Receptbelagd produkt

Receptbelagd produkt

Logga in för att se och handla dina recept.

 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   Bipacksedel: Information till användaren

   Lionova

   50 mikrogram/ml, 0,5 mg/ml och 2 mg/ml Injektions-/infusionsvätska, lösning
   baklofen
   natrium

   Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

   - Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

   - Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

   - Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

   - Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

   I denna bipacksedel finner du information om:
   1. Vad Lionova är och vad det används för
   2. Vad du behöver veta innan du använder Lionova
   3. Hur du använder Lionova
   4. Eventuella biverkningar
   5. Hur Lionova ska förvaras
   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   1. Vad Lionova är och vad det används för

   Lionova ges som en injektion i ryggradskanalen direkt i ryggmärgsvätskan (intratekal injektion) och minskar svår muskelkramp (spasticitet).


   Lionova används för att behandla svår, långvarig muskelkramp (spasticitet) som uppstår vid olika sjukdomar, t.ex.:

   • hjärn- eller ryggmärgsskador eller -sjukdomar

   • multipel skleros, som är en progressiv (fortskridande) nervsjukdom i hjärnan och ryggmärgen med fysiska och mentala symtom.


   Lionova används till vuxna och barn i åldern 4 år och uppåt. Det används när andra läkemedel som tas oralt (via munnen), inklusive baklofen, har misslyckats eller orsakat oacceptabla biverkningar.


   Baklofen som finns i Lionova kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna produktinformation. Fråga läkare, apoteks eller annan hälso- och sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

   2. Vad du behöver veta innan du använder Lionova

   Använd inte Lionova

   • Om du är allergisk mot baklofen eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

   • Om du har epilepsi som inte går att behandla.

   • Via annan administreringsväg än ryggradskanalen.

   Varningar och försiktighet

   Tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska innan du använder Lionova:

   • Om du har en infektion.

   • Om du har haft en huvudskada. Hos patienter med spasticitet på grund av huvudskada bör man inte sätta in intratekal behandling med Lionova förrän symtomen på spasticitet är stabila och kan bedömas på ett säkert sätt.

   • Om du har haft autonom dysreflexi: en reaktion på överstimulering i nervsystemet som hastigt leder till kraftigt förhöjt blodtryck.

   • Om du har nedsatt cirkulation av vätskan i hjärnan och ryggmärgen som en följd av ett passagehinder, t.ex. orsakat av inflammation eller skador.

   • Om du har epilepsi som går att behandla.

   • Om du har haft ett mag- eller tarmsår.

   • Om du har en överaktiv ringmuskel (sfinkter) i urinblåsan.

   • Om du har akuta eller kroniska förvirringstillstånd.

   • Om du har psykotisk sjukdom eller schizofreni (psykisk sjukdom).

   • Om du har Parkinsons sjukdom.

   • Om du har nedsatt njurfunktion eller en leversjukdom.

   • Om du har otillräcklig blodcirkulation i hjärnan (cerebrovaskulär insufficiens).

   • Om du har hjärt- eller andningsbesvär.

   • Övervakning av hjärt- och andningsfunktioner är nödvändigt under den initiala testfasen, framför allt om du har hjärt- eller andningsbesvär.

   • Om du har diabetes

   • Om du ska genomgå en operation.


   Kontakta omedelbart läkaren om du tror att Lionova inte fungerar lika bra som vanligt. Det är viktigt att kontrollera att det inte är några problem med infusionspumpen.


   Du kommer att övervakas noga i en miljö med fullständig utrustning och personal under screeningfasen och under den period man fastställer rätt dos omedelbart efter implantation av infusionspumpen. Du kommer att bedömas regelbundet avseende vilken dos du behöver, för eventuella biverkningar eller tecken på infektion. Även funktion av administreringssystemet (pump och tillhörande utrustning)kommer att kontrolleras.


   Behandling med Lionova får inte upphöra plötsligt på grund risken för utsättningseffekter. Se till att du inte glömmer sjukhusbesök för att fylla på infusionspumpens reservoar.

   Barn och ungdomar

   Lionova rekommenderas inte för barn under 4 år. Barn måste ha tillräckligt stor kropp för att rymma den implanterade infusionspumpen. Det finns begränsade kliniska data för barn under 4 år.


   Äldre

   Några patienter över 65 år har behandlats med intratekalt baklofen under kliniska studier utan specifika problem. Erfarenhet med baklofen tabletter visar dock att den här patientgruppen kan vara mer känslig för biverkningar. Äldre patienter bör därför kontrolleras noga för uppkomst av biverkningar.

   Andra läkemedel och Lionova

   Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.

   Tala om för läkare om du använder något att följande läkemedel eftersom de kan påverka eller påverkas av Lionova:

   • Andra läkemedel för att behandla tillstånd med muskelspasm. Om möjligt kommer läkaren att långsamt sätta ut andra läkemedel som behandlar muskelspasm.

   • Läkemedel för att behandla depression.

   • Läkemedel för att behandla högt blodtryck.

   • Levodopa, karbidopa: läkemedel för att behandla Parkinsons sjukdom.

   • Starka smärtstillande läkemedel, t.ex. morfin.

   • Läkemedel som har en dämpande effekt på centrala nervsystemet, t.ex. sömnframkallande läkemedel.

   • Andra läkemedel som administreras i ryggraden.

   • Administrering av andra läkemedel i ryggraden rekommenderas inte under behandling med Lionova.


   Samtidig användning av medel för nedsövning kan öka risken för hjärtstörningar och krampanfall.

   Lionova med alkohol

   Drick inte alkohol under behandling med Lionova eftersom det kan leda till en oönskad ökning eller oförutsägbar förändring av läkemedlets effekt.

   Graviditet och amning

   Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.


   Graviditet

   Det finns begränsad erfarenhet av användning av intratekalt baklofen under graviditet eller amning. Lionova ska inte användas under graviditet eller amning om inte den förväntade nyttan för mamman uppväger den eventuella risken för barnet.


   Amning

   Lionova går över i bröstmjölk, men låga nivåer förväntas efter intratekal administrering. Lionova kan således användas under amning.

   Körförmåga och användning av maskiner

   Under behandling med Lionova kan förmågan att köra bil eller använda maskiner vara nedsatt.

   En del personer kan känna sig sömniga, ha yrsel, problem med ögonen, svårigheter att kontrollera rörelser eller ha hallucinationer när de behandlas med Lionova. Om detta gäller dig ska du inte köra bil eller göra något som kräver skärpt uppmärksamhet, förrän dessa effekter har försvunnit. Innan du kör bil eller använder maskiner ska du kontakta läkaren.


   Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbeten som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

   Lionova innehåller natrium

   50 mikrogram/ml = 0,05 mg baklofen i ampull med 1 ml innehåller mindre än 1 mmol natrium (23 mg) per dos, dvs är näst intill "natriumfritt".
   0,5 mg/ml = 10 mg baklofen i ampull med 20 ml innehåller 180 mg natriumklorid motsvarande 70,81 mg natrium per dos. Detta bör beaktas av patienter som ordinerats saltfattig kost.
   2 mg/ml = 10 mg baklofen i ampull av 5 ml innehåller 45 mg natriumklorid motsvarande 17,70 mg
   natrium per dos. Detta bör beaktas av patienter som ordinerats saltfattig kost.


   3. Hur du använder Lionova

   Använd alltid detta läkemedel enligt läkarens eller apotekspersonalens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker. Endast läkaren kan ändra din dos.

   Lionova får bara ges av en speciellt utbildad läkare.


   Rekommenderad dos är:

   Dosen varierar beroende på varje persons tillstånd. Läkaren bestämmer din dos efter att ha testat hur du svarar på detta läkemedel.

   Först ger läkaren dig enstaka doser av Lionova för att se om läkemedlet passar dig. Under den här perioden kommer din hjärt- och lungfunktion att kontrolleras noga. Om dina symtom förbättras kommer en särskild pump som ger Lionova kontinuerligt att sättas in (implanteras) i bröstkorgs- eller bukväggen. Läkaren kommer att ge dig all den information du behöver för att använda infusionspumpen och doseringsinformation. Se till att du förstår allting.


   Din dos beror på hur du svarar på läkemedlet. Du börjar med en låg dos som successivt ökas under några dagar med läkarens överinseende, tills du får rätt dos.

   Det är mer troligt att du får biverkningar om startdosen är för hög eller dosen ökas för snabbt. För att undvika dessa effekter, som kan vara allvarliga, är det viktigt att läkemedlet i pumpen inte tar slut. Se till att du inte glömmer dina sjukhusbesök.


   Det är otroligt viktigt att du kommer på läkarbesöken för att fylla på infusionspumpen, annars kan kramperna återkomma eftersom du inte får en tillräckligt hög dos med Lionova. Som ett resultat kan dina muskelkramper försämras.


   Om din muskelspasticitet inte förbättras eller om du börjar får kramper igen, antingen successivt eller plötsligt, kontakta omedelbart läkaren.

   Om behandlingen med Lionova avbryts

   Det är mycket viktigt att du, och de som vårdar dig, kan känna igen tecken på utsättning av Lionova. Dessa kan komma plötsligt eller långsamt som en följd av att pumpen inte fungerar som den ska på grund av problem med batteri, kateter eller alarm.


   Tecken på utsättning är:

   • Ökad spasticitet, för hög muskelspänning (muskeltonus).

   • Svårigheter med muskelrörelser.

   • Ökad hjärtfrekvens eller puls.

   • Klåda, stickningar, sveda eller domning (parestesi) i händer eller fötter.

   • Hjärtklappning.

   • Ångest.

   • Hög koppstemperatur.

   • Lågt blodtryck.

   • Förändrat mentalt tillstånd t.ex. upprördhet, förvirring, hallucinationer, onormala tankar och avvikande beteende, krampanfall.

   Om du märker någon av ovanstående tecken, ska du omedelbart kontakta läkare. Dessa tecken kan följas av allvarligare biverkningar om du inte får behandling omedelbart.

   Adminstreringssätt

   Lionova får bara ges i ryggradskanalen (intratekal användning).


   Användningstid

   Bestäms av läkaren.


   Under långvarig behandling tycker en del patienter att Lionova blir mindre effektivt. Läkaren kan rekommendera tillfälliga behandlingsavbrott för att motverka detta.

   Om du ges för stor mängd av Lionova

   Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

   Det är mycket viktigt att du och din vårdare kan känna igen tecken på överdosering. Detta kan inträffa om infusionspumpen inte fungerar på rätt sätt.


   Informera omedelbart läkare om detta gäller dig och du upplever tecken på överdosering, t.ex.:

   • Ovanlig muskelsvaghet.

   • Trötthet, grumlat medvetande eller medvetslöshet.

   • Yrsel, ostadighetskänsla.

   • Kraftig salivavsöndring, onormalt låg kroppstemperatur.

   • Illamående eller kräkningar.

   • Andningsbesvär, andningsstopp.

   • Krampanfall.

   Om du slutar att använda Lionova

   Om du måste sluta använda detta läkemedel, får detta bara ske av läkaren som minskar dosen successivt för att förhindra biverkningar. Om du plötsligt slutar använda intratekalt Lionova kan det leda till utsättningssymtom som i vissa fall har visat sig vara livshotande.


   Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

   4. Eventuella biverkningar

   Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.

   Dessa uppstår oftare i början av behandlingen under sjukhusvistelsen, men kan även uppstå senare. För många av dessa biverkningar finns också ett samband med det specifika medicinska tillstånd du behandlas för.

   Biverkningar kan förekomma med följande frekvenser:


   Mycket vanliga biverkningar (kan förekomma hos fler än 1 av 10 användare):

   • Dåsighet, sömnighet.

   • Minskad muskelspänning.

   Vanliga biverkningar (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare):

   • Slöhet, yrsel, ostadighetskänsla.

   • Smärta, feber, frossa.

   • Avvikande sinnesförnimmelse, t.ex. stickningar.

   • Problem med synen med dimsyn eller dubbelseende.

   • Sluddrigt tal.

   • Håglöshet, svaghet

   • Andningsbesvär (nedsatt andningsfunktion, andnöd, långsam andning), lunginflammation (aspirationspneumoni).

   • Sömnlöshet.

   • Förvirring, desorientering, ångest, rastlöshet, depression.

   • Lågt blodtryck.

   • Förstoppning, diarré

   • Muntorrhet, minskad aptit, kraftig salivavsöndring.

   • Utslag, klåda.

   • Vävnadssvullnad i ansikte, händer eller fötter.

   • Urininkontinens (urinläckage).

   • Ökad muskelspänning, muskelsvaghet.

   • Sexuella problem, t.ex. impotens.


   Följande biverkningar är vanligare hos patienter med cerebral spasticitet:

   krampanfall, huvudvärk, illamående, kräkningar och svårigheter att kissa


   Mindre vanliga biverkningar
   (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare):

   • Känna sig ovanligt kall.

   • Ofrivilliga ögonrörelser (nystagmus).

   • Svårigheter att kontrollera rörelser (ataxi).

   • Nedsatt minne.

   • Humörstörningar, känsla av upprymdhet (eufori), förföljelsemani (paranoia), hallucinationer, självmordstankar och -försök.

   • Tarmhinder, svårigheter att svälja, avsaknad av smak, uttorkning.

   • Högt blodtryck, långsamma hjärtslag.

   • Blodproppsbildning i en ven (ventrombos).

   • Rodnad eller blek hud, kraftig svettning.

   • Håravfall.


   Sällsynta biverkningar
   (kan förekomma hos upp till 1 av 1 000 användare):

   • Livshotande utsättningssymtom på grund av misslyckad läkemedelsadministrering.


   För beskrivning av tecken på utsättning, se ”Om behandlingen med Lionova avbryts”.


   För beskrivning av tecken på överdosering, se ”Om du ges för stor mängd av Lionova”.


   Det har förekommit rapporter om problem i samband med infusionspumpen och administreringssystemet, t.ex. infektioner, inflammation i hjärnans och ryggmärgens hinnor (meningit) eller inflammation vid spetsen på administreringssystemet.

   Rapportering av biverkningar

   Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

   Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

   5. Hur Lionova ska förvaras

   Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.


   Inga särskilda förvaringsanvisningar.

   Används före utgångsdatum som anges på kartongen och ampullerna. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

   Efter första öppnandet: produkten bör användas omedelbart.


   Eftersom läkemedlet är begränsat till sjukhusbruk kastar sjukhuset läkemedel som inte längre används.

   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   Innehållsdeklaration

   • Den aktiva substansen är baklofen

   • Övriga innehållsämnen är natriumklorid och vatten för injektionsvätskor

   Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

   Utseende

   Lionova är en klar, färglös injektions-/infusionsvätska, lösning med pH 5,0 till 7,0.


   Förpackningsstorlekar

   Lionova 50 mikrogram/ml finns i kartonger som innehåller 5 glasampuller à 1 ml vardera.

   Lionova 0,5 mg/ml finns i kartong som innehåller 1 glasampull à 20 ml.

   Lionova 2 mg/ml finns i kartong som innehåller 1 glasampull à 5 ml och 5 glasampuller à 5 ml vardera.

   Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

   Innehavare av godkännande för försäljning

   Alternova A/S, Lodshusvej 11, 4230 Skælskør, Danmark


   Tillverkare

   Bioindustria L.I.M. S.p.A., Via De Ambrosiis 2-4-6, 15067 Novi Ligure (AL), Italien


   Detta läkemedel är godkänt inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet under namnen:

   Danmark, Sverige, Norge: Lionova


   Denna bipacksedel ändrades senast

   2018-09-17


   Följande uppgifter är endast avsedda för hälso- och sjukvårdspersonal:

   7. INFORMATION FÖR HÄLSO-OCH SJUKVÅRDSPERSONAL BETRÄFFANDE SPÄDNING AV LIONOVA INJEKTIONS/INFUSIONSVÄTSKA, LÖSNING

   Lionova injektions-/infusionsvätska, lösning är avsedd för intratekal injektion eller kontinuerlig infusion.

   • Lionova får inte blandas med andra injektions-/infusionsvätskor, lösning.

   • Ampullerna är för engångsbruk. Oanvänd lösning ska kasseras.

   • Efter första öppnandet: Bör användas omedelbart.

   • Glukos har visat sig vara inkompatibelt på grund av en kemisk reaktion med baklofen.

   För dosering, användning och annan information, se produktresumé och bipacksedel.

   Läkemedlet ska inte administreras på annat sätt än intratekalt. Lionova får inte administreras intravenöst, intramuskulärt, subkutant eller epiduralt.

   Endast pumpar konstruerade av material som man vet är kompatibla med läkemedlet och som har ett inbyggt bakterieretentivt filter ska användas.

   Test-, implantations- och dostitreringsfaserna av den intratekala administreringen måste utföras under slutenvårdsförhållanden på sjukhus med specifik erfarenhet och noggrann medicinsk övervakning av läkare med erforderlig kunskap och erfarenhet. På grund av eventuella livshotande händelser eller allvarliga biverkningar ska intensivvård finnas omedelbart tillgänglig.


   Anvisningar för spädning

   Om andra baklofenkoncentrationer än 50 mikrogram/ml, 0,5 mg/ml, eller 2 mg/ml krävs kan Lionova injektions-/infusionsvätska, lösning spädas med steril, isotonisk natriumklorid injektionsvätska, lösning som är fri från konserveringsmedel. Spädning måste utföras under aseptiska förhållanden.

   Hur ampullerna öppnas:

   Placera tummen på den blå punkten och bryt bakåt (brytpunkten är nedanför den blå punkten)

   Hur ampullerna öppnas

  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 14, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – Gäller alla beställningar på apoteket.se.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Lionova

  Injektions-/infusionsvätska, lösning 2 mg/ml 5 milliliter Ampull

  • Varunummer: 165930
  • Tillverkare: Orifarm Generics AB

  867,75 kr

  Jämförpris: 173,55 kr / milliliter

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?