Receptbelagd produkt

Receptbelagd produkt

Logga in för att se och handla dina recept.

 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN

   Lanvis

   40 mg Tabletter
   tioguanin

   Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel.

   - Spara denna bipacksedel, du kan behöva läsa om den.

   - Om du har ytterligare frågor vänd dig till din läkare eller farmaceut.

   - Detta läkemedel har ordinerats åt dig personligen. Du bör inte ge det vidare till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar symptom som liknar dina.

   - Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.


    

   I denna bipacksedel finner du information om:
   1. VAD LANVIS ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR
   2. INNAN DU ANVÄNDER LANVIS
   3. HUR DU ANVÄNDER LANVIS
   4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR
   5. HUR LANVIS SKA FÖRVARAS
   6. ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

   1. VAD LANVIS ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR

   Lanvis tabletter innehåller ett läkemedel som kallas tioguanin. Det tillhör en grupp av läkemedel som kallas cytotoxiska läkemedel (även kallat kemoterapi). Lanvis används för vissa blodproblem och cancer i blodet. Det fungerar genom att minska antalet nya blodkroppar som din kropp tillverkar.

   Lanvis används för akuta (snabbväxande) leukemier, särskilt dessa:

   • Akut myelogen leukemi(kallas även akut myeloisk leukemi eller AML) – en snabbväxande sjukdom som ökar antalet onormala vita blodkroppar som produceras av benmärgen. Detta kan orsaka infektioner och blödningar.

   • Akut lymfoblastisk leukemi (även kallad akut lymfocytisk leukemi eller ALL) – en snabbväxande sjukdom som ökar antalet omogna vita blodkroppar. Dessa omogna vita blodkroppar kan inte växa och fungera som de ska. De kan därför inte bekämpa infektioner, men de kan orsaka blödningar.

   Fråga din läkare om du vill veta mer om dessa sjukdomar.

   2. INNAN DU ANVÄNDER LANVIS

   Använd inte Lanvis

   om du är allergisk mot tioguanin eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6)


   • om du ammar, se avsnittet ”Graviditet, amning och fertilitet”.

   Var särskilt försiktig med Lanvis

   Tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska innan du använder Lanvis:


   • om du har tagit detta läkemedel under lång tid. Detta kan öka risken för biverkningar, till exempel leverproblem

   • om du har ett tillstånd där din kropp producerar för lite av något som kallas TPMT eller ”tiopurinmetyltransferas”

   • om du har ”Lesch-Nyhans syndrom”. Detta är ett sällsynt, ärftligt tillstånd som orsakas av brist på något som kallas HPRT eller ”hypoxantin-guanin-fosforibosyltransferas”.

   Om du är osäker på om något av ovanstående gäller dig, kontakta läkare, sjuksköterska eller apotekspersonal innan du tar Lanvis.


   Lanvis och solen

   Medan du tar Lanvis kan du bli känslig för solljus som kan orsaka utslag eller missfärgning av huden. Var noga med att undvika för mycket sol, bär täckande kläder och använd solskyddskräm.


   Användning av andra läkemedel

   Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.

   Tala särskilt om för läkare eller apotekspersonal om du tar något av följande:


   • olsalzin, balsalazid eller mesalazin – används för ett tarmproblem som kallas ulcerös kolit

   • sulfasalazin – används för reumatoid artrit eller ulcerös kolit

   • läkemedel som kan ha en skadlig effekt på benmärgen, till exempel annan kemoterapi eller strålbehandling. Detta kan leda till benmärgsskador och dosen av Lanvis kan behöva minskas.

   Få vacciner medan du tar Lanvis

   Om du är på väg att vaccinera dig, tala med läkare eller sjuksköterska innan du gör det. Orsaken är att vissa vacciner (till exempel polio, mässling, påssjuka och röda hund) kan ge dig en infektion om du tar dem samtidigt som du tar Lanvis.

   Graviditet och amning

   Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare innan du använder detta läkemedel. Tillförlitligt preventivmedel måste användas för att undvika graviditet, medan du eller din partner tar dessa tabletter. Detta gäller både män och kvinnor. Tioguanin kan skada din sperma eller dina ägg.

   Amning ska avbrytas under behandling med Lanvis.


   Körförmåga och användning av maskiner

   Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt vaksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. En beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


   Viktig information om något(ra) innehållsämne(n) i Lanvis

   Lanvis innehåller laktos 

   Om du har fått veta av din läkare att du inte tål vissa sockerarter, kontakta din läkare innan du tar Lanvis tabletter


   3. HUR DU ANVÄNDER LANVIS

   Lanvis ska endast ges till dig av en specialistläkare som har erfarenhet av att behandla blodproblem.

   Ta alltid detta läkemedel enligt läkarens anvisningar. Det är viktigt att du tar tabletterna vid rätt tidpunkt. Etiketten på förpackningen anger hur många tabletter du ska ta och hur ofta du ska ta dem. Rådfråga läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska om du är osäker.


   • Svälj tabletterna hela med ett glas vatten.

   • Om du behöver bryta itu tabletten i två delar, se till att du inte andas in något tablettpulver. Tvätta händerna efteråt. Skåran är endast till för att du ska kunna dela tabletten om du har svårt att svälja den hel.

   • Under tiden som du tar Lanvis kommer din läkare att ta blodprover med jämna mellanrum. Anledningen är att kontrollera antalet och typen av blodkroppar och att säkerställa att din lever fungerar som den ska. Din läkare kan ibland ändra din dos som en följd av detta.

   Den dos av Lanvis som du får fastställs av din läkare baserat på:

   • din kroppsstorlek (ytan)

   • resultatet av blodproverna

   • vilken sjukdom som behandlas.

   Den vanliga dosen är mellan 60 och 200 mg/m2 kroppsyta/dygn. Om du har problem med njurarna eller levern kan du få en lägre dos av Lanvis.

   Om du fått i dig för många Lanvis-tabletter eller om till exempel ett barn fått i sig läkemedlet av misstag, kontakta genast läkare, akutsjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112). Ta med dig läkemedelsförpackningen.


   Om du har glömt att ta Lanvis

   Om du har glömt att ta en dos, kontakta din läkare. Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos.


   4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR

   Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.

   Om du får någon av följande biverkningar, tala omedelbart med din specialistläkare eller uppsök sjukhus. Dessa biverkningar är mycket vanliga (förekommer hos fler än 1 av 10 personer)


   • tecken på feber eller infektion (halsont, ont i munnen eller svårigheter att kissa)

   • oväntade blåmärken eller blödningar, eftersom detta kan innebära att för få blodkroppar av en viss typ produceras

   • om du plötsligt känner dig dålig (även om du inte har feber)

   • gulfärgning av ögonvitorna eller huden (gulsot), trötthet och illamående, följt av klåda, mörk urin och kan innefatta hudutslag eller feber (svår leverskada).

   Tala med din läkare om du får någon av följande biverkningar som också kan förekomma med detta läkemedel:

   Mycket vanliga (förekommer hos fler än 1 av 10 personer)

   • minskat antal blodkroppar och blodplättar

   • gulsot (huden och ögonvitorna blir gula) och svår leverskada (symtomen är trötthet och illamående, följt av klåda, mörk urin och kan innefatta hudutslag eller feber) – vid långtidsanvändning eller höga doser av Lanvis. Detta kan också visa sig i dina blodprover.

   Vanliga (förekommer hos färre än 1 av 10 personer)

   • leverskada som kan orsaka förstorad lever (en svullnad under bröstkorgen) – vid korttidsanvändning av Lanvis. Detta kan också visa sig i dina blodprover

   • illamående eller kräkningar, diarré och munsår

   • ökade koncentration av urinsyra i blodet (hyperurikemi), vilket ibland kan leda till nedsatt njurfunktion.

   Mindre vanliga (förekommer hos färre än 1 av 100 personer)

   • leverskada som kan orsaka gulsot (hud och ögonvitor blir gula).

   Sällsynta (förekommer hos färre än 1 av 1 000 personer) 

   • ett problem med tarmarna som kallas nekrotiserande kolit, vilket kan orsaka svåra magsmärtor, kräkningar, diarré och feber

   • allvarlig leverskada när Lanvis används tillsammans med andra kemoterapeutiska läkemedel, p-piller och alkohol.

   Okänd frekvens

   • Överkänslighet mot ljus.


   Rapportering av biverkningar

   Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

   Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

   5. HUR LANVIS SKA FÖRVARAS

   • Förvara burken i ytterkartongen. Ljuskänsligt

   • Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

   • Används före utgångsdatum som anges på kartongen efter ”Utg.dat.”/”EXP”.

   • Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

   6. ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

   Innehållsdeklaration

   Den aktiva substansen är tioguanin. Varje tablett innehåller 40 mg tioguanin.

   Övriga innehållsämnen är laktosmonohydrat, potatisstärkelse, akacia, stearinsyra och magnesiumstearat.

   Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

   Lanvis tabletter är vita till benvita tabletter, runda, bikonvexa med brytskåra och präglade med T40 på framsidan, utan skåra och prägling på baksidan.

   Läkemedlet tillhandahålls i en brun glasburk med barnskyddat lock som innehåller 25 tabletter.


   Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

   Aspen Pharma Trading Limited

   3016 Lake Drive

   Citywest Business Campus

   Dublin 24, Irland

   Tillverkare:

   Excella GmbH & Co. KG

   Nurnberger Strasse 12

   90537 Feucht

   Tyskland

   Ombud

   Frågor om medicinsk information:

   Tel: 0046 856642572

   Övrig information lämnas av

   Navamedic AB, Krokslätts parkgata 4, 400 22 Göteborg
   Denna bipacksedel godkändes senast den

   2017-02-02

  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 12, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – Gäller alla beställningar på apoteket.se.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Lanvis®

  Tablett 40 mg 25 styck Burk

  • Varunummer: 113072
  • Tillverkare: Aspen Nordic

  1.549,01 kr

  Jämförspris: 61,96 kr / styck

  Logga in

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?