tidigare i avsnitt 4)

   • Nedbrytning av muskler, vilket kan orsaka muskelsmärtor och skador på njurarna (rabdomyolys)

   • Svullna nerver baktill i ögat (papillödem) (se även ”Ögon-/synproblem” tidigare i avsnitt 4)

   • Avlossning av det ljuskänsliga skiktet baktill i ögat (näthinnan) från de underliggande skikten (näthinneavlossning) (se även ”Ögon-/synproblem” tidigare i avsnitt 4)

   • Försämrad pumpförmåga hos hjärtat, vilket leder till andfåddhet, uttalad trötthet och svullna anklar och ben (hjärtsvikt)

   • Ett hål (perforering) i magsäcken eller tarmarna

   • Inflammation i tarmarna (kolit).


   Om du får biverkningar, tala med läkare, sjuksköterska eller apotekspersonal. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information.


   Biverkningar när Mekinist och dabrafenib tas tillsammans


   När du tar Mekinist och dabrafenib tillsammans kan du få alla av de ovan listade biverkningarna men frekvensen kan förändras (öka eller minska).


   Du kan även få ytterligare biverkningar på grund utav att du tar dabrafenib samtidigt som Mekinist, se listade biverkningar nedan.


   Tala om för läkaren så snart som möjligt om du får någon utav dessa symtom, antigen om det är första gången du får dem eller om de har förvärrats.


   Vänligen läs bipacksedeln för dabrafenib för detaljer om biverkningar som man kan få när man tar detta läkemedel.


   De biverkningar som du kan få när du tar Mekinist i kombination med dabrafenib är följande:


   Mycket vanliga biverkningar (kan förekomma hos fler än 1 av 10 användare):

   • Yrsel

   • Frossa

   • Feber

   • Utslag, torr hud, klåda, akneliknande problem

   • Minskad aptit

   • Huvudvärk

   • Högt blodtryck

   • Hosta

   • Magsmärtor

   • Illamående, kräkningar

   • Diarré

   • Förstoppning

   • Ledvärk, muskelvärk eller smärta i händer eller fötter

   • Energilöshet, svaghetskänslor

   • Svullna händer eller fötter

   • Näs- och halsinflammation

   • Blödningar

   • Urinvägsinfektion


   Mycket vanliga biverkningar som kan synas i blodprov

   • Låga koncentrationer av vita blodkroppar

   • Onormala levervärden


   Vanliga biverkningar (kan förkomma hos upp till 1 av 10 användare)

   • Lågt blodtryck

   • Kraftiga svettningar

   • Biverkningar på huden inklusive skrovliga fjällande flagor av hud, hudutslag med varfyllda blåsor, bruna eller gulaktiga förhårdningar av hud, hudflikar, hudsprickor, vårtliknande utväxter eller rodnader och svullnader av handflatorna, fingrar och fotsulor, kutan skivepitelcancer (en sorts hudcancer), inflammation i fettlagret under huden, papillom (en form av hudtumör som vanligtvis är ofarlig), hudinfektion (cellulit), inflammation i hårsäckar i huden.

   • Nagelbiverkningar såsom förändringar i nagelbädden, smärta i naglarna, infektion och svullnad i nagelbanden

   • Onormal håravlossning eller tunnare hår

   • Uttorkning (låga nivåer av vatten eller vätska)

   • Dimsyn, synproblem

   • Andfåddhet

   • Munsår eller sår i munnen, inflammation i slemhinnor

   • Muntorrhet

   • Influensaliknande symtom

   • Muskelryckningar

   • Ansiktssvullnad

   • Nattliga svettningar

   • Minskad effektivitet i hjärtats pumpförmåga

   • Puls som är lägre än det normala intervallet och/eller en minskning av hjärtfrekvensen


   Vanliga biverkningar som kan synas i blodprov

   • Minskat antal blodplättar (celler som hjälper blodet att koagulera)

   • Minskat antal röda blodkroppar (anemi) och en typ av vita blodkroppar (leukopeni)

   • Låga natriumnivåer i blodet

   • Ökning av vissa ämnen (enzymer) som produceras av levern

   • Ökning av kreatinfosfokinas, ett enzym som vanligen finns i hjärtat, hjärnan och skelettmuskulaturen

   • Ökade blodsockernivåer

   • Låga nivåer av fosfat i blodet


   Mindre vanliga biverkningar (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare)

   • Allergiska reaktioner

   • Förändringar i ögat inklusive svullnad i ögat orsakat av vätskeläckage (korioretinopati), inflammation av ögat (uveit), det ljuskänsliga membranet i den bakre delen av ögat (retina) lossnar från dess stödlager (näthinneavlossning) och svullnad runt ögonen

   • Ansiktssvullnad, lokaliserad vävnadssvullnad.

   • Bukspottkörtelinflammation

   • Njursvikt, njurinflammation

   • Lunginflammation (pneumonit)

   • Nytt primärt melanom


   Har rapporterats (förekommer hos ett okänt antal användare)

   • Inflammation i hjärtmuskeln (myokardit) vilket kan resultera i andfåddhet, feber, hjärtklappning och bröstsmärtor.


   Rapportering av biverkningar

   Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

   Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

   5. Hur Mekinist ska förvaras

   Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.


   Används före utgångsdatum (EXP) som anges på burken och kartongen. Utgångdatumet är den sista dagen i angiven månad.

   Förvaras i kylskåp (2 °C – 8 °C).

   Förvaras i originalförpackningen. Ljuskänsligt och fuktkänsligt.

   Tillslut burken väl. Burken innehåller ett torkmedel i en liten cylinderformad behållare. Torkmedlet får inte tas bort eller ätas.


   Burken ska inte förvaras utanför kylskåp längre tid än 30 dagar.


   Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   Innehållsdeklaration

   - Den aktiva substansen är trametinib. En filmdragerad tablett innehåller trametinibdimetylsulfoxid motsvarande 0,5 mg eller 2 mg trametinib.

   - Övriga innehållsämnen är:

   - Tablett: mannitol (E421), mikrokristallin cellulosa (E460), hypromellos (E464), kroskarmellosnatrium (E468), magnesiumstearat (E470b), natriumlaurylsulfat och kolloidal kiseldioxid (E551).

   - Filmdragering: hypromellos (E464), titandioxid (E171), polyetylenglykol, gul järnoxid (E172) (för 0,5 mg tabletter), polysorbat 80 (E433) och röd järnoxid (E172) (för 2 mg tabletter).

   Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

   Mekinist 0,5 mg filmdragerade tabletter är gula, modifierat ovala och bikonvexa, med ”GS” präglat på den ena sidan och ”TFC” på den andra.


   Mekinist 2 mg filmdragerade tabletter är rosa, runda och bikonvexa, med ”GS” präglat på den ena sidan och ”HMJ” på den andra.


   De filmdragerade tabletterna är förpackade i ogenomskinliga vita plastburkar, med skruvlock av plast.


   Burkarna innehåller också torkmedel av kiselgel i en liten cylinderformad behållare. Torkmedlet får inte tas bort från burken och får inte ätas.


   En burk innehåller antingen 7 eller 30 tabletter.

   Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

   Innehavare av godkännande för försäljning

   Novartis Europharm Limited

   Frimley Business Park

   Camberley GU16 7SR

   Storbritannien


   Tillverkare

   Glaxo Wellcome, S.A., Avd. Extremadura, 3, 09400, Aranda De Duero, Burgos, Spanien

   Novartis Pharmaceuticals UK Limited, Frimley Business Park, Frimley, Camberley, Surrey GU16 7SR, Storbritannien

   Novartis Pharma GmbH, Roonstraße 25, D-90429 Nürnberg, Tyskland


   Kontakta ombudet för innehavaren av godkännandet för försäljning om du vill veta mer om detta läkemedel:

   België/Belgique/Belgien

   Novartis Pharma N.V.

   Tél/Tel: +32 2 246 16 11

   Lietuva

   Novartis Pharma Services Inc.

   Tel: +370 5 269 16 50


   България

   Novartis Pharma Services Inc.

   Тел: +359 2 489 98 28

   Luxembourg/Luxemburg

   Novartis Pharma N.V.

   Tél/Tel: +32 2 246 16 11


   Česká republika

   Novartis s.r.o.

   Tel: +420 225 775 111

   Magyarország

   Novartis Hungária Kft. Pharma

   Tel.: +36 1 457 65 00


   Danmark

   Novartis Healthcare A/S

   Tlf: +45 39 16 84 00

   Malta

   Novartis Pharma Services Inc.

   Tel: +356 2122 2872


   Deutschland

   Novartis Pharma GmbH

   Tel: +49 911 273 0

   Nederland

   Novartis Pharma B.V.

   Tel: +31 26 37 82 555


   Eesti

   Novartis Pharma Services Inc.

   Tel: +372 66 30 810

   Norge

   Novartis Norge AS

   Tlf: +47 23 05 20 00


   Ελλάδα

   Novartis (Hellas) A.E.B.E.

   Τηλ: +30 210 281 17 12

   Österreich

   Novartis Pharma GmbH

   Tel: +43 1 86 6570


   España

   Novartis Farmacéutica, S.A.

   Tel: +34 93 306 42 00

   Polska

   Novartis Poland Sp. z o.o.

   Tel.: +48 22 375 4888


   France

   Novartis Pharma S.A.S.

   Tél: +33 1 55 47 66 00

   Portugal

   Novartis Farma - Produtos Farmacêuticos, S.A.

   Tel: +351 21 000 8600


   Hrvatska

   Novartis Hrvatska d.o.o.

   Tel. +385 1 6274 220

   România

   Novartis Pharma Services Romania SRL

   Tel: +40 21 31299 01


   Ireland

   Novartis Ireland Limited

   Tel: +353 1 260 12 55

   Slovenija

   Novartis Pharma Services Inc.

   Tel: +386 1 300 75 50


   Ísland

   Vistor hf.

   Sími: +354 535 7000

   Slovenská republika

   Novartis Slovakia s.r.o.

   Tel: +421 2 5542 5439


   Italia

   Novartis Farma S.p.A.

   Tel: +39 02 96 54 1

   Suomi/Finland

   Novartis Finland Oy

   Puh/Tel: +358 (0)10 6133 200


   Κύπρος

   Novartis Pharma Services Inc.

   Τηλ: +357 22 690 690


   Sverige

   Novartis Sverige AB

   Tel: +46 8 732 32 00


   Latvija

   Novartis Pharma Services Inc.

   Tel: +371 67 887 070

   United Kingdom

   Novartis Pharmaceuticals UK Ltd.

   Tel: +44 1276 698370


   Denna bipacksedel ändrades senast

   2016-08-16


   Övriga informationskällor

   Ytterligare information om detta läkemedel finns på Europeiska läkemedelsmyndighetens webbplats http://www.ema.europa.eu.


   Denna bipacksedel finns på samtliga EU-/EES-språk på Europeiska läkemedelsmyndighetens webbplats.

  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 12, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – på alla beställningar för dig som kundklubbsmedlem. 
   Ej medlem: Fri frakt till våra ca 1000 apotek och ombud. Brev och paket 29 kr, fri frakt över 295 kr.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Mekinist

  Filmdragerad tablett 0,5 mg 30 tablett(er) Burk

  • Varunummer: 374194
  • Tillverkare: Novartis Sverige AB

  11.177 kr

  Jämförspris: 372,57 kr / tablett(er)

  Logga in

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?