Receptbelagd produkt

Receptbelagd produkt

Logga in för att se och handla dina recept.

 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   Bipacksedel: Information till användaren

   Lepheton

   oral lösning
   etylmorfinhydroklorid, efedrinhydroklorid

   Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

   • Spara denna bipacksedel, du kan behöva läsa den igen.

   • Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

   • Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

   • Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

   I denna bipacksedel finner du information om:
   1. Vad Lepheton är och vad det används för
   2. Vad du behöver veta innan du använder Lepheton
   3. Hur du använder Lepheton
   4. Eventuella biverkningar
   5. Hur Lepheton ska förvaras
   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   1. Vad Lepheton är och vad det används för

   Lepheton innehåller etylmorfin som verkar hostdämpande och svagt lugnande samt efedrin som verkar slemhinneavsvällande och luftrörsvidgande.

   Lepheton används för korttidsbehandling av rethosta.

   2. Vad du behöver veta innan du använder Lepheton

   Använd inte Lepheton

   • om du är allergisk mot etylmorfin, efedrin eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

   Varningar och försiktighet

   Tala med läkare eller apotekspersonal innan du använder Lepheton

   • om du har hjärtkärlsjukdom,

   • om du har överaktiv sköldkörtel (hypertyreos)

   • om du har förstorad prostata,

   • om du har diabetes,

   • om du har grön starr.

   Lepheton kan genom sitt innehåll av efedrin verka blodtryckshöjande varför patienter med högt blodtryck bör rådgöra med läkare innan behandling med Lepheton påbörjas.


   Viss risk för utveckling av beroende föreligger vid höga doser och långvarigt bruk.

   Eftersom muntorrhet förekommer är det viktigt med noggrann munhygien (tandborstning med fluortandkräm 2 gånger per dag) under användning av Lepheton.

   Barn

   Lepheton ska inte användas till barn under 2 år.

   Andra läkemedel och Lepheton

   Tala om för läkare eller apotekspersonal om du använder, nyligen har använt eller kan tänkas använda andra läkemedel.

   Samtidig användning av Lepheton och vissa läkemedel ökar risken för dåsighet, andningssvårigheter (andningsdepression), koma och kan vara livshotande. Exempel på dessa läkemedel är:

   • starka smärtstillande läkemedel (opioidläkemedel)

   • lugnande läkemedel och sömnmedel (t.ex. vissa antihistaminer och bensodiazepiner)

   • narkosläkemedel för sövning inför t.ex. en operation

   • vissa läkemedel mot psykisk sjukdom (fentiaziner)

   • muskelavslappnande läkemedel


   Behandlingseffekten kan även påverkas om Lepheton tas samtidigt med vissa andra läkemedel som:

   • vissa läkemedel mot depression (moklobemid, selegelin),

   • dexametason (ett läkemedel mot astma),

   • vissa andra läkemedel kan påverka eller påverkas av behandlingen med Lepheton,

   • andra preparat, inklusive kosttillskott, som innehåller efedrin bör inte användas under behandlingen med Lepheton.

   Lepheton med alkohol

   Intag av alkohol bör undvikas under behandlingen med Lepheton.

   Graviditet, amning och fertilitet

   Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.


   Lepheton bör inte användas under graviditet.


   Efedrin och etylmorfin passerar över i bröstmjölk. Lepheton bör inte användas under amning.

   Körförmåga och användning av maskiner

   Vid behandling med Lepheton kan yrsel förekomma. Även reaktionsförmågan kan nedsättas. Detta bör beaktas då skärpt uppmärksamhet krävs, t.ex. vid bilkörning.


   Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

   Lepheton innehåller sorbitol och makrogolglycerol­hydroxistearat

   Lepheton innehåller sorbitol, som är en sockerart. Om du inte tål vissa sockerarter, bör du kontakta läkare innan du tar detta läkemedel.


   Lepheton innehåller makrogolglycerolhydroxistearat, som kan ge magbesvär och diarré.


   3. Hur du använder Lepheton

   Använd alltid detta läkemedel enligt läkarens eller apotekspersonalens anvisning. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


   Ej för långtidsbehandling.


   Dosen bestäms av läkaren, som anpassar den individuellt för dig.

   Rekommenderad dos för vuxna är 20 ml 3 gånger dagligen.

   Rekommenderad dos för barn 11-12 år (30-40 kg) är 10 ml 3 gånger dagligen.

   Rekommenderad dos för barn 6-10 år (20-30 kg) är 7,5 ml 3 gånger dagligen.

   Rekommenderad dos för barn 3-5 år (15-20 kg) är 5 ml 3 gånger dagligen.

   Rekommenderad dos för barn 2 år (13-15 kg) är 2,5 ml 3 gånger dagligen.

   Om du har tagit för stor mängd av Lepheton

   Om Du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

   Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare eller apotekspersonal.

   4. Eventuella biverkningar

   Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.


   Vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare): Svårighet att urinera, särskilt hos äldre män med förstorad prostata. Yrsel, huvudvärk, illamående, förstoppning.


   Mindre vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare): Svettningar, hjärtklappning, darrningar, oro, sömnlöshet, muntorrhet.


   Sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 1 000 användare): Muskelsvaghet, gallbesvär, hallucinationer, nässelutslag.


   Hos diabetiker finns viss risk för tillfälligt stegrad blodsockerhalt, men det är ovanligt vid intag av detta läkemedel.


   Rapportering av biverkningar

   Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

   Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

   5. Hur Lepheton ska förvaras

   Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.


   Används före utgångsdatum som anges på flaskan efter EXP. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


   Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   Innehållsdeklaration

   • De aktiva substanserna är etylmorfinhydroklorid 0,82 mg/ml och efedrinhydroklorid 2,05 mg/ml

   • Övriga innehållsämnen är makrogolglycerolhydroxistearat, vattenfri citronsyra, natriumcitrat, sorbinsyra (konserveringsmedel E 200), renat vatten. Sötningsmedel: sorbitol 560 mg/ml, sackarinnatrium 0.30 mg/ml. Smakämnen: anisolja, honungsarom, apelsinarom.

   Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

   Färglös till svagt gulfärgad, viskös lösning.


   Förpackningsstorlekar: 250 ml, 500 ml, 1000 ml i brun glasflaska med barnskyddande lock i vit plast.

   Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

   Meda AB

   Box 906

   170 09 Solna


   Tillverkare

   Unimedic AB

   Box 91

   864 21 Matfors


   Denna bipacksedel ändrades senast

   2018-02-26


  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 12, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – Gäller alla beställningar på apoteket.se.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Lepheton®

  Oral lösning 250 milliliter Flaska

  • Varunummer: 036897
  • Tillverkare: Meda AB

  259 kr

  Jämförpris: 1,04 kr / milliliter

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?