Receptbelagd produkt

Receptbelagd produkt

Logga in för att se och handla dina recept.

 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   Bipacksedel: Information till användaren

   Lidokain-Fluorescein Bausch and Lomb

   4 % + 0,25 % (40 mg/ml + 2,5 mg/ml) ögondroppar, lösning, endosbehållare
   lidokainhydroklorid, fluoresceinnatrium

   Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

   - Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

   - Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller sjuksköterska.

   - Om du får biverkningar, tala med läkare eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

   I denna bipacksedel finner du information om:
   1. Vad Lidokain-Fluorescein Bausch and Lomb är och vad det används för
   2. Vad du behöver veta innan du använder Lidokain-Fluorescein Bausch and Lomb
   3. Hur du använder Lidokain-Fluorescein Bausch and Lomb
   4. Eventuella biverkningar
   5. Hur Lidokain-Fluorescein Bausch and Lomb ska förvaras
   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   1. Vad Lidokain-Fluorescein Bausch and Lomb är och vad det används för

   Lidokain-Fluorescein Bausch & Lomb används för lokalbedövning och infärgning av ögat vid mätning av ögats tryck vid grön starr (glaukom).

   2. Vad du behöver veta innan du använder Lidokain-Fluorescein Bausch and Lomb

   Använd inte Lidokain-Fluorescein Bausch and Lomb

   • om du är allergisk mot lidokainhydroklorid fluoresceinnatrium eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

   • Om du har överkänslighet för andra lokalanestetika än lidokain.

   Varningar och försiktighet

   Det lokalbedövade ögat ska skyddas från kontakt med främmande partiklar p.g.a. nedsatt känsel. Detta gäller framförallt äldre personer hos vilka bedövningen kan verka i mer än 30 minuter.

   Andra läkemedel och Lidokain-Fluorescein Bausch and Lomb

   Tala om för läkare eller apotekspersonal om du använder, nyligen har använt eller kan tänkas använda andra läkemedel.

   Graviditet och amning

   Graviditet

   Lidokain-Fluorescein kan användas under graviditet.

   Amning

   Lidokain-Fluorescein kan användas under amning.

   Körförmåga och användning av maskiner

   Preparatet kan förorsaka övergående dimsyn. Du bör därför inte framföra fordon eller använda maskiner förrän synen är normal igen.

   Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbeten som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


   3. Hur du använder Lidokain-Fluorescein Bausch and Lomb

   Lidokain-Fluorescein Bausch & Lomb ges av sjukvårdspersonal.

   Rekommenderad dos är 1-2 droppar i vardera ögat.

   Om du använt för stor mängd av Lidokain-Fluorescein Bausch and Lomb

   Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

   Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare eller sjuksköterska.

   4. Eventuella biverkningar

   Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.

   Mycket vanliga (kan förekomma hos fler än 1 av 10 användare):

   Tillfällig sveda efter indroppningen, rinnande ögon.

   Vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare):

   Skada på hornhinnan vid upprepad användning.

   Sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 10 000 användare):

   Yrsel, låg hjärtrytm, lågt blodtryck, dimsyn, darrningar

   Mycket sällsynt (kan förekomma hos upp till 1 av 10 000 användare):

   Allergisk reaktion som kan visa sig som: inflammation i ögat, svullnad i ögat, nässelutslag, hudutslag

   Anafylaktisk reaktion som kan visa sig som: klåda, svullna läppar, illamående, diarré, bröstsmärtor, oregelbunden puls och andningssvårigheter.

   Rapportering av biverkningar

   Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

   Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

   5. Hur Lidokain-Fluorescein Bausch and Lomb ska förvaras

   Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

   Förvaras vid högst 25 °C. Får ej frysas. Förvara endosbehållarna i ytterkartongen. Ljuskänsligt.

   Används före utgångsdatum som anges på etiketten på kartongen efter Utg.dat. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

   Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   Innehållsdeklaration

   • De aktiva substanserna är lidokainhydroklorid 40 mg/ml och fluoresceinnatrium 2,5 mg/ml

   • Övriga innehållsämnen är polyvidon, saltsyra och renat vatten.

   Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

   Endosbehållare av mjukplast, 20 x 0,5 ml, separat förpackade i ytterhölje.

   Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

   Bausch & Lomb UK Ltd.

   106 London Road

   Kingston-upon-Thames - KT2 6TN

   Storbritannien

   Tillverkare

   Laboratoire Chauvin S.A.
   Z.I. Ripotier
   07200 Aubenas – Frankrike


   Denna bipacksedel ändrades senast

   2016-03-03


   Följande uppgifter är endast avsedda för hälso- och sjukvårdspersonal:

   Endosbehållaren tas ur sitt ytterhölje och förslutningen avlägsnas med en vridrörelse. Indroppningen i ögonspringan skall ske omedelbart.

  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 14, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – Gäller alla beställningar på apoteket.se.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Lidokain-Fluorescein Bausch & Lomb

  Ögondroppar, lösning i endosbehållare 4 % + 0,25 % 20 x 0,5 milliliter Endosbehållare

  • Varunummer: 080614
  • Tillverkare: Bausch & Lomb Nordic AB

  179 kr

  Jämförpris: 8,95 kr / milliliter

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?