Receptbelagd produkt

Receptbelagd produkt

Logga in för att se och handla dina recept.

 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   NAMN OCH ADRESS TILL INNEHAVARE AV MARKNADSFÖRINGSTILLSTÅND OCH TILLVERKNINGSTILLSTÅND ANSVARIG FÖR FRISLÄPPANDE AV BATCH

   Innehavare av godkännande för försäljning:

   Norbrook Laboratories Limited

   Station Works

   Newry

   Co. Down, BT35 6JP

   Storbritannien

   Tillverkare ansvarig för frisläppande av tillverkningssats:

   Norbrook Laboratories Limited

   105 Armagh Road

   Newry

   Co. Down, BT35 6PU

   Storbritannien

   2. DET VETERINÄRMEDICINSKA LÄKEMEDLETS NAMN

   Loxicom 5 mg/ml injektionsvätska, lösning hund och katt

   3. DEKLARATION AV AKTIV(A) SUBSTANS(ER) OCH ÖVRIGA SUBSTANSER

   En ml innehåller: Meloxikam 5 mg. Etanol, vattenfri 150 mg.

   4. ANVÄNDNINGSOMRÅDE(N)

   Hund

   Lindring av inflammation och smärta vid både akuta och kroniska sjukdomar i muskler, leder och skelett. Minskning av post-operativ smärta och inflammation efter ortopedisk och mjukdelskirurgi.

   Katt

   Minskning av post-operativ smärta efter ovariehysterektomi och smärre mjukdelskirurgi.

   5. KONTRAINDIKATIONER

   Skall inte ges till dräktiga eller lakterande djur.

   Skall ej ges till djur som lider av gastrointestinala sjukdomar som t ex irritaion och blödningar från mage-tarm, störd lever-, hjärt- eller njurfunktion eller blödningstillstånd.

   Skall ej ges vid överkänslighet mot den aktiva substansen eller mot något hjälpämne.

   Skall ej ges till djur yngre än 6 veckor eller katter under 2 kg.

   6. BIVERKNINGAR

   Typiska biverkningar för NSAID som förlorad matlust, kräkningar, diarré, blod i avföring, apati och nedsatt njurfunktion har rapporterats emellanåt. I mycket sällsynta fall har förhöjda leverenzymer rapporterats. Hos hund har blodig diarré, blodiga kräkningar och magsår rapporterats i mycket sällsynta fall.

   Hos hundar uppträder denna typ av biverkningar vanligen under första behandlingsveckan och är i de flesta fall övergående och försvinner när behandlingen upphör. I sällsynta fall den de vara allvarliga och även fatala. I mycket sällsynta fall kan anafylaktiska reaktioner uppträda. Dessa skall behandlas symptomatiskt.

   Om du noterar allvarliga biverkningar eller andra ej nämnda i denna bipacksedel, informera er veterinär.

   7. DJURSLAG

   Hund och katt.

   DOSERING FÖR VARJE DJURSLAG, ADMINISTRERINGSSÄTT OCH ADMINISTRERINGSVÄG

   Dosering för varje djurslag:

   Hund: 0,2 mg meloxikam/kg kroppsvikt (d v s 0,4 ml/10 kg) som engångsdos.

   Katt: En enstaka subkutaninjektion med 0,3 mg meloxikam/kg kroppsvikt (0,06 ml/kg kroppsvikt) när ingen oral uppföljande behandling är möjlig, t ex vildkatter.

   En enstaka subkutaninjektion med 0,2 mg meloxikam/kg kroppsvikt (0,04 ml/kg kroppsvikt) när administrering av meloxikam avses fortsätta i form av oral behandling.

   Metod för administrationsväg:

   Hund:

   Muskel- och skelettsjukdomar: 0,2 mg meloxikam/kg kroppsvikt (d v s 0,4 ml/10 kg) som subkutan engångsdos. Loxicom 1,5 mg/ml oralsuspension och Loxicom 0,5 mg/ml oralsuspension kan ges för fortsatt behandling med en dosering av 0,1 mg/kg kroppsvikt, 24 timmar efter injektionen givits.

   Minskning av postoperativ smärta (under en period av 24 timmar): En subkutan engångsinjektion av 0,2 mg meloxikam/kg kroppsvikt (d v s 0,4 ml/10 kg kroppsvikt) innan kirurgi påbörjas, t ex vid induktion av anastesi.

   Katt:

   Reducering av post-operativ smärta hos katt vid tillfällen då ingen per oral uppföljande behandling är möjlig, t ex vildkatter:

   En enstaka subkutaninjektion med 0,3 mg meloxikam/kg kroppsvikt (0,06 ml/kg kroppsvikt) innan kirurgiskt ingrepp, t ex vid tidpunkten för inducering av anestesi. I detta fall skall ingen oral uppföljande behandling ske.

   Reducering av port-operativ smärta hos katt vid tillfällen då administrering av meloxikam avses följas upp med oral behandling:

   En enstaka subkutaninjektion med 0,2 mg meloxikam/kg kroppsvikt (0,04 ml/kg kroppsvikt) innan kirurgiskt ingrepp, t ex vid tidpunkten för inducering av anestesi.

   För uppföljande behandling upp till fem dagar, kan den initiala dosen efter 24 timmar, följas av administrering av Loxicom 0,5 mg/ml oralsuspension till katt vid en dosering av 0,05 mg/kg kroppsvikt. Den orala uppföljningsdosen kan ges totalt fyra gånger med 24 timmars intervall.

   Undvik att förorena produkten i samband med användning.

   9. ANVISNING FÖR KORREKT ADMINISTRERING

   Särskild noggrannhet skall iakttas så korrekt dosering erhålls.

   En för ändamålet lämpligt graderad 1 ml spruta skall användas vid administreringen av produkten till katt.

   10. KARENSTID(ER)

   Ej relevant.

   11. SÄRSKILDA FÖRVARINGSANVISNINGAR

   Förvara utom syn- och räckhåll för barn.

   Inga särskilda förvaringsanvisningar.

   Hållbarhet i öppnad förpackning: 28 dagar.

   Används ej efter utgångsdatum angivet på kartongen och flaskan.

   12. SÄRSKILD(A) VARNING(AR)

   Säkerheten vid postoperativ smärtlindring på katt har enbart dokumenterats efter anestesi med tiopental/halotan.

   Särskilda försiktighetsåtgärder för djur:

   I händelse av biverkningar skall behandling upphöra och veterinär konsulteras.

   Undvik behandling av dehydrerade, hypovolemiska eller hypotensiva djur eftersom det föreligger en potentiell risk för njurtoxicitet. Under anestesi skall övervakning och vätsketerapi ske enligt gängse standard.

   Andra läkemedel och Loxicom:

   Andra NSAID, diuretika, antikoagulantia, aminoglykosidantibiotika och substanser med hög proteinbindningsgrad kan konkurrera om bindning vilket kan leda till toxiska effekter. Loxicom får ej ges samtidigt med andra NSAID eller glukokortikosteroider.

   Samtidig behandling med potentiellt nefrotoxiska läkemedel bör undvikas. Hos djur med anaestetisk risk (t.ex. äldre djur) bör intravenös eller subkutan vätsketerapi under anaestesin övervägas. När anaestesi och NSAID administreras samtidigt kan risken för njurstörning ej uteslutas.

   Premedicinering med anti-inflammatoriska substanser kan medföra ökad risk för biverkningar och därför bör en behandlingsfri period på 24 timmar med sådana substanser, praktiseras innan behandling startas.

   Vid beräkning av behandlingsfri period skall även hänsyn tas till farmakokinetiska egenskaper hos tidigare använda produkter.

   Överdosering (symtom, akuta åtgärder, motgift):

   I händelse av överdosering skall symptomatisk behandling inledas.

   Särskilda försiktighetsåtgärder för personer som ger läkemedlet till djur:

   Acidentell självinjektion kan ge upphov till smärta. Personer med känd överkänslighet mot icke steroidala antiinflamatoriska läkemedel (NSAID) bör undvika kontakt med denna veterinärmedicinska product.

   I händelse av accidentell självinjektion, uppsök omgående sjukvården och uppvisa bipacksedel för läkaren.

   SÄRSKILDA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR DESTRUKTION AV EJ ANVÄNT LÄKEMEDEL ELLER AVFALL.

   Medicinen ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall, men ska kasseras enligt gällande anvisningar. Fråga veterinären hur man gör med mediciner som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

   14. DATUM DÅ BIPACKSEDELN SENAST GODKÄNDES

   2016-08-22. Utförlig information om detta veterinärmedicinska läkemedel finns tillgänglig på europeiska läkemedelsmyndighetens hemsida http://www.ema.europa.eu/.

   15. ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

   10 ml, 20 ml eller 100 ml injektionsflaskor.

   Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

   För ytterligare upplysningar om detta läkemedel, kontakta ombudet för innehavaren av godkännandet för försäljning.

   Sverige

   N-vet AB

   Uppsala Science Park

   751 83 Uppsala

   Sweden

   +4618 57 24 30

   info@n-vet.se

  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 14, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – Gäller alla beställningar på apoteket.se.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Loxicom

  Injektionsvätska, lösning 5 mg/ml 20 milliliter Injektionsflaska

  • Varunummer: 058637
  • Tillverkare: N-vet AB

  427,50 kr

  Jämförpris: 21,38 kr / milliliter

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?