Receptbelagd produkt

Receptbelagd produkt

Logga in för att se och handla dina recept.

 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   Bipacksedel: Information till användaren

   Kyleena

   19,5 mg, intrauterint inlägg
   levonorgestrel

   Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

   - Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

   - Om du har ytterligare frågor vänd dig till behörig sjukvårdspersonal.

   - Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra.

   - Om du får biverkningar, tala med behörig sjukvårdspersonal eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.


   I denna bipacksedel finner du information om:
   1. Vad Kyleena är och vad det används för
   2. Vad du behöver veta innan du använder Kyleena
   3. Hur du använder Kyleena
   4. Eventuella biverkningar
   5. Hur Kyleena ska förvaras
   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   1. Vad Kyleena är och vad det används för

   Kyleena används för att förhindra graviditet (preventivmedel) i upp till fem år.

   Kyleena är ett T-format livmoderinlägg som efter insättning i livmodern långsamt frigör en liten mängd av hormonet levonorgestrel.

   Kyleena verkar genom att minska den månatliga tillväxten av livmoderslemhinnan och genom att göra sekretet i livmoderhalsen tjockare. Dessa åtgärder förhindrar spermier och ägg från att komma i kontakt med varandra och på så sätt förhindras ägget från att befruktas av spermier.

   2. Vad du behöver veta innan du använder Kyleena

   Använd inte Kyleena

   Allmänna noteringar

   Innan du kan börja använda din Kyleena kommer behörig sjukvårdspersonal att ställa några frågor om din sjukdomshistoria.


   I denna bipacksedel beskrivs flera situationer då Kyleena bör tas ut eller då Kyleenas tillförlitlighet kan vara nedsatt. I sådana situationer ska du antingen avstå från att ha samlag eller använda kondom eller någon annan barriärmetod.


   I likhet med andra hormonella preventivmedel skyddar Kyleena inte mot HIV (AIDS) eller andra sexuellt överförbara sjukdomar.


   Kyleena är inte lämplig för användning som akutpreventivmedel (postkoitalt preventivmedel).

   Använd INTE Kyleena om du:

   • är gravid (se avsnittet för ”Graviditet, amning och fertilitet”)

   • har bäckeninflammation (infektion i de kvinnliga fortplantningsorganen) eller tidigare har haft denna åkomma vid upprepade tillfällen

   • har ökad mottaglighet för infektioner i bäckenet

   • har en infektion i nedre könsorganen t.ex. en infektion i slidan eller cervix (livmoderhalsen)

   • har haft en infektion i livmodern efter förlossning, abort eller missfall de senaste tre månaderna

   • har cellförändringar i livmoderhalsen

   • har cancer eller misstänkt cancer i livmoderhalsen eller livmodern

   • har tumörer som är känsliga för gestagenhormoner för att växa, t.ex. bröstcancer

   • har oförklarlig blödning från livmodern

   • har en missbildning av livmoderhalsen eller livmodern inklusive myom (muskeltumör i livmodern) om denna påverkar livmoderhålan

   • har en pågående leversjukdom eller levertumör

   • är allergisk mot levonorgestrel eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

   Varningar och försiktighet

   Tala med behörig sjukvårdspersonal innan du använder Kyleena om du:

   • har diabetes. Vanligtvis är det inte nödvändigt att ändra din diabetesbehandling när du använder Kyleena, men detta kan behöva kontrolleras av behörig sjukvårdspersonal

   • har epilepsi. Ett anfall kan uppstå under insättning eller uttag

   • tidigare har haft utomkvedshavandeskap (ektopisk graviditet, graviditet utanför livmodern).

   Tala också med behörig sjukvårdspersonal om du har något av följande tillstånd eller om något av följande tillstånd uppstår för första gången när du använder Kyleena:

   • migrän, med synrubbningar eller andra symtom som kan vara tecken på övergående cerebral ischemi (tillfällig blockering av blodförsörjningen till hjärnan)

   • mycket svår huvudvärk

   • gulsot (huden, ögonvitorna och/eller naglarna blir gula)

   • kraftig blodtrycksstegring

   • allvarlig kärlsjukdom som t.ex. stroke eller hjärtattack.

   Följande tecken och symtom kan tyda på att du har ett utomkvedshavandeskap och omedelbart ska kontakta behörig sjukvårdspersonal (se även avsnittet för ”Graviditet, amning och fertilitet”):

   • din menstruation har upphört och du får därefter en ihållande blödning eller smärta

   • du har svår eller ihållande smärta i nedre delen av buken

   • du har normala graviditetssymtom, men du har dessutom blödningar och yrsel

   • du har ett positivt graviditetstest.

   Kontakta behörig sjukvårdspersonal omedelbart om något av följande inträffar (se även avsnitt 4):

   • du upplever svår smärta (som menstruationskramper) eller kraftig blödning efter insättning eller om du har smärta/blödning som fortsätter i mer än några veckor. Detta kan vara ett tecken på infektion, perforering eller att Kyleena inte sitter i rätt läge

   • du känner inte längre trådarna i slidan. Detta kan vara ett tecken på utstötning eller perforering. Du kan kontrollera om trådarna sitter på plats genom att försiktigt föra in ett finger i slidan och känna efter trådarna i bakre delen av slidan nära öppningen till livmodern (livmoderhalsen). Dra inte i trådarna för då kan du av misstag dra ut Kyleena. Undvik samlag eller använd en barriärmetod som preventivmedel (t.ex. kondom) tills behörig sjukvårdspersonal har kontrollerat att inlägget fortfarande sitter i rätt läge

   • du eller din partner kan känna Kyleenas nedre del. Undvik samlag tills behörig sjukvårdspersonal har kontrollerat att inlägget fortfarande sitter i rätt läge

   • din partner känner utdragstrådarna under samlag

   • du tror att du kan vara gravid

   • du har ihållande buksmärta, feber eller onormal flytning från slidan, vilket kan vara ett tecken på infektion. Infektioner måste behandlas omedelbart.

   • du känner smärta eller obehag under samlag, vilket till exempel kan vara ett tecken på infektion, äggstockscysta eller att Kyleena inte sitter i rätt läge

   • du får plötsliga förändringar i ditt blödningsmönster (t.ex. om du normalt brukar ha liten eller ingen menstruationsblödning och du istället börjar få ihållande blödning eller smärta, eller börjar blöda kraftigt), vilket kan vara ett tecken på att Kyleena inte sitter i rätt läge eller har stötts ut.

   Användning av bindor rekommenderas. Om du använder tampong, bör den bytas försiktigt så att du inte drar i Kyleenas trådar.

   Barn och ungdomar

   Kyleena är inte tänkt för användning före den första menstruationsblödningen (menarche).

   Andra läkemedel och Kyleena

   Tala om för behörig sjukvårdspersonal om du använder, nyligen har använt eller kan tänkas använda andra läkemedel.

   Graviditet, amning och fertilitet

   Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.

   Graviditet

   Kyleena får inte användas under graviditet.

   En del kvinnor får inte någon menstruation när de använder Kyleena. Det behöver inte betyda att man är gravid om man inte får sin menstruation. Om du inte får din menstruation och har andra tecken på graviditet så bör du uppsöka behörig sjukvårdspersonal för en undersökning, och göra ett graviditetstest.

   Om du inte har haft någon menstruation på 6 veckor och är orolig, överväg då att göra ett graviditetstest. Om testet är negativt finns det inget behov av att göra ett nytt test, om du inte har andra tecken på graviditet.

   Om du blir gravid med Kyleena på plats, bör du omedelbart träffa behörig sjukvårdspersonal för att ta ut Kyleena. Det finns en risk för spontan abort om Kyleena tas ut under graviditeten.

   Om Kyleena lämnas på plats under graviditeten ökar risken för att få missfall, infektion eller för tidig förlossning. Tala med behörig sjukvårdspersonal om riskerna med att fortsätta graviditeten.

   Om du vill bli gravid ska du kontakta behörig sjukvårdspersonal för att få Kyleena uttagen.

   Utomkvedshavandeskap (graviditet utanför livmodern)

   Det är ovanligt att bli gravid vid användning av Kyleena. Om du ändå blir gravid när du använder Kyleena ökar risken för att graviditeten utvecklas utanför livmodern (utomkvedshavandeskap eller ektopisk graviditet). Kvinnor som tidigare har haft ett utomkvedshavandeskap, opererat äggledarna eller haft en underlivsinfektion löper en större risk för att få utomkvedshavandeskap. Utomkvedshavandeskap är ett allvarligt tillstånd som kräver omedelbar läkarvård (se avsnitt 2, ”Varningar och försiktighet för tecken och symtom”) och som kan påverka framtida fertilitet.

   Amning

   Kyleena kan användas vid amning. Levonorgestrel (den aktiva substansen i Kyleena) har identifierats i små mängder i bröstmjölk hos ammande kvinnor. Dock har inga negativa effekter setts på barnets tillväxt och utveckling, eller på mängden eller kvaliteten på bröstmjölken.

   Fertilitet

   Din fertilitetsnivå kommer att återgå till det normala efter att Kyleena tagits ut.

   Körförmåga och användning av maskiner

   Kyleena har inga kända effekter som påverkar förmågan att framföra fordon eller använda maskiner.


   3. Hur du använder Kyleena

   Insättning av Kyleena

   Kyleena kan antingen sättas in:

   • inom 7 dagar efter påbörjad menstruationsblödning

   • omedelbart efter en abort i första trimestern, om underlivsinfektioner kan uteslutas

   • när livmodern har återgått till sin normala storlek efter förlossning, och inte tidigare än 6 veckor efter förlossningen (se avsnitt 4 ”Eventuella biverkningar – Perforering”).

   • Undersökning av behörig sjukvårdspersonal före insättning kan omfatta:

   Undersökning av behörig sjukvårdspersonal före insättning kan omfatta:

   • cellprovtagning

   • undersökning av brösten

   • andra tester, t.ex. för infektioner, inklusive sexuellt överförbara sjukdomar. Behörig sjukvårdspersonal kommer också göra en gynekologisk undersökning för att bestämma livmoderns läge och storlek.

   Efter en gynekologisk undersökning:

   • sätts ett instrument som kallas spekulum in i vaginan, och livmoderhalsen kan torkas av med en bakteriedödande lösning. Kyleena sätts därefter in i livmodern med hjälp av ett tunt, böjligt plaströr (insättningsröret). Lokalbedövning kan appliceras på livmoderhalsen före insättning.

   • en del kvinnor upplever yrsel eller svimmar under insättningen eller efter att Kyleena satts in eller tagits ut.

   • du kan uppleva viss smärta och blödning under eller strax efter insättningen.

   Efter att Kyleena satts in ska du få ett patientkort av din läkare/barnmorska för kommande undersökningar. Ta med detta kort till alla återbesök.

   Uppföljande undersökning:

   Kyleena bör kontrolleras 4-6 veckor efter insättningen, och därefter regelbundet, åtminstone en gång om året. Din läkare/barnmorska bestämmer hur ofta och vilken typ av kontroller som krävs i ditt fall. Om du har fått ett patientkort av din läkare/barnmorska, ta med detta till alla återbesök.

   Uttagning av Kyleena

   Kyleena ska tas ut senast i slutet av det femte året av användning.

   Kyleena kan när som helst lätt tas ut av behörig sjukvårdspersonal och det är därefter möjligt för dig att bli gravid. En del kvinnor upplever yrsel eller svimmar under eller efter det att Kyleena tagits ut. Du kan uppleva viss smärta och blödning i samband med uttagningen.

   Om du vill undvika graviditet, bör Kyleena inte tas ut efter den sjunde dagen i menstruationscykeln (månatlig mens) om inte annat preventivmedel används (t.ex. kondom) under åtminstone 7 dagar före uttagningen.

   Har du oregelbunden menstruation (mens) eller ingen menstruation, bör du använda en barriärmetod som preventivmedel under 7 dagar innan uttagningen.

   En ny Kyleena kan också sättas in omedelbart efter att den gamla tagits ut. I sådana fall behövs inget tilläggsskydd.

   4. Eventuella biverkningar

   Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.

   Kontakta behörig sjukvårdspersonal omedelbart om du märker något av följande symtom:

   • allergiska reaktioner inklusive utslag, nässelutslag (urtikaria) och angioödem (som kännetecknas av plötslig svullnad av t.ex. ögon, mun, svalg)

   Se även avsnitt 2 för information om när du omedelbart ska kontakta behörig sjukvårdspersonal.

   Nedan är en lista över möjliga biverkningar efter hur vanliga de är:

   Mycket vanliga biverkningar: kan förekomma hos fler än 1 av 10 användare

   • huvudvärk

   • buk- och bäckensmärta

   • akne/fet hy

   • förändringar i blödningsmönstret som t.ex. ökad eller minskad menstruationsblödning, stänkblödning, förlängt intervall mellan blödningarna eller inga blödningar alls (se även nästa avsnitt om oregelbundna blödningar och blödningar med långt intervall)

   • cystor på äggstockarna (se även nästa avsnitt om cystor på äggstockarna)

   • inflammation i yttre könsorganen eller slidan (vulvovaginit)

   Vanliga biverkningar: kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare

   • nedstämdhet/depression

   • migrän

   • sjukdomskänsla (illamående)

   • infektion i könsorganen

   • smärtsamma menstruationer

   • smärta i brösten/obehag

   • utstötning av inlägget (helt eller delvis) – (se nästa avsnitt om utstötning)

   • håravfall

   • flytningar

   Mindre vanliga biverkningar: kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare

   • kraftig kroppsbehåring

   • perforering av livmodern (se även nästa avsnitt om perforering/skada på livmoderväggen)

   Beskrivning av utvalda möjliga biverkningar:

   Oregelbunden blödning och blödningar med långt intervall

   Kyleena påverkar troligtvis din menstruationscykel. Menstruationen kan ändras så att du får stänkblödning, oregelbundna, kortare eller längre menstruationscykel, minskad eller ökad blödning, eller ingen blödning alls.

   Du kan få blödning och stänkblödning mellan menstruationerna, särskilt under de första 3-6 månaderna. Ibland är blödningen större än vanligt i början.

   Du kommer sannolikt att få en gradvis minskning av mängden blod och antalet blödningsdagar varje månad. För vissa kvinnor försvinner mensen till slut helt.

   Som en följd av hormonets effekt kan det hända att den månatliga förtjockningen av livmoderslemhinnan kanske inte sker, och därför finns det ingenting som kan komma ut eller stötas ut via en menstruation. Det betyder inte nödvändigtvis att du har nått klimakteriet eller är gravid. Dina egna hormonnivåer förblir oftast normala.

   När inlägget tagits ut, bör din menstruation snart återgå till det normala.

   Bäckeninfektioner eller underlivsinfektioner

   Både Kyleena och dess insättare är sterila. Trots detta finns det en ökad risk för bäckeninfektion/underlivsinfektion (infektion i livmoderslemhinnan eller äggledarna) vid tidpunkten för insättningen och under de första 3 veckorna efter insättningen.

   Bäckeninfektion/underlivsinfektion hos användare av livmoderinlägg är ofta relaterade till förekomsten av sexuellt överförbara sjukdomar. Risken för infektion ökar om du eller din partner har flera sexuella partners eller om du tidigare har haft bäckeninflammation.

   Bäckeninfektioner/underlivsinfektioner måste behandlas snarast.

   Bäckeninfektioner/underlivsinfektioner som t.ex. bäckeninflammation kan få allvarliga konsekvenser och kan påverka fertiliteten och öka risken för ett framtida utomkvedshavandeskap (graviditet utanför livmodern). I ytterst sällsynta fall kan det kort tid efter insättningen förekomma svår infektion eller blodförgiftning (mycket allvarlig infektion, som kan vara dödlig).

   Kyleena måste tas ut om du får återkommande bäckeninflammationer, om en infektion är svår eller om behandling inte hjälper.

   Utstötning

   Muskelsammandragningar i livmodern under menstruationen kan ibland förskjuta inlägget eller stöta ut det helt. Det är ovanligt men möjligt att Kyleena stöts ut under menstruationen utan att du märker det.

   Det är också möjligt att Kyleena delvis stöts ut från livmodern, vilket innebär att den har flyttats men inte helt har stötts ut (du och din partner kan märka detta under samlag). Om Kyleena har stötts ut helt eller delvis, så är du inte skyddad mot graviditet.

   Perforering/Skada på livmoderväggen

   Skada på livmoderväggen kan uppstå vid insättning av Kyleena. En skada upptäcks ibland inte förrän efter en tid. Om Kyleena fastnar utanför livmoderhålan, skyddar det inte effektivt mot graviditet och måste tas ut så snart som möjligt. Du kan behöva en operation för att ta ut Kyleena.

   Risken för skada på livmoderväggen är ökad hos ammande kvinnor och hos kvinnor där insättningen gjorts upp till 36 veckor efter förlossning, och kan vara ökad hos kvinnor där livmodern är fixerad och bakåtböjd (retroflekterad livmoder). Om du misstänker att du fått en skada på livmoderväggen, kontakta behörig sjukvårdspersonal omgående för att få råd och påminn dem om att du har en Kyleena insatt, särskilt om det inte är samma person som satte in den.

   Cystor på äggstockarna

   Eftersom den preventiva effekten av Kyleena huvudsakligen beror på dess lokala effekt i livmodern, fortsätter ovulationen (ägglossningen) vanligtvis när du använder Kyleena. Ibland kan en cysta bildas på äggstocken. I de flesta fall ger det inga symtom.

   En cysta på äggstocken kan ibland kräva läkarvård, eller mer sällan kirurgi, men vanligen försvinner den av sig själv.

   Rapportering av biverkningar

   Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

   Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

   5. Hur Kyleena ska förvaras

   Detta läkemedel kräver inga särskilda förvaringsanvisningar.

   Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

   Öppna inte blistret. Endast behörig sjukvårdspersonal ska göra detta.

   Används före utgångsdatum som anges på kartongen och blistret efter Utg.dat eller EXP. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   Innehållsdeklaration

   Den aktiva substansen är levonorgestrel. Det intrauterina inlägget innehåller 19,5 mg levonorgestrel.

   Övriga innehållsämnen är:

   • polydimetylsiloxan elastomer

   • kiseldioxid, kolloidal, vattenfri

   • polyeten

   • bariumsulfat

   • polypropen

   • kopparftalocyanin

   • silver

   Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

   Kyleena är ett T-format intrauterint inlägg. Den vita T-kroppens vertikala arm har en läkemedelsbehållare som innehåller levonorgestrel. Två blå avlägsningstrådar är knutna till öglan på den nedre delen av den vertikala armen. Dessutom innehåller den vertikala armen en silverring som sitter nära de horisontella armarna, och den syns vid en ultraljudsundersökning.

   Förpackningsstorlek:

   • 1x1 intrauterint inlägg

   • 5x1 intrauterint inlägg

   Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

   Innehavare av godkännande för försäljning

   Bayer AB

   Box 606

   169 26 Solna

   Sverige

   Tillverkare

   Bayer Oy

   Pansiontie 47

   20210 Åbo

   Finland

   Detta läkemedel är godkänt inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet under namnet:

   • Österrike, Belgien, Kroatien, Tjeckien, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Tyskland, Irland, Italien, Lettland, Litauen, Nederländerna, Norge, Polen, Portugal, Slovakien, Slovenien, Spanien, Sverige, Storbritannien: Kyleena


   Denna bipacksedel ändrades senast

   2018-10-05


   Övriga informationskällor

   Ytterligare och uppdaterad information om detta läkemedel finns tillgänglig genom att skanna den QR-kod som ingår i bipacksedeln, ytterkartongen och patientkortet med en smartphone. Samma information finns även på följande webbadress:

   www.pi.bayer.com/kyleena/dk-no-se och på Läkemedelsverkets webbplats

   www.lakemedelsverket.se

   kyleena

   Följande uppgifter är endast avsedda för hälso- och sjukvårdspersonal:

   INSTRUKTIONER FÖR INSÄTTNING

   Kyleena 19,5 mg intrauterint inlägg

   levonorgestrel

   Ska insättas av behörig sjukvårdspersonal med aseptisk teknik.

   Kyleena tillhandahålls i en steril förpackning, inuti en integrerad införare, som möjliggör laddning med en hand. Förpackningen ska inte öppnas förrän den ska användas. Ska ej steriliseras på nytt. Endast avsedd för engångsbruk. Användes ej om blistret är skadat eller öppet. Insättes före utgångsdatum som anges på förpackningen och blistret efter EXP.

   Ej använt läkemedel eller avfall ska kasseras i enlighet med lokalt gällande regler.

   Kyleena levereras med ett patientkort i ytterförpackningen. Fyll i patientkortet och ge det till patienten efter insättningen.

   Förberedelser före insättning

   • Undersök patienten för att bedöma storlek och position på uterus för att upptäcka eventuella tecken på akuta genitala infektioner eller andra kontraindikationer för insättning av Kyleena. Om det finns några tvivel beträffande graviditet bör ett graviditetstest utföras.

   • Synliggör portio med ett spekulum och tvätta omsorgsfullt med lämplig antiseptisk lösning.

   • Vid behov, använd assistans vid insättningen.

   • Fatta tag i portio med en klotång eller annan pincett för att stabilisera uterus. Om uterus är retroflekterad kan det vara lämpligare att fatta tag i den bakre delen av cervix. För att räta ut vinkeln mellan cervix och corpus kan man dra lätt i klotången. Klotången skall hållas kvar i sitt läge och en försiktig dragning av cervix ska bibehållas när man sätter in inlägget.

   • För en uterussond genom cervikalkanalen upp till fundus för att mäta uteruskavitetens längd och bestämma dess riktning samt för att utesluta tecken på intrauterin abnormalitet (t.ex. septum, submukösa myom) eller ett tidigare insatt intrauterint preventivmedel som inte har avlägsnats. Skulle svårigheter uppstå, överväg en dilatation av kanalen. Om en cervikal dilatation krävs, överväg att ge smärtstillande läkemedel och/eller en paracervikal blockad.

   Insättning

   Kyleena 1

   Kyleena 2Kyleena 3Kyleena 4

   Uttagande/utbyte

   Se produktresumé för information angående uttagande/utbyte. 

   Kyleena 5kyleena

  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 12, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – Gäller alla beställningar på apoteket.se.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Kyleena

  Intrauterint inlägg 19,5 mg 1 styck Blister

  • Varunummer: 518450
  • Tillverkare: Bayer AB

  994,12 kr

  Jämförpris: 994,12 kr / styck

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?