Receptbelagd produkt

Receptbelagd produkt

Logga in för att se och handla dina recept.

 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning. Detta kommer att göra det möjligt att snabbt identifiera ny säkerhetsinformation. Du kan hjälpa till genom att rapportera de biverkningar du eventuellt får. Information om hur du rapporterar biverkningar finns i slutet av avsnitt Biverkningar.


   Bipacksedel: Information till användaren

   Lynparza

   50 mg hårda kapslar
   olaparib

   Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

   • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

   • Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare, eller apotekspersonal eller sjuksköterska.

   • Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

   • Om du får biverkningar, tala med läkare, eller apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

   I denna bipacksedel finner du information om:
   1. Vad Lynparza är och vad det används för
   2. Vad du behöver veta innan du tar Lynparza
   3. Hur du tar Lynparza
   4. Eventuella biverkningar
   5. Hur Lynparza ska förvaras
   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   1. Vad Lynparza är och vad det används för

   Vad Lynparza är och hur det verkar


   Lynparza hårda kapslar innehåller den aktiva substansen olaparib. Olaparib är en typ av cancerläkemedel som kallas PARP-hämmare (PARP = poly[adenosin-difosfat-ribos] polymeras).

   Patienter som har mutationer (förändringar) i vissa gener som kallas BRCA (bröstcancergen) löper ökad risk att utveckla vissa former av cancer. Hos sådana patienter kan PARP-hämmare göra att cancercellerna dör, genom att blockera ett enzym som hjälper till att reparera DNA.


   Vad Lynparza används för


   Lynparza används för att behandla en typ av äggstockscancer som kallas ”BRCA-muterad äggstockscancer”. Det används efter att cancern har svarat på en tidigare genomförd standardbehandling med platinumbaserade cellgifter (cytostatika). Ett test utförs för att se om du har BRCA-muterad cancer.

   2. Vad du behöver veta innan du tar Lynparza

   Ta inte Lynparza:

   • om du är allergisk mot olaparib eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).


   Ta inte Lynparza om något av ovanstående gäller dig. Tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska innan du tar Lynparza om du är osäker.

   Varningar och försiktighet

   Tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska innan eller under behandling med Lynparza:

   • om du har lågt antal blodkroppar vid blodprov. Det kan vara lågt antal röda blodkroppar (anemi; blodbrist), lågt antal vita blodkroppar (neutropeni) eller lågt antal blodplättar (trombocytopeni). Läs mer i avsnitt 4 om dessa biverkningar. Där beskrivs de tecken och symtom som du behöver vara uppmärksam på (feber eller infektion, blåmärken eller blödning). I sällsynta fall kan detta vara tecken på allvarligare problem med benmärgen, till exempel myelodysplastiskt syndrom (MDS) eller akut myeloisk leukemi (AML). Läkaren kan vilja kontrollera din benmärg för att se om det finns några problem.


   • om du får nya eller förvärrade symtom i form av andfåddhet, hosta eller väsande/pipande andning. Ett litet antal patienter som behandlats med Lynparza har fått en inflammation i lungorna (pneumonit). Pneumonit är ett allvarligt tillstånd som ofta kräver sjukhusinläggning.


   Om något av det ovanstående gäller dig (eller om du är osäker), tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.


   Provtagning och kontroller

   Innan och under behandlingen med Lynparza kommer läkaren att kontrollera ditt blod.

   Blodprover tas:

   • innan behandlingen

   • varje månad under det första behandlingsåret

   • med jämna mellanrum, som bestäms av läkaren, efter det första behandlingsåret.

   Om dina blodvärden blir mycket låga kan du behöva blodtransfusion (då får du nytt blod eller en blodbaserad produkt från en blodgivare).

   Andra läkemedel och Lynparza

   Tala om för läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel. Detta gäller även receptfria läkemedel och naturläkemedel. Lynparza kan nämligen påverka hur vissa andra läkemedel verkar. Det finns även andra läkemedel som kan påverka hur Lynparza verkar.


   Ta inte Lynparza om du redan tar något annat cancerläkemedel. Tala om för läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska om du planerar att få ett vaccin eller ett läkemedel som dämpar immunförsvaret, eftersom du kan behöva följas upp noggrant.


   Ta inte Lynparza om du redan tar något annat cancerläkemedel. Tala om för läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska om du planerar att få ett vaccin eller ett läkemedel som dämpar immunförsvaret, eftersom du kan behöva följas upp noggrant.


   Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar något av följande läkemedel:

   • itrakonazol, flukonazol – används mot svampinfektioner

   • telitromycin, klaritromycin, erytromycin – används mot bakterieinfektioner

   • proteashämmare förstärkta med ritonavir eller kobicistat, boceprevir, telaprevir, nevirapin, efavirenz – används mot virusinfektioner inklusive HIV

   • rifampicin, rifapentin, rifabutin – används mot bakterieinfektioner inklusive tuberkulos

   • fenytoin, karbamazepin, fenobarbital – används som lugnande medel eller för att behandla krampanfall och epilepsi

   • johannesört (Hypericum perforatum) – ett naturläkemedel som främst används mot depression

   • digoxin, diltiazem, furosemid, verapamil, valsartan – används för att behandla hjärtsjukdomar eller högt blodtryck

   • bosentan – används för att behandla pulmonell arteriell hypertension

   • statiner, t.ex. simvastatin, pravastatin – används för att sänka kolesterolhalten i blodet

   • dabigatran – blodförtunnande läkemedel

   • glibenklamid, metformin, repaglinid – används för att behandla diabetes

   • ergotalkaloider – används för att behandla migrän och huvudvärk

   • fentanyl – används för att behandla smärta förorsakat av cancer

   • pimozid – används för att behandla schizofreni

   • quetiapin – används för att behandla schizofreni och bipolär sjukdom

   • cisaprid – används för att behandla magproblem

   • kolkicin – används för att behandla gikt

   • ciklosporin, sirolimus, takrolimus – används för att dämpa kroppens immunförsvar

   • metotrexat – används för att behandla cancer, reumatism och psoriasis


   Lynparza med dryck

   Drick inte grapefruktjuice under hela den tidsperiod då du tar Lynparza. Det kan påverka effekten av läkemedlet.

   Graviditet, amning och fertilitet

   • Du får inte ta Lynparza om du är gravid eller skulle kunna bli gravid. Det är för att läkemedlet kan skada det ofödda barnet.

   • Du måste undvika att bli gravid medan du tar detta läkemedel. Du ska använda effektiva preventivmedel medan behandlingen pågår och under 1 månad efter att du har fått den sista dosen Lynparza. Det är inte känt om Lynparza kan påverka effekten av vissa p-piller. Tala om för din läkare om du tar p-piller, eftersom din läkare kan rekommendera tillägg av en icke-hormonell preventivmetod.

   • Innan du börjar med Lynparza ska ett graviditetstest göras. Det görs också med jämna mellanrum under behandlingen och 1 månad efter att du har fått den sista dosen Lynparza. Om du blir gravid under denna tid måste du omedelbart tala med din läkare.

   • Det är inte känt om Lynparza passerar över i bröstmjölk. Du ska inte amma medan du tar Lynparza och under 1 månad efter att du har fått den sista dosen Lynparza. Om du planerar att amma ska du tala med din läkare.

   Körförmåga och användning av maskiner

   Lynparza kan påverka din förmåga att framföra fordon och använda maskiner. Om du känner dig yr, svag eller trött när du tar Lynparza ska du inte köra något fordon eller använda verktyg eller maskiner.


   3. Hur du tar Lynparza

   Ta alltid detta läkemedel enligt läkarens, apotekspersonalens eller sjuksköterskans anvisningar. Rådfråga läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska om du är osäker.


   Hur mycket du ska ta

   Rekommenderad dos är 8 kapslar (400 mg) som tas via munnen två gånger dagligen (totalt 16 kapslar per dag). Det är viktigt att du tar hela den rekommenderade dagliga dosen och fortsätter att göra det enligt anvisningar från läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Din läkare kan ordinera en annan dos om du har problem med njurarna.


   Hur du tar läkemedlet

   • Ta en dos (8 kapslar) Lynparza via munnen med vatten, en gång på morgonen och en gång på kvällen.

   • Ta Lynparza minst en timme efter måltid. Ät helst ingenting under upp till 2 timmar efter att du har tagit Lynparza.

   Om du får biverkningar kan läkaren ordinera en lägre dos av Lynparza.

   Om du använt för stor mängd av Lynparza

   Om du har tagit en större dos Lynparza än du skulle ska du omedelbart kontakta din läkare eller närmaste sjukhus.

   Om du slutar att använda Lynparza

   Om du har glömt att ta Lynparza tar du nästa dos som vanligt vid den planerade tiden. Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos.


   Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.


   4. Eventuella biverkningar

   Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem. Det är viktigt att du känner till vilka biverkningar som finns.


   Läkaren kan också skriva ut andra läkemedel som kan bidra till att motverka biverkningarna.


   Tala genast om för läkaren om du får någon av följande biverkningar – du kan behöva omedelbar vård:


   Mycket vanliga (kan förekomma hos fler än 1 av 10 personer):

   • feber eller infektion – detta kan vara tecken på lågt antal vita blodkroppar (neutropeni eller lymfopeni)

   • andfåddhet, trötthet, blek hud eller snabb puls – detta kan vara tecken på lågt antal röda blodkroppar (anemi).

   Vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 10 personer):

   • blåmärke eller blödning som varar längre än vanligt när du skadat dig – detta kan vara tecken på lågt antal blodplättar (trombocytopeni).

   Mindre vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 100 personer):

   • allergisk reaktion (t.ex. nässelutslag, svårighet att andas eller svälja, yrsel vilka är tecken och symtom på överkänslighetsreaktioner).

   Tala omedelbart om för läkaren om du får någon av ovanstående biverkningar.


   Andra biverkningar är:


   Mycket vanliga

   • huvudvärk

   • yrsel

   • nedsatt aptit

   • trötthets- eller svaghetskänsla

   • illamående

   • kräkningar

   • förändrad smakupplevelse

   • matsmältningsbesvär eller halsbränna (dyspepsi)

   • diarré. Om diarrén blir allvarlig ska du omedelbart tala om det för din läkare

   • förhöjd halt av blodkreatinin som ses med ett laboratorietest och visar hur bra dina njurar fungerar

   • blodprover som visar större röda blodkroppar än normalt.

   Vanliga

   • sår i munnen (stomatit)

   • magsmärtor nedanför revbenen.

   • hudutslag

   Mindre vanliga

   • kliande utslag på svullen röd hud (dermatit).

   Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Läkaren kan skriva ut läkemedel för att behandla symtom som illamående, kräkningar, diarré samt matsmältningsbesvär och halsbränna.


   Rapportering av biverkningar

   Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

   Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

   5. Hur Lynparza ska förvaras

   Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.


   Används före utgångsdatum som anges på kartongen och burken efter EXP. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


   Förvaras vid högst 30 °C.


   Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   Innehållsdeklaration

   Den aktiva substansen är olaparib. Varje hård kapsel innehåller 50 mg olaparib.


   Övriga innehållsämnen (hjälpämnen) är:

   • Kapselinnehåll: lauroylmakrogol 32 glycerider.

   • Kapselhölje: hypromellos, titandioxid (E171), gellangummi (E418), kaliumacetat.

   • Bläck: schellack, svart järnoxid (E172).

   Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

   Lynparza är en vit, ogenomskinlig, hård kapsel märkt med ”OLAPARIB 50 mg” och AstraZenecas logotyp i svart bläck.


   Lynparza finns i burkar av HDPE-plast innehållande 112 hårda kapslar. En förpackning innehåller 448 kapslar (4 burkar med 112 kapslar i varje burk).

   Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

   AstraZeneca AB

   SE-151 85 Södertälje

   Sverige


   Tillverkare


   AstraZeneca UK Limited

   Silk Road Business Park

   Macclesfield, Cheshire, SK10 2NA

   Storbritannien


   Kontakta ombudet för innehavaren av godkännandet för försäljning om du vill veta mer om detta läkemedel:

   België/Belgique/Belgien

   AstraZeneca S.A./N.V.

   Tel: +32 2 370 48 11

   Lietuva

   UAB AstraZeneca Lietuva

   Tel: +370 5 2660550

   България

   АстраЗенека България ЕООД

   Тел.: +359 24455000

   Luxembourg/Luxemburg

   AstraZeneca S.A./N.V.

   Tél/Tel: +32 2 370 48 11

   Česká republika

   AstraZeneca Czech Republic s.r.o.

   Tel: +420 222 807 111

   Magyarország

   AstraZeneca Kft.

   Tel.: +36 1 883 6500

   Danmark

   AstraZeneca A/S

   Tlf: +45 43 66 64 62

   Malta

   Associated Drug Co. Ltd

   Tel: +356 2277 8000

   Deutschland

   AstraZeneca GmbH

   Tel: +49 41 03 7080

   Nederland

   AstraZeneca BV

   Tel: +31 79 363 2222

   Eesti

   AstraZeneca

   Tel: +372 6549 600

   Norge

   AstraZeneca AS

   Tlf: +47 21 00 64 00

   Ελλάδα

   AstraZeneca A.E.

   Τηλ: +30 210 6871500

   Österreich

   AstraZeneca Österreich GmbH

   Tel: +43 1 711 31 0

   España

   AstraZeneca Farmacéutica Spain, S.A.

   Tel: +34 91 301 91 00

   Polska

   AstraZeneca Pharma Poland Sp. z o.o.

   Tel.: +48 22 245 73 00

   France

   AstraZeneca

   Tél: +33 1 41 29 40 00

   Portugal

   AstraZeneca Produtos Farmacêuticos, Lda.

   Tel: +351 21 434 61 00

   Hrvatska

   AstraZeneca d.o.o.

   Tel: +385 1 4628 000

   România

   AstraZeneca Pharma SRL

   Tel: +40 21 317 60 41

   Ireland

   AstraZeneca Pharmaceuticals (Ireland) Ltd

   Tel: +353 1609 7100

   Slovenija

   AstraZeneca UK Limited

   Tel: +386 1 51 35 600

   Ísland

   Vistor hf.

   Sími: +354 535 7000

   Slovenská republika

   AstraZeneca AB, o.z.

   Tel: +421 2 5737 7777

   Italia

   AstraZeneca S.p.A.

   Tel: +39 02 9801 1

   Suomi/Finland

   AstraZeneca Oy

   Puh/Tel: +358 10 23 010

   Κύπρος

   Αλέκτωρ Φαρµακευτική Λτδ

   Τηλ: +357 22490305

   Sverige

   AstraZeneca AB

   Tel: +46 8 553 26 000

   Latvija

   SIA AstraZeneca Latvija

   Tel: +371 67377100

   United Kingdom

   AstraZeneca UK Ltd

   Tel: +44 1582 836 836


   Denna bipacksedel ändrades senast

   07/2017


   Övriga informationskällor

   Ytterligare information om detta läkemedel finns på Europeiska läkemedelsmyndighetens webbplats http://www.ema.europa.eu/.

  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 12, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – Gäller alla beställningar på apoteket.se.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Lynparza

  Kapsel, hård 50 mg 4 x 112 kapsel/kapslar Burk

  • Varunummer: 412504
  • Tillverkare: AstraZeneca AB

  47.741,45 kr

  Jämförpris: 106,57 kr / kapsel/kapslar

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?