Receptbelagd produkt

Receptbelagd produkt

Logga in för att se och handla dina recept.

 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   NAMN PÅ OCH ADRESS TILL INNEHAVAREN AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING OCH NAMN PÅ OCH ADRESS TILL INNEHAVAREN AV TILLVERKNINGSTILLSTÅND SOM ANSVARAR FÖR FRISLÄPPANDE AV TILLVERKNINGSSATS, OM OLIKA

   Innehavare av godkännande för försäljning:

   Norbrook Laboratories Limited

   Station Works

   Newry

   Co. Down, BT35 6JP

   Storbritannien

   Tillverkare ansvarig för frisläppande av tillverkningssats:

   Norbrook Laboratories Limited

   105 Armagh Road

   Newry

   Co. Down, BT35 6PU

   Storbritannien

   2. DET VETERINÄRMEDICINSKA LÄKEMEDLETS NAMN

   Loxicom0,5 mg/ml oralsuspension katt

   DEKLARATION AV AKTIV(A) SUBSTANS OCH ÖVRIGA SUBSTANSER

   En ml innehåller 0,5 mg meloxicam och 1,5 mg natriumbensoat.

   ANVÄNDNINGSOMRÅDE(N)

   För lindring av moderat postoperativ smärta och inflammation till följd av kirurgiska ingrepp hos katt, t.ex ortopedrisk eller mjukvävnadskirurgi. För lindring av inflammation och smärta vid akuta och kroniska muskulo-skeletala sjukdomstillstånd hos katt.

   5. KONTRAINDIKATIONER

   Skall ej ges till dräktiga eller digivande djur. Skall ej ges till katter som lider av magbesvär störningar, såsom irritation eller blödning, nedsatt lever-, hjärt- eller njurfunktion och blödningsrubbningar. Skall ej ges vid överkänslighet mot den aktiva substansen eller ingående hjälpämne. Skall ej ges till katter yngre än 6 veckor.

   6. BIVERKNINGAR

   Typiska beverkningar för NSAID såsom aptitlöshet, kräkningar, diarré, blod i avföringen, apati och nedsatt njurfunktion, har rapporterats. Dessa biverkningar är oftast av övergående karaktär och upphör om behandlingen avbryts men i mycket sällsynta fall kan de vara allvarliga eller livshotande.

   Om du observerar allvarliga biverkningar eller andra effekter som inte nämns i denna information, tala om det för veterinären.

   7. DJURSLAG

   Katt.

   DOSERING FÖR VARJE DJURSLAG, ADMINISTRERINGSSÄTT OCH ADMINISTRERINGSVÄG(AR)

   Dosering

   Postoperativ smärta och inflammation efter kirurgiska ingrepp:

   Efter en initial behandling med Loxicom 5 mg/ml lösning för injektion för hundar och katter följs behandling 24 timmar senare upp med Loxicom 0,5 mg/ml oralsuspension till katt vid dosering 0.05 mg meloxicam/kg kroppsvikt. Den orala uppföljningsbehandlingen kan ges en gång dagligen (med 24 timmars intervall) upp till 4 dagar.

   Akuta muskuloskeletala tillstånd:

   Initial behandling med en engångsdos med 0,2 mg meloxicam/kg kroppsvikt under den första dagen. Fortsatt behandling sker med daglig oral engångsdos vid dosering 0,05 mg/kg kroppsvikt (administrerad med 24 timmars intervall) så länge som akut smärta och inflammation kvarstår.

   Kroniska muskulo-skeletala tillstånd:

   Initial behandling med en engångsdos med 0,1 mg meloxicam/kg kroppsvikt under den första dagen.

   Fortsatt behandling sker med daglig oral engångsdos vid dosering 0,05 mg/kg kroppsvikt (administrerad med 24 timmars intervall) .

   Klinisk respons ses vanligen inom 7 dagar. Behandlingen bör avbrytas om ingen klinisk förbättring ses efter 14 dagar.

   Administrering

   Den rekommenderade dosen skall ej överskridas. Loxicom 0,5 mg/ml oralsuspension för katt skall ges oralt antingen blandat med foder eller direkt i munnen. Suspensionen ges med hjälp av Loxicom-dossprutan som medföljer förpackningen.

   Sprutan passar i uttaget på flaskan och har en kg-kroppsvikt gradering som motsvarar underhållsdosen.

   För initiering av behandling av kroniska muskulo-skeletala tillstånd skall således första dagen dubbla underhållsdosen ges. För initiering av behandling av akuta muskulo-skeletala tillstånd första dagen, krävs en dos motsvarande fyra gånger underhållsdosen. Skakas noga före användning.

   9. ANVISNING FÖR KORREKT ADMINISTRERING

   Meloxicam har en smal säkerhetsmarginal hos katt och kliniska tecken på överdosering kan ses vid relativt liten överdosering. För att säkerställa att korrekt dosering erhålles bör kroppsvikten bestämmas så noggrant som möjligt.

   10. KARENSTID(ER)

   Ej relevant.

   11. SÄRSKILDA FÖRVARINGSANVISNINGAR

   Inga särskilda förvaringsanvisningar.

   12. SÄRSKILD(A) VARNING(AR)

   Särskilda försiktighetsåtgärder för djur:

   Om biverkningar uppträder skall behandlingen avbrytas och veterinär uppsökas.

   Undvik användande på djur som är uttorkade, lider av blodförlust eller lågt blodtryck eftersom det då föreligger en viss risk för njurskador.

   Postoperativ smärta och inflammation efter kirurgiska ingrepp: Om ytterligare smärtlindring krävs, bör multimodal smärtterapi övervägas.

   Kroniska muskulo-skeletala tillstånd:

   Responsen på långtidsbehandling bör följas upp av veterinär med regelbundna intervall.

   Om ingen förbättring ses, bör behandlingen inte pågå under mer än 14 dagar.

   Särskilda försiktighetsåtgärder för personer som ger läkemedlet till djur:

   Personer som är överkänsliga för NSAID skall undvika kontakt med det veterinärmedicinska läkemedlet. Vid oavsiktligt intag uppsök genast läkare och uppvisa bipacksedeln eller förpackningen.

   Andra läkemedel och Loxicom:

   Andra NSAID, diuretika, antikoagulantia, aminoglykosidantibiotika och substanser med hög peroteinbindningsgrad kan konkurrera om bindningen och således leda till toxiska effekter. Loxicom skall inte ges samtidigt med andra NSAID eller glukokortikosteroider. Samtidig behandling med potentiellt njurtoxiska medel ska undvikas.Tidigare behandling med antiinflammatoriska substanser kan resultera i ytterligare eller ökad risk för biverkningar och därför krävs en period på 24 timmar utan behandling med sådana veterinärmedicinska läkemedel, innan behandling med Loxicom inleds.

   Den behandlingsfria periodens längd är beroende av de farmakologiska egenskaperna hos de tidigare använda läkemedlen.

   För djur.

   Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

   SÄRSKILDA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR DESTRUKTION AV EJ ANVÄNT LÄKEMEDEL ELLER AVFALL, I FÖREKOMMANDE FALL

   Medicinen ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall, men ska kasseras enligt gällande anvisningar. Fråga veterinären hur man gör med mediciner som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

   14. DATUM DÅ BIPACKSEDELN SENAST GODKÄNDES

   2016-08-22. Utförlig information om detta veterinärmedicinska läkemedel finns tillgänglig på europeiska läkemedelsmyndighetens hemsida http://www.ema.europa.eu/.

   15. ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

   Receptbelagt

   Verkningsmekanism

   Meloxicam är en icke- steroidantiinflammatorisk substans (NSAID) ur oxikamgruppen och verkar genom hämning av prostaglandinsyntesen och utövar därigenom antiinflammatoriska, analgetiska, antiexsudativa och febernedsättande effekter. Den reducerar leukocytinfiltration i inflammerad vävnad och i mindre utsträckning hämmas även kollageninducerad trombocytaggregation.In vitro- och in vivo-studier har visat att meloxikam hämmar cyclooxygenas-2 (COX-2) i en högre grad än cyclooxygenas 1 (COX-1).

   Förpackningar

   Loxicom 0,5 mg/ml oralsuspension för katt tillhandahålles i 5 ml, 15 ml och 30 ml flaskor.

   För ytterligare upplysningar om detta läkemedel, kontakta ombudet för innehavaren av godkännandet för försäljning

   Sverige

   N-vet AB

   Uppsala Science Park

   751 83 Uppsala

   Sweden

   +4618 57 24 30

   info@n-vet.se

  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 14, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – Gäller alla beställningar på apoteket.se.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Loxicom för katt

  Oral suspension 0,5 mg/ml 15 milliliter Flaska

  • Varunummer: 096843
  • Tillverkare: N-vet AB

  100 kr

  Jämförpris: 6,67 kr / milliliter

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?