Receptbelagd produkt

Receptbelagd produkt

Logga in för att se och handla dina recept.

 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   Bipacksedel: Information till användaren

   Laxiriva

   Makrogol 3350 (13,125 g)/Natriumklorid (0,3507 g)/Natriumvätekarbonat (0,1785 g)/Kaliumklorid (0,0466 g) pulver till oral lösning i dospåse
   makrogol, natriumklorid, natriumvätekarbonat, kaliumklorid
   kalium, natrium, sorbitol (E420)

   Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

   - Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

   - Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

   - Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

   - Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

   I denna bipacksedel finner du information om:
   1. Vad Laxiriva är och vad det används för
   2. Vad du behöver veta innan du använder Laxiriva
   3. Hur du använder Laxiriva
   4. Eventuella biverkningar
   5. Hur Laxiriva ska förvaras
   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   1. Vad Laxiriva är och vad det används för

   Laxiriva är ett laxermedel för behandling av förstoppning (speciellt vid långvarig förstoppning) hos vuxna, ungdomar och äldre. Det rekommenderas inte för barn under 12 år.


   Laxiriva används också för att behandla en ansamling av hårda avföringsklumpar i tarmarna, vilket kan orsakas av långvarig förstoppning (detta kallas fekalom).


   Makrogol 3350 (en av de aktiva substanserna i läkemedlet) gör din avföring mjukare, gör det lättare att ha avföring och lindrar förstoppning. Salterna som ingår i produkten hjälper till att upprätthålla normal natrium-, kalium- och vätskebalans medan behandlingen pågår.


   Macrogol 3350 som finns i Laxiriva kan också vara godkänt för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna produktinformation. Fråga läkare, apoteks- eller annan hälso- och sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

   2. Vad du behöver veta innan du använder Laxiriva

   Använd inte Laxiriva

   - om du är allergisk mot makrogol 3350, natriumklorid, natriumvätekarbonat, kaliumklorid eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

   - om din tarmvägg är perforerad (har ett sår i tarmväggen).

   - om du har en förträngning i tarmen (s.k. tarmobstruktion, ileus).

   - om tarmen är förlamad (t.ex. kan tarmarna sluta fungera på grund av en tarmoperation eller en allvarlig infektion).

   - om du har någon allvarlig inflammatorisk tarmsjukdom, som t.ex. ulcerös kolit, Crohns sjukdom eller toxisk megakolon.


   Om något av ovan nämnda gäller för dig ska du tala med läkare eller apotekspersonal innan du använder Laxiriva.

   Varningar och försiktighet

   Innan du tar Laxiriva för att behandla fekalom ska tillståndet bekräftas av läkare.


   Om du har hjärtproblem och du använder läkemedlet för behandling av fekalom, följ de särskilda instruktionerna i avsnitt 3.

   Andra läkemedel och Laxiriva

   Effekten av vissa läkemedel, som t.ex. epilepsimediciner, kan vara svagare än normalt i samband med en behandling med Laxiriva.

   Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar eller nyligen har tagit andra läkemedel, även receptfria sådana. Du ska inte ta andra läkemedel via munnen inom en timme före och en timme efter att du har tagit Laxiriva.

   Laxiriva med mat, dryck och alkohol

   Laxiriva kan tas vid vilken tidpunkt som helst, antingen med eller utan mat och dryck.

   Graviditet, amning och fertilitet

   Laxiriva kan användas under graviditet och amning. Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.

   Körförmåga och användning av maskiner

   Laxiriva inverkar inte på körförmågan eller förmågan att använda maskiner.


   Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbeten som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

   Laxiriva innehåller kalium, natrium, sorbitol (E420)

   Laxiriva innehåller 0,63 mmol (25 mg) kalium per dospåse. Detta bör beaktas av patienter med reducerad njurfunktion eller patienter som ordinerats kaliumfattig kost och som använder mer än en dospåse per dag.


   Laxiriva innehåller 8,1 mmol (187 mg) natrium per dospåse. Detta bör beaktas av patienter som ordinerats saltfattig kost.


   Citron- och limearomen i Laxiriva innehåller sorbitol (E420). Om du inte tål vissa sockerarter skall du tala med din läkare innan du använder detta läkemedel.


   3. Hur du använder Laxiriva

   Ta alltid detta läkemedel enligt läkarens eller apotekspersonalens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker. Laxiriva ska tas via munnen (oralt).


   Vuxna, ungdomar (över 12 år) och äldre personer:

   Vanlig dos för behandling av förstoppning är 1 dospåse 1 - 3 gånger per dag. Behandling av förstoppning varar normalt inte längre än 2 veckor.


   Vanlig dos för behandling av fekalom är 8 dospåsar per dag. Alla 8 påsar måste tas inom 6 timmar. Behandling av fekalom varar normalt inte längre än 3 dagar. Om du har en hjärtsjukdom ska du inte ta mer än 2 dospåsar (i 250 ml vatten) under varje timme.


   Att blanda lösningen

   Öppna en dospåse och häll ut innehållet i ett dricksglas. Häll i ca 125 ml (ett halvt glas) vatten. Rör om ordentligt tills pulvret löst sig, och drick sedan lösningen.


   Om du behandlas för fekalom kan du lösa upp innehållet i alla 8 dospåsarna samtidigt i en stor behållare (i 1 liter vatten).


   Behandlingstidens längd

   Behandlingen kan vara längre än 2 veckor om du har kronisk förstoppning, eller en sjukdom som leder till förstoppning (t.ex. Parkinsons sjukdom eller multipel skleros), eller om du regelbundet tar andra läkemedel som kan leda till förstoppning. I dessa fall kan läkaren minska dosen till 1 dospåse en eller två gånger per dag.

   Om du använt för stor mängd av Laxiriva

   En alltför stor dos kan ge svåra magsmärtor och uppsvälldhet eller kräkningar (illamående) och diarré. Om så skulle ske, ska du kontakta läkare eller apotekspersonal.


   Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

   Om du har glömt att använda Laxiriva

   Om du glömmer bort en dos, ta den då så fort du kommer ihåg det. Återgå sedan till normalt schema. Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos.

   Om du slutar att använda Laxiriva

   För att uppnå bästa möjliga resultat av Laxiriva ska du alltid fullfölja behandlingen i enlighet med läkarens eller apotekspersonalens rekommendationer. Detta för att vara säker på att din förstoppning försvinner helt, i annat fall kan de symtom du har kvarstå.


   Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare eller apotekspersonal.

   4. Eventuella biverkningar

   Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.


   Om du får någon av följande biverkningar ska du sluta ta Laxiriva och kontakta läkare omedelbart:

   - tecken på allergi, som hudutslag, klåda, hudrodnad, andnöd andningssvårigheter eller svullnad av ansikte, läppar, tunga eller svalg

   - tecken på förändringar i kroppens vätske- eller elektrolytbalans, som svullnad (främst i vristerna), känsla av svaghet, uttorkning, ökande trötthet eller ökad törst i kombination med huvudvärk. Dessa symtom kan vara ett tecken på att kaliumnivåerna i blodet är högre eller lägre än normalt.


   Även följande biverkningar kan förekomma:

   - magont

   - lindrig diarré (ofta i början av behandlingen; går i allmänhet över då du minskar antalet dospåsar per dag)

   - illamående

   - kräkningar

   - uppsvullen mage (känsla av uppkördhet)

   - ljudliga tarmrörelser (kurrande mage)

   - flatulens

   - ömhet kring ändtarmsöppningen

   - matsmältningsbesvär.


   Rapportering av biverkningar

   Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

   Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

   5. Hur Laxiriva ska förvaras

   Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.


   Används före utgångsdatum som anges på kartongen och dospåsen. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


   Förvaras vid högst 25 °C.


   Använd inte Laxiriva om någon av dospåsarna ser skadad ut.


   Färdigberedd lösning med Laxiriva kan förvaras övertäckt i kylskåp (2°C - 8oC). Lösningen ska användas inom 24 timmar. Eventuellt kvarvarande lösning ska kasseras då 24 timmar förflutit efter att pulvret lösts upp.


   Oanvända dospåsar med Laxiriva ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   Innehållsdeklaration

   De aktiva substanserna i en dospåse är:

   Ämne

   Mängd

   makrogol 3350

   13,125 g

   natriumklorid

   350,7 mg

   natriumvätekarbonat

   178,5 mg

   kaliumklorid

   46,6 mg


   Övriga innehållsämnen är kolloidal, vattenfri kiseldioxid; sackarinnatrium, apelsinarom (apelsinaromen innehåller: aromämnen och arompreparat, maltodextrin, akaciagummi, alfa-tokoferol) samt citron- och limearom (citron- och limearomen innehåller arompreparat, maltodextrin, mannitol, glukonolakton, sorbitol (E420), akaciagummi, kolloidal vattenfri kiseldioxid).

   Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

   Laxiriva är ett vitt pulver.


   Varje dospåse innehåller 13,8 g pulver, och tillhandahålls i pappkartonger med 2, 6, 8, 10, 20, 30, 50, 60 (2 x 30) eller 100 ( 2x 50) påsar.

   Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

   Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

   Innehavare av godkännande för försäljning

   Sandoz A/S, Edvard Thomsens Vej 14 2300 Köpenhamn, Danmark


   Tillverkare

   Klocke Pharma-Service GmbH, Strassburger Strasse 77, 77767 Appenweier, Tyskland

   eller

   Salutas Pharma GmbH, Otto-von-Guericke-Alle 1, 39179 Barleben, Tyskland

   eller

   Hermes Pharma Ges.m.b.H., Allgäu 36, 9400 Wolfsberg, Österrike


   Denna bipacksedel ändrades senast

   2015-08-20


  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 12, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – Gäller alla beställningar på apoteket.se.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Laxiriva

  Pulver till oral lösning i dospåse 100 dospåsar Dospåse

  • Varunummer: 376240
  • Tillverkare: Sandoz A/S

  255,49 kr

  Jämförpris: 2,55 kr / dospåsar

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?