Receptbelagd produkt

Receptbelagd produkt

Logga in för att se och handla dina recept.

 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   Bipacksedel: Information till användaren

   Lyxumia

   LYXUMIA 10 mikrogram injektionsvätska, lösning LYXUMIA 20 mikrogram injektionsvätska, lösning
   lixisenatid

   Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

   • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

   • Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

   • Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

   • Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

   I denna bipacksedel finner du information om:
   1. Vad Lyxumia är och vad det används för
   2. Vad du behöver veta innan du använder Lyxumia
   3. Hur du använder Lyxumia
   4. Eventuella biverkningar
   5. Hur Lyxumia ska förvaras
   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   1. Vad Lyxumia är och vad det används för

   Lyxumia innehåller den aktiva substansen lixisenatid.
   Lyxumia är ett läkemedel för injektion som används för att hjälpa kroppen kontrollera din blodsockernivå i de fall den är för hög. Det används hos vuxna med typ 2-diabetes.


   Lyxumia används tillsammans med andra diabetesläkemedel när dessa inte är tillräckliga för att kontrollera dina blodsockernivåer. Dessa kan inkludera:

   • orala diabetesläkemedel (såsom metformin, pioglitazon, sulfonureidläkemedel) och/eller

   • ett basinsulin, en typ av insulin som verkar hela dagen

   2. Vad du behöver veta innan du använder Lyxumia

   Använd inte Lyxumia

   • om du är allergisk mot lixisenatid eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

   Varningar och försiktighet

   Tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska innan du använder Lyxumia om:


   • du har typ 1-diabetes eller diabetes ketoacidos (en komplikation av diabetes som inträffar när kroppen inte kan bryta ner glukos eftersom det inte finns tillräckligt med insulin) eftersom detta läkemedel inte kommer vara rätt för dig


   • du har eller har haft inflammation i bukspottskörteln (pankreatit)


   • du har svåra problem med magen eller tarmen, såsom en sjukdom i magmuskeln kallat gastropares vilket leder till fördröjning av magtömningen


   • du har svår njursjukdom eller om du får dialysbehandling, eftersom användning av detta läkemedel inte rekommenderas


   • du också använder en sulfonureid eller ett basinsulin, då det kan ge upphov till lågt blodsocker (hypoglykemi). Läkaren kan vilja kontrollera din blodsockernivå och sedan besluta om dosen basinsulin eller sulfonureid ska minskas. Lyxumia ska inte användas med en kombination av både basinsulin och sulfonureid.


   • du använder andra läkemedel, eftersom det finns andra läkemedel såsom antibiotika eller magsaftsresistenta tabletter eller kapslar som inte bör vara kvar i magsäcken för länge (se avsnitt Andra läkemedel och Lyxumia)


   • du upplever vätskeförlust/dehydrering, t ex vid kräkningar, illamående och diarré. Det är viktigt att undvika dehydrering genom att dricka mycket, speciellt vid behandlingsstart med Lyxumia.


   • du lider av hjärtproblem som kan orsaka andfåddhet eller svullna vrister, eftersom det finns begränsad erfarenhet från denna befolkningsgrupp.

   Barn och ungdomar

   Erfarenhet från behandling av barn och ungdomar under 18 år saknas och därför rekommenderas inte Lyxumia till denna åldersgrupp.

   Andra läkemedel och Lyxumia

   Tala om för läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska om du använder, nyligen har använt eller kan tänkas använda andra läkemedel.
   Effekten av vissa läkemedel som du sväljer kan påverkas av Lyxumia. Vissa läkemedel såsom antibiotika eller magsaftsresistenta tabletter eller kapslar som inte bör vara kvar i magsäcken för länge kan behövas tas minst en timme före eller fyra timmar efter injektion med Lyxumia.

   Graviditet och amning

   Lyxumia ska inte användas under graviditet. Det är inte känt om Lyxumia kan skada ditt foster.
   Lyxumia ska inte användas om du ammar. Det är inte känt om Lyxumia passerar över i bröstmjölk.
   Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.

   Körförmåga och användning av maskiner

   Om du använder Lyxumia med en sulfonureid eller ett basinsulin kan du få för lågt blodsocker (hypoglykemi). Detta kan försämra koncentrationsförmågan och du kan känna dig yr eller sömnig. Om detta inträffar, kör inte bil eller använd inga vertyg eller maskiner.

   Viktig information om några innehållsämnen i Lyxumia

   Detta läkemedel innehåller mindre än 1 mmol natrium (23 mg) per dos, dvs är nästintill ”natriumfritt”. Detta läkemedel innehåller metakresol, som kan ge allergiska reaktioner.


   3. Hur du använder Lyxumia

   Använd alltid detta läkemedel enligt läkarens, apotekspersonalens eller sjuksköterskans anvisningar. Rådfråga läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska om du är osäker.


   Hur mycket som ska injiceras

   • Startdos är 10 mikrogram en gång dagligen under de första 14 dagarna – injicerat med den gröna pennan.

   • Dosen därefter kommer att vara 20 mikrogram en gång dagligen – injicerat med den lila pennan.


   När man ska injicera
   Injicera Lyxumia inom en timme före valfri måltid under dagen. Bestäm dig för vilken måltid som passar dig bäst, injicera därefter Lyxumia helst före samma måltid varje dag.


   Var man ska injicera
   Injicera Lyxumia under huden (subkutant) i buken, övre delen av benet (låret) eller överarmen.


   Lära sig hur man ska använda förfyllda pennor
   Innan du använder Lyxumia för första gången kommer läkare eller sjuksköterska visa dig hur Lyxumia ska injiceras.

   • Läs alltid bruksanvisningen som finns i förpackningen.

   • Använd alltid pennan enligt beskrivningen i bruksanvisningen.


   Annan viktig information angående användning av förfyllda pennor
   Det finns mer information angående hur man ska använda pennorna i bruksanvisningen. De viktigaste punkterna är:

   • Använd alltid en ny nål för varje injektion. Du måste kassera nålen efter varje användning i en lämplig kanylburk, enligt gällande lokala riktlinjer. Tala med läkare, sjuksköterska eller apotekspersonal om hur kanyler ska kasseras.

   • Använd endast nålar som är avsedda för användning tillsammans med Lyxumiapennan (se bruksanvisningen).

   • Du måste aktivera Lyxumiapennan innan du använder den för första gången. Detta för att se till att den fungerar korrekt och att dosen för första injektionen är korrekt.

   • Använd inte Lyxumiapennan om du tror att den är skadad, ta en ny istället. Försök inte laga pennan.

   Om du använt för stor mängd av Lyxumia

   Om du använt för stor mängd av Lyxumia, tala med läkare eller sjuksköterska omedelbart. För mycket Lyxumia kan få dig att må illa eller kräkas.

   Om du har glömt att använda Lyxumia

   Om du glömt att ta en dos Lyxumia kan du injicera Lyxumia inom en timme innan nästa måltid. Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos.

   Om du slutar att använda Lyxumia

   Sluta inte använda Lyxumia utan att tala med läkaren. Om du slutar använda Lyxumia kan dina blodsockernivåer öka.


   Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

   4. Eventuella biverkningar

   Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.


   Några allvarliga allergiska reaktioner (såsom anafylaktiska reaktioner) har rapporterats mycket sällsynt hos patienter som fått Lyxumia. Du bör kontakta läkare omedelbart om du får symtom som t ex svullnad i ansikte, tunga eller svalg vilket orsakar svårighet att andas.


   Sluta använda Lyxumia och kontakta omedelbart läkare om du noterar någon av följande allvarliga biverkningar:

   • Svår och ihållande smärta i magtrakten som även kan kännas i ryggen, samt även illamående och kräkningar, eftersom det kan vara tecken på inflammerad bukpottskörtel (pankreatit)


   De mest frekventa biverkningarna som rapporterades med Lyxumia kan påverka fler än 1 av 10 patienter (frekvens mycket vanliga) var illamående och kräkningar. Dessa biverkningar var mestadels milda och avtog vanligtvis med tiden hos de flesta patienter.


   Andra biverkningar omfattar:

   Mycket vanliga biverkningar: kan påverka fler än 1 av 10 personer

   • Diarré

   • Huvudvärk

   • Lågt blodsocker (hypoglykemi) speciellt när Lyxumia används med insulin eller en sulfonureid

   Varningstecknen på lågt blodsocker kan inkludera kallsvettningningar, blekhet, huvudvärk, dåsighet, svaghet, yrsel, förvirring eller irritation, hunger, hjärtklappning och darrighet. Läkaren kommer tala om för dig vad du ska göra om du får lågt blodsocker.
   Det är mer sannolikt att hypoglykemi inträffar om du tar en sulfonureid eller ett basinsulin. Läkaren kan minska dosen av dessa läkemedel innan du börjar använda Lyxumia.


   Vanliga biverkningar: kan påverka upp till 1 av 10 personer

   • Influensa

   • Förkylning (infektion i övre luftrören)

   • Yrsel

   • Matsmältningsbesvär (dyspepsi)

   • Ryggsmärta

   • Blåskatarr (cystit)

   • Virusinfektioner

   • Lågt blodsocker (när Lyxumia används med metformin)

   • Dåsighet (sömnighet)

   • Reaktioner vid injektionsstället (såsom klåda)


   Sällsynta biverkningar: kan påverka upp till 1 av 100 personer

   • Nässelfeber (urtikaria)


   Rapportering av biverkningar

   Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

   Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

   5. Hur Lyxumia ska förvaras

   Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.
   Används före utgångsdatum som anges på pennetiketten och på kartongen efter EXP. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


   Innan första användning
   Förvaras i kylskåp (2 °C-8 °C). Får ej frysas. Förvara skyddat från frysfack.


   Under användning av pennan
   Pennan kan användas i 14 dagar när den förvaras vid rumstemperatur vid högst 30 °C. Får ej frysas.
   Förvara inte med en nål fastsatt. När du inte använder pennan ska skyddslocket behållas på pennan för att skydda denna mot ljus.


   Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   Innehållsdeklaration

   • Den aktiva substansen är lixisenatid.

   • Lyxumia 10 mikrogram injektionsvätska, lösning: Varje dos innehåller 10 mikrogram lixisenatid (50 mikrogram per ml).

   • Lyxumia 20 mikrogram injektionsvätska, lösning: Varje dos innehåller 20 mikrogram lixisenatid (100 mikrogram per ml).

   • Övriga innehållsämnen är glycerol 85 %, natriumacetattrihydrat, metionin, metakresol, saltsyra (för pH-justering), natriumhydroxidlösning (för pH-justering) och vatten för injektion.

   Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

   Lyxumia är en klar och färglös lösning (injektionsvätska) fylld i glasampuller i en förfylld penna.


   Varje grön penna Lyxumia 10 mikrogram injektionsvätska, lösning innehåller 3 ml lösning och levererar 14 doser à 10 mikrogram. Förpackningsstorlek är 1 förfylld penna.


   Varje lila penna Lyxumia 20 mikrogram injektionsvätska, lösning innehåller 3 ml lösning och levererar 14 doser à 20 mikrogram. Förpackningsstorlekar är 1, 2 eller 6 förfyllda pennor. Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras i ditt land.


   En startförpackning finns också tillgänglig för användning under de första 28 dagarna av behandlingen. Startförpackningen innehåller en grön penna av Lyxumia 10 mikrogram injektionsvätska, lösning och en lila penna av Lyxumia 20 mikrogram injektionsvätska, lösning.

   Innehavare av godkännande för försäljning

   sanofi-aventis groupe
   54, rue La Boétie
   F – 75008 Paris
   Frankrike


   Tillverkare
   Sanofi-Aventis Deutschland GmbH
   Industriepark Höchst - 65926 Frankfurt am Main
   Tyskland


   Kontakta ombudet för innehavaren av godkännandet för försäljning om du vill veta mer om detta läkemedel:

   België/Belgique/Belgien

   Sanofi Belgium

   Tél/Tel: +32 (0)2 710 54 00

   Lietuva

   UAB “SANOFI-AVENTIS LIETUVA” 

   Tel: +370 5 2755224

   България

   sanofi-aventis Bulgaria EOOD

   Тел.: +359 (0)2 970 53 00

   Luxembourg/Luxemburg

   Sanofi Belgium

   Tél/Tel: +32 (0)2 710 54 00 (Belgique/Belgien)

   Česká republika

   sanofi-aventis, s.r.o.

   Tel: +420 233 086 111

   Magyarország

   SANOFI-AVENTIS Zrt 

   Tel.: +36 1 505 0050

   Danmark

   sanofi-aventis Denmark A/S

   Tlf: +45 45 16 70 00

   Malta

   Sanofi Malta Ltd.

   Tel: +356 21493022

   Deutschland

   Sanofi-Aventis Deutschland GmbH

   Tel: +49 (0)180 2 222010

   Nederland

   sanofi-aventis Netherlands B.V.

   Tel: +31 (0)182 557 755

   Eesti

   sanofi-aventis Estonia OÜ

   Tel: +372 627 34 88

   Norge

   sanofi-aventis Norge AS

   Tlf: +47 67 10 71 00

   Ελλάδα

   sanofi-aventis AEBE

   Τηλ: +30 210 900 16 00

   Österreich

   sanofi-aventis GmbH

   Tel: +43 1 80 185 – 0

   España

   sanofi-aventis, S.A

   Tel: +34 93 485 94 00

   Polska

   sanofi-aventis Sp. z o.o.

   Tel.: +48 22 280 00 00

   France

   sanofi-aventis France

   Tél: 0 800 222 555

   Appel depuis l’étranger : +33 1 57 63 23 23

   Portugal

   Sanofi - Produtos Farmacêuticos, Lda.

   Tel: +351 21 35 89 400

   Hrvatska
   sanofi-aventis Croatia d.o.o.
   Tel: +385 1 600 34 00

   România

   Sanofi Romania SRL

   Tel: +40 (0) 21 317 31 36

   Ireland

   sanofi-aventis Ireland Ltd. T/A SANOFI

   Tel: +353 (0) 1 403 56 00

   Slovenija

   sanofi-aventis d.o.o.

   Tel: +386 1 560 48 00

   Ísland

   Vistor hf.

   Sími: +354 535 7000

   Slovenská republika

   sanofi-aventis Pharma Slovakia s.r.o.

   Tel: +421 2 33 100 100

   Italia

   Sanofi S.p.A.

   Tel: 800 13 12 12 (domande di tipo tecnico)

   800 536 389  (altre domande)

   Suomi/Finland

   Sanofi Oy

   Puh/Tel: +358 (0) 201 200 300

   Κύπρος

   sanofi-aventis Cyprus Ltd.

   Τηλ: +357 22 871600

   Sverige

   Sanofi AB

   Tel: +46 (0)8 634 50 00

   Latvija

   sanofi-aventis Latvia SIA

   Tel: +371 67 33 24 51

   United Kingdom

   Sanofi

   Tel: +44 (0) 845 372 7101


   Denna bipacksedel ändrades senast

   2017-09-18.


    

   Ytterligare information om detta läkemedel finns på Europeiska läkemedelsmyndighetens webbplats: http://www.ema.europa.eu/.

   BRUKSANVISNING

   Lyxumia 10 mikrogram injektionsvätska, lösning

   lixisenatid


   BRUKSANVISNING


   Varje förfylld penna innehåller 14 doser, varje dos innehåller 10 mikrogram per 0,2 ml.


   Avsnitt 1 – VIKTIG INFORMATION


   Läs denna bruksanvisning noggrant innan du börjar använda din Lyxumiapenna.

   Spara denna bruksanvisning för framtida användning.


   Information angående Lyxumiapennan


   Lyxumia är en förfylld penna för injektion.

   • Injicera bara en dos per dag.

   • Varje Lyxumiapenna innehåller 14 doser som är förinställda. Det är alltså inte nödvändigt att ställa in varje dos.

   • Innan du börjar använda Lyxumia, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska angående hur du ska injicera korrekt.

   • Om du inte själv kan följa alla instruktioner eller om du inte kan hantera pennan (t.ex. om du har synsvårigheter), använd den bara om du har hjälp.

   Angående Lyxumiapennan
   Lyxumiapennan 10 mikrogram

   • Denna penna är endast avsedd för en person. Ge den inte till någon annan.

   • Kontrollera alltid etiketten för att säkerställa att du har korrekt Lyxumiapenna. Kontrollera också att utgångsdatumet inte har passerats. Användning av fel läkemedel kan skada din hälsa.

   • Försök inte att få ut vätska ur ampullen med hjälp av en spruta.

   Angående nålen (levereras separat)
   Nålen

   • Använd endast nålar som är godkända att användas tillsammans med Lyxumia. Använd engångsnålar med 29-32 grovlek (gauge) med Lyxumiapennan. Fråga läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska vilken grovlek (gauge) och längd på nål som är bäst för dig.

   • Om injektionen ges av en annan person ska särskild försiktighet beaktas av denna person för att undvika oavsiktlig nålskada och överföring av smitta.

   • Använd alltid en ny nål vid varje injektion. Detta hjälper till att förebygga kontamination av Lyxumia eller eventuell blockering av nålen.

   Avsnitt 2 – KOMMA IGÅNG

   • Aktivera pennan samma dag som första injektionen

   Aktivera först den nya pennan

   • Innan injektion av en dos– innan du injicerar måste du först ta bort överflödig vätska från den nya pennan. Detta görs en gång och kallas aktiveringsprocessen. Steg 1 till 5 nedan visar hur du ska göra detta.

   • Aktivering görs för att se till att pennan fungerar korrekt och att dosen för första injektionen är korrekt.

   • Repetera inte aktiveringsprocessen, då kommer inte Lyxumiapennan ge dig 14 doser.

   Bilderna nedan visar hur aktiveringsfönstret på injektionsknappen på pennan ändras efter aktivering. 

   penna ny vs klar för inj

   Pennan är aktiverad och klar för injektioner. Fönstret förblir vitt efter aktiveringen.


   Hur du ska aktivera en ny Lyxumiapenna


   Steg 1 Ta bort skyddslocket och kontrollera pennan

   Kontrollera pennan

   Steg 2 Sätt fast en nål och ta bort nålskydden

   sätt fast nål

   Använd alltid en ny nål för aktivering.

   Ta bort skyddsfoliet från det yttre nålskyddet.

   Håll nålen i rak linje med pennan. Håll den rakt när du skruvar på den.

   Nålskydd

   Var försiktig så att du inte skadar dig när nålen exponeras.

   Ta bort det yttre och inre nålskyddet. Spara det yttre nålskyddet – du kommer behöva det senare för att ta bort nålen.


   Steg 3 Dra ut injektionsknappen

   Dra ut injektionsknapp

   Dra ut injektionsknappen bestämt tills det tar stopp. 

   Pil pekar mot nålen

   Pilen pekar nu mot nålen.

   Steg 4 Tryck och håll injektionsknappen intryckt för att ta bort överflödig vätska

   Ta bort överflödig vätska

   Rikta nålen mot en lämplig behållare (såsom en pappersmugg eller näsduk) för att fånga upp vätskan som sen ska kasseras.

   Tryck injektionsknappen hela vägen in. Du kan känna eller höra ett klick.

   Håll injektionsknappen intryckt och räkna sakta till 5 för att få ut de sista dropparna.

   Vänta 5 sekunder

   Om ingen vätska kommer ut, se avsnittet “Frågor och svar”.

   Kontrollera att aktiveringsfönstret nu är vitt.


   Steg 5 Pennan är nu aktiverad


   Aktivera inte denna penna igen.


   Du behöver inte byta ut nålen mellan aktiveringen och första injektionen.

   För första injektionen gå direkt till avsnitt 3 – Steg C.


   Avsnitt 3 – DAGLIG ANVÄNDNING AV PENNAN


   Följ endast detta avsnitt när aktiveringsfönstret är vitt.

   Injicera endast en dos per dag.

   Kontrollera aktiveringsfönster

   Steg A. Ta bort skyddslocket och kontrollera pennan


   Kontrollera pennan

   Kontollera vätskan. Den ska vara klar och färglös utan några partiklar. Om inte, använd inte denna penna.

   Vid luftbubblor se avsnittet “Frågor och svar”.


   Kontrollera antal doser i pennan. Detta visas av placeringen av den svarta kolven i dosskalan.


   Kontrollera att aktiveringsfönstret är vitt. Om det är orange gå till avsnitt 2.

   Kontrollera etiketten på pennan för att säkerställa att du har rätt läkemedel.


   Steg B. Sätt fast en ny nål och ta bort nålskydden 
   Ta bort nålskydd

   Använd alltid en ny nål för varje injektion.

   Ta bort skyddsfoliet från det yttre nålskyddet.

   Håll nålen i rak linje med pennan. Håll den rakt när du skruvar på den.

   nålskydd

   Var försiktig så att du inte skadar dig när nålen exponeras.


   Ta bort det yttre och inre nålskyddet. Spara det yttre nålskyddet – du kommer behöva det senare för att ta bort nålen.

   Steg C. Dra ut injektionsknappen

   Dra ut injektionskappen

   Dra ut injektionsknappen bestämt tills det tar stopp. 

   dra ut till stop

   Pilen pekar nu mot nålen.

   Steg D. Tryck och håll in injektionsknappen för att injicera dosen

   Administrering av dos

   Ta tag i en bit av huden och stick in nålen (se avsnitt “Injektionsställen” angående var du ska injicera).

   Tryck injektionsknappen hela vägen in. Du kan känna eller höra ett klick.


   Håll injektionsknappen intryckt och räkna sakta till 5 för att få hela dosen.


   Dosen har nu getts. Dra ut nålen från huden.

   Steg E. Ta bort och kassera nålen efter varje injektion

   för in nål i nålskydd

   Lägg det yttre nålskyddet på en plan yta. För in nålen i det yttre nålskyddet.

   Sätt på det yttre nålskyddet igen

   kläm ihop yttre nålskydd

   Kläm ihop det yttre nålskyddet för att få grepp om nålen och använd det för att skruva av nålen från pennan.

   sätt tillbaka skyddslock

   Fråga apotekspersonal hur du ska kassera nålar som inte längre används.

   Sätt tillbaks skyddslocket.


   Steg F. Upprepa alla steg i avsnitt 3 för varje injektion.

   Kassera pennan 14 dagar efter aktivering. Gör detta även om det är lite läkemedel kvar i pennan.


   Tabell över aktivering och destruktion

   Skriv i tabellen datum för aktivering av pennan och datum när du ska slänga pennan 14 dagar senare.

   Penna

   Datum för aktivering

   Datum för destruktion

   1   Förvaring


   Allmän information

   • Förvara Lyxumiapennor på ett säkert ställe utom syn- och räckhåll för barn.

   • Skydda Lyxumiapennor mot damm och smuts.

   • Sätt tillbaks skyddslocket efter varje användning för att skydda mot ljus.

   • Används före utgångsdatum som anges på pennetiketten och på kartongen. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

   Före aktivering av pennan:

   • Oanvända Lyxumiapennor förvaras i kylskåp (2 °C-8 °C).

   • Lyxumiapennor får ej frysas och får inte användas om de har varit frysta.

   • Låt pennan bli varm i rumstemperatur innan användning.

   Efter aktivering av pennan:

   • När Lyxumiapennan har aktiverats ska den förvaras vid högst 30 °C. Lyxumia får ej frysas när den har aktiverats.

   • Förvara inte Lyxumiapennan med fastsatt nål. En fastsatt nål kan leda till kontaminering och eventuell införsel av luft vilket kan påverka noggrannheten av dosen.

   • När Lyxumiapennan har aktiverats kan den användas upp till 14 dagar. Släng en använd Lyxumiapenna efter 14 dagar. Gör detta även om det är lite läkemedel kvar i pennan.

   Destruktion

   • Sätt tillbaks skyddslocket innan du kasserar Lyxumiapennan.

   • Kassera Lyxumiapennan, fråga apotekspersonal hur du ska kassera läkemedel som du inte längre använder.

   Underhåll

   • Hantera Lyxumiapennan med försiktighet.

   • Du kan rengöra utsidan av Lyxumiapennan med en fuktig trasa.

   • Blötlägg, tvätta eller smörj inte Lyxumiapennan då detta kan skada den.

   • Om du tror att Lyxumiapennan är skadad, använd den inte. Försök inte laga pennan.

   Injektionsställen

   Injektionsställen 

   Lyxumia måste injiceras under huden och kan injiceras i alla områden visat ovan i blått. Dessa områden är låret, buken eller överarmen. Fråga läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska hur du ska injicera korrekt.


   Frågor och svar


   Vad händer om jag glömmer att aktivera Lyxumiapennan eller injicerar innan aktivering?

   Om du injicerar innan aktivering av pennan, korrigera inte detta genom att ta en andra injektion. Kontakta läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska för råd hur du ska kontrollera ditt blodsocker.


   Vad händer om det är luftbubblor i behållaren?

   Små luftbubblor i behållaren är normalt – de kommer inte skada dig. Din dos kommer vara korrekt och du kan fortsätta följa instruktionerna. Kontakta läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska om du behöver hjälp.


   Vad händer om ingen vätska kommer ut under aktiveringen?

   Nålen kan vara blockerad eller inte ordentligt fastskruvad. Ta bort nålen från pennan, sätt fast en ny och upprepa endast steg 4 och 5. Om vätska fortfarande inte kommer ut kan Lyxumiapennan vara skadad, använd inte denna Lyxumiaförpackning. Kontakta läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska om du behöver hjälp.


   Vad händer om det är svårt att trycka injektionsknappen hela vägen in?

   Nålen kan vara blockerad eller inte ordentligt fastskruvad. Dra ut nålen från huden och ta bort nålen från pennan. Sätt fast en ny nål och upprepa endast steg D och E. Om det fortfarande är svårt att trycka in injektionsknappen kan Lyxumiapennan vara skadad, använd inte denna Lyxumiaförpackning. Kontakta läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska om du behöver hjälp.


   Om du har några frågor om Lyxumia eller om diabetes, fråga läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska eller ring det lokala sanofi-aventis numret i Lyxumia ”Bipacksedel: Information till användaren” (levereras separat i kartongen).


   Lyxumia 20 mikrogram injektionsvätska, lösning

   lixisenatid


   BRUKSANVISNING


   Varje förfylld penna innehåller 14 doser, varje dos innehåller 20 mikrogram per 0,2 ml.


   Avsnitt 1 – VIKTIG INFORMATION


   Läs denna bruksanvisning noggrant innan du börjar använda din Lyxumiapenna.
   Spara denna bruksanvisning för framtida användning.


   Information angående Lyxumiapennan


   Lyxumia är en förfylld penna för injektion.

   • Injicera bara en dos per dag.

   • Varje Lyxumiapenna innehåller 14 doser som är förinställda. Det är alltså inte nödvändigt att ställa in varje dos.

   • Innan du börjar använda Lyxumia, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska angående hur du ska injicera korrekt.

   • Om du inte själv kan följa alla instruktioner eller om du inte kan hantera pennan (t ex om du har synsvårigheter), använd den bara om du har hjälp.

   Angående Lyxumiapennan


   Bilden visar lyxumiapennan


   Bilden visar 13 injektioner kvar


   • Denna penna är endast avsedd för en person. Ge den inte till någon annan.

   • Kontrollera alltid etiketten för att säkerställa att du har korrekt Lyxumiapenna. Kontrollera också att utgångsdatumet inte har passerats. Användning av fel läkemedel kan skada din hälsa.

   • Försök inte att få ut vätska ur ampullen med hjälp av en spruta.


   Angående nålen (levereras separat)


   Angående nålen


   • Använd endast nålar som är godkända att användas tillsammans med Lyxumia. Använd engångsnålar med 29-32 grovlek (gauge) med Lyxumiapennan. Fråga läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska vilken grovlek (gauge) och längd på nål som är bäst för dig.

   • Om injektionen ges av en annan person ska särskild försiktighet beaktas av denna person för att undvika oavsiktlig nålskada och överföring av smitta.

   • Använd alltid en ny nål vid varje injektion. Detta hjälper till att förebygga kontamination av Lyxumia eller eventuell blockering av nålen.


   Avsnitt 2 – KOMMA IGÅNG


   • Aktivera pennan samma dag som första injektionen


   Aktivera först den nya pennan


   • Innan injektion av en dos – innan du injicerar måste du först ta bort överflödig vätska från den nya pennan. Detta görs en gång och kallas aktiveringsprocessen. Steg 1 till 5 nedan visar hur du ska göra detta.

   • Aktivering görs för att se till att pennan fungerar korrekt och att dosen för första injektionen är korrekt.

   • Repetera inte aktiveringsprocessen, då kommer inte Lyxumiapennan ge dig 14 doser.


   Bilderna nedan visar hur aktiveringsfönstret på injektionsknappen på pennan ändras efter aktivering.

   Ny penna
   (orange fönster)

   Penna klar för injektioner
   (vitt fönster)

   Ny penna
   Penna klar för injektioner

   Pennan är aktiverad och klar för injektioner. Fönstret förblir vitt efter aktiveringen.


   Hur du ska aktivera en ny Lyxumiapenna


   Steg 1 Ta bort skyddslocket och kontrollera pennan


   Bilden visar att man ska kontrollera vätskan

   Steg 2 Sätt fast en nål och ta bort nålskydden


   Bilden visar när man sätter fast nålen


   Använd alltid en ny nål för aktivering.
   Ta bort skyddsfoliet från det yttre nålskyddet.
   Håll nålen i rak linje med pennan. Håll den rakt när du skruvar på den.


   Håll nålen i rak linje med pennan. Håll den rakt när du skruvar på den.


   Var försiktig så att du inte skadar dig när nålen exponeras.
   Ta bort det yttre och inre nålskyddet. Spara det yttre nålskyddet – du kommer behöva det senare för att ta bort nålen.


   Steg 3 Dra ut injektionsknappen


   Dra ut injektionsknappen


   Dra ut injektionsknappen bestämt tills det tar stopp.


   Dra ut injektionsknappen bestämt tills det tar stopp.


   Pilen pekar nu mot nålen.


   Steg 4 Tryck och håll injektionsknappen intryckt för att ta bort överflödig vätska


   Tryck och håll injektionsknappen intryckt för att ta bort överflödig vätska


   Rikta nålen mot en lämplig behållare (såsom en pappersmugg eller näsduk) för att fånga upp vätskan som senare ska kasseras.
   Tryck injektionsknappen hela vägen in. Du kan känna eller höra ett klick.
   Håll injektionsknappen intryckt och räkna sakta till 5 för att få ut de sista dropparna.


   Tryck injektionsknappen hela vägen in.


   Om ingen vätska kommer ut, se avsnittet “Frågor och svar”.
   Kontrollera att aktiveringsfönstret nu är vitt.


   Steg 5 Pennan är nu aktiverad


   Aktivera inte denna penna igen.

   Du behöver inte byta ut nålen mellan aktiveringen och första injektionen.
   För första injektionen gå direkt till avsnitt 3 – Steg C.


   Avsnitt 3 – DAGLIG ANVÄNDNING AV PENNAN


   Följ endast detta avsnitt när aktiveringsfönstret är vitt.
   Injicera endast endos per dag.


   Följ endast detta avsnitt när aktiveringsfönstret är vitt.


   Steg A. Ta bort skyddslocket och kontrollera pennan


   Bilden visar ta bort skyddslock


   Kontrollera vätskan. Den ska vara klar och färglös utan några partiklar. Om inte, använd inte denna penna.
   Vid luftbubblor se avsnittet “Frågor och svar”.

   Kontrollera antal doser i pennan. Detta visas av placeringen av den svarta kolven i dosskalan.

   Kontrollera att aktiveringsfönstret är vitt. Om det är orange gå till avsnitt 2.
   Kontrollera etiketten på pennan för att säkerställa att du har rätt läkemedel.


   Steg B. Sätt fast en ny nål och ta bort nålskydden


   Bilden visar när man sätter fast ny nål


   Använd alltid en ny nål för varje injektion.
   Ta bort skyddsfoliet från det yttre nålskyddet.
   Håll nålen i rak linje med pennan. Håll den rakt när du skruvar på den.


   Håll nålen i rak linje med pennan. Håll den rakt när du skruvar på den.


   Var försiktig så att du inte skadar dig när nålen exponeras.


   Ta bort det yttre och inre nålskyddet. Spara det yttre nålskyddet – du kommer behöva det senare för att ta bort nålen.


   Steg C. Dra ut injektionsknappen


   Dra ut injektionsknappen


   Dra ut injektionsknappen bestämt tills det tar stopp.


   Dra ut injektionsknappen bestämt tills det tar stopp.


   Pilen pekar nu mot nålen.


   Steg D. Tryck och håll in injektionsknappen för att injicera dosen


   ionsknappen för att injicera dosen


   Ta tag i en bit av huden och stick in nålen (se avsnitt “Injektionsställen” angående var du ska injicera).


   Tryck injektionsknappen hela vägen in. Du kan känna eller höra ett klick.


   Håll injektionsknappen intryckt och räkna sakta till 5 för att få hela dosen.


   Dosen har nu getts. Dra ut nålen från huden.


   Steg E. Ta bort och kassera nålen efter varje injektion


   Lägg det yttre nålskyddet på en plan yta. För in nålen i det yttre nålskyddet.


   Lägg det yttre nålskyddet på en plan yta. För in nålen i det yttre nålskyddet.
   Sätt på det yttre nålskyddet igen.


   Sätt på det yttre nålskyddet igen.


   Kläm ihop det yttre nålskyddet för att få grepp om nålen och använd det för att skruva av nålen från pennan.


   Kläm ihop det yttre nålskyddet för att få grepp om nålen och använd det för att skruva av nålen från pennan.


   Fråga apotekspersonal hur du ska kassera nålar som inte längre används.
   Sätt tillbaks skyddslocket.


   Steg F. Upprepa alla steg i avsnitt 3 för varje injektion.
   Kassera pennan 14 dagar efter aktivering. Gör detta även om det är lite läkemedel kvar i pennan.


   Tabell över aktivering och destruktion
   Skriv i tabellen datum för aktivering av pennan och datum när du ska slänga pennan 14 dagar senare.

   Penna

   Datum för aktivering

   Datum för destruktion

   1

   2

   3

   4

   5

   6


   Förvaring


   Allmän information

   • Förvara Lyxumiapennor på ett säkert ställe utom syn- och räckhåll för barn.

   • Skydda Lyxumiapennor mot damm och smuts.

   • Sätt tillbaks skyddslocket efter varje användning för att skydda mot ljus.

   • Används före utgångsdatum som anges på pennetiketten och på kartongen. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


   Före aktivering av pennan:

   • Oanvända Lyxumiapennor förvaras i kylskåp (2 °C-8 °C).

   • Lyxumiapennor får ej frysas och får inte användas om de har varit frysta.

   • Låt pennan bli varm i rumstemperatur innan användning.


   Efter aktivering av pennan:

   • När Lyxumiapennan har aktiverats ska den förvaras vid högst 30 °C. Lyxumia får ej frysas när den har aktiverats.

   • Förvara inte Lyxumiapennan med fastsatt nål. En fastsatt nål kan leda till kontaminering och eventuell införsel av luft vilket kan påverka noggrannheten av dosen.

   • När Lyxumiapennan har aktiverats kan den användas upp till 14 dagar. Släng en använd Lyxumiapenna efter 14 dagar. Gör detta även om det är lite läkemedel kvar i pennan.


   Destruktion

   • Sätt tillbaks skyddslocket innan du kasserar Lyxumiapennan.

   • Kassera Lyxumiapennan, fråga apotekspersonal hur du ska kassera läkemedel som du inte längre använder.


   Underhåll

   • Hantera Lyxumiapennan med försiktighet.

   • Du kan rengöra utsidan av Lyxumiapennan med en fuktig trasa.

   • Blötlägg, tvätta eller smörj inte Lyxumiapennan då detta kan skada den.

   • Om du tror att Lyxumiapennan är skadad, använd den inte. Försök inte laga pennan.


   Injektionsställen


   Injektionsställen

   Lyxumia måste injiceras under huden och kan injiceras i alla områden visat ovan i blått. Dessa områden är låret, buken eller överarmen. Fråga läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska hur du ska injicera korrekt.


   Frågor och svar


   Vad händer om jag glömmer att aktivera Lyxumiapennan eller injicerar innan aktivering?
   Om du injicerar innan aktivering av pennan, korrigera inte detta genom att ta en andra injektion. Kontakta läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska för råd hur du ska kontrollera ditt blodsocker.


   Vad händer om det är luftbubblor i behållaren?
   Små luftbubblor i behållaren är normalt – de kommer inte skada dig. Din dos kommer vara korrekt och du kan fortsätta följa instruktionerna. Kontakta läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska om du behöver hjälp.


   Vad händer om ingen vätska kommer ut under aktiveringen?
   Nålen kan vara blockerad eller inte ordentligt fastskruvad. Ta bort nålen från pennan, sätt fast en ny och upprepa endast steg 4 och 5. Om vätska fortfarande inte kommer ut kan Lyxumiapennan vara skadad, använd inte denna Lyxumia förpackning. Kontakta läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska om du behöver hjälp.


   Vad händer om det är svårt att trycka injektionsknappen hela vägen in?
   Nålen kan vara blockerad eller inte ordentligt fastskruvad. Dra ut nålen från huden och ta bort nålen från pennan. Sätt fast en ny nål och upprepa endast steg D och E. Om det fortfarande är svårt att trycka in injektionsknappen kan Lyxumiapennan vara skadad, använd inte denna Lyxumiaförpackning. Kontakta läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska om du behöver hjälp.


   Om du har några frågor om Lyxumia eller om diabetes, fråga läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska eller ring det lokala sanofi-aventis numret i Lyxumia ”Bipacksedel: Information till användaren” (levereras separat i kartongen).


   Lyxumia


   lixisenatid


   BRUKSANVISNING


   Startförpackning – Innehåller två förfyllda pennor med 14 doser i varje.

   En grön 10 mikrogram penna (Lyxumia 10 mikrogram injektionsvätska, lösning), varje dos innehåller 10 mikrogram per 0,2 ml.

   En lila 20 mikrogram penna (Lyxumia 20 mikrogram injektionsvätska, lösning), varje dos innehåller 20 mikrogram per 0,2 ml.


   Avsnitt 1 – VIKTIG INFORMATION


   Läs denna bruksanvisning noggrant innan du börjar använda dina Lyxumiapennor.

   Spara denna bruksanvisning för framtida användning.


   Information angående Lyxumiapennan

   • Injicera bara en dos per dag.

   • Varje Lyxumiapenna innehåller 14 doser som är förinställda. Det är alltså inte nödvändigt att ställa in varje dos.

   • Innan du börjar använda Lyxumia, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska angående hur du ska injicera korrekt.

   • Om du inte själv kan följa alla instruktioner eller om du inte kan hantera pennan (t.ex. om du har synsvårigheter), använd den bara om du har hjälp.

   Angående startförpackning

   Lyxumia startförpackning innehåller två pennor med olika färger. Varje penna innehåller olika styrkor av Lyxumia. Båda pennorna används på samma sätt.

   • Den gröna pennan innehåller 14 doser som är förinställda, varje dos innehåller 10 mikrogram Lyxumia.

   • Den lila pennan innehåller 14 doser som är förinställda, varje dos innehåller 20 mikrogram Lyxumia.

   Du måste starta behandlingen med den gröna 10 mikrogram Lyxumiapennan. Du måste använda alla 14 doserna från denna penna. Sedan ska du använda den lila 20 mikrogram Lyxumiapennan.


   Angående Lyxumiapennorna

   Grön 10 mikrogram Lyxumiapenna

   grön 10 mikrogram Lyxumiapenna

   Lila 20 mikrogram Lyxumiapenna

   Lila Lyxumia 20 mikrogram


   • Dessa pennor är endast avsedda för en person. Ge dem inte till någon annan.

   • Kontrollera alltid etiketten för att säkerställa att du har korrekt Lyxumiapenna. Kontrollera också att utgångsdatumet inte har passerats. Användning av fel läkemedel kan skada din hälsa.

   • Försök inte att få ut vätska ur ampullen med hjälp av en spruta.

   Angående nålen (levereras separat)

   nålens utseende

   • Använd endast nålar som är godkända att användas tillsammans med Lyxumia. Använd engångsnålar med 29-32 grovlek (gauge) med Lyxumiapennan. Fråga läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska vilken grovlek (gauge) och längd på nål som är bäst för dig.

   • Om injektionen ges av en annan person ska särskild försiktighet beaktas av denna person för att undvika oavsiktlig nålskada och överföring av smitta.

   • Använd alltid en ny nål vid varje injektion. Detta hjälper till att förebygga kontamination av Lyxumia eller eventuell blockering av nålen.

   Avsnitt 2 – KOMMA IGÅNG


   Börja med en grön 10 mikrogram Lyxumiapenna.

   • Aktivera inte den lila 20 mikrogram Lyxumiapennan förrän du är klar med den gröna pennan.

   • Aktivera pennan samma dag som första injektionen

   Aktivera först den nya pennan

   • Innan injektion av en dos– innan du injicerar måste du först ta bort överflödig vätska från den nya pennan. Detta görs en gång och kallas aktiveringsprocessen. Steg 1 till 5 nedan visar hur du ska göra detta.

   • Aktivering görs för att se till att pennan fungerar korrekt och att dosen för första injektionen är korrekt.

   • Repetera inte aktiveringsprocessen, då kommer inte Lyxumiapennan ge dig 14 doser.

   Bilderna nedan visar hur aktiveringsfönstret på injektionsknappen på pennan ändras efter aktivering. 

   Pennans fönster

   Pennan är aktiverad och klar för injektioner. Fönstret förblir vitt efter aktiveringen.


   Hur du ska aktivera en ny Lyxumiapenna


   Steg 1 Ta bort skyddslocket och kontrollera pennan

   Kontroll av pennan

   Steg2 Sätt fast en nål och ta bort nålskydden

   Ta bort nålskydd

   Använd alltid en ny nål för aktivering.

   Ta bort skyddsfoliet från det yttre nålskyddet.

   Håll nålen i rak linje med pennan. Håll den rakt när du skruvar på den.

   nålskydden

   Var försiktig så att du inte skadar dig när nålen exponeras.

   Ta bort det yttre och inre nålskyddet. Spara det yttre nålskyddet – du kommer behöva det senare för att ta bort nålen.


   Steg 3 Dra ut injektionsknappen

   dra i pilens riktning

   Dra ut injektionsknappen bestämt tills det tar stopp. 

   pil pekar nu mot nål

   Pilen pekar nu mot nålen


   Steg 4 Tryck och håll injektionsknappen intryckt för att ta bort överflödig vätska

   ta bort överflödig vätska

   Rikta nålen mot en lämplig behållare (såsom en pappersmugg eller näsduk) för att fånga upp vätskan som sen ska kasseras.


   Tryck injektionsknappen hela vägen in. Du kan känna eller höra ett klick.

   Håll injektionsknappen intryckt och räkna sakta till 5 för att få ut de sista dropparna.

   håll in 5 sekunder

   Om ingen vätska kommer ut, se avsnittet “Frågor och svar”.

   Kontrollera att aktiveringsfönstret nu är vitt.

   Steg 5 Pennan är nu aktiverad


   Aktivera inte denna penna igen.

   Du behöver inte byta ut nålen mellan aktiveringen och första injektionen.

   För första injektionen gå direkt till avsnitt 3 – Steg C.


   Avsnitt 3 – DAGLIG ANVÄNDNING AV PENNAN


   Följ endast detta avsnitt när aktiveringsfönstret är vitt.

   Injicera endast en dos per dag.

   vitt aktiveringsfönster

   Steg A. Ta bort skyddslocket och kontrollera pennan

   Kontrollera pennan

   Kontrollera vätskan. Den ska vara klar och färglös utan några partiklar. Om inte, använd inte denna startförpackning.

   Vid luftbubblor se avsnittet “Frågor och svar”.

   Kontrollera antal doser i pennan. Detta visas av placeringen av den svarta kolven i dosskalan.

   Kontrollera att aktiveringsfönstret är vitt. Om det är orange gå till avsnitt 2.

   Kontrollera etiketten på pennan för att säkerställa att du har rätt läkemedel.


   Steg B. Sätt fast en ny nål och ta bort nålskydden

   sätt fast nål

   Använd alltid en ny nål för varje injektion.

   Ta bort skyddsfoliet från det yttre nålskyddet.

   Håll nålen i rak linje med pennan. Håll den rakt när du skruvar på den.

   nålskydden

   Var försiktig så att du inte skadar dig när nålen exponeras.

   Ta bort det yttre och inre nålskyddet. Spara det yttre nålskyddet – du kommer behöva det senare för att ta bort nålen.


   Steg C. Dra ut injektionsknappen

   dra

   Dra ut injektionsknappen bestämt tills det tar stopp.

   pil mot nål 

   Pilen pekar nu mot nålen.


   Steg D. Tryck och håll in injektionsknappen för att injicera dosen

   administrering

   Ta tag i en bit av huden och stick in nålen (se avsnitt “Injektionsställen” angående var du ska injicera).


   Tryck injektionsknappen hela vägen in. Du kan känna eller höra ett klick.


   Håll injektionsknappen intryckt och räkna sakta till 5 för att få hela dosen.


   Dosen har nu getts. Dra ut nålen från huden.


   Steg E. Ta bort och kassera nålen efter varje injektion

   för in i nålskydd

   Lägg det yttre nålskyddet på en plan yta. För in nålen i det yttre nålskyddet.

   Sätt på det yttre nålskyddet igen.

   kläm ihop yttre nålskyddet

   Kläm ihop det yttre nålskyddet för att få grepp om nålen och använd det för att skruva av nålen från pennan.

   sätt tillbaka nålskydd

   Fråga apotekspersonal hur du ska kassera nålar som inte längre används.

   Sätt tillbaks skyddslocket.


   Steg F. Upprepa alla steg i avsnitt 3 för varje injektion.


   Kassera pennan 14 dagar efter aktivering. Gör detta även om det är lite läkemedel kvar i pennan.

   När du har kasserat den gröna pennan fortsätt till avsnitt 4 för att börja använda den lila pennan.


   Avsnitt 4 – GÅ ÖVER TILL DEN LILA PENNAN


   Avslutad användning av den gröna 10 mikrogram pennan

   Lyxumia 10 mikrogram

   Den gröna 10 mikrogram Lyxumiapennan är tom när den svarta kolven har nått “0” på dosskalan och när injektionsknappen kan dras ut fullständigt.


   När den gröna 10 mikrogram Lyxumiapennan är tom måste du fortsätta behandlingen genom att ta nästa injektion vid gällande tidpunkt med den lila 20 mikrogram Lyxumiapennan. Denna används på exakt samma sätt.


   Användning av den lila 20 mikrogram pennan

   lyxumia 20 mikrogram

   Aktivering av den lila 20 mikrogram pennan


   Den lila 20 mikrogram Lyxumiapennan måste också aktiveras innan användning. Följ alla steg i avsnitt 2.


   Användning av den lila 20 mikrogram pennan

   För att injicera en dos med den lila 20 mikrogram Lyxumiapennan, följ alla steg i avsnitt 3. Upprepa avsnitt 3 för dina dagliga injektioner tills pennan är tom.


   Tabell över aktivering och destruktion

   Skriv i tabellen datum för aktivering av pennan och datum när du ska slänga pennan 14 dagar senare.


   Penna

   Datum för aktivering

   Datum för destruktion

   10 mikrogram

   ___ / ___ / ___

   ___ / ___ / ___

   20 mikrogram

   ___ / ___ / ___

   ___ / ___ / ___

   Förvaring


   Allmän information

   • Förvara Lyxumiapennor på ett säkert ställe utom syn- och räckhåll för barn.

   • Skydda Lyxumiapennor mot damm och smuts.

   • Sätt tillbaks skyddslocket efter varje användning för att skydda mot ljus.

   • Används före utgångsdatum som anges på pennetiketten och på kartongen. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

   Före aktivering av pennan:

   • Oanvända Lyxumiapennor förvaras i kylskåp (2 °C-8 °C).

   • Lyxumiapennor får ej frysas och ska inte användas om de har varit frysta.

   • Låt pennan bli varm i rumstemperatur innan användning.

   Efter aktivering av pennan:

   • När Lyxumiapennan har aktiverats ska den förvaras vid högst 30 °C. Lyxumia får ej frysas när den har aktiverats.

   • Förvara inte Lyxumiapennan med fastsatt nål. En fastsatt nål kan leda till kontaminering och eventuell införsel av luft vilket kan påverka noggrannheten av dosen.

   • När Lyxumiapennan har aktiverats kan den användas upp till 14 dagar. Släng en använd Lyxumiapenna efter 14 dagar. Gör detta även om det är lite läkemedel kvar i pennan.

   Destruktion

   • Sätt tillbaks skyddslocket innan du kasserar Lyxumiapennan.

   • Kassera Lyxumiapennan, fråga apotekspersonal hur du ska kassera läkemedel som du inte längre använder.

   Underhåll

   • Hantera Lyxumiapennan med försiktighet.

   • Du kan rengöra utsidan av Lyxumiapennan med en fuktig trasa.

   • Blötlägg, tvätta eller smörj inte Lyxumiapennan då detta kan skada den.

   • Om du tror att Lyxumiapennan är skadad, använd den inte. Försök inte laga pennan.

   Injektionsställen

   injektionsställen

   Lyxumia måste injiceras under huden och kan injiceras i alla områden visat ovan i blått. Dessa områden är låret, buken eller överarmen. Fråga läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska hur du ska injicera korrekt.


   Frågor och svar


   Vad händer om jag glömmer att aktivera Lyxumiapennan eller injicerar innan aktivering?

   Om du injicerar innan aktivering av pennan, korrigera inte detta genom att ta en andra injektion. Kontakta läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska för råd hur du ska kontrollera ditt blodsocker.


   Vad händer om det är luftbubblor i behållaren?

   Små luftbubblor i behållaren är normalt – de kommer inte skada dig. Din dos kommer vara korrekt och du kan fortsätta följa instruktionerna. Kontakta läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska om du behöver hjälp.


   Vad händer om ingen vätska kommer ut under aktiveringen?

   Nålen kan vara blockerad eller inte ordentligt fastskruvad. Ta bort nålen från pennan, sätt fast en ny och upprepa endast steg 4 och 5. Om det fortfarande är svårt att trycka in injektionsknappen kan Lyxumiapennan vara skadad, använd inte denna Lyxumiaförpackning. Kontakta läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska om du behöver hjälp.


   Vad händer om det är svårt att trycka injektionsknappen hela vägen in?

   Nålen kan vara blockerad eller inte ordentligt fastskruvad. Dra ut nålen från huden och ta bort nålen från pennan. Sätt fast en ny nål och upprepa endast steg D och E. Om vätska fortfarande inte kommer ut kan Lyxumiapennan vara skadad, använd inte denna Lyxumiaförpackning. Kontakta läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska om du behöver hjälp.


   Om du har några frågor om Lyxumia eller om diabetes, fråga läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska eller ring det lokala sanofi-aventis numret i Lyxumia ”Bipacksedel: Information till användaren” (levereras separat i kartongen).

  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 12, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – Gäller alla beställningar på apoteket.se.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Lyxumia

  Injektionsvätska, lösning i förfylld injektionspenna 10 mikrogram/dos + 20 mikrogram/dos 2 x 14 dos(er) Kombinationsförpackning

  • Varunummer: 376568
  • Tillverkare: Sanofi AB

  621,49 kr

  Jämförpris: 22,20 kr / dos(er)

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?