Receptbelagd produkt

Receptbelagd produkt

Logga in för att se och handla dina recept.

 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN

   Matrifen

   12 mikrogram/timme, 25 mikrogram/timme, 50 mikrogram/timme, 75 mikrogram/timme, 100 mikrogram/timme depotplåster
   fentanyl

   Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

   • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

   • Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

   • Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

   • Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

    

   I denna bipacksedel finner du information om:
   1. VAD MATRIFEN ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR
   2. VAD DU BEHÖVER VETA INNAN DU ANVÄNDER MATRIFEN
   3. HUR DU ANVÄNDER MATRIFEN
   4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR
   5. HUR MATRIFEN SKA FÖRVARAS
   6. ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

   1. VAD MATRIFEN ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR

   Matrifen depotplåster innehåller det aktiva innehållsämnet fentanyl. Fentanyl tillhör en grupp starka smärtstillande läkemedel som kallas opioider och verkar genom att blockera smärtsignalerna till hjärnan. Fentanyl frisätts gradvis från plåstret, passerar genom huden och in i kroppen.

   Matrifen används för:


   Vuxna:

   Långtidsbehandling för smärta som endast kan lindras av starka smärtstillande läkemedel.


   Barn:

   Långtidsbehandling av svår och långvarig smärta hos barn 2 år och äldre, som tidigare har använt opioidläkemedel.


   Ett depotplåster ger smärtlindring under 72 timmar (3 dygn).


   Observera att läkaren kan ha ordinerat detta läkemedel för annat ändamål och/eller med annan dosering än den som anges här i bipacksedeln. Du ska alltid följa läkarens ordination och de anvisningar som finns på etiketten på förpackningen.

   2. VAD DU BEHÖVER VETA INNAN DU ANVÄNDER MATRIFEN

   Använd inte Matrifen

   Matrifenplåster kan användas hos barn i åldern 2-16 år som tidigare har använt opioidvärkmediciner. Om plåstren har förskrivits till ditt barn, ska alla ”du” som står nedan läsas som ”ditt barn”.


   Använd inte Matrifen

   • om du är allergisk mot fentanyl eller mot något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

   • om du lider av kortvarig smärta (t ex efter en operation).

   • om du har allvarliga svårigheter att andas.

   • om du har allvarlig påverkan på centrala nervsystemet (t ex din hjärna eller ryggrad), exempelvis p g a hjärnskada.

   Varningar och försiktighet

   VARNING

   Matrifen är ett läkemedel som kan vara livsfarligt för barn. Detta gäller även använda plåster.

   Tänk på att läkemedlets utformning kan vara lockande för ett barn, vilket kan leda till oavsiktlig

   exponering med dödlig utgång.

   Matrifen kan ge livshotande biverkningar hos personer som inte redan regelbundet medicinerar med

   receptbelagda opioidläkemedel.

   Depotplåster som häftat fast på en annan person

   Plåstret ska endast användas på huden hos den person som läkaren har ordinerat det för. Det finns rapporterade fall där ett plåster av misstag fastnat på en familjemedlem vid nära fysisk kontakt eller då man delat säng med bäraren av plåstret. Ett plåster som häftat fast på en annan person kan leda till en överdos, speciellt hos barn. Om plåstret häftat fast på huden hos en annan person, ta genast av plåstret och kontakta läkare.


   Innan du börjar använda Matrifen bör du informera din läkare om du lider av något av följande tillstånd:

   • astma, andningsbesvär (nedsatt förmåga att andas) eller någon lungsjukdom

   • oregelbundna hjärtslag

   • lågt blodtryck

   • nedsatt leverfunktion

   • nedsatt njurfunktion

   • om du har haft huvudskador eller hjärnsjukdomar (t ex tumör)

   • om du lider av en sjukdom som heter myastenia gravis och som orsakar trötthet och svaghet i musklerna

   • Matrifen kan orsaka förstoppning. Prata med läkare eller apotekspersonal om hur förstoppning kan förhindras.


   Om du får feber under behandlingen ska du informera din läkare om detta, eftersom förhöjd kroppstemperatur kan medföra att en för stor mängd läkemedel tas upp genom huden. Av samma anledning bör du undvika att exponera plåstret på huden för direkta värmekällor, såsom värmedynor, elektriska filtar, varmvattenflaskor, uppvärmda vattensängar, bastu, solarium, heta bad eller heta bubbelbad. Det går bra att duscha med plåstret och du får vistas utomhus i solen, men du bör skydda depotplåstret med något klädesplagg under heta sommardagar.


   Depotplåstren får inte delas eller klippas itu.


   Minskad smärtlindring (tolerans), fysiskt och psykologiskt beroende kan utvecklas, om man använder Matrifen under en längre tid. Detta är dock sällsynt vid behandling av smärta vid cancer.


   Äldre personer ska hållas under observation om de använder Matrifen.

   Andra läkemedel och Matrifen

   Tala om för läkare eller apotekspersonal om du använder, nyligen har använt eller kan tänkas använda andra läkemedel. Vissa andra läkemedel kan påverka eller påverkas av Matrifen. Några av dessa läkemedel är:

   • Smärtstillande läkemedel (t ex opioider såsom morfin och kodein, samt pentazocin, nalbufin, buprenorfin).

   • Ångestdämpande och lugnande medel, sömnmedel, bedövningsmedel och fentiaziner (läkemedel mot psykos).

   • Sederande antihistaminer (vissa medel mot allergi och åksjuka som orsakar dåsighet).

   • Muskelavslappnande medel.

   • Vissa läkemedel mot epilepsi (såsom, karbamazepin, fenobarbital eller fenytoin).

   • Rifampicin (för behandling av tuberkulos).

   • Ritonavir och nelfinavir (mot HIV).

   • Itrakonazol, ketokonazol, flukonazol och vorikonazol (mot svampinfektion).

   • MAO-hämmare (t ex moklobemid mot depression och selegilin mot Parkinsons sjukdom). Du ska inte använda Matrifen förrän efter 14 dagar efter att ha slutat använda dessa läkemedel.

   • Vissa läkemedel som används för att behandla depression (såsom citalopram, duloxetin, escitalopram, fluoxetin, fluvoxamin, paroxetin, sertralin, venlafaxin)

   • Makrolidantibiotika (t ex erytromycin, troleadomycin och klaritromycin).

   • Nefazodon (mot depression).

   • Mediciner mot oregelbunden hjärtrytm, såsom amiodaron, diltiazem eller verapamil.

   Matrifen med alkohol

   Drick inte alkoholhaltiga drycker under behandling med Matrifen plåster, eftersom det kan öka risken för svåra biverkningar och kan ge upphov till andningsproblem, blodtrycksfall, sänkt medvetande och koma.

   Matrifen bör inte ges till barn under 2 års ålder och inte heller till barn som inte tidigare behandlats med starka smärtstillande medel såsom morfin.

   Graviditet och amning

   Om du är gravid eller ammar, tror at du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.


   Säkerhet under graviditet är inte fastställd. Fentanyl ska inte användas i samband med förlossning eftersom fentanyl kan orsaka andningssvårigheter hos det nyfödda barnet.


   Fentanyl passerar över i bröstmjölk och kan orsaka slöhet och andningssvårigheter hos det ammade barnet. Man ska därför inte amma inom 72 timmar efter att det plåstret avlägsnats.


   Använd inte Matrifen om du är gravid eller ammar om inte din läkare bestämt har sagt att det är större risk att avbryta behandlingen än att fortsätta med den. Om man använder Matrifen under lång tid vid en graviditet kan det nyfödda barnet drabbas av abstinensbesvär. Kontakta din läkare om du blir gravid under tiden som du använder Matrifen.

   Körförmåga och användning av maskiner

   Matrifen depotplåster kan göra dig dåsig. Om detta inträffar ska du inte köra bil eller handskas med verktyg eller maskiner.


   Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


   3. HUR DU ANVÄNDER MATRIFEN

   Använd alltid detta läkemedel enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


   Dosen bestäms av läkaren, som avpassar den individuellt för dig. Ta alltid Matrifen enligt läkarens anvisningar.


   Rekommenderad dos är ett plåster var tredje dag. Beroende på din reaktion kan styrkan på plåstret och/eller antal plåster behöva justeras. Effekt uppnås inom 24 timmar efter att det första plåstret fästs. Avbryt inte behandlingen utan att rådgöra med din läkare.


   Användning och byte av plåster

   Det finns tillräckligt med läkemedel i varje plåster för att räcka i tre dagar (72 timmar).

   Du ska alltid byta ditt plåster var tredje dag, såvida inte din läkare har sagt något annat.

   Ta alltid bort det gamla plåstret innan du sätter på ett nytt.

   Byt alltid ditt plåster vid samma tid på dagen var tredje dag (72 timmar).

   Om du använder mer än ett plåster, byt alla plåster vid samma tidpunkt.

   Skriv ner veckodag, datum och tid när du sätter på ett plåster, så att du kommer ihåg när du ska byta plåster.

   Följande tabell visar vilken veckodag du ska byta plåster:

   Sätt på plåstret på en:

   Byt plåster vid samma tid på en:

   Måndag

   → Torsdag

   Tisdag

   → Fredag

   Onsdag

   → Lördag

   Torsdag

   → Söndag

   Fredag

   → Måndag

   Lördag

   → Tisdag

   Söndag

   → Onsdag


   Var ska plåstret fästas

   Vuxna

   • Fäst plåstret på en slät yta på kroppens övre del eller överarm


   Barn

   • Fäst alltid plåstret på den övre delen av ryggen för att försvåra för ditt barn att nå det eller ta bort det.

   • Kontrollera ofta att plåstret fortfarande fäster på huden

   • Det är viktigt att ditt barn inte tar bort plåstret och stoppar det i munnen eftersom det kan vara livshotande eller till och med dödligt

   • Det kan ta en viss tid innan plåstret börjar verka fullt ut. Därför kan ditt barn behöva ytterligare smärtstillande medel tills plåstret verkar. Din läkare kommer vid behov att hjälpa dig med detta.

   • Barn ska övervakas mycket noggrant under 48 timmar:

    • Från det att det första plåstret satts på

    • Från det att ett plåster med högre dos satts på


   För både dig och ditt barn, fäst inte plåstret på

   • Samma plats två gånger efter varandra

   • Känsliga områden som du rör mycket, hud med sår, fläckar eller andra hudproblem

   • Hud som är väldigt hårig. Om det finns hår på huden ska håret klippas bort med sax. Raka inte eftersom rakning irriterar huden. Klipp istället håret så nära huden som möjligt.

   Låt det gå flera dagar innan du fäster ett nytt plåster på samma hudområde.


   Att fästa ett plåster

   Steg 1: Förbered huden

   • Försäkra dig om att huden är helt torr, ren och sval innan du fäster plåstret.

   • Om huden behöver tvättas, tvätta med enbart vatten.

   • Använd inte tvål eller andra rengöringsmedel, salvor, fuktkrämer, oljor eller talk innan du fäster plåstret.

   • Sätt inte fast ett plåster omedelbart efter varmt bad eller varm dusch.


   Steg 2: Öppna förpackningen

   • Varje plåster ligger inneslutet i en förseglad påse.

   • Påsen öppnas vid skåran, som visas av pilen.

   • Riv eller skär försiktigt helt och hållet av kanten på påsen (om sax används, ska detta ske nära den förseglade kanten på påsen för att inte skada plåstret inuti).

   matrifenplåster

   Ta tag i bägge sidorna av den öppnade påsen och dra isär.

   • Ta ut plåstret och använd omedelbart.

   • Spar den tomma påsen för att senare lägga det använda plåstret i.

   • Använd varje plåster endast en gång.

   • Ta inte ut plåstret ur sin påse förrän du beredd att använda det.

   • Granska plåstret så att det inte är skadat.

   • Använd inte plåstret om det blivit delat, skuret eller om det ser skadat ut.

   • Dela eller skär aldrig plåstret.


   Steg 3: Ta bort skyddsfilm och pressa fast

   • Försäkra dig om att plåstret kommer att sitta under löst sittande kläder och inte under något åtsittande eller ett elastiskt band.

   • Skala försiktigt bort ena halvan av den glansiga skyddsplastfilmen från mitten av mitten av plåstret. Undvik att ta på den självhäftande sidan av plåstret.

   • Pressa fast den självhäftande sidan av plåstret mot huden.

   • Ta bort den andra delen av skyddsfilmen och pressa fast hela plåstret mot huden med handflatan.

   • Håll i minst 30 sekunder. Se till att det fäster ordentligt, speciellt kanterna.


   Steg 4: Att göra sig av med plåstret

   • Så snart du tagit av plåstret, vik det på mitten så att den klibbiga sidan häftar ihop.

   • Lägg tillbaka det i sin påse och lämna det till apotek.

   • Även använda plåster innehåller en del läkemedel som kan skada barn och till och med vara dödligt, så förvara dina använda plåster utom syn- och räckhåll för barn.


   Steg 5: Tvätta

   • Tvätta händerna med vatten efteråt.


   Hur snabbt kommer plåstren att verka?

   • Det kan ta upp till en dag innan det första plåstret ger full effekt.

   • Din läkare ger dig kanske extra smärtstillande läkemedel för den första dagen/dagarna.

   • Efter det bör plåstren verka och lindra smärtan kontinuerligt så att du kan sluta att använda andra smärtstillande medel. Eventuellt kan dock läkaren välja att då och då förskriva extra smärtstillande medel.

   Om du har använt för stor mängd av Matrifen

   Om du har satt på fler plåster än vad som har ordinerats till dig, ta bort plåstren och kontakta omedelbart läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.


   Det viktigaste tecknet på överdosering är försämrad andningsförmåga. Symptom på detta är att personen andas onormalt långsamt eller svagt. Om detta skulle inträffa – ta bort plåstren och kontakta genast läkare. Håll under tiden personen vaken genom att tala med eller skaka henne/honom då och då.


   Andra tecken på överdosering är dåsighet, låg kroppstemperatur, låg hjärtfrekvens, slappa muskler, sänkt medvetande, trötthet, extrem sömnighet, oförmåga att tänka klart eller att gå eller prata normalt, dålig samordning av musklerna, små pupiller och kramper samt att känna sig svag, yr eller förvirrad.


   Om ett plåster häftat fast på en annan person (se också avsnitt 2 ovan)

   • Använd bara plåster på huden av den person som fått dem förskrivna

   • Försäkra dig om att plåster inte gnids bort och fastnar på din partner eller barn, speciellt när ni delar säng eller befinner er i nära kontakt med varandra.

   • Om ett plåster råkar fastna på en annan person, ta omedelbart bort det och sök omedelbart vård.


   Hur länge kommer du att använda plåstren?

   • Matrifen plåster är avsedda för långtidssmärta. Din läkare kan ge upplysningar om hur länge du kan förvänta dig att du ska använda plåstren.


   Om din smärta blir värre

   • Om din smärta blir värre när du använder dessa plåster, kan din läkare välja att pröva plåster i högre styrka eller att förskriva dig extra smärtstillande medel (eller både och).

   • Om en ökning av styrkan av plåstren inte hjälper, kan din läkare välja att avsluta behandlingen med plåster.

   Om du har glömt att använda eller byta ditt plåster

   Du bör byta ditt plåster vid samma tidpunkt var tredje dag, om du inte får andra instruktioner av din läkare. Om du glömmer att byta plåster, byt då plåster så fort du kommer ihåg det.


   Om du är mycket försenad när du ska byta plåster bör du kontakta din läkare, eftersom du kan behöva extra smärtstillande medel, men sätt inte på extra plåster.

   Om du slutar att använda Matrifen

   • Tala med din läkare innan du slutar att använda plåstren

   • Om du har använt dem en tid kan din kropp ha vant sig vid dem. Om du plötsligt slutar att använda dem kan du må dåligt.

   • Om du slutar att använda plåstren, börja inte igen utan att fråga din läkare först. Du kan behöva en annan styrka på plåstren när du startar igen.


   Vardagliga aktiviteter medan du använder plåstren

   • Plåstren tål vatten

   • Du kan duscha och bada medan du använder plåstren, men undvik att skrubba på själva plåstret.

   • Du kan också gå och simma medan du använder plåstren, men:

    • Bada inte i varma bubbelbad.

    • Bär inte ett åtsittande eller elastiskt band ovanpå plåstret.

   • Utsätt inte plåstret för direkt värme såsom värmedynor, varmvattenflaskor, elektriska filtar, uppvärmda vattensängar, värmelampor, solarier, intensivt solande, långa varma bad eller bastubad. Detta kan påverka hur läkemedlet absorberas genom huden.


   Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

   4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR

   Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.


   Om någon av följande allvarliga biverkningar förekommer, ska du ta bort plåstret och omedelbart kontakta din läkare eller uppsöka en akutmottagning. Du kan behöva akut vård:


   • Uttalad dåsighet, långsammare eller svagare andning än förväntat. I mycket sällsynta fall kan dessa andningsproblem vara livshotande eller till och med dödliga, speciellt hos personer som inte har använt starka opioidsmärtläkemedel (såsom Matrifen eller morfin). Om du eller din partner eller vårdare märker att du eller ditt barn andas mycket långsammare eller svagare försök att prata och gå så mycket som möjligt.

   • Plötslig svullnad av ansiktet eller i halsen, kraftig irritation, rodnad eller blåsbildning av huden. Detta kan vara tecken på en allvarlig allergisk reaktion. Detta drabbar bara ett fåtal människor.

   • Kraftiga muskelryckningar eller kramper. Kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare.

   • Sänkt medvetandegrad eller medvetslöshet. Kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare.


   Övriga biverkningar


   Mycket vanliga: kan förekomma hos fler än 1 av 10 användare

   • dåsighet

   • yrsel

   • huvudvärk

   • illamående

   • kräkningar

   • förstoppning


   Vanliga: kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare

   • överkänslighet

   • aptitlöshet

   • svårigheter att somna

   • förvirring, depression, ångest, hallucinationer

   • frossbrytningar

   • myrkrypningar (parestesier)

   • svindelkänsla

   • oregelbunden hjärtrytm, snabb hjärtrytm

   • högt blodtryck

   • diarré, muntorrhet, magbesvär

   • svettning

   • klåda, hudutslag, hudrodnad

   • muskelkramp

   • svårigheter att urinera

   • trötthet

   • svullna händer, anklar eller fötter

   • svaghetskänsla

   • obehagskänsla, köldkänsla


   Mindre vanliga: kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare

   • minnesförlust

   • upprördhet, desorienterad, upprymd eller ovanligt bekymmerslös

   • minskad känsel framförallt i huden

   • långsam hjärtrytm

   • blåfärgning av huden

   • lågt blodtryck

   • stopp i tarmen

   • eksem och/eller andra hudåkommor inklusive hudreaktioner där plåstret är fäst

   • muskelryckningar

   • störningar i sexuell funktion

   • feber, influensaliknande symtom, ändringar i kroppstemperaturen, abstinenssymtom (illamående, kräkningar, diarré, ångest eller skakningar)


   Sällsynta: kan förekomma hos upp till 1 av 1000 användare

   • små pupiller

   • delvis blockering i tunn- eller tjocktarm


   Ytterligare biverkningar hos barn och ungdomar


   Mycket vanliga: kan förekomma hos fler än 1 av 10 användare

   • huvudvärk

   • illamående och kräkningar

   • förstoppning, diarré

   • klåda


   Vanliga: kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare

   • allergisk reaktion

   • aptitförlust, ont i magen

   • sömnlöshet, dåsighet, trötthet, svaghetskänsla

   • oro eller depression, hallucinationer (att se, känna och höra saker som inte finns), yrsel

   • skakningar, minskad känsel framförallt i huden

   • muntorrhet

   • hudutslag, överdriven svettning, hudrodnad

   • muskelryckningar

   • svårigheter att urinera

   • svullnad av händer, anklar eller fötter

   • hudreaktioner där plåstret är fäst


   Mindre vanliga: kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare

   • förvirring

   • myrkrypningar

   • små pupiller

   • svindelkänsla

   • blåfärgning av huden, eksem och/eller andra hudåkommor inklusive inflammation där plåstret är fäst

   • abstinenssymtom (såsom sjukdomskänsla, illamående, diarré, ångest eller skakningar), influensaliknande symtom


   Övriga biverkningar

   Minskad smärtlindring (toleransutveckling), fysiskt och psykiskt beroende kan utvecklas vid långtidsanvändning av fentanyl.

   Abstinenssymtom (såsom illamående, kräkningar, diarré, oro och skakningar) kan förekomma hos vissa patienter när man byter från tidigare använt smärtstillande medel av opioidtyp till Matrifen depotplåster.


   Hudutslag, klåda eller svettningar (drabbar färre än 1 av 10 användare). Du kan få hudutslag, hudrodnad eller viss klåda på huden där plåstret är fäst. Dessa är vanligen milda och fösvinner efter det att du har tagit bort plåstret. Om det inte gör det, eller om plåstret kraftigt irriterar din hud, tala om det för läkaren.

   5. HUR MATRIFEN SKA FÖRVARAS

   Förvara oanvända och använda plåster utom syn- och räckhåll för barn. Höga halter av läkemedlet finns kvar i plåstren även efter användning.


   Används före utgångsdatum som anges på förpackningen. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


   Läkemedlet kräver inga särskilda förvaringsanvisningar.


   Hantering av plåster


   Oavsiktlig användning av använda eller oanvända plåster speciellt hos barn kan leda till dödlig utgång. Använda plåster ska vikas ihop, med häftmassan inåt, tills de lämnas till apotek. Oanvända plåster ska också lämnas till apotek.


   Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushålssavfall. Fråga apotekspersonal hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.


   6. ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

   Innehållsdeklaration

   - Den aktiva substansen är fentanyl.

   Plåstrets namn:

   Varje plåster innehåller:

   Varje plåster ger en dos av:

   Den aktiva ytan av varje plåster är:

   Matrifen 12 mikrogram/timme depotplåster

   1,38 mg

   12 mikrogram/timme

   4,2 cm2

   Matrifen 25 mikrogram/timme depotplåster

   2,75 mg

   25 mikrogram/timme

   8,4 cm2

   Matrifen 50 mikrogram/timme depotplåster

   5,5 mg

   50 mikrogram/timme

   16,8 cm2

   Matrifen 75 mikrogram/timme depotplåster

   8,25 mg

   75 mikrogram/timme

   25,2 cm2

   Matrifen 100 mikrogram/timme depotplåster

   11 mg

   100 mikrogram/timme

   33,6 cm2

   • Övriga innehållsämnen är dipropylenglykol, hydroxipropylcellulosa, dimetikon, silikonhäftmassa (aminresistent), etylenvinylacetat (EVA, frisättningsreglerande membran), polyetylentereftalat (PET, yttre plastfilm), fluoropolymeriserad polyester (skyddsfilm) och tryckbläck.

   Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

   Matrifen är ett genomskinligt och rektangulärt plåster, varje plåster är förpackat i en värmeförsluten påse bestående av papper, aluminium och polyakrylonitril (PAN). Depotplåstren är märkta med tilltryckt namn och styrka i följande färger:

   Matrifen 12 mikrogram/timme depotplåster: brun märkning

   Matrifen 25 mikrogram/timme depotplåster: röd märkning

   Matrifen 50 mikrogram/timme depotplåster: grön märkning

   Matrifen 75 mikrogram/timme depotplåster: ljusblå märkning

   Matrifen 100 mikrogram/timme depotplåster: grå märkning


   Plåstren tillhandahålls i askar om 1, 2, 3, 4, 5, 8, 10, 16 och 20 plåster. Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

   Innehavare av godkännande för försäljning


   Takeda Pharma AB, Box 3131, 169 03 Solna, Sverige. Tel: 08-731 28 00


   Denna bipacksedel godkändes senast den

   2015-05-07

  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 12, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – Gäller alla beställningar på apoteket.se.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Matrifen

  Depotplåster 100 mikrogram/timme 5 x 1 styck Påse

  • Varunummer: 024194
  • Tillverkare: Takeda Pharma AB

  421,18 kr

  Jämförspris: 84,24 kr / styck

  Logga in

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?