Receptbelagd produkt

Receptbelagd produkt

Logga in för att se och handla dina recept.

 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   Bipacksedel: Information till användaren

   Lysodren

   500 mg tabletter
   Mitotan

   Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

   - Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

   - Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

   - Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar symptom som liknar dina.

   - Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

   Du ska alltid ha med dig Lysodren-patientkortet som finns i slutet av denna bipacksedel.

   I denna bipacksedel finner du information om:
   1. Vad Lysodren är och vad det används för
   2. Vad du behöver veta innan du använder Lysodren
   3. Hur du tar Lysodren
   4. Eventuella biverkningar
   5. Hur Lysodren ska förvaras
   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   1. Vad Lysodren är och vad det används för

   Lysodren är ett läkemedel mot tumörer.


   Detta läkemedel används för behandling av symtom på avancerade icke-operabla, metastatiska eller återkommande elakartade tumörer i binjurarna.

   2. Vad du behöver veta innan du använder Lysodren

   Ta inte Lysodren

   - om du är allergisk mot mitotan eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).
   - om du ammar. Du får inte amma medan du tar Lysodren.
   - om du behandlas med läkemedel som innehåller spironolakton (se ”Andra läkemedel och Lysodren”).

   Varningar och försiktighet

   Tala med läkare eller apotekspersonal innan du tar Lysodren.
   Du bör tala om för läkaren om något av följande gäller dig:
   - om du får en skada (chock, allvarligt trauma), en infektion eller om du får någon sjukdom medan du tar Lysodren. Tala omedelbart om det för din läkare, som eventuellt kan besluta att tillfälligt avbryta behandlingen.
   - om du har problem med levern: Tala om för din läkare om du får något av följande tecken eller symtom på leverproblem under behandlingen med Lysodren: klåda, gulfärgning av ögon eller hud, mörk urin samt smärta eller obehag upptill till höger i buken. Din läkare bör ta blodprover för att kontrollera din leverfunktion före och under behandlingen med Lysodren, och när det är kliniskt motiverat.
   - om du har allvarliga problem med njurarna.
   - om du använder något av läkemedlen som nämns nedan (se ”Andra läkemedel och Lysodren”).

   - om du har gynekologiska besvär såsom blödning och/eller bäckensmärtor.


   Detta läkemedel bör inte hanteras av andra personer än patienten och hans/hennes vårdgivare, och särskilt inte av gravida kvinnor. Vårdgivare bör använda engångshandskar vid hantering av tabletterna.


   Din läkare kommer eventuellt att ordinera hormonbehandling (steroider) medan du tar Lysodren.


   Bär alltid med dig Lysodren-patientkortet som finns i slutet av denna bipacksedel.

   Andra läkemedel och Lysodren

   Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar eller nyligen har tagit andra läkemedel, även receptfria sådana.


   Du får inte använda Lysodren i kombination med läkemedel som innehåller spironolakton, vilket ofta används som urindrivande medel vid hjärt-, lever- eller njursjukdomar.


   Lysodren kan påverka flera andra läkemedel. Därför ska du tala om för läkaren om du använder läkemedel som innehåller någon av följande aktiva substanser:
   - warfarin eller andra antikoagulantia (blodförtunnande medel) som används för att förhindra blodproppar. Din dos av antikoagulantia kan behöva ändras.
   - antiepileptika
   - rifabutin eller rifampicin som används för att behandla tuberkulos
   - griseofulvin som används för att behandla svampinfektioner
   - örtpreparat som innehåller johannesört (Hypericum perforatum)
   - sunitinib, för behandling av cancer

   Lysodren med mat och dryck

   Lysodren bör helst tas i samband med måltider som innehåller fettrik mat, t ex mjölk, choklad, olja.

   Graviditet, amning och fertilitet

   Lysodren kan skada fostret. Tala om för din läkare om du är gravid eller planerar att bli gravid. Om du kan bli gravid bör du använda ett effektivt preventivmedel under behandling med Lysodren och även efter det att behandlingen har avslutats. Rådfråga läkaren.


   Du får inte amma medan du tar Lysodren och inte heller efter det att behandlingen avslutats. Rådfråga läkaren.

   Körförmåga och användning av maskiner

   Lysodren har stor inverkan på din förmåga att köra bil och använda maskiner. Rådfråga läkaren.


   3. Hur du tar Lysodren

   Ta alltid detta läkemedel enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

   Dos och schema

   Den vanliga startdosen för vuxna är 2 till 3 g (4 till 6 tabletter) per dag.
   Din läkare kan eventuellt starta behandlingen med högre doser, som t ex 4 till 6 g (8 till 12 tabletter).


   För att hitta den optimala dosen för dig kommer läkaren att regelbundet kontrollera nivåerna av Lysodren i ditt blod. Din läkare kan eventuellt avbryta Lysodrenbehandlingen tillfälligt eller minska dosen om du får vissa biverkningar.

   Den dagliga startdosen av Lysodren är 1,5 till 3,5 g/m2 kroppsyta (detta beräknas av din läkare enligt barnets vikt och storlek). Erfarenheten av patienter i denna åldersgrupp är mycket begränsad.

   Användning för barn och ungdomar

   Den dagliga startdosen av Lysodren är 1,5 till 3,5 g/m2 kroppsyta (detta beräknas av din läkare enligt barnets vikt och storlek). Erfarenheten av patienter i denna åldersgrupp är mycket begränsad.

   Administreringssätt

   Svälj tabletterna med ett glas vatten under måltider som innehåller fettrik mat. Du kan dela upp den totala dygnsdosen i två eller tre doser.

   Om du har tagit för stor mängd av Lysodren

   Tala omedelbart om för din läkare om du oavsiktligt tagit mer Lysodren än vad du borde eller om ett barn av misstag har svalt några tabletter.

   Om du har glömt att ta Lysodren

   Om du oavsiktligt missar en dos tar du bara nästa dos enligt schemat. Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos.

   Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare eller apotekspersonal.

   4. Eventuella biverkningar

   Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.

   Tala omedelbart om för din läkare om du får någon av följande biverkningar:
   - Binjureinsufficiens: trötthet, buksmärta, illamående, kräkningar, diarré, förvirring
   - Anemi (blodbrist): blek hud, muskeltrötthet, andfåddhet, yrsel särskilt i stående ställning
   - Leverskada: gulfärgning av hud och ögon, klåda, illamående, diarré, trötthet, mörkfärgning av urin
   - Neurologiska störningar: störningar i rörelser och koordination, onormala känselförnimmelser som domningar och stickningar, minnesförlust, koncentrationssvårigheter, talsvårigheter, yrsel

   Dessa symtom kan vara tecken på komplikationer som kan kräva särskild medicinering.

   Biverkningar kan förekomma med vissa frekvenser, vilka definieras på följande sätt:
   - Mycket vanliga: kan förekomma hos fler än 1 av 10 användare
   - Vanliga: kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare
   - Har rapporterats (förekommer hos okänt antal användare): kan inte beräknas från tillgängliga data

   Mycket vanliga biverkningar
   - kräkningar, illamående, diarré, magsmärta
   - förlorad aptit
   - onormala känselförnimmelser som domningar och stickningar
   - störningar i rörelse och koordination, yrsel, förvirring
   - sömnighet, trötthet, muskelsvaghet (muskelutmattning under ansträngning)
   - inflammation (svullnad, värme, smärta) i slemhinnorna, hudutslag
   - blodstörningar (förlängd blödningstid)
   - höjning av kolesterol, triglycerider (fetter) och leverenzymer (vid blodtester)
   - sänkt antal vita blodkroppar
   - bröstutveckling hos män
   - binjureinsufficiens

   Vanliga biverkningar
   - yrsel, huvudvärk
   - störningar i det perifera nervsystemet: förening av känselstörningar, muskelsvaghet och muskelatrofi, försvagad senreflex och vasomotoriska symtom som värmevallningar, svettningar och sömnstörningar
   - psykisk störning (t.ex. minnesförlust, koncentrationssvårigheter)
   - rörelsestörning
   - sänkt antal röda blodkroppar (blodbrist, med symtom som blek hud och trötthet), sänkt antal blodplättar (kan göra att du lättare får blåmärken och att du blöder lättare)
   - hepatit (autoimmun) (kan göra att huden och ögonen gulnar, urinen blir mörkfärgad)
   - svårt att samordna musklerna

   Ingen känd frekvens
   - feber
   - allmän värk
   - flushing (värmekänsla i ansiktet), högt eller lågt blodtryck, känsla av yrsel/svindel när du ställer dig upp snabbt
   - ökad salivproduktion
   - synstörningar: nedsatt synförmåga, dimsyn, dubbelseende, förvridning av bilder, bländning
   - svampinfektion
   - leverskada (kan orsaka gulfärgning av hud och ögon, mörkfärgning av urin)
   - sänkt halt av urinsyra vid blodtester
   - inflammation i urinblåsan med blödning
   - blod i urinen, proteiner i urinen
   - balansrubbning
   - förändrad smakupplevelse
   - försämrad matsmältning
   - ovariala makrocystor (med symtom såsom bäckensmärta, blödning)
   - sänkt androstendion (ämne som kan omvandlas till könshormon) i blodprov hos kvinnor
   - sänkt testosteron (könshormon) i blodprov hos kvinnor
   - ökat könshormonbindande globulin (ett protein som binder könshormon) i blodprov
   - sänkt fritt testosteron (könshormon) i blodprov hos män

   Hos barn och ungdomar har man observerat problem med sköldkörtelfunktion, neuropsykologiska problem, tillväxthämning och ett fall av encefalopati.

   Rapportering av biverkningar

   Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

   Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

   5. Hur Lysodren ska förvaras

   Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.


   Förvaras i originalförpackningen.


   Används före utgångsdatum som anges på kartongen och burken efter Utg.dat..


   Ej använt läkemedel och avfall ska kasseras enligt gällande anvisningar för cytotoxiska läkemedel.


   Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   Innehållsdeklaration

   - Den aktiva substansen är mitotan. Varje tablett innehåller 500 mg mitotan.
   - Övriga innehållsämnen är majsstärkelse, mikrokristallin cellulosa (E 460), makrogol 3350 och vattenfri kolloidal kiseldioxid

   Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

   Lysodrentabletter är vita, bikonvexa, runda och skårade.
   Lysodren tillhandahålls i plastburkar innehållande 100 tabletter.

   Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

   Innehavare av godkännande för försäljning
   Laboratoire HRA Pharma
   15 rue Béranger
   F – 75003 Paris
   Frankrike

   Tillverkare

   Corden Pharma Latina S.p.A.
   Via del Murillo Km. 2.800
   04010 Sermoneta (Latina)
   Italien


   eller

   CENTRE SPECIALITES PHARMACEUTIQUES
   76-78, avenue du Midi
   63800 COURNON D’AUVERGNE
   FRANKRIKE

   Kontakta ombudet för innehavaren av godkännandet för försäljning om du vill veta mer om detta läkemedel:

   België/Belgique/Belgien
   HRA Pharma Benelux
   Tél/Tel: + 32 2 709 22 95

   Luxembourg/Luxemburg
   HRA Pharma Benelux
   Tél/Tel: + 32 2 709 22 95

   България

   Laboratoire HRA Pharma
   Teл:+ 33 (0)1 40 33 11 30

   Magyarország
   Laboratoire HRA Pharma
   Tel.: + 33 (0)1 40 33 11 30

   Česká republika

   Laboratoire HRA Pharma
   Tel: + 33 (0)1 40 33 11 30

   Malta
   Laboratoire HRA Pharma
   Tel: + 33 (0)1 40 33 11 30

   Danmark
   Laboratoire HRA Pharma
   Tlf: + 33 (0)1 40 33 11 30

   Nederland
   HRA Pharma Benelux
   Tel: + 32 2 709 22 95

   Deutschland
   HRA Pharma Deutschland GmbH
   Tel: + 49 (0) 234 516 592-0

   Norge
   Laboratoire HRA Pharma
   Tlf: + 33 (0)1 40 33 11 30

   Eesti
   Laboratoire HRA Pharma
   Tel: + 33 (0)1 40 33 11 30

   Österreich
   HRA Pharma Deutschland GmbH
   Tel: + 49 (0) 234 516 592-0

   Ελλάδα
   Laboratoire HRA Pharma
   Tηλ: + 33 (0)1 40 33 11 30

   Polska
   Laboratoire HRA Pharma
   Tel: + 33 (0)1 40 33 11 30

   España
   HRA Pharma Iberia S.L.
   Tel: + 34 902 107 428

   Portugal
   HRA Pharma Iberia S.L. Sucursal em Portugal
   Tel: +351-707 501 996

   France
   HRA Pharma France
   Tel: + 33 (0)1 53 24 81 00

   România
   Laboratoire HRA Pharma
   Tel: + 33 (0)1 40 33 11 30

   Hrvatska
   Arenda d.o.o
   Tel : +385-(0)1 644 4480


   Ireland
   HRA Pharma UK & Ireland Ltd
   Tel: 1800 812 984

   Slovenija
   Laboratoire HRA Pharma
   Tel: + 33 (0)1 40 33 11 30

   Ísland
   Laboratoire HRA Pharma
   Sími: + 33 (0)1 40 33 11 30

   Slovenská republika
   Laboratoire HRA Pharma
   Tel: + 33 (0)1 40 33 11 30

   Italia
   HRA Pharma Italia Srl Società Unipersonale
   Tel: + 39 06 59 60 09 87

   Suomi/Finland
   Laboratoire HRA Pharma
   Puh/Tel: + 33 (0)1 40 33 11 30

   Κύπρος

   Laboratoire HRA Pharma

   Tηλ: 33 (0)1 40 33 11 30

   Sverige
   Laboratoire HRA Pharma
   Tel: + 33 (0)1 40 33 11 30

   Latvija
   Laboratoire HRA Pharma
   Tel: + 33 (0)1 40 33 11 30

   United Kingdom
   HRA Pharma UK & Ireland Ltd
   Tel: 0800 917 9548

   Lietuva
   Laboratoire HRA Pharma
   Tel: + 33 (0)1 40 33 11 30   Denna bipacksedel ändrades senast

   2016-03-07


   Övriga informationskällor

   Ytterligare information om detta läkemedel finns på Europeiska läkemedelsmyndighetens webbplats http://www.emea.europa.eu/. Där finns också länkar till andra webbplatser rörande sällsynta sjukdomar och behandlingar.

   Denna bipacksedel finns på samtliga EU-/EES-språk på Europeiska läkemedelsmyndighetens webbplats.


   LYSODREN-PATIENTKORT

   Jag behandlas med Lysodren (mitotan)

   Jag har benägenhet för akut
   binjureinsufficiens


   Om jag skulle behöva akutvård bör lämpliga
   försiktighetsåtgärder vidtas

   Namn på min läkare:

   ………………………………………..
   Telefon: ……………………………….
   För information om läkemedlet,
   kontakta:
   Laboratoire HRA Pharma
   Tel: + 33 1 40 33 11 30
   lysodren@hra-pharma.com

  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 14, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – Gäller alla beställningar på apoteket.se.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Lysodren

  Tablett 500 mg 100 tablett(er) Burk

  • Varunummer: 020282
  • Tillverkare: Laboratoire HRA Pharma

  6.614,03 kr

  Jämförpris: 66,14 kr / tablett(er)

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?