Receptbelagd produkt

Receptbelagd produkt

Logga in för att se och handla dina recept.

 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   Bipacksedel: Information till användaren

   Matever

   100 mg/ml koncentrat till infusionsvätska
   levetiracetam

   Läs noga igenom denna bipacksedel innan du eller ditt barn börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

   - Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

   - Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

   - Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

   - Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

   I denna bipacksedel finner du information om:
   1. Vad Matever är och vad det används för
   2. Vad du behöver veta innan du använder Matever
   3. Hur du använder Matever
   4. Eventuella biverkningar
   5. Hur Matever ska förvaras
   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   1. Vad Matever är och vad det används för

   Levetiracetam koncentrat är ett läkemedel mot epilepsi (ett läkemedel som används för att behandla epileptiska anfall).

   Matever används:

   • som ensam behandling hos vuxna och ungdomar från 16 års ålder med nydiagnostiserad epilepsi, för att behandla en viss typ av epilepsi. Epilepsi är ett tillstånd där patienterna har upprepade anfall (kramper). Levetiracetam används för den form av epilepsi där anfallen till en början endast påverkar den ena sidan av hjärnan, men kan därefter sprida sig till större områden på båda sidor av hjärnan (partiella anfall med eller utan sekundär generalisering). Din läkare har gett dig levetiracetam för att minska antalet anfall.

   • som tillägg till andra läkemedel mot epilepsi för att behandla:

    1. partiella anfall med eller utan generalisering hos vuxna, ungdomar och barn från 4 års ålder

    2. myokloniska anfall (korta, plötsliga ryckningar i någon muskel eller muskelgrupp) hos vuxna och ungdomar från 12 års ålder med juvenil myoklonisk epilepsi

    3. primärt generaliserade tonisk-kloniska anfall (större anfall, inklusive medvetandeförlust) hos vuxna och ungdomar från 12 års ålder med generaliserad epilepsi av okänt ursprung (den typ av epilepsi som anses vara ärftlig).

   Matever koncentrat är ett alternativ för patienter när administrering av Matever oralt läkemedel mot epilepsi tillfälligt inte är möjligt.

   2. Vad du behöver veta innan du använder Matever

   Använd inte Matever

   • om du är allergisk mot levetiracetam, pyrrolidonderivat eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

   Varningar och försiktighet

   Tala med läkare innan du använder Matever

   • Om du lider av njurproblem, följ läkarens instruktioner. Han/hon avgör om din dos behöver justeras.

   • Om du märker att tillväxten saktar ned eller att puberteten utvecklas på oväntat sätt hos ditt barn, kontakta din läkare.

   • Ett litet antal personer som behandlats med läkemedel mot epilepsi som t ex Matever, har också haft tankar på att skada sig själv eller begå självmord. Om du har några symtom på depression och/eller självmordstankar, kontakta din läkare.

   Barn och ungdomar

   Matever ska inte användas till barn och ungdomar under 16 år som ensam behandling (monoterapi).

   Andra läkemedel och Matever

   Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel, även receptfria sådana.

   Ta inte makrogol (ett läkemedel som används som laxermedel) en timme före och en timme efter att du har tagit levetiracetam eftersom det kan resultera i att levetiracetam förlorar sin effekt.

   Graviditet och amning

   Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare innan du använder detta läkemedel. Levetiracetam kan användas under graviditet, men endast om läkaren efter noggrant övervägande anser det vara nödvändigt.

   Du ska inte avbryta din behandling utan att först diskutera detta med din läkare.

   En risk för fosterskador hos ditt ofödda barn kan inte helt uteslutas.

   Amning är inte rekommenderat under behandling.

   Körförmåga och användning av maskiner

   Matever kan försämra din förmåga att köra bil eller hantera verktyg eller maskiner eftersom det kan göra dig sömnig. Detta är mer troligt i början av behandlingen eller efter ökning av dosen. Du bör inte köra bil eller använda maskiner förrän det fastställts att din förmåga att utföra sådana aktiviteter inte påverkas.

   Matever innehåller natrium

   Detta läkemedel innehåller 57.21 mg natrium (huvudingrediensen i koksalt/bordssalt) per maximal enstaka dos. Detta motsvarar 2.86 % av högsta rekommenderat dagligt intag av natrium för vuxna.


   3. Hur du använder Matever

   En läkare eller sköterska ger dig Matever som en intravenös infusion. Matever ska ges två gånger om dagen, en gång på morgonen och en gång på kvällen, vid ungefär samma tid varje dag.

   Den intravenösa formuleringen är ett alternativ till din orala administrering. Du kan byta från filmdragerade tabletter eller oral lösning till intravenös administrering eller omvänt, direkt utan dosjustering. Din totala dagliga dos och antal doseringstillfällen förblir identiska.

   Ensam behandling

   Dos till vuxna och ungdomar (från 16 år):

   Vanlig dos: Mellan 1000 mg och 3000 mg varje dag.

   När du börjar ta Matever kommer din läkare att förskriva en lägre dos under 2 veckor innan du får den lägsta vanliga dosen.

   Tilläggsbehandling

   Dos till vuxna och ungdomar (12 till 17 år) som väger 50 kg eller mer:

   Vanlig dos: Mellan 1000 mg och 3000 mg varje dag.

   Dos till barn (4 till 11 år) och ungdomar (12 till 17 år) som väger mindre än 50 kg:

   Vanlig dos: Mellan 20 mg/kg kroppsvikt och 60 mg/kg kroppsvikt varje dag.

   Administreringssätt

   Matever är för intravenös användning.

   Rekommenderad dos måste spädas ut i minst 100 ml kompatibel spädningsvätska och infunderas under 15 minuter. För läkare och sjuksköterskor finns mer detaljerad instruktion för riktig användning av Matever i avsnitt 6.

   Behandlingstid

   Det finns ingen erfarenhet av administrering av intravenöst levetiracetam under en längre period än 4 dagar.

   Om du slutar att använda Matever

   Om behandlingen med Matever ska avslutas bör detta ske gradvis för att undvika en ökning av anfallen. Om din läkare beslutar att avsluta din behandling med Matever kommer han/hon att instruera dig om hur behandlingen ska avslutas gradvis.

   Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare eller apotekspersonal.

   4. Eventuella biverkningar

   Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.

   Tala omedelbart med din läkare eller uppsök närmaste akutmottagning om du upplever:

   • svaghet, svindelkänsla eller känner dig yr eller har svårigheter att andas eftersom detta kan vara tecken på en allvarlig allergisk (anafylaktisk) reaktion

   • svullnad i ansikte, läppar, tunga och svalg (Quinckes ödem)

   • influensaliknande symtom och utslag i ansiktet följt av ett utbrett utslag med feber, förhöjda nivåer av leverenzymer som ses i blodprover, och en ökning av en typ av vita blodkroppar (eosinofili) och förstorade lymfkörtlar (Drug Reaction with Eosinophilia and Systemic Symptoms [DRESS])

   • symtom såsom liten urinvolym, trötthet, illamående, kräkningar, förvirring och svullnad i ben, vrister eller fötter, eftersom detta kan vara ett tecken på plötsligt försämrad njurfunktion

   • hudutslag som kan bilda blåsor och ser ut som små måltavlor (centrala mörka fläckar omgivna av ett blekare område med en mörk ring runt kanten) (erythema multiforme)

   • ett omfattande hudutslag med blåsor och flagnande hud, särskilt runt munnen, näsan, ögonen och könsorganen (Stevens-Johnsons syndrom)

   • en svårare form av hudutslag som orsakar hudavlossning på mer än 30% av kroppsytan (toxiskepidermalnekrolys)

   • tecken på allvarliga mentala förändringar eller om någon i din omgivning upptäcker tecken på förvirring, dåsighet (sömnighet), amnesi (minnesförlust), försämrat minne (glömska), onormalt beteende eller andra neurologiska tecken inklusive ofrivilliga eller okontrollerade rörelser. Dessa kan vara symtom på encefalopati.

   De oftast rapporterade biverkningarna är inflammation i näsa och/eller svalg, somnolens (sömnighet), huvudvärk, trötthet och yrsel. I början av behandlingen eller vid dosökning kan biverkningar såsom sömnighet, trötthet och yrsel vara mer vanliga. Dessa biverkningar borde emellertid minska med tiden.

   Mycket vanliga: kan förekomma hos fler än 1 av 10 personer

   • inflammation i näsa och/eller svalg

   • somnolens (sömnighet), huvudvärk

   Vanliga: kan förekomma hos upp till 1 av 10 personer

   • anorexi (förlorad aptit)

   • depression, fientlighet eller aggression, ångest, sömnlöshet, nervositet eller irritabilitet

   • kramper, balansstörningar, yrsel (känsla av instabilitet), dvala (brist på energi och entusiasm), tremor (ofrivilligt skakande)

   • vertigo (känsla av rotation)

   • hosta

   • buksmärta, diarré, dyspepsi (magbesvär), kräkningar, illamående

   • utslag

   • kraftlöshet/utmattning (trötthet)

   Mindre vanliga: kan förekomma hos upp till 1 av 100 personer

   • nedsatt antal blodplättar, nedsatt antal vita blodkroppar

   • viktminskning, viktökning

   • självmordsförsök, självmordstankar, mentala störningar, onormalt beteende, hallucinationer, ilska, förvirring, panikattack, känslomässig labilitet/humörsvängningar, upprördhet

   • amnesi (minnesförlust), försämring av minnet (glömska), onormal koordination/ataxi (försämrad koordination av rörelserna), parestesi (stickningar), störning i uppmärksamheten (nedsatt koncentrationsförmåga)

   • diplopi (dubbelseende), dimsyn

   • förhöjda/onormala värden på leverfunktionstest

   • håravfall, eksem, klåda

   • muskelsvaghet, myalgi (muskelsmärta)

   • skada

   Sällsynta: kan förekomma hos upp till 1 av 1 000 personer

   • infektion

   • nedsatt antal av alla typer av blodkroppar

   • allvarliga allergiska reaktioner (DRESS, anafylaktisk reaktion [svår och allvarlig allergisk reaktion], angioödem [svullnad i ansikte, läppar, tunga och svalg])

   • låga halter av natrium i blodet

   • självmord, personlighetsstörningar (beteendeproblem), onormalt tänkande (långsamt tänkande, oförmåga till koncentration)

   • okontrollerbara muskelspasmer som påverkar huvud, bål, armar och ben, svårigheter att kontrollera rörelser, hyperkinesi (hyperaktivitet)

   • pankreatit

   • leversvikt, leverinflammation

   • hastigt försämrad njurfunktion

   • hudutslag, som kan bilda blåsor och ser ut som små måltavlor (centrala mörka fläckar omgivna av ett blekare område med en mörk ring runt kanten) (erythema multiforme), ett omfattande hudutslag med blåsor och flagnande hud, särskilt runt munnen, näsan, ögonen och könsorganen (Stevens-Johnsons syndrom), och en svårare form som orsakar hudavlossning på mer än 30 % av kroppsytan (toxisk epidermal nekrolys)

   • rabdomyolys (nedbrytning av muskelvävnad) förenat med förhöjt kreatinfosfokinas i blodet. Förekomsten är signifikant högre hos japanska patienter jämfört med hos icke-japanska patienter

   • haltande gång eller svårigheter att gå.


   Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt via

   Läkemedelsverket

   Box 26

   751 03 Uppsala

   Webbplats: www.lakemedelsverket.se

   Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

   Rapportering av biverkningar

   Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

   Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

   5. Hur Matever ska förvaras

   Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

   Används före utgångsdatum som anges på kartongen och flaskan efter EXP. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

   Inga särskilda förvaringsanvisningar.

   Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön

   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   Innehållsdeklaration

   Den aktiva substansen är levetiracetam. Varje ml lösning till infusionsvätska innehåller 100 mg levetiracetam.

   Övriga innehållsämnen är: natriumacetattrihydrat, koncentrerad ättiksyra, natriumklorid, vatten för injektionsvätskor.

   Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

   Matever koncentrat till infusionsvätska (Matever koncentrat) är en klar, färglös, steril vätska.

   Matever koncentrat i 5 ml:s injektionsflaska är förpackat i pappkartonger om 10 injektionsflaskor.

   Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

   Innehavare av godkännande för försäljning

   Pharmathen S.A, 6 Dervenakion Str., 15351 Pallini, Attiki, Grekland.

   Tillverkare

   Pharmathen S.A, 6 Dervenakion Str., 15351 Pallini, Attiki, Grekland.

   Kontakta ombudet för innehavaren av godkännandet för försäljning om du vill veta mer om detta läkemedel:

   België/Belgique/Belgien

   Pharmathen S.A.

   Tél/Tel: +30 210 66 04 300

   Lietuva

   Pharmathen S.A.

   Tel: +30 210 66 04 300

   България

   Pharmathen S.A.

   Teл.: +30 210 66 04 300

   Luxembourg/Luxemburg

   Pharmathen S.A.

   Tél/Tel: +30 210 66 04 300

   Česká republika

   Pharmathen S.A.

   Tel: +30 210 66 04 300

   Magyarország

   Onkogen Kft.

   Tel.: +36 70 310 1163

   Danmark

   Orion Pharma A/S

   Tlf: +45 49 12 66 00

   Malta

   Pharmathen S.A.

   Tel: +30 210 66 04 300

   Deutschland

   Pharmathen S.A.

   Tel.: +30 210 66 04 300

   Nederland

   Pharmathen S.A.

   Tel: +30 210 66 04 300

   Eesti (Estonia)

   Pharmathen S.A.

   Tel: +30 210 66 04 300

   Norge

   Pharmathen S.A.

   Tlf: +30 210 66 04 300

   Ελλάδα

   INNOVIS PHARMA ΑΕΒΕ

   Τηλ: +30 210 66 64 805-806

   Österreich

   Pharmathen S.A.

   Tel: +30 210 66 04 300

   España

   Pharmathen S.A.

   Tel: +30 210 66 04 300

   Polska

   Pharmathen S.A.

   Tel.: +30 210 66 04 300

   France

   Panpharma

   Tél: +33 299 979 212

   Portugal

   Pharmathen S.A

   Tel: +30 210 66 04 300

   Hrvatska

   Pharmathen S.A.

   Tel: +30 210 66 04 300

   România

   Pharmathen S.A.

   Tel: +30 210 66 04 300

   Ireland

   Pharmathen S.A.

   Tel: +30 210 66 04 300

   Slovenija

   Lenis farmacevtika d.o.o

   Tel.: +386 (1)235 07 00

   Ísland

   Pharmathen S.A.

   Sími: +30 210 66 04 300

   Slovenská republika

   Pharmathen S.A.

   Tel: +30 210 66 04 300

   Italia

   Ecupharma S.r.l

   Tel : +39-02-38238790

   Suomi/Finland

   Orion Pharma

   Puh/Tel: +358 10 4261

   Κύπρος

   The Star Medicines Importers

   Co. Ltd

   Τηλ: +357 25371056

   Sverige

   Orion Pharma AB

   Tel: Tel: 08- 623 64 40

   Latvija

   Pharmathen S.A.

   Tel: +30 210 66 04 300

   United Kingdom

   Pharmathen S.A.

   Tel: +30 210 66 04 300


   Denna bipacksedel ändrades senast

   2018-10-24


   Övriga informationskällor

   Ytterligare information om detta läkemedel finns på Europeiska läkemedelsmyndighetens webbplats http://www.ema.europa.eu

   Följande uppgifter är endast avsedda för läkare och sjuksköterskor:

   Bruksanvisning för rätt användning av Matever finns i avsnitt 3.

   En injektionsflaska Matever koncentrat innehåller 500 mg levetiracetam (5 ml koncentrat på 100 mg/ml). Se tabell 1 för rekommenderad beredning och administrering av Matever koncentrat för att uppnå en total daglig dos på 500 mg, 1000 mg, 2000 mg, eller 3000 mg uppdelat på två doser.

   Tabell 1. Beredning och administrering av Matever koncentrat

   Dos

   Uppdragningsvolym

   Volym spädningsvätska

   Infusionstid

   Administreringsfrekvens

   Total daglig dos

   250 mg

   2,5 ml (halv 5 ml flaska)

   100 ml

   15 minuter

   Två gånger dagligen

   500 mg/dag

   500 mg

   5 ml (en 5 ml flaska)

   100 ml

   15 minuter

   Två gånger dagligen

   1000 mg/dag

   1000 mg

   10 ml (två 5 ml flaskor)

   100 ml

   15 minuter

   Två gånger dagligen

   2000 mg/dag

   1500 mg

   15 ml (tre 5 ml flaskor)

   100 ml

   15 minuter

   Två gånger dagligen

   3000 mg/dag

   Detta läkemedel är endast för engångsanvändning, all oanvänd lösning ska kasseras.

   Ur mikrobiologisk synvinkel ska produkten användas omedelbart efter spädning. Om den inte används omedelbart är förvaringstid och -betingelser före användning användarens ansvar och ska normalt inte vara längre än 24 timmar vid 2 till 8 °C, såvida inte spädning har skett under kontrollerade och validerade aseptiska betingelser.

   Matever koncentrat visades vara fysikaliskt kompatibelt och kemiskt stabilt när det blandades med följande spädningsvätskor under minst 24 timmar och förvarades i PVC-påsar vid kontrollerad rumstemperatur 15-25 °C.

   Spädningsvätskor:

   • Natriumklorid (0,9%) injektionsvätska

   • Ringer-laktat injektionsvätska

   • Dextros 5% injektionsvätska

  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 12, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – Gäller alla beställningar på apoteket.se.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Matever

  Koncentrat till infusionsvätska, lösning 100 mg/ml 10 x 5 milliliter Injektionsflaska

  • Varunummer: 488688
  • Tillverkare: Orion Pharma AB

  822 kr

  Jämförpris: 16,44 kr / milliliter

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?