Receptbelagd produkt

Receptbelagd produkt

Logga in för att se och handla dina recept.

 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   1. NAMN PÅ OCH ADRESS TILL INNEHAVAREN AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING OCH NAMN PÅ OCH ADRESS TILL INNEHAVAREN AV TILLVERKNINGSTILLSTÅND SOM ANSVARAR FÖR FRISLÄPPANDE AV TILLVERKNINGSSATS, OM OLIKA

   Innehavare av godkännande för försäljning

   Norbrook Laboratories Limited

   Station Works

   Newry

   Co. Down, BT35 6JP

   Storbritannien

   Tillverkare ansvarig för frisläppande av tillverkningssats:

   Norbrook Laboratories Limited

   105 Armagh Road

   Newry

   Co. Down, BT35 6PU

   Storbritannien

   2. DET VETERINÄRMEDICINSKA LÄKEMEDLETS NAMN

   Loxicom 20 mg/ml injektionsvätska, lösning för nötkreatur, svin och häst. Meloxikam

   3. DEKLARATION AV AKTIV(A) SUBSTANS OCH ÖVRIGA SUBSTANSER

   En ml innehåller: Meloxikam 20 mg Etanol 150 mg

   En gul lösning.

   4. INDIKATION(ER)

   Nötkreatur: För användning vid akut luftvägsinfektion tillsammans med lämplig antibiotikabehandling för att reducera kliniska symtom hos nötkreatur. För användning vid diarré i kombination med oral rehydreringsbehandling för att reducera kliniska symtom hos kalvar, över 1 vecka gamla, och yngre icke lakterande nötkreatur. Som understödjande terapi vid behandling av akuta mastiter, i kombination med antibiotikabehandling. För postoperativ smärtlindring efter avhorning av kalvar.

   Svin: För användning vid icke-infektiösa störningar i rörelseapparaten för att reducera symptom av hälta och inflammation. Som understödjande terapi vid behandling av puerperalseptikemi och toxinemi (mastitis-metritisagalakti-syndrom) tillsammans med lämplig antibiotikabehandling.

   Häst: Inflammationsdämpande och smärtlindrande användning vid såväl akuta som kroniska sjukdomar i muskler, leder och skelett. Smärtlindring i samband med kolik hos häst.

   5. KONTRAINDIKATIONER

   Skall inte användas till hästar yngre än 6 veckor. Skall inte användas till dräktiga och lakterande ston. Djur med nedsatt lever-, hjärt-, eller njurfunktion och blödningsrubbningar skall ej behandlas. Detsamma gäller om det förekommer tecken på gastrointestinala sår och blödningar. Skall inte användas vid överkänslighet mot aktiv substans, eller mot något hjälpämne. Vid diarré hos nötkreatur skall djur yngre än 1 vecka ej behandlas.

   6. BIVERKNINGAR

   Administration av det veterinärmedicinska läkemedlet subkutant hos nötkreatur och intramuskulärt till svin tolereras väl, endast en lätt övergående svullnad på injektionsstället efter subkutanadministrering observerades hos nötkreatur som behandlades i kliniska studier.

   På häst kan en övergående svullnad på injektionsstället förekomma vilken går tillbaka utan åtgärder. I mycket sällsynta fall kan anafylaktoida reaktioner uppträda som bör behandlas symptomatiskt. Om du observerar allvarliga biverkningar eller andra effekter som inte nämns i denna bipacksedel, tala om det för veterinären.

   7. DJURSLAG

   Nötkreatur, svin och häst .

   8. DOSERING FÖR VARJE DJURSLAG, ADMINISTRERINGSSÄTT OCH ADMINISTRERINGSVÄG(AR)

   Nötkreatur: En subkutan eller intravenösinjektion om 0,5 mg meloxikam/kg kroppsvikt (dvs. 2,5 ml/100 kg kroppsvikt) i kombination med lämplig antibiotika- och/eller oral rehydreringsbehandling. Den rekommenderade maximala volymen som ska administreras på ett enda injektionsställe är 10 ml.

   Svin: En intramuskulärinjektion om 0,4 mg meloxikam/kg kroppsvikt (dvs. 2,0 ml/100 kg kroppsvikt) i kombination med lämplig antibiotikabehandling. Vid behov kan en andra administrering av meloxikam ges efter 24 timmar. Den rekommenderade maximala volymen som ska administreras på ett enda injektionsställe är 2 ml.

   Häst: En intravenösinjektion om 0,6 mg meloxikam/kg kroppsvikt (dvs. 3,0 ml/100 kg kroppsvikt). För användning i lindring av inflammation och lindring av smärta vid både akuta och kroniska muskuloskeletala sjukdomar, kan en lämplig peroral behandling med meloxikam, förvaltas i enlighet med etikett rekommendationer, användas för fortsatt behandling. Undvik kontamination under användning.

   Överskrid inte 50 perforeringar per flaska. Om mer än 50 perforeringar krävs rekommenderas att använda en tapp-nål.

   9. ANVISNING FÖR KORREKT ADMINISTRERING

   Undvik kontamination under användande.

   10. KARENSTIDER

   Nötkreatur: kött och slaktbiprodukter: 15 dagar; mjölk: 5 dagar

   Svin: kött och slaktbiprodukter: 5 dagar

   Häst: kött och slaktbiprodukter: 5 dagar Skall ej användas till ston som producerar mjölk för human konsumtion.

   11. SÄRSKILDA FÖRVARINGSANVISNINGAR

   Förvaras utom syn- och räckhåll för barn. Inga särskilda förvaringsanvisningar. Använd inte efter utgångsdatumet på kartongen och flaskan efter EXP. Hållbarhet efter det att förpackningen öppnats första gången: 28 dagar.

   12. SÄRSKILD(A) VARNING(AR)

   Behandling av kalvar med Loxicom 20 minuter före avhorning minskar postoperativ smärta. Enbart Loxicom ger inte tillräcklig smärtlindring under avhorningen. För att uppnå tillräcklig smärtlindring under kirurgi krävs ytterligare medicinering med ett passande analgetikum.

   Särskilda försiktighetsåtgärder för djur:

   Om biverkningar uppträder skall behandlingen avbrytas och veterinär skall uppsökas. Svårt dehydrerade, hypovolemiska eller hypotensiva djur som kräver parenteralrehydrering skall ej behandlas, då det kan finnas en potentiell risk för renaltoxicitet. Om den smärtlindrande effekten vid behandling av kolik hos häst visar sig vara otillräcklig, skall diagnosen omvärderas, eftersom behov av kirurgiskt ingrepp kan föreligga.

   Särskilda försiktighetsåtgärder för personer som ger läkemedlet till djur:

   Oavsiktlig självinjektion kan orsaka smärta. Personer med känd överkänslighet för icke-steroida antiinflammatoriska läkemedel (NSAIDs) skall undvika kontakt med det veterinärmedicinska läkemedlet. I händelse av oavsiktlig självinjektion skall läkare kontaktas omedelbart och bipacksedel eller förpackning uppvisas.

   Användning under dräktighet och digivning

   Nötkreatur och svin: Kan ges under dräktighet och digivning.

   Häst: Se avsnittet Kontraindikationer.

   Andra läkemedel och Loxicom:

   Skall inte ges samtidigt med glukokortikosteroider, andra icke-steroida antiinflammatoriska läkemedel eller antikoagulantia.

   Överdosering (symptom, akuta åtgärder, motgift):

   Vid överdosering skall symptomatisk behandling sättas in.

   13. SÄRSKILDA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR DESTRUKTION AV EJ ANVÄNT LÄKEMEDEL ELLER AVFALL, I FÖREKOMMANDE FALL

   Medicinen ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall, men ska kasseras enligt gällande anvisningar. Fråga veterinären hur man gör med mediciner som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

   14. DATUM DÅ BIPACKSEDELN SENAST GODKÄNDES

   2016-08-22. Utförlig information om detta veterinärmedicinska läkemedel finns tillgänglig på europeiska läkemedelsmyndighetens hemsida http://www.ema.europa.eu/.

   15. ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

   Veterinärmedicinska läkemedel som omfattas av recept.

   Kartong med antingen 1 eller 12 injektionsflaskor i ofärgat glas. Varje injektionsflaska innehållande 30, 50 eller 100 ml. Kartong med 1, 6 eller 12 injektionsflaskor i ofärgat glas. Varje injektionsflaska innehållande 250 ml. Varje glasflaska är försluten med en gummipropp och förseglad med en aluminiumhatt.

   Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras .

   För ytterligare upplysningar om detta läkemedel, kontakta ombudet för innehavaren av godkännandet för försäljning.

   Sverige

   N-vet AB

   Uppsala Science Park

   751 83 Uppsala

   Sweden

   +4618 57 24 30

   info@n-vet.se

  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 14, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – Gäller alla beställningar på apoteket.se.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Loxicom

  Injektionsvätska, lösning 20 mg/ml 50 milliliter Injektionsflaska

  • Varunummer: 556343
  • Tillverkare: N-vet AB

  185,50 kr

  Jämförpris: 3,71 kr / milliliter

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?