Receptbelagd produkt

Receptbelagd produkt

Logga in för att se och handla dina recept.

 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   Bipacksedel: Information till användaren

   Malarone Junior

   62,5 mg/25 mg filmdragerade tabletter
   atovakvon/proguanilhydroklorid

   Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel eller ger det till ditt barn. Den innehåller information som är viktig för dig.

   • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

   • Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

   • Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig eller ditt barn. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

   • Om du eller ditt barn får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

   I denna bipacksedel finner du information om:
   1. Vad Malarone Junior är och vad det används för
   2. Vad du behöver veta innan du ger Malarone Junior
   3. Hur du ger Malarone Junior
   4. Eventuella biverkningar
   5. Hur Malarone Junior ska förvaras
   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   1. Vad Malarone Junior är och vad det används för

   Malarone Junior tillhör en grupp läkemedel som kallas malariamedel. Varje tablett innehåller två aktiva substanser, atovakvon och proguanilhydroklorid.

   Vad Malarone Junior används för

   Malarone Junior har två användningsområden:

   • profylax (förebyggande) mot malaria (för barn som väger mellan 11 kg och 40 kg)

   • behandling av malaria (för barn som väger mellan 5 kg och under 11 kg).

   Doseringsanvisning för respektive användningsområde finns i avsnitt 3, Hur du ger Malarone Junior.

   Detta läkemedel används vanligtvis till barn och ungdomar, men kan även förskrivas till vuxna som väger mindre än 40 kg.

   Malaria sprids via bett av infekterade myggor som för malariaparasiten (Plasmodium falciparum) vidare ut i blodbanan. Malarone Junior dödar parasiten och kan därmed förhindra att malaria utvecklas (profylax). Malarone Junior dödar även Plasmodium falciparum-parasiterna hos individer som redan har utvecklat sjukdomen malaria.

   Råd om hur du kan skydda ditt barn mot malaria

   Människor i alla åldrar kan få malaria. Det är en allvarlig sjukdom, men den går att förebygga.

   Förutom att ta Malarone Junior är det mycket viktigt att man dessutom ser till att undvika myggbett, t.ex. genom att:

   • använda insektsmedel på exponerade hudytor

   • bära ljusa kläder som täcker det mesta av kroppen, särskilt efter solnedgången eftersom det är den tid då myggorna är som mest aktiva

   • sova i ett rum med myggnät eller under ett myggnät impregnerat med insektsmedel

   • stänga fönster och dörrar vid solnedgången om myggnät saknas

   • överväga användning av insektsmedel (underlag, spray, elektronisk myggspiral) för att få bort myggor inför natten eller för att förhindra myggor att komma in.

   • Om du behöver ytterligare rådgivning, tala med läkare eller apotekspersonal

   Man kan dock få malaria trots att alla försiktighetsåtgärder vidtagits. Vid vissa typer av malariainfektion tar det lång tid innan symtom uppträder och sjukdomen bryter ut först efter flera dagar, veckor eller till och med månader efter att du kommit hem från utlandsvistelsen.

   • Uppsök läkare omedelbart om ditt barn får symtom såsom feber, huvudvärk, frossa och trötthet efter hemkomst.

   2. Vad du behöver veta innan du ger Malarone Junior

   Ge inte Malarone Junior

   • om ditt barn är allergisk mot atovakvon, proguanilhydroklorid eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

   • som profylax (förebyggande) mot malaria om ditt barn har en allvarlig njursjukdom.

   • Tala om för läkaren om något av detta gäller ditt barn.

   Var särskilt försiktig med Malarone Junior

   Tala med läkare eller apotekspersonal innan du ger Malarone Junior till ditt barn om:

   • ditt barn har en allvarlig njursjukdom

   • ditt barn behandlas för malaria och väger mindre än 5 kg eller får Malarone Junior förebyggande (profylax) mot malaria och väger mindre än 11 kg.

   • Tala om för din läkare eller apotekspersonal om något av detta gäller ditt barn.

   Andra läkemedel och Malarone Junior

   Tala om för läkare eller apotekspersonal om ditt barn tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel, även receptfria sådana.

   Vissa läkemedel kan påverka effekten av Malarone Junior och Malarone Junior kan också öka eller minska effekten av andra läkemedel som tas samtidigt, t.ex.:

   • metoklopramid (medel mot illamående och kräkning)

   • tetracykliner, rifampicin och rifabutin (antibiotika)

   • efavirenz eller vissa mycket aktiva proteashämmare (används vid behandling mot hiv)

   • warfarin och andra blodförtunnande medel

   • etoposid (används vid behandling mot cancer).

   • Tala om för din läkare om ditt barn tar något av dessa läkemedel. Din läkare kan besluta att Malarone Junior inte är lämpligt för ditt barn eller att tätare kontroll behövs under tiden ditt barn tar Malarone Junior.

   • Kom ihåg att tala om för din läkare om ditt barn börjar ta något annat läkemedel under tiden hon/han tar Malarone Junior.

   Intag av Malarone Junior med mat eller dryck

   När det är möjligt, ge Malarone Junior tillsammans med mat eller mjölk. Föda ökar kroppens upptag av Malarone Junior och gör behandlingen mer effektiv.

   Graviditet och amning

   Använd inte Malarone Junior om du eller ditt barn är gravid, om inte din läkare har rekommenderat det.

   Amma inte medan du tar Malarone Junior eftersom de aktiva substanserna kan passera över till bröstmjölk och på så sätt skada barnet.

   Körförmåga och användning av maskiner

   Om du får yrsel ska du inte köra bil.

   Vissa personer får yrsel när de tar Malarone Junior. Om du känner dig påverkad ska du inte köra bil, hantera maskiner eller delta i riskfyllda aktiviteter.

   Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


   3. Hur du ger Malarone Junior

   Ge alltid detta läkemedel enligt läkarens eller apotekspersonalens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

   När det är möjligt, bör Malarone Junior ges tillsammans med mat eller mjölk. Tabletterna bör helst sväljas hela. Om barnet har svårt att svälja tabletterna hela kan de krossas och blandas med mat eller mjölkdryck precis före intag.

   Det är bäst om Malarone Junior tas vid samma tidpunkt varje dag.

   Om ditt barn kräks

   Profylax (förebyggande) mot malaria

   • Om ditt barn kräks inom en timme efter tablettintag, ge omgående en ny dos.

   • Det är viktigt att ditt barn fullföljer ordinationen av Malarone Junior. Om ditt barn måste ta ytterligare tabletter på grund av kräkningar kan hon/han behöva få mer Malarone Junior utskrivet på recept.

   • Om ditt barn har kräkts är det särskilt viktigt att använda andra skyddsåtgärder som t.ex. insektsmedel och myggnät. Effekten av Malarone Junior kan minska eftersom mängden läkemedel som tas upp i kroppen då blir mindre.

   Behandling av malaria

   • Om ditt barn drabbas av kräkningar och diarré, kontakta din läkare eftersom regelbundna blodprov bör tas. Effekten av Malarone Junior minskar eftersom mängden läkemedel som tas upp i kroppen då blir mindre. Blodproven tas för att visa om malariaparasiten har försvunnit ur blodet.

   Profylax (förebyggande) mot malaria

   Rekommenderad dos vid profylax baseras på barnets vikt enligt nedan:

   11-20 kg – 1 tablett dagligen

   21-30 kg – 2 tabletter 1 gång dagligen

   31-40 kg – 3 tabletter 1 gång dagligen

   • börja med att ge Malarone Junior 1 till 2 dagar före ankomst till malariasmittat område

   • fortsätt att ge Malarone Junior varje dag under hela vistelsen

   • fortsätt att ge Malarone Junior i ytterligare 7 dagar efter återkomst till malariafritt område.

   För maximalt skydd måste ditt barn fullfölja hela ordinationen.

   Behandling av malaria

   Rekommenderad dos vid behandling av malariainfektion baseras på barnets vikt enligt nedan:

   5-8 kg – 2 tabletter 1 gång dagligen i 3 dagar

   9-10 kg – 3 tabletter 1 gång dagligen i 3 dagar

   Om ditt barn har tagit för stor mängd av Malarone Junior

   Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

   Ta med förpackningen om du kan.

   Om du har glömt att ge Malarone Junior

   Det är mycket viktigt att ditt barn fullföljer ordinationen av Malarone Junior.

   Var inte orolig om du glömt att ge en dos. Ge nästa dos så snart som möjligt. Fortsätt sedan behandlingen enligt det ordinerade doseringsschemat.

   Ge inte ytterligare tabletter för att kompensera för glömd dos utan ge nästa dos vid ordinarie tidpunkt.

   Avbryt inte behandling med Malarone Junior utan rådgivning

   Fortsätt att ge Malarone Junior i 7 dagar efter återkomst till malariafritt område. För maximalt skydd måste ordinationen fullföljas. Om behandlingen avbryts tidigare riskerar ditt barn att få malaria eftersom det måste gå 7 dagar sedan myggbettet för att man ska vara säker på att alla parasiter i blodet har dött.

   Om du har ytterligare frågor angående detta läkemedel, kontakta läkare eller apotekspersonal.

   4. Eventuella biverkningar

   Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.

   Var uppmärksam på följande allvarliga reaktioner. De har förekommit hos ett fåtal individer, men exakt förekomst är okänd.

   Allvarliga allergiska reaktioner – symtom inkluderar:

   • hudutslag och klåda

   • väsande andning, svullnad av luftvägar eller svalg och andningssvårigheter som uppträder plötsligt

   • svullnad av ögonlock, ansikte, läppar, tunga eller andra delar av kroppen.

   • Kontakta läkare omedelbart om ditt barn drabbas av något av dessa symtom. Sluta ge Malarone Junior.

   Allvarliga hudreaktioner

   • hudutslag, eventuellt med blåsor som ser ut som små upphöjningar (ringformiga, mörka fläckar, omgivna av ett ljusare område med en mörk ring runt kanten) (erythema multiforme)

   • svåra, allmänt spridda hudutslag med blåsor och fjällning, särskilt runt mun, näsa, ögon och könsorgan (Stevens-Johnsons syndrom).

   • Om du observerar något av dessa symtom kontakta läkare omedelbart.

   De flesta andra biverkningar som rapporterats har varit milda och övergående.

   Mycket vanliga biverkningar

   Kan förekomma hos fler än 1 av 10 individer:

   • huvudvärk

   • illamående och kräkningar

   • magsmärta

   • diarré.

   Vanliga biverkningar

   Kan förekomma hos upp till 1 av 10 individer:

   • yrsel

   • insomningssvårigheter

   • konstiga drömmar

   • depression

   • aptitlöshet

   • feber

   • hudutslag, eventuellt kliande

   • hosta.

   Vanliga biverkningar som kan påvisas med blodprov:

   • minskat antal röda blodkroppar (anemi), vilket kan orsaka trötthet, huvudvärk och andfåddhet

   • minskat antal vita blodkroppar (neutropeni), vilket kan medföra att du lättare råkar ut för infektioner

   • låga halter av natrium i blodet (hyponatremi)

   • förhöjda leverenzymvärden.

   Mindre vanliga biverkningar

   Kan förekomma hos upp till 1 av 100 individer:

   • ångest

   • hjärtklappning som upplevs obehaglig (palpitationer)

   • svullnad och rodnad i munhålan

   • håravfall

   • kliande, ojämna utslag (nässelfeber).

   Mindre vanliga biverkningar som kan påvisas med blodprov:

   • förhöjda amylasvärden (ett enzym som produceras i bukspottkörteln).

   Sällsynta biverkningar

   Kan förekomma hos upp till 1 av 1 000 individer:

   • att se och höra saker som inte finns (hallucinationer)

   Övriga biverkningar

   Övriga biverkningar har förekommit hos ett fåtal individer, men exakt förekomst är okänd.

   • inflammation i levern (hepatit)

   • tilltäppning av gallvägarna (gallstas)

   • ökad hjärtfrekvens (takykardi)

   • inflammation i blodkärlen (vaskulit). Dessa kan synas som röda eller mörkvioletta upphöjda fläckar på huden, men kan även påverka andra delar av kroppen

   • kramper

   • panikattacker, gråt

   • mardrömmar

   • svåra psykiska problem där personen förlorar kontakten med verkligheten och är oförmögen att tänka och handla klart

   • matsmältningssvårigheter

   • sår i munhålan

   • blåsor

   • fjällande hud

   • ökad solkänslighet hos huden.

   Övriga biverkningar som kan påvisas med blodprov:

   • minskat antal av samtliga blodkroppar (pancytopeni).

   Rapportering av biverkningar

   Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

   Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

   5. Hur Malarone Junior ska förvaras

   Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

   Används före utgångsdatum som anges på kartongen efter EXP. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

   Inga särskilda förvaringsanvisningar.

   Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   Innehållsdeklaration

   Aktiva substanser: 62,5 mg atovakvon och 25 mg proguanilhydroklorid i varje tablett.

   Övriga innehållsämnen:

   tablettkärna: poloxamer 188, mikrokristallin cellulosa, hydroxipropylcellulosa, povidon K30, natriumstärkelseglykolat (typ A), magnesiumstearat

   filmöverdrag: hypromellos, titandioxid (färgämne E171), röd järnoxid (färgämne E172), makrogol 400, polyetylenglykol 8000 (se avsnitt 2).

   • Kontakta läkare innan du ger Malarone Junior om ditt barn är allergiskt mot något innehållsämne.

   Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

   Malarone Junior tabletter är runda, rosa och filmdragerade. De tillhandahålls i tryckförpackning innehållande 12 tabletter.

   Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

   GlaxoSmithKline AB, Box 516, 169 29 Solna.

   Tel: 08 – 638 93 00

   E-post: info.produkt@gsk.com

   Tillverkare:

   Aspen Bad Oldesloe GmbH, Industriestrasse 32-36, 23843 Bad Oldesloe, Tyskland

   eller

   Glaxo Wellcome S.A., Avenida de Extremadura 3, 09400 Aranda de Duero, Burgos, Spanien.

   Detta läkemedel är godkänt inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet under namnen:

   BE

   Malarone Junior

   DE

   Malarone Junior

   EL

   Malarone Paediatric

   IT

   Malarone Paediatric

   LU

   Malarone Junior

   NL

   Malarone Junior

   NO

   Malarone Junior

   ES

   Malarone Junior

   SE

   Malarone Junior

   UK

   Malarone paediatric


   Denna bipacksedel ändrades senast

   2017-07-06


   Övriga informationskällor

   Information om detta läkemedel finns tillgänglig på Läkemedelsverkets hemsida

   http://www.lakemedelsverket.se

  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 12, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – Gäller alla beställningar på apoteket.se.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Malarone® Junior

  Filmdragerad tablett 62,5 mg/ 25 mg 12 styck Blister

  • Varunummer: 014600
  • Tillverkare: GlaxoSmithKline AB

  154 kr

  Jämförpris: 12,83 kr / styck

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?