Receptbelagd produkt

Receptbelagd produkt

Logga in för att se och handla dina recept.

 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   Bipacksedel: Information till användaren

   Megace

   160 mg tabletter
   megestrolacetat
   laktos

   Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

   • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

   • Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

   • Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

   • Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

   I denna bipacksedel finner du information om:
   1. Vad Megace är och vad det används för
   2. Vad du behöver veta innan du tar Megace
   3. Hur du tar Megace
   4. Eventuella biverkningar
   5. Hur Megace ska förvaras
   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   1. Vad Megace är och vad det används för

   Megace är ett hormonellt läkemedel som hämmar tillväxten av vissa typer av cancerceller.

   Megace används för behandling av framskriden bröstcancer.

   2. Vad du behöver veta innan du tar Megace

   Ta inte Megace:

   • om du är allergisk mot megestrolacetat eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

   Varningar och försiktighet

   Tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska innan du tar Megace:

   • om du tidigare har drabbats av blodpropp

   • om du har en leversjukdom

   • om du inte tål vissa sockerarter

   • om du är gravid eller ammar

   Barn och ungdomar

   Säkerhet och effekt hos barn har inte fastställts.

   Graviditet, amning och fertilitet

   Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.

   Risk finns att fostret påverkas. Det är möjligt att barn som ammas kan påverkas. Använd därför inte Megace under amning annat än på bestämd ordination från läkare.

   Körförmåga och användning av maskiner

   Megace har inte visat sig påverka förmågan att köra bil eller använda maskiner.

   Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

   Megace innehåller laktos

   Om du inte tål vissa sockerarter, bör du kontakta din läkare innan du tar Megace.


   3. Hur du tar Megace

   Ta alltid detta läkemedel enligt läkarens eller apotekspersonalens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

   Dosen bestäms av läkaren, som avpassar den individuellt för dig. Rekommenderad dos är 1 tablett dagligen.

   Om du har tagit för stor mängd av Megace

   Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag, kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

   Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

   4. Eventuella biverkningar

   Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.

   Följande kan vara tecken på allvarliga biverkningar:

   Följande symtom kan vara tecken på blodpropp:

   • plötslig svullnad eller värk i armar eller ben

   • plötsliga synstörningar

   • nytillkommen eller ofta förekommande svår huvudvärk

   • håll i bröstet eller svårighet att andas

   Kontakta omedelbart din läkare och avbryt behandlingen om du märker något av ovanstående.

   Vanliga (förekommer hos fler än 1 av 100 användare)

   • Matsmältningsbesvär

    • illamående

    • kräkningar

    • diarré

   • Hud, hår, ögon, allmänt

    • viktökning

    • vätskesvullnad

    • störningar i menstruationsmönstret

    • smärta

    • onormal psykisk trötthet, känsla av dvala (letargi)

    • impotens

   Mindre vanliga (förekommer hos färre än 1 av 100 användare)

   • Hjärta och lungor

    • hjärtsvikt

    • höjt blodtryck

    • värmevallningar

    • andnöd

   • Matsmältningsbesvär

    • förstoppning

   • Hud, hår, ögon, allmänt

    • hudutslag

    • håravfall

    • diabetes

    • täta urinträngningar

    • humörförändringar

    • tillfällig sjukdomsförsämring i början av behandlingen

   • Tester kan visa

    • förhöjt blodsocker

    • förhöjd nivå av kortison i kroppen, kan ge ansiktssvullnad, fetma på bålen, skör hud, mm.

    • otillräcklig binjurebarksfunktion (bristande produktion av vissa hormoner)

   Sällsynta (förkommer hos färre än 1 av 1000 användare)

   • Hjärta och lungor

    • blodpropp (ibland med inflammation i blodkärlet)

    • blodpropp i lungan (som i enstaka fall varit dödlig)

   • Hud, hår, ögon, allmänt

    • ökad hårväxt på kroppen

    • darrningar

    • nervpåverkan i handen, kan yttra sig som domningar, värk mm.

   Andra rapporterade biverkningar (ingen känd frekvens) inkluderar: väderspänning, kraftlöshet och smärta.

   Rapportering av biverkningar

   Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

   Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

   5. Hur Megace ska förvaras

   Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

   Används före utgångsdatum som anges på kartongen efter EXP. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

   Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   Innehållsdeklaration

   • Den aktiva substansen är megestrolacetat, 160 mg per tablett

   • Övriga innehållsämnen är laktosmonohydrat 224,5 mg per tablett, mikrokristallin cellulosa, natriumstärkelseglykolat, povidon, kolloidal vattenfri kiseldioxid, magnesiumstearat. (Se avsnitt 2 "Megace innehåller laktos".)

   Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

   28 st (tryckförpackning)

   56 st (tryckförpackning)

   112 st (tryckförpackning)

   30 st (glasburk)

   Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

   Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

   Innehavare av godkännande för försäljning

   PharmaSwiss Česká republika s.r.o.

   Prag, Tjeckien

   Tillverkare

   Haupt Pharma Amareg GmbH

   Donaustaufer Strasse 378

   93055 Regensburg,

   Tyskland

   Information lämnas av
   Swedish Orphan Biovitrum AB (publ)
   SE-112 76 Stockholm
   Tel: 08-697 20 00
   E-post: mail.se@sobi.com


   Denna bipacksedel ändrades senast

   2018-11-14


  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 14, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – Gäller alla beställningar på apoteket.se.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Megace®

  Tablett 160 mg 30 tablett(er) Burk

  • Varunummer: 041041
  • Tillverkare: Swedish Orphan Biovitrum AB (publ)

  691,60 kr

  Jämförpris: 23,05 kr / tablett(er)

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?