Receptbelagd produkt

Receptbelagd produkt

Logga in för att se och handla dina recept.

 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   Bipacksedel: Information till användaren

   Levetiracetam Accord

   100 mg/ml oral lösning
   levetiracetam

   Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

   - Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

   - Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

   - Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar symptom som liknar dina.

   - Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

   I denna bipacksedel finner du information om:
   1. Vad Levetiracetam Accord är och vad det används för
   2. Vad du behöver veta innan du använder Levetiracetam Accord
   3. Hur du använder Levetiracetam Accord
   4. Eventuella biverkningar
   5. Hur Levetiracetam Accord ska förvaras
   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   1. Vad Levetiracetam Accord är och vad det används för

   Levetiracetam Accord är ett läkemedel mot epilepsi (ett läkemedel som används för att behandla epileptiska anfall).

   Levetiracetam Accord används:

   • som ensam behandling hos vuxna och ungdomar från 16 års ålder med nydiagnostiserad epilepsi, för att behandla partiella anfall med eller utan sekundär generalisering

   • som tillägg till andra läkemedel mot epilepsi för att behandla:

    • partiella anfall med eller utan generalisering hos vuxna, ungdomar, barn och spädbarn från en månads ålder

    • myokloniska anfall hos vuxna och ungdomar från 12 års ålder med juvenil myoklonisk epilepsi

    • primärt generaliserade tonisk-kloniska anfall hos vuxna och ungdomar från 12 års ålder med generaliserad epilepsi av okänt ursprung

   Levetiracetam  som finns i Levetiracetam Accord kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna produktinformation. Fråga läkare, apotekspersonal eller annan hälsovårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

   2. Vad du behöver veta innan du använder Levetiracetam Accord

   Använd inte Levetiracetam Accord

   • om du är allergisk mot levetiracetam eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

   Varningar och försiktighet

   Tala med läkare innan du använder Levetiracetam Accord

   • Om du lider av njurproblem, följ läkarens instruktioner. Han/hon avgör om din dos behöver justeras.

   • Om du märker att tillväxten saktar ned eller att puberteten utvecklas på oväntat sätt hos ditt barn, kontakta din läkare.

   • Om du märker att anfallen blir allvarligare (t ex ökar i antal), kontakta din läkare.

   • Ett litet antal personer som behandlats med läkemedel mot epilepsi som t ex Levetiracetam Accord, har också haft tankar på att skada sig själv eller begå självmord. Om du har några symtom på depression och/eller självmordstankar, kontakta din läkare.

   Andra läkemedel och Levetiracetam Accord

   Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel, även receptfria sådana.

   Levetiracetam Accord med mat, dryck och alkohol

   Du kan använda Levetiracetam Accord med eller utan mat. Som en försiktighetsåtgärd, ta inte Levetiracetam Accord tillsammans med alkohol.

   Graviditet och amning

    Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan duanvänder detta läkemedel.

   Levetiracetam Accord  bör inte användas under graviditet om det inte är absolut nödvändigt. En risk för fosterskador hos ditt ofödda kan inte helt uteslutas. Levetiracetam Accord har visats ge oönskade fortplantningseffekter i djurstudier vid dosnivåer högre än du skulle behöva för att kontrollera dina anfall.

   Amning är inte rekommenderat under behandling.

   Körförmåga och användning av maskiner

   Levetiracetam Accord kan försämra din förmåga att köra bil eller hantera verktyg eller maskiner eftersom Levetiracetam Accord kan göra dig sömnig. Detta är mer troligt i början av behandlingen eller efter ökning av dosen. Du bör inte köra bil eller använda maskiner förrän det fastställts att din förmåga att utföra sådana aktiviteter inte påverkas.

   Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbeten som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

   Levetiracetam Accord innehåller metylparahydroxibensoat, propylparahydroxibensoat och maltitol

   Levetiracetam Accord innehåller metylparahydroxibensoat (E218) och propylparahydroxibensoat (E216) som kan ge allergiska reaktioner (eventuellt fördröjda).
   Levetiracetam Accord 100 mg/ml oral lösning innehåller även maltitol (E965). Om din läkare har informerat dig att du inte tål vissa sockerarter, bör du kontakta din läkare innan du tar detta läkemedel.


   3. Hur du använder Levetiracetam Accord

   Ta alltid detta läkemedel exakt enligt läkarens eller apotekspersonalens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

   Levetiracetam Accord ska tas två gånger om dagen, en gång på morgonen och en gång på kvällen, vid ungefär samma tid varje dag.

   Ta den orala lösningen enligt läkarens anvisningar.

   Levetiracetam Accord som enda behandling

   Dos till vuxna och ungdomar (från 16 år):

   Vanlig dos: Mellan 10 ml (1000 mg) och 30 ml (3000 mg) varje dag, uppdelat på 2 intag per dag.

   När du börjar ta Levetiracetam Accord kommer läkaren att förskriva en lägre dos under 2 veckor innan du får den lägsta vanliga dosen.

   Tilläggsbehandling

   Dos till vuxna och ungdomar (12 till 17 år) som väger 50 kg eller mer:

   Vanlig dos: Mellan 10 ml (1000 mg) och 30 ml (3000 mg) varje dag, uppdelat på 2 intag per dag.

   Dos till spädbarn (6 till 23 månader), barn (2 till 11 år) och ungdomar (12 till 17 år) som väger mindre än 50 kg:

   Läkaren kommer att förskriva den bäst lämpade beredningsformen av Levetiracetam Accord beroende på ålder, vikt och dos.

   Vanlig dos: Mellan 0,2 ml (20 mg) och 0,6 ml (60 mg) per kg kroppsvikt varje dag, uppdelat på 2 intag per dag. Den exakta mängden oral lösning ska ges med hjälp av den medföljande sprutan i pappkartongen.

   Vikt

   Startdos: 0,1 ml/kg två ganger per dag

   Maxdos: 0,3 ml/kg två gånger per dag

   6 kg

   0,6 ml två gånger per dag

   1,8 ml två gånger per dag

   8 kg

   0,8 ml två gånger per dag

   2,4 ml två gånger per dag

   10 kg

   1 ml två gånger per dag

   3 ml två gånger per dag

   15 kg

   1,5 ml  två gånger per dag

   4,5 ml två gånger per dag

   20 kg

   2 ml två gånger per dag

   6 ml två gånger per dag

   25 kg

   2,5 ml två gånger per dag

   7,5 ml två gånger per dag

   Fr.om. 50 kg

   5 ml två gånger per dag

   15 ml två gånger per dag

   Dos till spädbarn (1 månad till yngre än 6 månader):

   Vanlig dos: Mellan 0,14 ml (14 mg) per kg kroppsvikt och 0,42 ml (42 mg) per kg kroppsvikt varje dag, uppdelat på 2 intag per dag. Den exakta mängden oral lösning ska ges med hjälp av den medföljande sprutan i pappkartongen.

   Vikt

   Startdos:

   0,7 ml/kg två gånger per dag

   Maxdos:

   0,21 ml/kg två gånger per dag

   4 kg

   0,3 ml två gånger per dag

   0,85 ml två gånger per dag

   5 kg

   0,35 ml två gånger per dag

   1,05 ml två gånger per dag

   6 kg

   0,45 ml två gånger per dag

   1,25 ml två gånger per dag

   7 kg

   0,5 ml två gånger per dag

   1,5 ml två gånger per dag

   Administreringssätt:

    Levetiracetam Accord kan lösas upp i ett glas vatten eller i nappflaska.

   Användningsinstruktioner:

   • Öppna flaskan: tryck skruvlocket nedåt och vrid moturs (bild 1).

   Tryck skruvlocket nedåt och vrid moturs

   • Skilj adaptern från sprutan (bild 2). Sätt adaptern i flaskhalsen (bild 3). Se till att den sitter ordentligt fast.

   Skilj adaptern från sprutan, sätt därefter adaptern i flaskhalsen

   • Ta sprutan och placera den i adapteröppningen (bild 4). Vänd flaskan upp och ner (bild 5).

   Placera sprutan i adapteröppningen, vänd därefter flaskan upp och ner

   • Fyll sprutan med en liten mängd lösning genom att dra ner sprutkolven (bild 5A), tryck sedan upp sprutkolven för att avlägsna eventuella bubblor (bild 5B). Dra ner sprutkolven till graderingen som motsvarar antalet milliliter (ml) din läkare ordinerat (bild 5C).

   Fyll sprutan med en lite mängd lösning 5A. Tryck upp sprutkolven för att avlägsna eventuella bubblor 5B. Dra ner sprutkolven till antalet milliliter som du ordinerats 5C.

   • Vänd flaskan rättupp(figur 6A). Avlägsnasprutan från adapter (se figur6B).

   Vänd flaskan upprätt, avlägsna därefter sprutan från adaptern.

   • Töm innehållet i sprutan i ett glas vatten eller nappflaska genom att trycka ner sprutkolven till botten av sprutan (bild 7).

   Töm innehållet i sprutan i ett glas vatten eller nappflaska.

   • Drick hela innehållet i glaset/nappflaskan.

   • Förslut flaskan med skruvlocket av plast.

   • Skölj sprutan med enbart vatten (bild 8).

   Skölj sprutan med enbart vatten.

   Behandlingstid:

   • Levetiracetam Accord används som långtidsbehandling. Du bör fortsätta behandlingen med Levetiracetam Accord under så lång tid som din läkare har sagt.

   • Upphör inte med behandlingen utan att rådfråga din läkare, eftersom detta kan öka antalet anfall. Om din läkare beslutar att avsluta din behandling med Levetiracetam Accord kommer han/hon att instruera dig om hur behandlingen ska avslutas gradvis.

   Om du använt för stor mängd av Levetiracetam Accord

   Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning. Läkaren kommer att besluta om den bästa behandligen av överdos. Möjliga biverkningar vid överdosering av Levetiracetam Accord  är sömnighet, upprördhet, aggression, minskad vakenhet, hämning av andningen och koma.

   Om du har glömt att ta en dos Levetiracetam Accord

   Kontakta din läkare om du har missat en eller flera doser.

   Ta inte dubbel dos för att kompensera för en glömd tablett.

   Om du slutar att använda Levetiracetam Accord

   Om behandlingen med Levetiracetam Accord ska avslutas bör detta, precis som med andra läkemedel mot epilepsi, ske gradvis för att undvika en ökning av anfallen.

   Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

   4. Eventuella biverkningar

   Liksom alla läkemedel kan detta läkemedelorsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.

   Några av biverkningarna såsom sömnighet, trötthet och yrsel kan vara vanligare i början av behandlingen eller vid dosökning. Dessa biverkningar borde emellertid minska med tiden.

   Mycket vanliga: förekommer hos fler än 1 av 10 användare 

   • inflammation i näsa och/eller svalg

   • somnolens (sömnighet), huvudvärk


   Vanliga: förekommer hos 1 till 10 av 100 användare

   • anorexi (förlorad aptit)

   • depression, fientlighet eller aggression, ångest, sömnlöshet, nervositet eller irritabilitet

   • kramper, balansstörningar, yrsel (känsla av instabilitet), dvala, tremor (ofrivilligt skakande)

   • vertigo (känsla av rotation)

   • hosta

   • buksmärta, diarré, dyspepsi (magbesvär), kräkningar, illamående

   • utslag

   • kraftlöshet/utmattning (trötthet)


   Mindre vanliga: förekommer hos 1 till 10 av 1000 användare

   • nedsatt antal blodplättar, nedsatt antal vita blodkroppar

   • viktminskning, viktökning

   • självmordsförsök, självmordstankar, mentala störningar, onormalt beteende, hallucinationer, ilska, förvirring, känslomässig labilitet/humörsvängningar, upprördhet

   • amnesi (minnesförlust), försämring av minnet (glömska), onormal koordination/ataxi (försämrad koordination av rörelserna), parestesi (stickningar), störning i uppmärksamheten (nedsatt koncentrationsförmåga)

   • diplopi (dubbelseende), dimsyn

   • onormalt leverfunktionstest

   • håravfall, eksem, klåda

   • muskelsvaghet, myalgi (muskelsmärta)

   • skada


   Sällsynta: förekommer hos 1 till 10 av 10 000 användare

   • infektion

   • nedsatt antal av alla typer av blodkroppar

   • allvarliga överkänslighetsreaktioner (DRESS)

   • låga halter av natrium i blodet

   • självmord, personlighetsstörningar (beteendeproblem), onormalt tänkande (långsamt tänkande, oförmåga till koncentration)

   • okontrollerbara muskelspasmer som påverkar huvud, bål, armar och ben, svårigheter att kontrollera rörelser, hyperkinesi (hyperaktivitet)

   • pankreatit

   • leversvikt, hepatit

   • hudutslag, som kan bilda blåsor och ser ut som små måltavlor (centrala mörka fläckar omgivna av ett blekare område med en mörk ring runt kanten) (erythema multiforme), ett omfattande hudutslag med blåsor och flagnande hud, särskilt runt munnen, näsan, ögonen och könsorganen (Stevens-Johnsons syndrom), och en svårare form som orsakar fjällning av huden på mer än 30 % av kroppsytan (toxisk epidermal nekrolys).

   Rapportering av biverkningar

   Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera eventuella biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

   Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

   5. Hur Levetiracetam Accord ska förvaras

   Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

   Använs före utgångsdatum som anges på flaskan efter UTG. Utgångsdatumet är den sista dagen i en angiven månad.

   Öppnad flaska ska användas inom 4 månader.

   Inga särskilda temperaturanvisningar.

   Förvaras i originalförpackningen.

   Ljuskänsligt.

   Läkemedlet ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man gör med läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   Innehållsdeklaration

   Den aktiva substansen är levetiracetam.

   Varje ml innehåller  100 mg levetiracetam.

   Övriga innehållsämnen är: natriumcitrat, citronsyramonohydrat, metylparahydroxibensoat (E218), propylparahydroxibensoat (E216), ammoniumglycyrrhizat, glycerol (E422), flytande maltitol (E965), acesulfamkalium (E950), druvsmakämne, renat vatten.

   Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

   Levetiracetam Accord är en klar vätska med druvsmak.
   Glasflaskan med Levetiracetam Accord på 300 ml (för barn från 4 år, ungdomar och vuxna) är förpackad i en pappkartong som också innehåller en 10 ml spruta för oral användning (graderad i steg om 0,25 ml) samt en adapter för sprutan.
   Glasflaskan med Levetiracetam Accord på 150 ml (för spädbarn och små barn från 6 månader till yngre än 4 år) är förpackad i en pappkartong som också innehåller en 3 ml spruta för oral användning (graderad i steg om 0,1 ml) samt en adapter för sprutan.
   Glasflaskan med Levetiracetam Accord på 150 ml (för spädbarn från 1 månad till yngre än 6 månader) är förpackad i en pappkartong som också innehåller en 1 ml spruta för oral användning (graderad i steg om 0,05 ml) samt en adapter för sprutan.

   Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

   Innehavare av godkännande för försäljning

   Accord Healthcare B.V.

   Winthontlaan 200

   3526 KV Utrecht

   Nederländerna

   Tillverkare

   Accord Healthcare Limited

   Sage House,

   319 Pinner Road,

   North Harrow,

   Middlesex, HA1 4HF,

   Storbritannien

   Wessling Hungary Kft.

   Budapest, Fóti út 56, 1047,

   Ungern


   Denna bipacksedel ändrades senast

   2019-04-12


  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 14, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – Gäller alla beställningar på apoteket.se.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Levetiracetam Accord

  Oral lösning 100 mg/ml 150 milliliter Flaska

  • Varunummer: 134991
  • Tillverkare: Accord Healthcare B. V.

  556,25 kr

  Jämförpris: 3,71 kr / milliliter

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?