Receptbelagd produkt

Receptbelagd produkt

Logga in för att se och handla dina recept.

 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   Bipacksedel: Information till användaren

   Lyrica

   20 mg/ml oral lösning
   Pregabalin

   Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

   • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

   • Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

   • Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

   • Om du får biverkningar tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information Se avsnitt 4.

   I denna bipacksedel finner du information om:
   1. Vad Lyrica är och vad det används för
   2. Vad du behöver veta innan du tar Lyrica
   3. Hur du använder Lyrica
   4. Eventuella biverkningar
   5. Hur Lyrica ska förvaras
   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   1. Vad Lyrica är och vad det används för

   Lyrica tillhör en läkemedelsgrupp som används bl.a. för att behandla epilepsi, neuropatisk smärta och generaliserat ångestsyndrom hos vuxna.

   Perifer och central neuropatisk smärta: Lyrica används för att behandla långvarig smärta som orsakats av en nervskada. Ett flertal sjukdomar kan orsaka perifer neuropatisk smärta, såsom diabetes eller bältros. Smärtkänslan kan beskrivas som het, brännande, bultande, utstrålande, huggande, skärande, krampaktig, värkande, stickande, domningar och myrkrypningar. Perifer och central neuropatisk smärta kan också förknippas med humörförändringar, sömnstörningar, utmattning (trötthet), och kan ha en påverkan på den fysiska och sociala funktionen samt den allmänna livskvaliteten.

   Epilepsi: Lyrica används för att behandla en viss form av epilepsi (partiell epilepsi med eller utan sekundär generalisering) hos vuxna. Din läkare ordinerar Lyrica till dig för att behandla din epilepsi då din nuvarande behandling inte håller sjukdomen under kontroll. Du ska ta Lyrica som tillägg till din nuvarande behandling. Lyrica är inte avsett att användas ensamt utan ska alltid tas i kombination med andra läkemedel mot epilepsi.

   Generaliserat ångestsyndrom: Lyrica används för att behandla generaliserat ångestsyndrom. Symtomen vid generaliserat ångestsyndrom är långvarig överdriven ängslan och oro som är svår att kontrollera. Generaliserat ångestsyndrom kan också orsaka rastlöshet eller en känsla av att vara uppskruvad eller på helspänn, att man lätt blir trött, får koncentrationsproblem eller episoder av frånvaro, känner sig retlig, får muskelspänningar eller sömnstörning. Detta skiljer sig från stress och påfrestningar i vardagslivet.

   2. Vad du behöver veta innan du tar Lyrica

   Ta inte Lyrica:

   • om du är allergisk mot pregabalin eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

   Varningar och försiktighet

   Tala med läkare eller apotekspersonal innan du tar Lyrica.

   • Vissa patienter som har behandlats med Lyrica har rapporterat symtom som tyder på allergiska reaktioner. Dessa symtom inkluderar svullnad av ansikte, läppar, tunga och hals såväl som diffusa hudutslag. Om du skulle uppleva någon av dessa reaktioner, kontakta läkare omedelbart.

   • Lyrica har förknippats med yrsel och sömnighet, vilket skulle kunna öka förekomsten av fallolyckor hos äldre patienter. Du ska därför vara försiktig tills du är van vid de effekter som läkemedlet kan tänkas ha.

   • Lyrica kan orsaka dimsyn, synnedsättning eller annan form av synpåverkan. Många av dessa synbiverkningar är övergående. Du ska omedelbart kontakta läkare om du upplever någon förändring av din syn.

   • Vissa diabetespatienter som ökar i vikt under användningen av pregabalin kan behöva en ändring i sina diabetesmedicineringar.

   • Vissa biverkningar kan vara vanligare, såsom sömnighet, då patienter med ryggmärgsskada kan ta andra läkemedel för att behandla till exempel smärta eller spasticitet. Dessa mediciner har liknande biverkningar som pregabalin har och svårighetsgraden av dessa biverkningar kan öka då de tas tillsammans.

   • Det har förekommit rapporter om hjärtsvikt hos vissa patienter som tar Lyrica, dessa patienter har mestadels varit äldre med hjärt-kärlsjukdom. Innan du tar detta läkemedel bör du berätta för din läkare om du har någon hjärtsjukdom.

   • Det har förekommit rapporter om njursvikt hos vissa patienter som tar Lyrica. Om du upplever att du får minskad urinmängd under behandling med Lyrica, meddela din läkare eftersom det är möjligt att detta upphör om du slutar ta läkemedlet.

   • Ett litet antal personer som behandlas med läkemedel mot epilepsi som t.ex. Lyrica har också haft tankar på att skada sig själva eller begå självmord. Om du någon gång får dessa tankar, kontakta omedelbart din läkare.

   • När Lyrica tas tillsammans med andra mediciner som kan orsaka förstoppning (som vissa typer av smärtmediciner) är det möjligt att problem med mag-tarmkanalen kan uppstå (t ex förstoppning, blockerad eller trög tarm). Tala om för din läkare om du får förstoppning, särskilt om du har benägenhet för detta problem.

   • Innan du tar denna medicin bör du tala om för din läkare om du har alkoholism, narkotikamissbruk eller beroende i din bakgrund. Ta inte mer medicin än förskrivet.

   • Det har förekommit rapporter om kramper vid intag av Lyrica eller kort efter att man slutat ta Lyrica. Kontakta omedelbart din läkare om du upplever kramper.

   • Det har förekommit rapporter om nedsatt funktion i hjärnan (encefalopati) hos vissa patienter som tagit Lyrica när de har andra sjukdomar. Tala om för din läkare om du har något allvarligt medicinskt tillstånd, inklusive lever- eller njursjukdom.

   Barn och ungdomar

   Pregabalins säkerhet och effekt hos barn och ungdomar (under 18 år) har inte klarlagts och pregabalin bör därför inte användas i denna åldersgrupp.

   Andra läkemedel och Lyrica

   Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.

   Lyrica och vissa andra läkemedel kan påverka varandra (interaktion). När det tas tillsammans med vissa andra läkemedel, kan Lyrica förstärka dessa medels biverkningar, till exempel försämrad andning och koma. Graden av yrsel, sömnighet och nedsatt koncentrationsförmåga blir mer påtagliga om Lyrica används tillsammans med läkemedel innehållande:

   Oxykodon – (används som ett smärtstillande läkemedel)

   Lorazepam – (används för behandling av ångest)

   Alkohol

   Lyrica kan tas samtidigt med perorala preventivmedel (p-piller).

   Lyrica med mat, dryck och alkohol

   Lyrica kan tas med eller utan mat.

   Patienter avråds från att dricka alkohol under användningen av Lyrica.

   Graviditet och amning

   Lyrica ska inte användas under graviditet eller vid amning, såvida du inte har fått annat råd av din läkare. Effektiv preventivmetod måste användas av kvinnor i fertil ålder. Kontakta din läkare omedelbart om du blir gravid, om du tror att du är gravid eller planerar att bli gravid under tiden du använder Lyrica.

   Körförmåga och användning av maskiner

   Lyrica kan orsaka yrsel, sömnighet och nedsatt koncentrationsförmåga. Du bör inte köra bil, sköta avancerade maskiner eller delta i andra aktiviteter som kan vara riskfyllda innan du vet hur detta läkemedel påverkar din förmåga att utföra dessa aktiviteter.

   Lyrica innehåller

   Lyrica oral lösning innehåller metylparahydroxybensoat (E218) och propylparahydroxybensoat (E216), vilka kan orsaka allergiska reaktioner (eventuellt försenade).

   Lyrica oral lösning innehåller små mängder etanol (alkohol), mindre än 100 mg/ml.


   3. Hur du använder Lyrica

   Ta alltid detta läkemedel enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

   Läkaren kommer att bestämma vilken dos som är lämplig för dig.

   Perifer och central neuropatisk smärta, epilepsi, eller generaliserat ångestsyndrom:

   • Ta lösningen som din läkare har informerat dig om.

   • Dosen, som är avpassad för dig och din sjukdom, är vanligen mellan 150 mg (7,5 ml) och 600 mg (30 ml) per dag.

   • Läkaren kommer att tala om för dig att ta Lyrica antingen 2 gånger per dag eller 3 gånger per dag. Vid dosering två gånger per dag ska Lyrica tas en gång på morgonen och en gång på kvällen, vid ungefär samma tid varje dag. Vid dosering tre gånger per dag ska Lyrica tas en gång på morgonen, en gång på eftermiddagen och en gång på kvällen vid ungefär samma tid varje dag.


   Om du upplever att effekten av Lyrica är för stark eller för svag vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

   Om du är äldre (över 65 år) ska du använda Lyrica som normalt, dock inte om du har nedsatt njurfunktion.

   Din läkare kan ordinera en annan dosering om du har nedsatt njurfunktion.

   Fortsätt att ta Lyrica tills din läkare säger till dig att sluta.

   Instruktioner för användning:

   Lyrica är avsett endast för peroral användning.

   1. Öppna flaskan: Pressa ner kapsylen och vrid den motsols (figur 1).

   2. Endast vid första användandet: Tillsammans med doseringssprutan finns en anslutningspropp. Det är hjälpmedlet som sätts in i flaskhalsen för att underlätta att dra upp lösningen med doseringssprutan. Om anslutningsproppen inte redan finns på plats, tag då ur anslutningsproppen och 5 ml doseringssprutan ur plastförpackningen. Placera flaskan på ett plant underlag och sätt anslutningsproppen i flaskhalsen med den plana ytan på anslutningsproppen uppåt och tryck på den (figur 2).

   3. Tryck sprutans kolv till botten av doseringssprutan (mot sprutspetsen) för att avlägsna luft. Sätt sedan doseringssprutan på anslutningsproppen med en lätt vridande rörselse (figur3).

   4. Vänd på flaskan (med doseringssprutan på plats) och fyll sprutan med vätska genom att dra ner kolven strax under graderingsmarkeringen av den mängd milliliter (ml) din läkare förskrivit (figur 4). Avlägsna luftbubblor från sprutan genom att trycka upp kolven till angiven graderingsmarkering.

   5. Vänd tillbaka flaskan till upprätt läge medan doseringssprutan sitter kvar i anslutningsproppen/flaskan (figur 5).

   6. Ta bort doseringssprutan från flaskan/anslutningsproppen (figur 6).

   7. Töm innehållet i doseringssprutan direkt i munnen genom att trycka sprutans kolv till botten av sprutan (figur 7).


    Notera: Steg 4-7 kan behöva upprepas upp till tre gånger för att få den totala dosen (Tabell 1).


    [Till exempel, en dos på 150 mg (7,5 ml) behöver två upptag från flaskan för att få hela dosen. Använd doseringssprutan och dra först upp 5 ml och töm sprutans innehåll direkt i munnen. Fyll sedan sprutan igen med 2,5 ml och töm det resterande innehållet i munnen].


   8. Skölj ur doseringssprutan genom att dra upp vatten i sprutan och tryck kolven till botten av sprutan, minst tre gånger (figur 8).

   9. Skruva tillbaka korken på flaskan (och låt anslutningsproppen sitta kvar) (figur 9).

   kork

   anslutningspropp

   spruta

   dra upp

   vänd flaska

   ta ut spruta

   spruta i mun

   skölj spruta

   sätt på kork

   Tabell 1. Uppdragen mängd i doseringspruta för att få förskriven dos av Lyrica

   Lyrica dos (mg)

   Total volym lösning (ml)

   Första uppdragningen i spruta (ml)

   Andra uppdragningen i spruta (ml)

   Tredje uppdragningen i spruta (ml)

   25

   1,25

   1,25

   Ej nödvändig

   Ej nödvändig

   50

   2,5

   2,5

   Ej nödvändig

   Ej nödvändig

   75

   3,75

   3,75

   Ej nödvändig

   Ej nödvändig

   100

   5

   5

   Ej nödvändig

   Ej nödvändig

   150

   7,5

   5

   2,5

   Ej nödvändig

   200

   10

   5

   5

   Ej nödvändig

   225

   11,25

   5

   5

   1,25

   300

   15

   5

   5

   5

   Om du har tagit för stor mängd av Lyrica

   Kontakta genast läkare eller ta dig till närmaste akutmottagning. Ta med dig din ask eller flaska med Lyrica-lösning. Du kan känna dig trött, förvirrad, orolig eller rastlös som ett resultat av att du tagit mer Lyrica än du borde. Även krampanfall har rapporterats.

   Om du har glömt att ta Lyrica

   Det är viktigt att ta Lyrica-lösningen regelbundet och vid samma tidpunkt varje dag. Om du glömmer att ta en dos, ta den så snart du kommer ihåg, såvida det inte är dags för nästa dos. Fortsätt i så fall som vanligt med nästa dos. Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos.

   Om du slutar att ta Lyrica

   Sluta inte ta Lyrica, såvida inte din läkare säger åt dig att göra det. Om din behandling ska avslutas bör det ske gradvis under minst 1 vecka.

   Du bör veta om, att du efter plötsligt avbrytande av lång- och korttidsbehandling med Lyrica, kan uppleva vissa utsättningssymtom/biverkningar. Dessa inkluderar sömnproblem, huvudvärk, illamående, känsla av oro, diarré, influensa-liknande symtom, krampanfall, nervositet, depression, smärta, svettning och yrsel. Har du tagit Lyrica under en längre tid så kan dessa symtom uppstå oftare och vara mer uttalade.

   Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare eller apotekspersonal.

   4. Eventuella biverkningar

   Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.

   Mycket vanliga: kan förekomma hos fler än 1 av 10 användare

   Yrsel, dåsighet, huvudvärk

   Vanliga: kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare

   • Ökad aptit

   • Känsla av upprymdhet, förvirring, desorientering, minskad sexuell lust, irritabilitet

   • Nedsatt uppmärksamhet, klumpighet, minnesstörning, minnesförlust, darrning, svårighet att tala, stickande känsla, domningar, trötthet, dvalliknande tillstånd, sömnlöshet, utmattning, känsla av att vara onormal

   • Dimsyn, dubbelseende

   • Svindel, balanssvårigheter, fall

   • Muntorrhet, förstoppning, kräkning, väderspänning, diarré, illamående, uppsvälld buk

   • Svårighet att få erektion

   • Svullnad i kroppen inklusive armar och ben

   • Berusningskänsla, gångrubbning

   • Viktökning

   • Muskelkramp, ledsmärta, ryggsmärta, smärta i armar och ben

   • Halsont


   Mindre vanliga: kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare

   • Minskad aptit, viktnedgång, lågt blodsocker, högt blodsocker

   • Förändrad självuppfattning, rastlöshet, depression, häftig oro, humörsvängningar, svårighet att finna ord, hallucinationer, onormala drömmar, panikattacker, likgiltighet, aggression, förhöjd sinnesstämning, psykisk försämring, svårighet att tänka, ökad sexuell lust, problem med den sexuella funktionen inklusive oförmåga att uppnå sexuell klimax, försenad utlösning

   • Synförändringar, ovanliga ögonrörelser, synförändringar inklusive tunnelseende, ljusblixtar, ryckiga rörelser, nedsatta reflexer, hyperaktivitet, yrsel vid stående, känslig hud, smakbortfall, brännande känsla, darrning vid rörelse, medvetandesänkning, förlust av medvetandet, svimning, ökad känslighet för ljud, olustkänsla

   • Torra ögon, ögonsvullnad, ögonsmärta, trötta ögon, ökat tårflöde, ögonirritation

   • Rubbningar i hjärtrytmen, ökad hjärtfrekvens, lågt blodtryck, högt blodtryck, förändrade hjärtslag, hjärtsvikt

   • Rodnad, vallningar

   • Svårighet att andas, nästorrhet, nästäppa

   • Ökad salivproduktion, halsbränna, domning kring munnen

   • Svettningar, utslag, frossa, feber

   • Muskelryckning, ledsvullnad, muskelstelhet, smärta inklusive muskelsmärta, nacksmärta

   • Ömma bröst

   • Svårighet med att urinera eller smärtsam urinering, inkontinens

   • Svaghet, törst, åtstramningskänsla i bröstet

   • Förändringar i testresultat av blod och leverprover (ökat blodkreatininfosfokinas, ökat alaninaminotransferas, ökat aspartataminotransferas, minskat antal blodplättar, neutropeni, ökat blodkreatinin, minskat blodkalium)

   • Överkänslighet, svullnad av ansikte, klåda, nässelfeber, rinnande näsa, näsblod, hosta, snarkning

   • Smärtsamma menstruationer

   • Kalla händer och fötter


   Sällsynta: kan förekomma hos upp till 1 av 1000 användare

   • Onormalt luktsinne, svängningar i synen, förändrat djupseende, förändrad ljusupplevelse, synnedsättning

   • Utvidgade pupiller, skelögd

   • Kallsvett, trånghet i svalget, svullnad av tunga

   • Inflammation i bukspottskörteln

   • Sväljsvårigheter

   • Långsam eller minskad rörlighet i kroppen

   • Svårigheter att skriva ordentligt

   • Ökad vätska i buken

   • Vätska i lungorna

   • Krampanfall

   • Förändringar i de uppmätta elektriska förändringarna i hjärtat (EKG), vilket motsvarar störningar i hjärtrytmen

   • Muskelskador

   • Utsöndring från brösten, onormal brösttillväxt, brösttillväxt hos män

   • Avbrutna menstruationer

   • Njursvikt, minskad urinmängd, svårighet att urinera

   • Minskat antal vita blodkroppar

   • Olämpligt uppträdande

   • Allergiska reaktioner (vilket kan inkludera svårigheter att andas, inflammation i ögat (keratit), och en allvarlig hudreaktion karakteriserad av klåda, blåsor, fjällande hud och smärta)

   • Gulsot (gulnad hud och gulnade ögon)

   Mycket sällsynta: kan förekomma hos upp till 1 av 10 000 användare

   • Leversvikt

   • Hepatit (inflammation i levern)

   Om du drabbas av svullnad i ansiktet eller tungan eller om din hud blir röd och börjar få blåsor eller fjälla ska du omedelbart kontakta läkare.

   Vissa biverkningar kan vara vanligare, såsom sömnighet, då patienter med ryggmärgsskada kan ta andra läkemedel för att behandla till exempel smärta eller spasticitet. Dessa mediciner har liknande biverkningar som pregabalin har och svårighetsgraden av dessa biverkningar kan öka då de tas tillsammans.

   Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information.

   5. Hur Lyrica ska förvaras

   Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

   Används före utgångsdatum som anges på kartongen eller burken efter Utg.dat.

   Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

   Detta läkemedel kräver inga särskilda förvaringsanvisningar.

   Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   Innehållsdeklaration

   Det aktiva innehållsämnet är pregabalin. Varje ml innehåller 20 mg pregabalin.

   Övriga innehållsämnen är metylparahydroxybensoat (E218), propylparahydroxybensoat (E216), vattenfri natriumdivätefosfat, vattenfri dinatriumfosfat (E339), sukralos (E955), jordgubbssmakämne (innehåller små mängder etanol (alkohol)), renat vatten.

   Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

   Lyrica 20 mg/ml oral lösning är en klar färglös vätska i en vit flaska innehållande 473 ml oral lösning, i en kartong. Kartongen innehåller också en genomskinlig polyetenförpackning med en 5 ml graderad doseringsspruta och en anslutningspropp.

   Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

   Innehavare av godkännande för försäljning:

   Pfizer Europe MA EEIG, Boulevarde de la Plaine 17, 1050 Bruxelles, Belgien.

   Tillverkare:

   Pfizer Service Company, Hoge Wei 10, B 1930 Zaventem, Belgien

   Ytterligare upplysningar om detta läkemedel kan erhållas hos ombudet för innehavaren av godkännandet för försäljning:

   België/Belgique/Belgien

   Pfizer S.A. / N.V.

   Tél/Tel: +32 (0)2 554 62 11

   Lietuva

   Pfizer Luxembourg SARL filialas Lietuvoje

   Tel. +3705 2514000

   България

   Пфайзер Люксембург САРЛ, Клон България

   Тел.: +359 2 970 4333

   Luxembourg/Luxemburg

   Pfizer S.A.

   Tél/Tel: +32 (0)2 554 62 11

   Česká republika

   Pfizer spol s.r.o.

   Tel: +420-283-004-111

   Magyarország

   Pfizer Kft.

   Tel. + 36 1 488 37 00

   Danmark

   Pfizer ApS

   Tlf: +45 44 20 11 00

   Malta

   V.J. Salomone Pharma Ltd.

   Tel: +356 21220174

   Deutschland

   Pfizer Pharma PFE GmbH

   Tel: +49 (0)800 8535555

   Nederland

   Pfizer bv

   Tel: +31 (0)10 406 43 01

   Eesti

   Pfizer Luxembourg SARL Eesti filiaal

   Tel: +372 666 7500

   Norge

   Pfizer AS

   Tlf: +47 67 52 61 00

   Ελλάδα

   Pfizer ΕΛΛΑΣ Α.Ε.
   Τηλ.: +30 210 67 85 800

   Österreich

   Pfizer Corporation Austria Ges.m.b.H.

   Tel: +43 (0)1 521 15-0

   España

   Pfizer GEP, S.L.

   Tel: +34 91 490 99 00

   Polska

   Pfizer Polska Sp. z o.o.

   Tel.: +48 22 335 61 00

   France

   Pfizer PFE France

   Tél: +33 (0)1 58 07 34 40

   Portugal

   Laboratórios Pfizer, Lda.

   Tel: +351 21 423 5500

   Hrvatska

   Pfizer Croatia d.o.o.

   Tel: + 385 1 3908 777

   România 

   Pfizer România S.R.L.

   Tel: +40 (0)21 207 28 00

   Ireland

   Pfizer Healthcare Ireland

   Tel: + 1800 633 363 (toll free)

   Tel: +44 (0)1304 616161

   Slovenija

   Pfizer Luxembourg SARL

   Pfizer, podružnica za svetovanje s področja farmacevtske dejavnosti, Ljubljana

   Tel: +386 (0)1 52 11 400 

   Ísland

   Icepharma hf.

   Sími: +354 540 8000

   Slovenská republika

   Pfizer Luxembourg SARL, organizačná zložka

   Tel: +421–2–3355 5500

   Italia

   Pfizer Italia S.r.l.

   Tel: +39 06 33 18 21

   Suomi/Finland

   Pfizer Oy

   Puh./Tel: +358 (0)9 43 00 40

   Κύπρος

   Pfizer ΕΛΛΑΣ Α.Ε. (CYPRUS BRANCH)

   Τηλ: +357 22 817690

   Sverige

   Pfizer AB

   Tel: +46 (0)8 550 520 00

   Latvija

   Pfizer Luxembourg SARL filiāle Latvijā

   Tel: +371 670 35 775

   United Kingdom

   Pfizer Limited

   Tel: +44 (0)1304 616161


   Denna bipacksedel ändrades senast

   07/2018 Ytterligare information om detta läkemedel finns på Europeiska läkemedelsmyndighetens webbplats http://www.ema.europa.eu/.


  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 12, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – Gäller alla beställningar på apoteket.se.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  LYRICA®

  Oral lösning 20 mg/ml 473 milliliter Flaska

  • Varunummer: 580003
  • Tillverkare: Pfizer AB

  952,01 kr

  Jämförpris: 2,01 kr / milliliter

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?