Receptbelagd produkt

Receptbelagd produkt

Logga in för att se och handla dina recept.

 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning. Detta kommer att göra det möjligt att snabbt identifiera ny säkerhetsinformation. Du kan hjälpa till genom att rapportera de biverkningar du eventuellt får. Information om hur du rapporterar biverkningar finns i slutet av avsnitt Biverkningar.


   Bipacksedel: Information till användaren

   Kovaltry

   250 IE pulver och vätska till injektionsvätska, lösning
   rekombinanthumankoagulationsfaktor VIII (oktokog alfa)

   Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

   - Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

   - Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkareellerapotekspersonal.

   - Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

   - Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

   I denna bipacksedel finner du information om:
   1. Vad Kovaltry är och vad det används för
   2. Vad du behöver veta innan du använder Kovaltry
   3. Hur du använder Kovaltry
   4. Eventuella biverkningar
   5. Hur Kovaltry ska förvaras
   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   1. Vad Kovaltry är och vad det används för

   Kovaltry är ett läkemedel som innehåller den aktiva substansen rekombinant humant faktor VIII (oktokog alfa). Kovaltry framställs med rekombinant DNA-teknik utan tillsats av några komponenter från människa eller djur i tillverkningsprocessen. Faktor VIII är ett protein som finns naturligt i blodet och som hjälper det  att koagulera.

   Kovaltry används för behandling och förebyggande av blödning hos vuxna, ungdomar och barn i alla åldrar med hemofili typ A (medfödd brist på faktor VIII).

   2. Vad du behöver veta innan du använder Kovaltry

   Använd inte Kovaltry

   • om du är allergisk mot oktokog alfa eller mot något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6 och i slutet av avsnitt 2).

   • om du är allergisk mot proteiner från mus eller hamster.

   Använd inte Kovaltry om något av ovanstående gäller dig. Om du är osäker, tala med läkare innan du använder detta läkemedel.

   Varningar och försiktighet

   Var särskilt försiktig med Kovaltry och tala med läkare eller apotekspersonal om:

   • du upplever tryck över bröstet, känner dig yr (när du reser dig upp från sittande eller liggande ställning), har nässelfeber, kliande hudutslag (urtikaria), väsande andning, eller känner dig illamående eller svimmar. Detta kan vara tecken på en sällsynt, allvarlig, plötslig allergisk reaktion (en så kallad anafylaktisk reaktion) mot Kovaltry. Om detta inträffar, avbryt omedelbart tillförseln av läkemedlet och sök medicinsk hjälp.

   • din blödning inte kan kontrolleras med hjälp av din vanliga dos av Kovaltry. Utveckling av inhibitorer (antikroppar) är en känd komplikation som kan uppträda vid behandling med alla faktor VIII-läkemedel. Inhibitorerna hindrar, särskilt vid höga halter, att behandlingen fungerar som den ska. Du eller ditt barn kommer att övervakas noggrant avseende utveckling av sådana inhibitorer. Om du eller ditt barn drabbas av en blödning som inte kan kontrolleras med Kovaltry ska du omedelbart tala om det för din läkare.

   • du tidigare har utvecklat faktor VIII-inhibitor vid användning av något annat läkemedel. Det finns risk att inhibitorn kommer tillbaka om du byter mellan olika faktor VIII-läkemedel.

   • du har fått veta att du har hjärtsjukdom eller löper risk att få hjärtsjukdom

   • du behöver en central venkateter (CVK) för att tillföra Kovaltry. Du kan löpa risk att drabbas av CVK-relaterade komplikationer i form av lokala infektioner, bakterier i blodet (bakteriemi) och bildning av en blodpropp i det blodkärl (trombos) där katetern är införd.

   Barn och ungdomar

   De angivna varningarna gäller patienter i alla åldrar, vuxna och barn.

   Andra läkemedel och Kovaltry

   Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel, även receptfria sådana.

   Graviditet, amning och fertilitet

   Erfarenhet beträffande användning av faktor VIII-produkter under graviditet och amning saknas eftersom hemofili A är sällsynt hos kvinnor. Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare innan du använder detta läkemedel.

   Det är inte troligt att Kovaltry påverkar fertiliteten hos manliga eller kvinnliga patienter eftersom den aktiva substansen finns naturligt i kroppen.

   Körförmåga och användning av maskiner

   Om du upplever yrsel eller andra symtom som påverkar din koncentrations- och reaktionsförmåga ska du inte köra bil eller använda maskiner förrän symtomen avtar.

   Kovaltry innehåller natrium

   Detta läkemedel innehåller mindre än 1 mmol (23 mg) natrium per dos, och betraktas därför som näst intill ”natriumfritt”.

   Dokumentation

   Det rekommenderas att läkemedelsnamnet och tillverkningssatsnumret antecknas varje gång du använder Kovaltry.


   3. Hur du använder Kovaltry

   Behandling med Kovaltry påbörjas av en läkare med erfarenhet av behandling av patienter med hemofili. Använd alltid detta läkemedel enligt beskrivningen i denna bipacksedel eller enligt läkarens eller apotekspersonalens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

   Behandling av blödning

   Läkaren beräknar dosen av detta läkemedel och bestämmer hur ofta du ska ta den för att uppnå den nödvändiga nivån av faktor VIII-aktivitet i blodet. Läkaren måste alltid anpassa dosen och hur ofta du ska använda läkemedlet till ditt individuella behov.

   Hur mycket och hur ofta du ska använda Kovaltry beror på flera faktorer såsom

   • din vikt

   • allvarlighetsgraden av blödarsjuka

   • var det blöder och hur allvarlig blödningen är

   • om du har inhibitorer och i vilken omfattning

   • den faktor VIII-nivå som krävs.

   Förhindra blödning

   Om du får Kovaltry för att förebygga blödning (profylax), kommer läkaren att beräkna dosen åt dig. Dosen blir vanligtvis 20 - 40 IE oktokog alfa per kg kroppsvikt och injiceras två eller tre gånger i veckan. I vissa fall, särskilt yngre patienter, kan dock behöva doseras oftare eller med högre doser.

   Laboratorietester

   Det rekommenderas att laboratorietester görs på plasma i lämpliga intervall, för att säkerställa att tillräcklig faktor VIII-nivå har uppnåtts och bibehålls. Vid stora kirurgiska ingrepp i synnerhet, måste noggrann övervakning av ersättningsbehandlingen genom koagulationsanalys utföras.

   Patienter med inhibitorer

   Om du har utvecklat faktor VIII-inhibitorer kan du behöva använda en högre dos för att uppnå blödningskontroll. Om inte den ökade dosen minskar blödningen, kan läkaren överväga att ge dig ett annat läkemedel.

   Tala med läkaren om du vill ha mer information om detta.

   Öka inte dosen Kovaltry för att kunna kontrollera blödningen utan att rådfråga läkaren.

   Behandlingslängd

   Läkaren informerar dig om hur ofta och med vilka intervall detta läkemedel ska användas.

   Oftast är behandling med Kovaltry mot hemofili en livslång behandling.

   Hur Kovaltry används

   Detta läkemedel är endast avsett för injektion i en ven (2 till 5 minuter) beroende på den totala volymen och med hänsyn till vad som känns bekvämt för dig. Läkemedlet bör användas inom 3 timmar efter beredning.

   Hur Kovaltry förbereds för administrering

   Använd endast de föremål (adapter till injektionsflaskan, förfylld spruta innehållande spädningsvätska och infusionsset) som följer med varje förpackning med detta läkemedel. Kontakta läkare om dessa komponenter inte kan användas. Om förpackningen till någon av de medföljande komponenterna har brutits eller skadats, ska den inte användas.

   Innan du ger läkemedlet måste du filtrera det färdigberedda läkemedlet så att eventuella partiklar i lösningen avlägsnas. Du filtrerar lösningen genom att använda adaptern till injektionsflaskor.

   Använd inte det medföljande infusionssetet till att dra upp blod eftersom det innehåller ett inbyggt filter.

   Detta läkemedel får inte blandas med andra infusionsvätskor. Använd inte lösningar med synliga partiklar eller som är grumliga. Följ noga läkarens anvisningar och använd de detaljerade instruktionerna för beredning och administrering i slutet på denna bipacksedel.

   Användning för barn och ungdomar

   Kovaltry kan användas till barn i alla åldrar. Barn under 12 års ålder kan behöva högre doser eller injiceras oftare.

   Om du använt för stor mängd av Kovaltry

   Inga fall av överdosering med rekombinant koagulationsfaktor VIII har rapporterats. Om du har använt mer Kovaltry än du bör, tala med läkare.

   Om du har glömt att använda Kovaltry

   • Ta nästa dos omedelbart och fortsätt med regelbundna intervall enligt läkarens föreskrift.

   • Använd inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos.

   Om du vill sluta använda Kovaltry

   Sluta inte använda Kovaltry utan att rådfråga läkare.

   Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare eller apotekspersonal.

   4. Eventuella biverkningar

   Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.

   De allvarligaste biverkningarna är allergiska reaktioner eller anafylaktisk chock (en mindre vanlig, allvarlig allergisk reaktion som påverkar blodtryck och andning). Om allergiska eller anafylaktiska reaktioner uppträder ska du avbryta injektionen/infusionen omedelbartoch genast kontakta läkare. Något av följande symtom under injektion/infusion kan vara en tidig varning för allergiska och anafylaktiska reaktioner:

   • tryck över bröstet/allmän sjukdomskänsla

   • yrsel

   • lätt blodtrycksfall (lätt sänkt blodtryck, som kan få dig att känna dig svimfärdig när du står upp)

   • illamående

   Hos barn som tidigare inte har behandlats med faktor VIII är det mycket vanligt att inhibitorantikroppar (se avsnitt 2) bildas (kan förekomma hos fler än 1 av 10 patienter). Hos patienter som tidigare har behandlats med faktor VIII (mer än 150 dagars behandling) kan inhibitorantikroppar bildas (se avsnitt 2). Denna komplikation klassas som mindre vanlig (förekommer hos färre än 1 av 100 användare). Om detta inträffar kan din läkemedelsbehandling upphöra att fungera som den ska, och du kan få ihållande blödningar. Kontakta läkare omedelbart om detta händer.

   Andra eventuella biverkningar:

   Vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare):

   • svullna lymfknutor (svullnad under huden på halsen, i armhålan eller ljumskarna)

   • palpitationer (du känner att hjärtat klappar hårt, snabbt eller oregelbundet)

   • snabb puls

   • magsmärtor eller magbesvär

   • matsmältningsbesvär

   • feber

   • smärta eller obehagskänsla i bröstet

   • lokal reaktion vid injektionsstället (t.ex. blödning under huden, intensiv klåda, svullnad, brännande känsla, övergående hudrodnad)

   • huvudvärk

   • yrsel

   • svårigheter att somna

   • utslag/kliande utslag.

   Mindre vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare):

   • allergiska reaktioner, inklusive svår, plötslig allergisk reaktion

   • dysgeusi (smakrubbningar)

   • urtikaria (kliande utslag)

   • blodvallning (rodnad i ansiktet)

   Rapportering av biverkningar

   Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera eventuella biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

   Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

   5. Hur Kovaltry ska förvaras

   Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

   Förvaras i kylskåp (2 °C-8 °C). Får ej frysas.

   Förvaras i originalförpackningen. Ljuskänsligt.

   Detta läkemedel kan förvaras i rumstemperatur (vid högst 25 °C) under en begränsad period upp till 12 månader under förutsättningen att det förvaras i ytterkartongen. Om du förvarar läkemedlet i rumstemperatur går det ut 12 månader efter det första rumsförvaringsdatumet, eller vid utgångsdatumet på förpackningen om detta inträffar först. Du måste notera det nya utgångsdatumet på ytterkartongen.

   Kylförvara inte lösningen efter beredning. Den färdigberedda lösningen måste användas inom 3 timmar. Läkemedlet är endast avsett för engångsbruk. Ej använt läkemedel ska kasseras.

   Används före utgångsdatum som anges på etiketten och kartongen. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

   Använd inte detta läkemedel om det innehåller partiklar eller om lösningen är grumlig.

   Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   Innehållsdeklaration

   Pulver

   Den aktiva substansen är human koagulationsfaktor VIII (oktokog alfa). Varje injektionsflaska med Kovaltry innehåller nominellt 250, 500, 1 000, 2 000 eller 3 000 IE oktokog alfa.

   Övriga innehållsämnen är sackaros, histidin, glycin, natriumklorid, kalciumklorid, polysorbat 80 (se slutet av avsnitt 2).

   Spädningsvätska

   Vatten för injektionsvätskor.

   Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

   Kovaltry tillhandahålls som pulver och vätska till injektionsvätska, lösning. Pulvret (eller pulverkakan) är torrt, vitt till vitgult. Det färdigberedda läkemedlet är en klar lösning.

   Varje förpackning med Kovaltry innehåller en injektionsflaska och en förfylld spruta med separat kolv, samt en adapter till injektionsflaskan och ett infusionsset (för att ge injektion i en ven).

   Komponenter för beredning och administrering medföljer varje förpackning med detta läkemedel.

   Innehavare av godkännade för försäljning

   Bayer AG

   51368 Leverkusen

   Tyskland

   Tillverkare

   Bayer AG

   Kaiser-Wilhelm-Allee

   51368 Leverkusen

   Tyskland

   Kontakta ombudet för innehavaren av godkännandet för försäljning om du vill veta mer om detta läkemedel:

   België/Belgique/Belgien

   Bayer SA-NV

   Tél/Tel: +32-(0)2-535 63 11

   Lietuva

   UAB Bayer

   Tel. +37 05 23 36 868

   България

   Байер България ЕООД

   Tел.: +359-(0)2-424 72 80

   Luxembourg/Luxemburg

   Bayer SA-NV

   Tél/Tel: +32-(0)2-535 63 11

   Česká republika

   Bayer s.r.o.

   Tel: +420 266 101 111

   Magyarország

   Bayer Hungária KFT

   Tel:+36 14 87-41 00

   Danmark

   Bayer A/S

   Tlf: +45 45 23 50 00

   Malta

   Alfred Gera and Sons Ltd.

   Tel: +35 621 44 62 05

   Deutschland

   Bayer Vital GmbH

   Tel: +49 (0)214-30 513 48

   Nederland

   Bayer B.V.

   Tel: +31-(0)297-28 06 66

   Eesti

   Bayer OÜ

   Tel: +372 655 8565

   Norge

   Bayer AS

   Tlf: +47 23 13 05 00

   Ελλάδα

   Bayer Ελλάς ΑΒΕΕ

   Τηλ: +30-210-61 87 500

   Österreich

   Bayer Austria Ges.m.b.H.

   Tel: +43-(0)1-711 46-0

   España

   Bayer Hispania S.L.

   Tel: +34-93-495 65 00

   Polska

   Bayer Sp. z o.o.

   Tel: +48 22 572 35 00

   France

   Bayer HealthCare

   Tél (N° vert): +33-(0)800 87 54 54

   Portugal

   Bayer Portugal, Lda.

   Tel: +351 21 416 42 00

   Hrvatska

   Bayer d.o.o.

   Tel: +385-(0)1-6599 900

   România

   SC Bayer SRL

   Tel: +40 21 529 59 00

   Ireland

   Bayer Limited

   Tel: +353 1 2999313

   Slovenija

   Bayer d. o. o.

   Tel: +386 (0)1 58 14 400

   Ísland

   Icepharma hf.

   Sími: +354 540 8000

   Slovenská republika

   Bayer spol. s r.o.

   Tel. +421 2 59 21 31 11

   Italia

   Bayer S.p.A.

   Tel: +39 02 397 81

   Suomi/Finland

   Bayer Oy

   Puh/Tel: +358- 20 785 21

   Κύπρος

   NOVAGEM Limited

   Tηλ: +357 22 48 38 58

   Sverige

   Bayer AB

   Tel: +46 (0) 8 580 223 00

   Latvija

   SIA Bayer

   Tel: +371 67 84 55 63

   United Kingdom

   Bayer plc

   Tel: +44-(0)1635 563000


   Denna bipacksedel ändrades senast

   01/2019


   Övriga informationskällor

   Ytterligare information om detta läkemedel finns på Europeiska läkemedelsmyndighetens webbplats http://www.ema.europa.eu/

   Följande uppgifter är endast avsedda för hälso- och sjukvårdspersonal:

   Detaljerade instruktioner för beredning och administrering av Kovaltry med användning av injektionsflaskan med adapter:

   Du kommer att behöva alkoholtorkar, kompresser och plåster. Dessa föremål ingår inte i förpackningen med Kovaltry.

   1. Tvätta händerna noggrant med tvål och varmt vatten.

   2. Värm med händerna både den oöppnade injektionsflaskan och sprutan till en behaglig temperatur (överskrid inte 37 °C).

   3. Ta av skyddslocket från injektionsflaskan (A) och torka gummiproppen på injektionsflaskan med en alkoholtork och låt den torka före användning.

   Kovaltry A

   4. Placera injektionsflaskan med läkemedel på en fast, halksäker yta. Dra bort skyddspappret från adapterns plasthylsa. Ta inte ut adaptern från plasthylsan. Håll i adapterns hylsa, placera den över injektionsflaskan med läkemedel och tryck ned med en stadig rörelse (B). Adaptern snäpper fast på injektionsflaskans lock. Ta inte bort adapterns hylsa än.

   Kovaltry B

   5. Håll den förfyllda sprutan med vatten för injektionsvätskor upprätt, fatta kolvstången så som visas på bilden och anslut kolven genom att med en stadig rörelse vrida in den medurs i den gängade proppen (C).

   Kovaltry C

   6. Håll sprutan med ett grepp om cylindern och bryt av sprutans lock från spetsen (D). Vidrör inte sprutans spets med handen eller någon yta. Lägg undan sprutan tills den ska användas.

   Kovaltry D

   7. Ta nu bort adapterns hylsa och kasta den (E).

   Kovaltry E

   8. Anslut den förfyllda sprutan till den gängade adaptern för injektionsflaskor genom att vrida medurs (F).

   Kovaltry F

   9. Överför spädningsvätskan genom att långsamt trycka ned sprutans kolv (G).

   Kovaltry G

   10. Snurra injektionsflaskan försiktigt tills allt pulver är upplöst (H). Skaka inte injektionsflaskan. Se till att allt pulver är helt upplöst. Inspektera visuellt före administrering med avseende på partiklar eller missfärgning. Använd inte lösningar med synliga partiklar eller som är grumliga.

   Kovaltry H

   11. Håll injektionsflaskan i änden ovanför adaptern och sprutan (I). Fyll sprutan genom att dra ut kolven långsamt och i jämn takt. Se till att hela innehållet i injektionsflaskan förs över till sprutan. Håll sprutan upprätt och tryck in kolven tills det inte finns någon luft kvar i sprutan.

   Kovaltry I

   12. Sätt en stas (på armen).


   13. Bestäm injektionsställe och rengör huden med en alkoholtork.


   14.  Punktera venen och fixera infusionssetet med ett plåster.

   15. Håll adaptern på plats och ta bort sprutan från adaptern (adaptern ska sitta kvar på injektionsflaskan). Anslut sprutan till injektionssetet, var noga med att inget blod kommer in i sprutan (J).

   Kovaltry J


   16. Ta bort stasbandet.

   17. Injicera lösningen i en ven (2 till 5 minuter) och kontrollera samtidigt nålens läge. Injektionshastigheten ska anpassas till vad som känns behagligt för dig men den ska inte vara högre än 2 ml per minut.

   18. Om ytterligare en dos behöver ges, använd en ny spruta med läkemedel som du har förberett enligt beskrivningen ovan.

   19. Om ingen ytterligare dos behövs, avlägsna infusionssetet och sprutan. Håll en kompress hårt över injektionsstället på den utsträckta armen i cirka 2 minuter. Slutligen, fäst en liten kompress på injektionsstället och avgör om ett plåster behövs.

  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 14, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – Gäller alla beställningar på apoteket.se.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Kovaltry

  Pulver och vätska till injektionsvätska, lösning 250 IE 1 styck Injektionsflaska och förfylld spruta

  • Varunummer: 411518
  • Tillverkare: Bayer AB

  1.496,88 kr

  Jämförpris: 1.496,88 kr / styck

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?