Receptbelagd produkt

Receptbelagd produkt

Logga in för att se och handla dina recept.

 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   Bipacksedel: Information till användaren

   Levetiracetam SUN

   100 mg/ml koncentrat till infusionsvätska
   levetiracetam
   natrium

   Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

   • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

   • Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller sköterska.

   • Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

   I denna bipacksedel finner du information om:
   1. Vad Levetiracetam SUN är och vad det används för
   2. Vad du behöver veta innan du får Levetiracetam SUN
   3. Hur Levetiracetam SUN ges
   4. Eventuella biverkningar
   5. Hur Levetiracetam SUN ska förvaras
   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   1. Vad Levetiracetam SUN är och vad det används för

   Levetiracetam SUN koncentrat är ett läkemedel mot epilepsi (ett läkemedel som används för att behandla epileptiska anfall).


   Levetiracetam SUN används:

   • som ensam behandling hos vuxna och ungdomar från 16 års ålder med nydiagnostiserad epilepsi, för att behandla partiella anfall med eller utan sekundär generalisering

   • som tillägg till andra läkemedel mot epilepsi (tilläggsterapi) för att behandla:

    • partiella anfall med eller utan generalisering hos vuxna, ungdomar och barn från 4 års ålder

    • myokloniska anfall hos vuxna och ungdomar från 12 års ålder med juvenil myoklonisk epilepsi

    • primärt generaliserade tonisk-kloniska anfall hos vuxna och ungdomar från 12 års ålder med generaliserad epilepsi av okänt ursprung


   Levetiracetam SUN koncentrat kan användas när administrering av oralt levetiracetam tillfälligt inte är möjligt.

   2. Vad du behöver veta innan du får Levetiracetam SUN

   Använd inte Levetiracetam SUN

   • Om du är allergisk mot levetiracetam eller något annat innehållsämne i i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

   Varningar och försiktighet

   Tala med läkare innan du får Levetiracetam SUN

   • Om du lider av njurproblem, följ läkarens instruktioner. Han/hon avgör om din dos behöver justeras.

   • Om du märker att tillväxten saktar ned eller om puberteten utvecklas på oväntat sätt hos ditt barn, kontakta din läkare.

   • Om du märker att anfallen blir allvarligare (t ex ökar i antal), kontakta din läkare.

   • Ett litet antal personer som behandlats med läkemedel mot epilepsi som t ex Levetiracetam SUN, har också haft tankar på att skada sig själv eller begå självmord. Om du har några symtom på depression och/eller självmordstankar, kontakta din läkare.

   Andra läkemedel och Levetiracetam SUN

   Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel, även receptfria sådana.

   Levetiracetam SUN med mat, dryck och alkohol

   Du kan använda Levetiracetam SUN med eller utan mat. Som en försiktighetsåtgärd, ta inte Levetiracetam SUN om du har druckit alkohol.

   Graviditet och amning

   Rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du påbörjar behandlingen.

   Om du är gravid eller misstänker att du är gravid informera din läkare om detta.

   Levetiracetam SUN bör inte användas under graviditet om det inte är absolut nödvändigt. En risk för fosterskador hos ditt ofödda barn kan inte helt uteslutas. Levetiracetam SUN har visats ge oönskade fortplantningseffekter i djurstudier vid dosnivåer högre än du skulle behöva för att kontrollera dina anfall.


   Amning är inte rekommenderat under behandling.

   Körförmåga och användning av maskiner

   Levetiracetam SUN kan försämra din förmåga att köra bil eller hantera verktyg eller maskiner eftersom Levetiracetam SUN kan göra dig sömnig. Detta är mer troligt i början av behandlingen eller efter ökning av dosen. Du bör inte köra bil eller använda maskiner förrän det fastställts att din förmåga att utföra sådana aktiviteter inte påverkas.

   Levetiracetam SUN innehåller natrium

   En maximal enstaka dos Levetiracetam SUN koncentrat innehåller 2,5 mmol (eller 57 mg) natrium (0,8 mmol (eller 19 mg) natrium per injektionsflaska). Detta bör beaktas om du har ordinerats saltfattig kost.


   3. Hur Levetiracetam SUN ges


   En läkare eller sköterska ger dig Levetiracetam SUN som en intravenös infusion.

   Levetiracetam SUN ska ges två gånger om dagen, en gång på morgonen och en gång på kvällen, vid ungefär samma tid varje dag.


   Den intravenösa formuleringen är ett alternativ till den orala formuleringen. Du kan bli bytt från det ena till det andra utan att ändra dosen. Din totala dagliga dos och antal doseringstillfällen förblir desamma.


   Ensam behandling


   Dos till vuxna och ungdomar (från 16 år):

   När du börjar ta Levetiracetam SUN kommer din läkare att förskriva en lägre dos under 2 veckor innan dosen justeras efter behov.

   Vanlig dos: Mellan 1000 mg och 3000 mg varje dag.


   Tilläggsbehandling


   Dos till vuxna och ungdomar (12 till 17 år) som väger 50 kg eller mer

   Vanlig dos: mellan 1000 mg och 3000 mg varje dag.


   Dos till barn (4 till 11 år) och ungdomar (12 till 17 år) som väger mindre än 50 kg:

   Vanlig dos: Mellan 20 mg/kg kroppsvikt och 60 mg/kg kroppsvikt varje dag.


   Administreringssätt:

   Levetiracetam SUN måste spädas ut i minst 100 ml kompatibel spädningsvätska och infunderas under 15 minuter. För läkare och sjuksköterskor finns mer detaljerad instruktion för riktig användning av Levetiracetam SUN i avsnitt 6.


   Behandlingstid:

   • Levetiracetam SUN används som långtidsbehandling. Du bör fortsätta behandlingen med Levetiracetam SUN under så lång tid som din läkare har sagt.

   • Upphör inte med behandlingen utan att rådfråga din läkare, eftersom detta kan öka antalet anfall. Om din läkare beslutar att avsluta din behandling med Levetiracetam SUN kommer han/hon att instruera dig om hur behandlingen ska avslutas gradvis.

   • Det finns ingen erfarenhet av administrering av intravenöst levetiracetam under en längre period än 4 dagar.

   Om du slutar att använda Levetiracetam SUN

   Om behandlingen med Levetiracetam SUN ska avslutas bör detta, precis som med andra läkemedel mot epilepsi, ske gradvis för att undvika en ökning av anfallen.


   Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare eller apotekspersonal.

   4. Eventuella biverkningar

   Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.


   Några av biverkningarna såsom sömnighet, trötthet och yrsel kan vara vanligare i början av behandlingen eller vid dosökning. Dessa biverkningar borde emellertid minska med tiden.


   Mycket vanliga: kan förekomma hos fler än 1 av 10 användare

   • inflammation i näsa och/eller svalg

   • somnolens (sömnighet), huvudvärk


   Vanliga: kan förekomma hos färre än 1 av 10 användare

   • anorexi (förlorad aptit)

   • depression, fientlighet eller aggression, ångest, sömnlöshet, nervositet eller irritabilitet

   • kramper, balansstörningar, yrsel (känsla av instabilitet), dvala, tremor (ofrivilligt skakande)

   • vertigo (känsla av rotation)

   • hosta

   • buksmärta, diarré, dyspepsi (magbesvär), kräkningar, illamående

   • utslag

   • kraftlöshet/utmattning (trötthet)


   Mindre vanliga: kan förekomma hos färre än 1 av 100 användare

   • nedsatt antal blodplättar, nedsatt antal vita blodkroppar

   • viktminskning, viktökning

   • självmordsförsök, självmordstankar, mentala störningar, onormalt beteende, hallucinationer, ilska, förvirring, panikattack, känslomässig labilitet/humörsvängningar, upprördhet

   • amnesi (minnesförlust), försämring av minnet (glömska), onormal koordination/ataxi (försämrad koordination av rörelserna), parestesi (stickningar), störning i uppmärksamheten (nedsatt koncentrationsförmåga)

   • diplopi (dubbelseende), dimsyn

   • onormalt leverfunktionstest

   • håravfall, eksem, klåda

   • muskelsvaghet, myalgi (muskelsmärta)

   • skada


   Sällsynta: kan förekomma hos färre än 1 av 1 000 användare

   • infektion

   • nedsatt antal av alla typer av blodkroppar

   • allvarliga överkänslighetsreaktioner (DRESS)

   • låga halter av natrium i blodet

   • självmord, personlighetsstörningar (beteendeproblem), onormalt tänkande (långsamt tänkande, oförmåga till koncentration)

   • okontrollerbara muskelspasmer som påverkar huvud, bål, armar och ben, svårigheter att kontrollera rörelser, hyperkinesi (hyperaktivitet)

   • pankreatit

   • leversvikt, hepatit

   • hudutslag, som kan bilda blåsor och ser ut som små måltavlor (centrala mörka fläckar omgivna av ett blekare område med en mörk ring runt kanten) (erythema multiforme), ett omfattande hudutslag med blåsor och flagnande hud, särskilt runt munnen, näsan, ögonen och könsorganen (Stevens-Johnsons syndrom), och en svårare form som orsakar fjällning av huden på mer än 30 % av kroppsytan (toxisk epidermal nekrolys).


   Rapportering av biverkningar

   Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

   Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

   5. Hur Levetiracetam SUN ska förvaras

   Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.


   Används före utgångsdatum som anges på kartongen och flaskan efter EXP. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


   Får ej förvaras i kylskåp eller frys.

   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   Innehållsdeklaration

   • Den aktiva substansen är levetiracetam. Varje ml lösning till infusionsvätska innehåller 100 mg levetiracetam.

   • Övriga innehållsämnen är: Natriumacetattrihydrat, koncentrerad ättiksyra, natriumklorid, vatten för injektionsvätskor.

   Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

   Levetiracetam SUN koncentrat till infusionsvätska är en klar, färglös, vätska. Levetiracetam SUN koncentrat i 5 ml:s injektionsflaska är förpackat i pappkartonger om 10 injektionsflaskor.

   Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

   Sun Pharmaceutical Industries Europe B.V.

   Polarisavenue 87

   2132 JH Hoofddorp

   Nederländerna


   Kontakta ombudet för innehavaren av godkännandet för försäljning om du vill veta mer om detta läkemedel:


   België/Belgique/Belgien/България/Česká republika/Danmark/Eesti/Ελλάδα/Hrvatska/Ireland/ Ísland/ Κύπρος/ Latvija/Lietuva/Luxembourg/Luxemburg/Magyarország/Malta/Nederland/Norge/Österreich/Polska/ Portugal/România/Slovenija/Slovenská republika/Suomi/Finland/Sverige

   Sun Pharmaceutical Industries Europe B.V.

   Polarisavenue 87

   2132 JH Hoofddorp

   Nederland/ Pays-Bas/ Niederlande/Hидерландия/ Nizozemsko/Nederlandene/Holland/Ολλανδία/Nizozemska/The Netherlands/Holland/ Ολλανδία/Nīderlande/Nyderlandai/Pays-Bas/Niederlande/Hollandia/L-Olanda/Nederland/ Nederland/Niederlande/Holandia/ Países Baixos/Olanda/Nizozemska/ Holandsko/Alankomaat/Nederländerna/Nederländerna


   Tel./тел./tlf./τηλ./Sími/τηλ./Tlf./Puh./

   +31 (0)23 568 5501

   Deutschland

   Sun Pharmaceuticals Germany GmbH

   Kandelstrasse 7

   79199 Kirchzarten

   Deutschland

   tel. +49 (0) 7661 90 91 58-0

   Italia

   Sun Pharmaceuticals Italia S.R.L.

   Via Luigi Rizzo, 8

   I-20151 – Milano

   Italia

   tel. +39 02 33 49 07 93


   España

   Sun Pharmaceuticals Spain S.L.U.

   C/Bobinadora 1-5 Planta 1a Local 13

   Mataro, 08302

   Barcelona

   España

   tel. +34 93 798 02 85

   Slovenija

   Lenis farmacevtika, d.o.o.

   Preloge 53,

   1211 Ljubljana-Šmartno

   Slovenija

   Tel. +386 (8) 387-3783   France

   Sun Pharmaceuticals France

   34, Rue Jean Mermoz

   78600 Maisons Laffitte

   France

   tel. +33 1 39 62 10 24   United Kingdom

   Sun Pharmaceuticals UK Limited

   4100 Park Approach

   Thorpe Park

   Leeds

   LS15 8GB

   United Kingdom

   tel. +44 113 3970870


   Denna bipacksedel ändrades senast

   2014-05-13


   Övriga informationskällor

   Ytterligare information om detta läkemedel finns på Europeiska läkemedelsmyndighetens webbplats http://www.ema.europa.eu.

   Följande uppgifter är endast avsedda för hälso- och sjukvårdspersonal:

   Bruksanvisning för rätt användning av Levetiracetam SUN finns i avsnitt 3.


   En injektionsflaska Levetiracetam SUN koncentrat innehåller 500 mg levetiracetam (5 ml koncentrat på 100 mg/ml). Se tabell 1 för rekommenderad beredning och administrering av Levetiracetam SUN koncentrat för att uppnå en total daglig dos på 500 mg, 1000 mg, 2000 mg, eller 3000 mg uppdelat på två doser.


   Tabell 1. Beredning och administrering av Levetiracetam SUN koncentrat

   Dos

   Uppdragningsvolym

   Volym

   spädningsvätska

   Infusionstid

   Administrerings-

   frekvens

   Total

   daglig dos

   250 mg

   2,5 ml (halv 5 ml flaska)

   100 ml

   15 minuter

   Två gånger dagligen

   500 mg/dag

   500 mg

   5 ml (en 5 ml flaska)

   100 ml

   15 minuter

   Två gånger dagligen

   1000 mg/dag

   1000 mg

   10 ml (två 5 ml flaskor)

   100 ml

   15 minuter

   Två gånger dagligen

   2000 mg/dag

   1500 mg

   15 ml (tre 5 ml flaskor)

   100 ml

   15 minuter

   Två gånger dagligen

   3000 mg/dag


   Detta läkemedel är endast för engångsanvändning, all oanvänd lösning skall kasseras.


   Ur mikrobiologisk synvinkel ska produkten användas omedelbart efter spädning. Om den inte används omedelbart är förvaringstid och -betingelser före användning användarens ansvar och ska normalt inte vara längre än 24 timmar vid 2 till 8 °C, såvida inte spädning har skett under kontrollerade och validerade aseptiska betingelser.


   Levetiracetam SUN koncentrat visades vara fysikaliskt kompatibelt och kemiskt stabilt när det blandades med följande spädningsvätskor under minst 24 timmar och förvarades i PVC-påsar vid kontrollerad rumstemperatur 15-25 °C.


   Spädningsvätskor:

   • Natriumklorid (0,9%) injektionsvätska

   • Ringer-laktat injektionsvätska

   • Dextros 5% injektionsvätska

  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 12, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – Gäller alla beställningar på apoteket.se.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Levetiracetam SUN

  Koncentrat till infusionsvätska, lösning 100 mg/ml 10 x 5 milliliter Injektionsflaska

  • Varunummer: 198859
  • Tillverkare: Sun Pharmaceutical Industries Europe B.V

  1.587 kr

  Jämförspris: 31,74 kr / milliliter

  Logga in

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?