Receptbelagd produkt

Receptbelagd produkt

Logga in för att se och handla dina recept.

 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   Bipacksedel: Information till användaren

   Lergigan

   Lergigan mite 5 mg, Lergigan 25 mg, Lergigan forte 50 mg filmdragerade tabletter
   prometazinhydroklorid

   Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

   - Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

   - Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

   - Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar symptom som liknar dina.

   - Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

   I denna bipacksedel finner du information om:
   1. Vad Lergigan är och vad det används för
   2. Vad du behöver veta innan du använder Lergigan
   3. Hur du använder Lergigan
   4. Eventuella biverkningar
   5. Hur Lergigan ska förvaras
   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   1. Vad Lergigan är och vad det används för

   Lergigan innehåller prometazin och tillhör gruppen antihistaminer.

   Lergigan blockerar effekten av histamin, ett ämne som finns i kroppens vävnader och som bland annat utlöser klåda vid allergiska reaktioner. Liksom många histaminblockerande ämnen har Lergigan även en lugnande effekt. Lergigan är inte beroendeframkallande.

   Lergigan används mot:

   • Spänning och ångest vid nervösa besvär.

   • Alkoholmissbruk.

   • Sömnrubbningar.

   • Svår oro och som lugnande medel före operation och tandingrepp.

   • Rörelsesjuka, till exempel sjösjuka.

   • Hudklåda och allergier.

   • Illamående och yrsel.

   • Överdriven upprymdhet.

   2. Vad du behöver veta innan du använder Lergigan

   Använd inte Lergigan

   • om du är allergisk mot prometazin eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

   Varningar och försiktighet

   Tala med läkare eller apotekspersonal innan du använder Lergigan:

   • om du lider av förstorad prostata

   • om du lider av förträngning av urinröret

   • om du lider av förträngning av nedre magmunnen och tolvfingertarmen (pyloroduodenal obstruktion)

   • om du har gulsot (hepatit)

   • om du har myasthenia gravis (svår muskelsvaghet)

   • om du lider av hjärt- och kärlsjukdomar eller förändringar i hjärtrytmen

   • om du har risk för hjärnblödning (stroke)

   På grund av muntorrhet (som är en vanlig biverkan) föreligger risk för tand- och munslem-hinneskador, speciellt vid längre tids användning. Man ska därför borsta tänderna noggrant med fluortandkräm två gånger dagligen.

   Behandling med Lergigan kan medföra problem för kontaktlins¬bärare på grund av minskat tårflöde.

   Andra läkemedel och Lergigan

   Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit andra läkemedel eller kan tänkas ta andra läkemedel. Det gäller även receptfria läkemedel och naturläkemedel.

   Lergigan kan påverka eller påverkas om det tas samtidigt med vissa andra läkemedelssubstanser mot:

   • rytmrubbningar i hjärtat (t.ex. flecainid och amiodaron)

   • vissa antibiotika (moxifloxacin och erytromycin)

   • smärttillstånd (t.ex. metadon)

   • malariamedel (meflokin)

   • tarmsjukdom (t.ex. cisaprid)

   • psykiska besvär (t.ex. litium och neuroleptika som haloperidol, klozapin och risperidon)

   • depression (tricykliska antidepressiva medel)

   • ångest (t.ex. diazepam)

   Undvik samtidig behandling med vissa vätskedrivande medel (tiaziddiuretika), eftersom dessa kan minska kaliumhalten i blod och därmed öka risken för rytmrubbningar i hjärtat.

   Användning av Lergigan med mat, dryck och alkohol

   Samtidigt bruk av alkohol och centraldämpande medel bör undvikas på grund av risk för förstärkt effekt av Lergigan.

   Graviditet, amning och fertilitet

   Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du tar detta läkemedel.

   Graviditet

   Inga ogynnsamma effekter på fostret har påvisats.

   Amning

   Okänt om prometazinhydroklorid passerar över i modersmjölk. Rådgör därför med läkare före regelbunden användning under amning.

   Körförmåga och användning av maskiner

   Vid behandling med Lergigan kan reaktionsförmågan nedsättas. Detta bör beaktas då skärpt uppmärksamhet krävs, t ex vid bilkörning.

   Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt vaksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar.

   Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


   3. Hur du använder Lergigan

   Använd alltid detta läkemedel enligt läkarens eller apotekspersonalens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

   Dosen bestäms av läkaren, som avpassar den individuellt för varje patient. Vanlig dos av tabletterna är:

   Nervösa tillstånd: Vuxna: 5-50 mg 1-3 gånger dagligen. Barn: 2-5 år: 5 mg 1-3 gånger dagligen, barn 5-12 år: 10 mg 1-3 gånger dagligen.

   Allvarliga orostillstånd och hyperaktivitet: Vuxna: 25-50 mg, upp till 400-500 mg per dygn.

   Sömnrubbningar: Vuxna: 25-50 mg till natten. Barn 2-5 år: 5-20 mg till natten, barn 5-12 år: 20-25 mg till natten. Ibland görs uppehåll i medicineringen var tredje eller var fjärde natt.

   Rörelsesjuka: Vuxna: 25 mg 1-2 timmar före resan eller alternativt kvällen innan resan. Vid behov kan ytterligare två doser tas under ett dygn.

   Barn: 2-5 år: 5 mg 1-2 timmar före resan eller alternativt kvällen innan resan. Vid behov kan ytterligare två doser tas under ett dygn.

   Barn 5-12 år: 10 mg 1-2 timmar före resan eller alternativt kvällen innan resan. Vid behov kan ytterligare två doser tas under ett dygn.

   Allergiska tillstånd: Vuxna: 25(-50) mg till natten. Barn 2-5 år: 5 mg 1-3 gånger dagligen, barn 5-12 år: 10 mg 1-3 gånger dagligen.

   Om du använt för stor mängd av Lergigan

   Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

   Om du har glömt att använda Lergigan

   Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd tablett.

   Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare eller apotekspersonal.

   4. Eventuella biverkningar

   Liksom alla läkemedel kan Lergigan orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.

   Vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare): Dåsighet. Muntorrhet. Då Lergigan tas till natten kan man känna sig litet dåsig på morgonen efter. Detta försvinner efter några dagars behandling.

   Mindre vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare): Svårigheter att kasta vatten. Förstoppning. Svårigheter för ögat att ställa om mellan när- och fjärrsyn. Minskat tårflöde.

   Sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 1000 användare): Gulsot utan tecken på leverskada. Påverkan på hjärtrytmen, oregelbunden hjärtrytm och EKG-förändringar i samband med detta. Hjärtstillestånd.

   Rapportering av misstänkta biverkningar

   Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt (se detaljer nedan). Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

   Läkemedelsverket

   Box 26

   751 03 Uppsala

   Webbplats: www.lakemedelsverket.se

   5. Hur Lergigan ska förvaras

   Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

   Används före det utgångsdatum som anges på förpackningen. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

   Läkemedlet ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga på apoteket hur man gör med läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   Innehållsdeklaration

   • Den aktiva substansen är: prometazinhydroklorid 5 mg, 25 mg respektive 50 mg.

   • Övriga innehållsämnen är: titandioxid (färgämne E171), glycerol, vaniljarom, magnesiumstearat, sorbitanoleat, vattenfri kolloidal kiseldioxid, kalciumvätefosfatdihydrat, mikrokristallin cellulosa, etylcellulosa, hydroxypropylcellulosa, makrogol 8000, krospovidon (ingår ej i Lergigan mite). Lergigan mite innehåller även natriumstärkelseglykolat.

   Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

   Lergigan mite 5 mg:

   Vit, rund, filmdragerad tablett, kupad, med prägling LM inom bågar, diameter 6 mm. 30 st och 100 st i plastburkar med barnskyddat lock.

   Lergigan 25 mg:

   Vit, rund, filmdragerad tablett, kupad, med prägling LE inom bågar, diameter 6 mm. 30 st och 100 st i plastburkar med barnskyddat lock.

   Lergigan forte 50 mg:

   Vit, rund, filmdragerad tablett, kupad, med prägling LF inom bågar, diameter 6 mm. 100 st i plastburkar med barnskyddat lock.

   Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

   Innehavare av godkännande för försäljning:

   Meda AB

   Box 906

   170 09 Solna

   Telefon: 08-630 19 00

   E-post: info@meda.se

   Tillverkare

   Recipharm Stockholm AB

   Lagervägen 7

   136 50 Jordbro


   Denna bipacksedel ändrades senast

   2016-01-30


  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 14, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – Gäller alla beställningar på apoteket.se.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Lergigan®

  Filmdragerad tablett 25 mg 30 styck Burk

  • Varunummer: 036954
  • Tillverkare: Meda AB

  140 kr

  Jämförpris: 4,67 kr / styck

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?