Receptbelagd produkt

Receptbelagd produkt

Logga in för att se och handla dina recept.

 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   Bipacksedel: Information till användaren

   LUMIGAN

   0,3 mg/ml, ögondroppar, lösning, i endosbehållare
   Bimatoprost

   Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

   • Spara denna bipacksedel, du kan behöva läsa den igen.

   • Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

   • Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

   • Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

   I denna bipacksedel finner du information om:
   1. Vad LUMIGAN 0,3 mg/ml engångsdos är och vad det används för
   2. Vad du behöver veta innan du använder LUMIGAN 0,3 mg/ml engångsdos
   3. Hur du använder LUMIGAN 0,3 mg/ml engångsdos
   4. Eventuella biverkningar
   5. Hur LUMIGAN 0,3 mg/ml engångsdos ska förvaras
   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   1. Vad LUMIGAN 0,3 mg/ml engångsdos är och vad det används för

   LUMIGAN 0,3 mg/ml engångsdos är ett läkemedel som används vid glaukom (grön starr) och tillhör en grupp läkemedel som kallas prostamider.

   LUMIGAN 0,3 mg/ml engångsdos av ögondroppar används för att minska högt tryck i ögat. LUMIGAN kan användas ensamt eller tillsammans med andra ögondroppar som kallas betablockerare, och som också sänker trycket.

   I ögat finns en klar vätska som ger ögat näring. Vätska rinner ständigt ut ur ögat och ny bildas kontinuerligt. Om vätskan inte kan rinna ut tillräckligt snabbt, ökar trycket inne i ögat. LUMIGAN verkar genom att öka den vätskemängd som rinner ut, vilket minskar trycket inne i ögat.

   Om ett förhöjt ögontryck inte sänks kan det leda till en sjukdom som kallas glaukom och med tiden kan synen skadas.

   Detta läkemedel innehåller inte konserveringsmedel.

   2. Vad du behöver veta innan du använder LUMIGAN 0,3 mg/ml engångsdos

   Använd inte detta läkemedel:

   • om du är allergisk mot bimatoprost eller något av övriga innehållsämnen i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

   Varningar och försiktighet

   Tala med läkare eller apotekspersonal innan du använder LUMIGAN 0,3 mg/ml engångsdos:

   Tala med din läkare eller apotekspersonal om:

   • du har problem med andningen

   • du har lever- eller njurbesvär

   • du har opererats för grå starr

   • du har, eller har haft, lågt blodtryck eller långsam hjärtrytm

   • du har haft en inflammation eller virusinfektion i ögat

   Behandling med LUMIGAN 0,3 mg/ml engångsdos kan medföra att ögonfransarna växer och blir mörkare och även göra så att huden runt ögonlocket mörknar. Färgen på iris kan också bli mörkare med tiden. Dessa förändringar kan bli beständiga. Förändringen kan bli mer märkbar, om bara ena ögat behandlas.

   Barn och ungdomar

   LUMIGAN 0,3 mg/ml engångsdos har inte testats på barn under 18 år och därför bör LUMIGAN inte användas av patienter under 18 år.

   Andra läkemedel och LUMIGAN 0,3 mg/ml engångsdos:

   Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.

   Graviditet, amning och fertilitet

   Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.

   LUMIGAN 0,3 mg/ml engångsdos kan gå över i bröstmjölk. Därför bör du inte amma under behandling med detta läkemedel.

   Körförmåga och användning av maskiner

   Synen kan bli suddig strax efter du droppat LUMIGAN 0,3 mg/ml engångsdos. Kör inte bil och använd inte maskiner, förrän du kan se klart igen.


   3. Hur du använder LUMIGAN 0,3 mg/ml engångsdos

   Använd alltid detta läkemedel enligt läkarens eller apotekspersonalens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

   Rekommenderad dos är en droppe dagligen, på kvällen, en gång dagligen i vart öga som ska behandlas. LUMIGAN 0,3 mg/ml engångsdos skall endast administreras i ögat.

   Om du använder LUMIGAN 0,3 mg/ml engångsdos tillsammans med andra ögonläkemedel, vänta minst 5 minuter mellan användning av LUMIGAN 0,3 mg/ml engångsdos och det andra ögonläkemedlet.

   Använd inte mer än en gång per dag eftersom behandlingseffekten då kan minskas.

   Bild 1 engångsdos

   Tvätta händerna före användning. Se till att endosbehållaren är hel före användning. Lösningen ska användas omedelbart efter öppnandet. För att undvika förorening, låt inte den öppna änden av endosbehållaren röra vid ditt öga eller vid något annat.

   Bild 2 engångsdos

   1. Ta en endosbehållare från den numrerade plats som motsvarar aktuellt kalenderdatum och håll den upprätt (med vingen uppåt) och vrid av vingen.

   2. Dra försiktigt ned det undre ögonlocket tills det bildas en ficka. Vänd endosbehållaren upp och ner och pressa fram 1 droppe i de(t) påverkade ögonen(at).

   3. Kasta endosbehållaren när du använt den, även om det finns lösning kvar.

   Torka bort eventuell vätska som rinner ner på kinden.

   Om du använder kontaktlinser, ta ut dem innan du använder läkemedlet. Vänta 15 minuter när du använt dropparna och innan du sätter in linserna igen.

   Om du har använt för stor mängd av LUMIGAN 0,3 mg/ml engångsdos

   Om du använder mer av detta läkemedel än vad du borde, är det osannolikt att det skulle skada dig allvarligt. Administrera nästa dos på vanlig tid. Om du är bekymrad, vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

   Om du har glömt att använda LUMIGAN 0,3 mg/ml engångsdos

   Om du har glömt att använda detta läkemedel, droppa i en enda droppe så fort du kommer ihåg det och återgå sedan till din regelbundna rutin. Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos.

   Om du slutar att använda LUMIGAN 0,3 mg/ml engångsdos

   LUMIGAN 0,3 mg/ml engångsdos skall användas varje dag för att få avsedd effekt. Om du slutar att använda LUMIGAN 0,3 mg/ml engångsdos kan trycket i ditt öga öka. Tala därför med din läkare innan du avbryter denna behandling.

   Om du har ytterligare frågor om denna produkt kontakta läkare eller apotekspersonal.

   4. Eventuella biverkningar

   Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.

   Mycket vanliga biverkningar

   Dessa kan påverka 1 eller fler användare utav 10

   Påverkar ögat

   • Lätt rodnad (upp till 24 % av patienterna)

   Vanliga biverkningar

   Dessa kan påverka 1 till 9 användare utav 100

   Påverkar ögat

   • Små bristningar på ögats yta, med eller utan inflammation

   • Irritation

   • Kliande ögon

   • Smärta

   • Torra ögon

   • En känsla av skräp i ögat

   • Längre ögonfransar

   • Mörkare hudfärg runt ögat

   • Röda ögonlock

   Mindre vanliga biverkningar

   Dessa kan påverka 1 till 9 användare av 1000

   Påverkar ögat

   • Trötta ögon

   • Ljuskänslighet

   • Mörkare irisfärg

   • Kliande och svullna ögonlock

   • Tårar

   • Svullnad i det genomskinliga lagret som täcker ögats yta

   • Dimsyn

   Påverkar kroppen i övrigt

   • Huvudvärk

   • Hårväxt runt ögat

   Biverkningar utan känd frekvens

   Påverkar ögat

   • Klibbiga ögon

   • Obehag i ögat

   Påverkar kroppen i övrigt

   • Astma

   • Försämring av astma

   • Försämring av kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL)

   • Andnöd

   • Symtom på allergisk reaktion (svullnad, rodnad i ögat och hudutslag)

   • Yrsel

   • Förhöjt blodtryck

   • Missfärgning av huden runt ögonen

   Förutom biverkningarna för LUMIGAN 0,3 mg/ml engångsdos har följande biverkningar setts vid flerdosberedning med konserveringsmedel av LUMIGAN 0,3 mg/ml och kan uppträda hos patienter som tar engångsdos av LUMIGAN 0,3 mg/ml.

   • Svidande känsla i ögat

   • Allergisk reaktion i ögat

   • Inflammerade ögonlock

   • Svårighet att se skarpt

   • Ihopklibbade ögon

   • Försämrad syn

   • Mörkare ögonfransar

   • Blödning i näthinnan

   • Inflammation inuti ögat

   • Cystiskt makulaödem (näthinnan svullnar inuti ögat vilket leder till försämrad syn)

   • Irisinflammation

   • Ryckningar i ögonlocken

   • Ögonlocket krymper ihop och flyttar sig från ögats yta

   • Ögonen ser insjunkna ut

   • Illamående

   • Hudrodnad runt ögat

   • Svaghet

   • Förhöjda levervärden

   Andra biverkningar som rapporterats med ögondroppar innehållande fosfat

   I mycket sällsynta fall har patienter med svåra skador på den genomskinliga ytan på ögats framsida (hornhinnan) utvecklat grumliga fläckar på hornhinnan på grund av kalkavlagringar under behandlingen.

   Rapportering av biverkningar

   Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

   Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

   5. Hur LUMIGAN 0,3 mg/ml engångsdos ska förvaras

   Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

   Detta läkemedel är endast avsett för engångsbruk och innehåller inte konserveringsmedel. Spara inte oanvänd lösning.

   Används före utgångsdatumet som anges på endosbehållaren och på kartongen efter utgångsdatumet (EXP). Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

   Detta läkemedel har inga särskilda förvaringsanvisningar. Använd dock portionspåsen inom 30 dagar efter öppnande.

   Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   Vad LUMIGAN 0,3 mg/ml, endosbehållare innehåller

   • Den aktiva substansen är bimatoprost. En ml lösning innehåller 0,3 mg bimatoprost.

   • Övriga innehållsämnen är natriumklorid, natriumfosfat dibasisk heptahydrat, citronsyra monohydrat och renat vatten. Små mängder saltsyra eller natriumhydroxid kan tillsätts för att hållas surhetsgraden (pH-nivån) normal.

   LUMIGAN 0,3 mg/ml, engångsdos, utseende och förpackningsstorlekar

   LUMIGAN 0,3 mg/ml engångsdos är en klar, färglös lösning i endosbehållare i plast, var och en innehållande 0,4 mg/ml lösning.

   Varje förpackning innehåller 5 endosbehållare i en kartong.

   Varje förpackning innehåller 3 eller 9 portionspåsar av aluminiumfolie, var och en innehållande 10 endosbehållare, vilket ger sammanlagt 30 respektive 90 endosbehållare i en kartong.

   Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

   Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

   Allergan Pharmaceuticals Ireland

   Castlebar Road

   Westport

   Co. Mayo

   Irland

   Ytterligare upplysningar om detta läkemedel kan erhållas hos ombudet för innehavaren av godkännandet för försäljning.

   België/Belgique/Belgien

   Luxembourg/Luxemburg/Nederland

   Allergan n.v.

   Tél/Tel: +32 (0)2 351 24 24

   Ísland

   Actavis ehf.

   Sími: +354 550 3300

   България

   Алерган България ЕООД

   Тел.: +359 (0) 800 20 280

   Italia

   Allergan S.p.A

   Tel: +39 06 509 561

   Česká republika

   Allergan CZ s.r.o.

   Tel: +420 800 188 818

   Latvija

   Allergan Baltics UAB

   Tel: +371 27331152

   Danmark/Norge/Suomi/Finland/Sverige

   Allergan Norden AB

   Tlf/Puh/Tel: +46 (0)8 594 100 00

   Lietuva

   Allergan Baltics UAB

   Tel: +370 62660247

   Deutschland

   Pharm-Allergan GmbH

   Tel: +49 69 92038 10

   Magyarország

   Allergan Hungary Kft.

   Tel: +36 80 100 101

   Eesti

   Allergan Baltics UAB

   Tel: + 372 56955144

   Österreich

   Pharm-Allergan GmbH

   Tel: +43 1 99460 6355

   Ελλάδα/Κύπρος

   Allergan Hellas Pharmaceuticals S.A.

   Τηλ: +30 210 74 73 300

   Polska

   Allergan Sp. z o.o.

   Tel: +48 22 256 37 00

   España

   Allergan S.A.

   Tel: +34 91 807 6130

   Portugal

   Profarin Lda.

   Tel: +351 21 425 3242

   France

   Allergan France SAS

   Tel: +33 (0)1 49 07 83 00

   România

   Allergan S.R.L.

   Tel.: +40 21 301 53 02

   Hrvatska

   Ewopharma d.o.o.

   Tel: +385 1 6646 563

   Slovenija

   Ewopharma d.o.o.

   Tel: +386 (0) 590 848 40

   Ireland/Malta/United Kingdom

   Allergan Ltd

   Tel: +44 (0)1628 494026

   Slovenská republika

   Allergan SK s.r.o.

   Tel: +421 800 221 223


   Denna bipacksedel ändrades senast

   2019-01-18


   Övriga informationskällor

   Information om detta läkemedel finns tillgänglig på Europeiska läkemedelsmyndighetens hemsida http://www.ema.europa.eu/

   Denna bipacksedel finns på samtliga EU-/EES-språk på Europeiska läkemedelsmyndighetens webbplats.

  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 14, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – Gäller alla beställningar på apoteket.se.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  LUMIGAN

  Ögondroppar, lösning i endosbehållare 0,3 mg/ml 90 x 0,4 milliliter Endosbehållare

  • Varunummer: 181536
  • Tillverkare: Allergan Norden AB

  496,16 kr

  Jämförpris: 5,51 kr / milliliter

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?