Receptbelagd produkt

Receptbelagd produkt

Logga in för att se och handla dina recept.

 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   Bipacksedel: Information till användaren

   Lacrofarm

   pulver till oral lösning

   Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel.

   - Detta läkemedel är receptfritt vid behandling av tillfällig förstoppning. Lacrofarm måste trots det användas med försiktighet för att uppnå det bästa resultatet

   - Spara denna information, du kan behöva läsa den igen

   - Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal

   - Du måste kontakta läkare om symtomen vid behandling av tillfällig förstoppning försämras eller inte förbättras inom 2 veckor

   - Om några biverkningar blir värre eller om du märker några biverkningar som inte nämns i denna information, kontakta läkare eller apotekspersonal

   I denna bipacksedel finner du information om:
   1. Vad Lacrofarm är och vad det används för
   2. Innan du använder Lacrofarm
   3. Hur du tar Lacrofarm
   4. Eventuella biverkningar
   5. Hur Lacrofarm ska förvaras
   6. Övriga upplysningar

   1. Vad Lacrofarm är och vad det används för

   Detta läkemedel kallas Lacrofarm

   • Det är ett laxermedel för tillfällig behandling av förstoppning hos vuxna, barn (i åldrarna 12 år och uppåt) och äldre. Det hjälper dig att få en behaglig tarmfunktion även om du har varit förstoppad under en längre tid. Denna medicin kan även efter ordination av läkare användas för behandling av mycket svår förstoppning, så kallat fekalom.

   2. Innan du använder Lacrofarm

   Ta inte Lacrofarm:

   • om du är allergisk (överkänslig) mot de aktiva substanserna makrogol, natriumklorid, kaliumklorid eller natriumvätekarbonat eller mot något av övriga innehållsämnen i Lacrofarm.

   • om du har sår i tarmväggen

   • om du har stopp i tarmen (tarmobstruktioner, ileus) till exempel förlamning i tarmarna.

   • svåra inflammatoriska tarmsjukdomar som t.ex. ulcerös colit, Crohn’s sjukdom, toxisk megacolon (utspänd tjocktarm).

   Om något av detta gäller dig, tala med din läkare eller apotekspersonal för ytterligare råd.

   Varningar och försiktighet

   Om du får symtom som svullnad, andnöd, trötthet, uttorkning (symtomen inkluderar ökad törst, muntorrhet och svaghet) eller hjärtproblem bör du sluta ta Lacrofarm och kontakta din läkare omedelbart.

   Ta inte Lacrofarm för längre tid om du inte har fått instruktioner att göra så av din läkare, till exempel om du tar läkemedel som kan orsaka förstoppning eller om du har en sjukdom som orsakar förstoppning till exempel Parkinsons sjukdom eller multipel skleros (MS).

   Intag av andra läkemedel:

   Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar eller nyligen har tagit andra läkemedel.

   Intag av Lacrofarm med mat och dryck

   Detta läkemedel kan tas när som helst med eller utan mat eller dryck.

   Graviditet och amning

   Lacrofarm kan användas under graviditet eller amning. Om du är gravid eller ammar, tror du kan vara gravid eller plannerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du tar detta läkemedel.

   Körförmåga och användning av maskiner

   Läkemedlet inverkar inte på förmågan att framföra fordon eller använda maskiner.

   Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt vaksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

   Lacrofarm Junior innehåller natrium

   Varje dospåse innehåller 8,125 mmol (eller 187 mg) natrium. Detta ska tas i beaktande av patienter som ordinerats saltfattig kost.


   3. Hur du tar Lacrofarm

   Receptfritt:

   Ta alltid Lacrofarm exakt som det är beskrivet i denna bipacksedel eller som din läkare eller apotekspersonal har sagt. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

   Receptbelagt:

   Ta alltid Lacrofarm exakt som din läkare eller apoteksspersonal har sagt. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

   Kronisk förstoppning (förstoppning under en lång tid)

   Dosering - vuxna och barn över 12 år

   En dospåse 1–3 gånger dagligen. En normal dos är för de flesta patienter 1-2 dospåsar dagligen.

   Beroende på det individuella behandlingsresultatet kan det behövas 3 dospåsar per dag. Dosen

   beror på hur svår förstoppning du har. Dosen kan minskas till den minsta effektiva dos efter några

   dagar. Tiden för behandling är normalt 2 veckor. Om symtomen försämras eller inte förbättras inom 2 veckor ska du kontakta läkare.

   Fekalom (mycket svår förstoppning)

   Innan du använder detta läkemedel för behandling av fekalom, se till att din läkare bekräftat att du har fekalom.

   Dosering - vuxna och barn över 12 år

   Den vanliga dosen för behandling av fekalom (mycket svår förstoppning) är 8 dospåsar dagligen. Samtliga dospåsar ska intas inom 6 timmar varje dag vid behov i högst 3 dagar.

   Barn (under 12 år)

   Detta läkemedel rekommenderas inte för barn under 12 år.

   Patienter med njurinsufficiens

   Ingen dosjustering är nödvändig.

   Patienter med hjärtproblem

   Ta inte mer än 2 dospåsar per timme.

   Hur du använder Lacrofarm

   Detta läkemedel kan intas när som helst med eller utan mat eller dryck.

   Blanda innehållet i en påse med ½ glas vatten (ca 125 ml), rör och drick. Vid behandling av fekalom kan det vara lättare att lösa upp 8 påsar i en liter vatten.

   Om du har tagit för stor mängd av Lacrofarm

   Du kan få diarré. Sluta att ta Lacrofam tills din mage har lugnat ner sig, börja sedan om igen med en lägre dos. Om du är orolig kontakta din läkare eller apotekspersonal. Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

   Om du har glömt att ta Lacrofarm

   Ta dosen så fort du kommer ihåg och fortsätt sedan som förut. Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos.

   4. Eventuella biverkningar

   Liksom alla läkemedel kan Lacrofarm orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.

   Om du upplever någon av följande biverkningar, sluta att ta Lacrofarm och kontakta omedelbart din läkare:

   • en allvarlig allergisk reaktion som orsakar andningssvårigheter eller yrsel, svullnad av ansikte, läppar, tunga eller svalg.

   • tecken på allergi, såsom hudutslag, klåda eller andnöd.

   Följande biverkningar har också rapporterats:

   • Vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare): mullrande mage, svullen mage eller magsmärtor, gaser, kräkningar, illamående, matsmältningsbesvär eller irriterad ändtarm. Om du upplever lätt diarré när du börjar ta Lacrofarm brukar detta oftast bli bättre när dosen av Lacrofarm minskas.

   • Mycket sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 10 000 användare): nässelfeber, hudrodnad eller bildning av nässelutslag, svullnad i händer, fötter eller anklar.

   • Andra biverkningar är: huvudvärk, hög och låg nivå av kalium i blodet.

   Rapportering av biverkningar

   Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

   Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

   5. Hur Lacrofarm ska förvaras

   Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

   Används före utgångsdatum som anges på etiketten och kartongen efter EXP. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

   Oöppnad dospåse: Inga särskilda förvaringsanvisningar.

   Om du inte kan dricka den färdigblandade lösningen direkt, kan du förvara den under lock i kylskåp (2–8 °C). Lösning som inte används inom 24 timmar måste kastas bort.

   Medicinen ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man gör med mediciner som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

   6. Övriga upplysningar

   Innehållsdeklaration

   • De aktiva substanserna är makrogol 3350 (13,125 g), natriumklorid (350,7 mg), natriumvätekarbonat (178,5 mg) och kaliumklorid (46,6 mg).

   • Övrigt innehållsämne är kaliumacesulfam (E950) som sötningsmedel.

   Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

   Lacrofarm är ett vitt pulver förpackat i dospåsar. Den finns i kartonger med 2, 6, 8, 10, 20, 30, 40, 50,

   60 eller 100 dospåsar. Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

   Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

   Orifarm Generics A/S

   Energivej 15

   5260 Odense S

   Danmark

   Lokal företrädare:

   Orifarm Generics AB

   Box 56048

   102 17 Stockholm

   info@orifarm.com

   Detta läkemedel är godkänt inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet under namnen:

   Sverige : Lacrofarm

   Danmark: Lacrofarm


   Denna bipacksedel ändrades senast

   2017-11-14


  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 12, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – Gäller alla beställningar på apoteket.se.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Lacrofarm

  Pulver till oral lösning i dospåse 100 dospåsar Dospåse

  • Varunummer: 398033
  • Tillverkare: Orifarm Generics AB

  270 kr

  Jämförpris: 2,70 kr / dospåsar

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?