Bild på Kolsuspension
 • Vid akut förgiftning
 • Läkemedel
 • Aktivt kol. Kontakta alltid Giftinformationscentralen innan kol ges vid akut förgiftning
 • Bra att alltid ha hemma
 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   Bipacksedel: Information till användaren

   Kolsuspension

   150mg/ml oralsuspension
   aktivt kol

   Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

   Ta alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från din läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

   • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

   • Vänd dig till apotekspersonalen om du behöver mer information eller råd.

   • Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

   • Du måste tala med läkare om du inte mår bättre eller om du mår sämre.

   I denna bipacksedel finner du information om:
   1. Vad Kolsuspension är och vad det används för
   2. Vad du behöver veta innan du tar Kolsuspension
   3. Hur du tar Kolsuspension
   4. Eventuella biverkningar
   5. Hur Kolsuspension ska förvaras
   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   1. Vad Kolsuspension är och vad det används för

   Kolsuspension innehåller aktivt kol. Kolet binder en rad för kroppen skadliga ämnen till sin yta t ex kemiska gifter, läkemedel och bakteriegifter och förhindrar därmed att de upptas i kroppen. Verksamt vid akuta förgiftningar och förgiftningstillbud.

   2. Vad du behöver veta innan du tar Kolsuspension

   Ta inte Kolsuspension

   • om du är allergisk mot aktivt kol eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

   Varningar och försiktighet

   Kolsuspension är overksamt vid lut- och syraförgiftningar.

   Tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska innan du tar Kolsuspension.

   Andra läkemedel och Kolsuspension

   Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.

   Aktivt kol kan minska effekten av andra läkemedel vid samtidigt intag. Kolsuspension och annan medicin bör därför tas med minst 2 timmars mellanrum.

   Graviditet, amning

   Inga kända risker vid användning under graviditet.

   Inga kända effekter på det ammade barnet.

   Körförmåga och användning av maskiner

   Kolsuspension har ingen eller försumbar effekt på körförmåga och användning av maskiner.

   Kolsuspension innehåller

   • 0,2 vol% etanol (alkohol) d.v.s upp till 0,17 g per dos för en vuxen, motsvarande 4,3 ml öl eller 1,8 ml vin per dos. Skadligt för personer som lider av alkoholism. Ska uppmärksammas av gravida och ammande kvinnor, barn och högriskgrupper såsom patienter med leversjukdom eller epilepsi.

   • sorbitol (E420), som är en sorts socker. Om du inte tål vissa sockerarter, bör du kontakta din läkare innan du tar denna medicin. Kan ha en milt laxerande effekt. Kalorivärde: 2,6 kcal/g sorbitol.

   • propylhydroxibensoat (E216), som kan orsaka allergiska reaktioner (möjligen fördröjda)

   • metylhydroxibensoat (E218), som kan orsaka allergiska reaktioner (möjligen fördröjda)


   3. Hur du tar Kolsuspension

   Användning för barn och ungdomar

   Ta alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Rådfråga läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska om du är osäker.

   Rekommenderad dos vid akut förgiftning och förgiftningstillbud: Vid akuta förgiftningar skall kol ges snarast möjligt efter det att den giftiga substansen intagits, helst inom 5-10 minuter. Dosen anpassas efter uppskattad förtärd giftmängd. Viktmässig relation mellan gift och kol bör vara minst 1:10. 15 ml Kolsuspension motsvarar 2,25 g kol.

   Riktlinjer för dosering:

   Barn: ca 70 ml (motsvarar ¾ flaska Kolsuspension) snarast möjligt efter det att den giftiga substansen intagits.

   Vuxna: ca 150 ml (motsvarar 1½ flaska Kolsuspension) snarast möjligt efter det att den giftiga substansen intagits.

   Konsistensen blir mer lättflytande om flaskan skakas innan medlet tas.

   Vid förgiftningar skall kontakt alltid tas med läkare eller Giftinformationscentralen tel 112.

   Om du har tagit för stor mängd av Kolsuspension

   Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

   4. Eventuella biverkningar

   Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.

   Mindre vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare): Förstoppning. Vid stora intag av sorbitol kan diarréer uppkomma.

   Ytterligare biverkningar hos barn och ungdomar

   Vid administrering av suspension med kol och sorbitoltillsats till barn har enstaka fall av störd elektrolytbalans efter diarréer rapporterats.

   Rapportering av biverkningar

   Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera eventuella biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

   Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

   5. Hur Kolsuspension ska förvaras

   Förvaras vid högst 25ºC.

   Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

   Används före utgångsdatum som anges på etiketten efter Utg.dat. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

   Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   Innehållsdeklaration

   • Den aktiva substansen är aktivt kol 150 mg/ml.

   • Övriga innehållsämnen (hjälpämnen) är sorbitol 120 mg/ml (sötningsmedel E420), magnesiumaluminiumsilikat, karmellosnatrium, metylparahydroxibensoat (konserveringsmedel E218), propylparahydroxibensoat (konserveringsmedel E216), etanol (96%) 1,2 mg/ml och renat vatten.

   Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

   Kolsuspension är en svart tjockflytande oral suspension.

   Kolsuspension förpackas i en 100 ml plastflaska.

   Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

   ABIGO Medical AB

   Ekonomivägen 5

   436 33 Askim

   Tel: 031-7484950

   Fax: 031-683951

   e-post: pharma@abigo.se


   Denna bipacksedel ändrades senast

   2015-03-06


  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 14, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – Gäller alla beställningar på apoteket.se.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Kolsuspension

  Oral suspension 150 mg/ml 100 milliliter Flaska

  • Varunummer: 132852
  • Tillverkare: Abigo Medical AB

  149 kr

  Jämförpris: 99,38 kr / milliliter

  Finns i webblager.

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?

  https://www.apoteket.se/produkt/kolsuspension-oral-suspension-150-mg-per-ml-100-milliliter-flaska-51604/ 51604 Kolsuspension https://www.apoteket.se/produktbilder/Validoo/132852s.jpg 149.00 149.00 SEK Kolsuspension InStock Vid akut förgiftning Speciellt för Speciellt för/Baby & barn Speciellt för/Baby & barn/Förgiftning Speciellt för/Krasslig Speciellt för/Baby & barn/Resa med barn Meny Meny/Mage Utan kampanj None Läkemedel Leverans 1-3 vardagar Oral suspension 150 mg/ml 100 milliliter Flaska