Receptbelagd produkt

Receptbelagd produkt

Logga in för att se och handla dina recept.

 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   Bipacksedel: Information till användaren

   Klexane

   Klexane 2000 IU (20 mg)/0,2 ml injektionsvätska, lösning, förfylld spruta Klexane 4000 IU (40 mg)/0,4 ml injektionsvätska, lösning, förfylld spruta Klexane 6000 IU (60 mg)/0,6 ml injektionsvätska, lösning, förfylld spruta Klexane 8000 IU (80 mg)/0,8 ml injektionsvätska, lösning, förfylld spruta Klexane 10000 IU (100 mg)/1 ml injektionsvätska, lösning, förfylld spruta Klexane 12000 IU (120 mg)/0,8 ml injektionsvätska, lösning, förfylld spruta Klexane 15000 IU (150 mg)/1 ml injektionsvätska, lösning, förfylld spruta Klexane 30000 IU (300 mg)/3 ml injektionsvätska, lösning Klexane 100000 IU (1000 mg)/10 ml injektionsvätska, lösning
   enoxaparinnatrium

   Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

   • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

   • Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

   • Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

   • Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

   I denna bipacksedel finner du information om:
   1. Vad Klexane är och vad det används för
   2. Vad du behöver veta innan du använder Klexane
   3. Hur du använder Klexane
   4. Eventuella biverkningar
   5. Hur Klexane ska förvaras
   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   1. Vad Klexane är och vad det används för

   Klexane innehåller den aktiva substansen som heter enoxaparinnatrium som är en lågmolekylär heparin.


   Klexane fungerar på två sätt.

   1. Det hindrar befintliga blodproppar från att bli större. Detta gör det lättare för kroppen att bryta ner dem och hindra dem från att orsaka skada.

   2. Det förhindrar att blodproppar bildas i blodet.


   Klexane kan användas för att:

   • Behandla blodproppar som finns i ditt blod

   • Förhindra att blodproppar bildas i blodet i följande situationer:

    1. före och efter en operation

    2. när du är akut sjuk och kommer ha begränsad rörlighet under en period

    3. när du har instabil angina (ett tillstånd med otillräcklig blodtillförsel till hjärtat)

    4. efter en hjärtinfarkt

   • Förhindra blodproppsbildning i slangar i en dialysmaskin (används för personer med svåra njurproblem).

   2. Vad du behöver veta innan du använder Klexane

   Använd inte Klexane

   • Om du är allergisk mot enoxaparinnatrium eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6). Exempel på tecken på allergisk reaktion: utslag, svälj- eller andningssvårigheter, uppsvullnad av läppar, ansikte, hals eller tunga.

   • Om du är allergisk mot heparin eller andra lågmolekylära hepariner såsom nadroparin, tinzaparin eller dalteparin.

   • Om du har reagerat på heparin med kraftig minskning av antalet blodplättar – denna reaktion kallas heparininducerad trombocytopeni – de senaste 100 dagarna eller om du har antikroppar mot enoxaparinnatrium i blodet.

   • Om du blöder ymnigt eller har ökad blödningsbenägenhet (såsom vid magsår eller nyligen genomgången hjärn- eller ögonoperation), om du nyligen har haft hjärnblödning.

   • Om du använder Klexane för att behandla blodproppar i din kropp och du kommer få spinal eller epidural anestesi eller lumbalpunktion inom 24 timmar.


   Bensylalkohol-innehållande injektionsflaskor:

   • Om patienten är ett förtidigt fött eller nyfött spädbarn upp till 1 månad, på grund av risken för svår förgiftning såsom onormal andning (”gaspning syndrom”).

   Varningar och försiktighet

   Klexane ska inte användas såsom likvärdigt med andra mediciner inom gruppen lågmolekylära hepariner. Det beror på att de inte är exakt lika och inte har samma verkan och användaranvisningar.


   Tala med läkare eller apotekspersonal innan du använder Klexane om:

   • du någon gång har reagerat på heparin med kraftig minskning av antalet blodplättar

   • du ska genomgå en operation där epidural- eller spinalbedövning eller lumbalpunktion används (se avsnitt ”Operationer och bedövningsmedel”): uppehåll mellan behandling med Klexane och denna procedur ska respekteras.

   • du har en hjärtklaffprotes

   • du har endokardit (infektion i hjärtats klaffar)

   • du någon gång har haft magsår

   • du nyligen haft en stroke

   • om du har högt blodtryck

   • om du har diabetes eller problem med blodkärlen i ögat orsakad av diabetes (diabetesretinopati)

   • du nyligen har genomgått en operation i ögonen eller hjärnan

   • du är äldre (över 65 år) och särskilt om du är över 75 år

   • du har problem med njurarna

   • du har problem med levern

   • om du är underviktig eller överviktig

   • du har förhöjda kaliumnivåer i blodet (kan kontrolleras med ett blodprov)

   • du använder läkemedel som påverkar blödning (se avsnitt ”Andra läkemedel och Klexane” nedan).

   Du kan komma att få ta blodprov innan du börjar använda det här läkemedlet och då och då medan du använder det. Det är för att kontrollera mängden blodplättar och kalium i blodet.

   Andra läkemedel och Klexane

   Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar eller kan tänkas ta andra läkemedel.

   • Warfarin – används som blodförtunnande

   • Acetylsalicylsyra (också känt som ASA), klopidogrel eller andra läkemedel som används för att förhindra blodkoagulation (se också avsnitt 3 ”Byte av antikoagulantia”)

   • Dextraninjektion – används som blodersättning

   • Ibuprofen, diklofenak, ketorolak eller andra läkemedel av typen icke-steroida antiinflammatoriska medel (NSAID) som används för att behandla smärta och svullnad vid ledinflammation (artrit) och andra tillstånd

   • Prednisolon, dexametason eller andra läkemedel som används för att behandla astma, reumatoid artrit och andra tillstånd

   • Läkemedel som ökar kaliumnivån i blodet, såsom kaliumsalter, vätskedrivande medel, vissa hjärtmediciner.

   Operationer och bedövningsmedel

   Om du ska genomgå lumbalpunktion eller en operation där epidural- eller spinalbedövning används ska du tala om för läkaren att du använder detta läkemedel. Se ”Använd inte Klexane”. Tala också om för läkaren om du har problem med ryggraden eller om du någonsin genomgått en ryggradsoperation.

   Graviditet och amning

   Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.

   Om du är gravid och har en hjärtklaffprotes kan du ha ökad risk att bilda blodproppar. Din läkare bör diskutera detta med dig.


   Om du ammar eller planerar att göra det bör du rådfråga din läkare först.


   Bensylalkohol-innehållande injektionsflaskor:

   Viktig information om vissa innehållsämnen i Klexane

   Klexane injektionsflaska innehåller 15 mg bensylalkohol. Detta är ett konserveringsmedel. De kan orsaka förgiftnings och allergiska symtom hos småbarn upp till 3 års ålder. Det får inte användas hos för tidigt födda spädbarn eller spädbarn upp till 1 månads ålder på grund av risken för svår förgiftning som t.ex. onormal andning.

   Det rekommenderas att använda Klexane-beredningen utan bensylalkohol till gravida kvinnor.

   Körförmåga och användning av maskiner

   Klexane har ingen effekt på förmågan att framföra fordon och använda maskiner.


   Det rekommenderas att namn och satsnummer på produkten du använder antecknas av sjukvårdspersonalen


   3. Hur du använder Klexane

   Använd alltid detta läkemedel enligt läkarens eller apotekspersonalens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


   Att använda detta läkemedel

   • Det är vanligtvis läkaren eller sjuksköterskan som ger dig Klexane eftersom det ges som en injektion.

   • När du går hem kan du behöva fortsätta använda detta läkemedel och ta det själv (se bruksanvisningen nedan om hur du gör detta).

   • Klexane ges vanligtvis som en injektion under huden (subkutant).

   • Klexane kan ges som injektion i en ven (intravenöst) efter vissa typer av hjärtinfarkter eller operationer.

   • Klexane kan ges till slangen som lämnar kroppen (artärslangen) vid början av en dialysbehandling.

   Injicera inte Klexane i en muskel.


   Hur mycket du kommer att få

   • Läkaren avgör hur stor mängd Klexane du får. Hur stor mängd läkemedel du får beror på orsaken till att det används.

   • Om du har problem med njurarna kan du få en mindre mängd av Klexane.


   1. Behandling av blodproppar

    • Normaldos är 150 IU (1,5 mg) per kilogram kroppsvikt per dag, eller 100 IU (1 mg) per kilogram kroppsvikt två gånger dagligen.

    • Läkaren avgör hur länge du ska använda Klexane.


   2. Förhindra blodproppsbildning i blodet vid följande situationer:

    1. Vid operationer eller vid begränsad rörlighet på grund av sjukdom

     • Dosen beror på hur benägen du är att bilda blodproppar. Du kommer att ges 2000 IU (20 mg) eller 4000 IU (40 mg) Klexane per dag.

     • Om du ska opereras kommer din första injektion normalt att ges 2 timmar eller 12 timmar före operationen.

     • Om du har begränsad rörlighet på grund av sjukdom ges du normal 4000 IU (40 mg) Klexane per dag.

     • Läkaren avgör hur länge du ska använda Klexane.

    2. Efter hjärtinfarkt


    Klexane kan användas för två typer av hjärtinfarkter som kallas STEMI (akut hjärtinfarkt med ST-höjning) och NSTEMI (akut hjärtinfarkt utan ST-höjning). Mängden Klexane du får beror på din ålder och typen av hjärtinfarkt du haft.


    Hjärtinfarkt av typen NSTEMI:

    • Normaldosen är 100 IU (1 mg) per kilogram kroppsvikt var 12:e timme.

    • Läkaren ber dig vanligtvis att ta acetylsalicylsyra också.

    • Läkaren avgör hur länge du ska använda Klexane.


    Hjärtinfarkt av typen STEMI, om du är under 75 år:

    • En startdos på 3000 IU (30 mg) Klexane ges som injektion i en ven.

    • Samtidigt ges du också Klexane som en injektion under huden (subkutan injektion). Normaldosen är 100 IU (1 mg) per kilogram kroppsvikt var 12:e timme.

    • Läkaren ber dig vanligtvis att ta acetylsalicylsyra också.

    • Läkaren avgör hur länge du ska använda Klexane.


    Hjärtinfarkt av typen STEMI om du är 75 år eller äldre:

    • Normaldosen är 75 IU (0,75 mg) per kilogram kroppsvikt, var 12:e timme.

    • Maximal mängd av Klexane som ges med de första två injektionerna är 7500 IU (75 mg).

    • Läkaren avgör hur länge du ska använda Klexane.


    För patienter som genomgår en kranskärlsoperation via perifera kärl (perkutan koronarintervention):

    • Beroende på när du senast fick Klexane kan din läkare besluta att ge ytterligare en Klexane-dos innan operationen. Det görs via injektion i en ven.


   3. Förhindra blodproppar från att bildas i slangar på din dialysmaskin

    • Normaldosen är 100 IU (1 mg) per kilogram kroppsvikt.

    • Klexane tillsätts i slangen som lämnar kroppen (artärslangen) vid början av en dialysomgång. Mängden räcker oftast för en 4-timmarsdialys. Men läkaren kan ge dig en ytterligare dos på 50 IU till 100 IU (0,5 till 1 mg) per kilogram kroppsvikt, vid behov.

   Bruksanvisning för förfylld spruta med automatiskt säkerhetssystem

   Så här använder du Klexane förfyllda sprutor:

   1. Ta av nålskyddet genom att samtidigt dra och vrida försiktigt. Akta nålspetsen.


   2. Den lilla luftbubblan som syns i sprutan när man injicerar under huden ska inte pressas ut – detta kan leda till förlust av läkemedel och därmed minskad dos. Om man av misstag trycker ut lite Klexane på nålspetsen kan det svida till vid injektionen


   3. Lämpligt ställe att ge injektionen på är buken. Växla gärna mellan höger och vänster sida. Kläm ihop huden med fingrarna så att det bildas ett hudveck på magen. Stick ner hela nålen mitt i hudvecket (se bilden). Håll kvar hudvecket under hela injektionen.


   4. Injicera hela sprutans innehåll genom att trycka ned kolven så långt det går.


   5. Avlägsna sprutan genom att dra den rakt ut. Ett skyddshölje kommer automatiskt att utlösas och täcka nålen. OBS! Säkerhetssystemet som utlöser skyddshöljet kan endast aktiveras om sprutan har tömts, genom att kolvstången har tryckts ned hela vägen.


   6. Du kan nu släppa hudvecket. Gnid inte på huden efter injektionen. Ett litet blåmärke kan normalt uppstå efter injektionen, vilket är helt ofarligt. I sällsynta fall då blåmärket blir större eller det svullnar under huden bör man kontakta läkare.

   ta av nålskydd


   ge injektion på buken


   avlägsna sprutan

   Byte av blodförtunnande medel (antikoagulantia)

   • Byte från Klexane till blodförtunnande medel av typen vitamin K-antagonister (t.ex. warfarin)

    Läkaren begär att du tar ett blodprov som kallas INR och talar utifrån det om för dig när du ska sluta med Klexane.


   • Byte från blodförtunnande medel av typen vitamin K-antagonister (t.ex. warfarin) till Klexane

    Sluta ta vitamin K-antagonisten. Läkaren begär att du tar ett blodprov som kallas INR talar utifrån det om när du ska börja med Klexane.


   • Byte från Klexane till behandling med direktverkande blodförtunnande medel som tas via munnen

    Sluta ta Klexane - Börja med direktverkande blodförtunnande medlet 0-2 timmar före den tid då du skulle ha tagit nästa injektion, och fortsätt därefter med normaldosering.


   • Byte från behandling med direktverkande blodförtunnande medel som tas via munnen till Klexane

    Sluta ta det direktaverkande blodförtunnande medlet. Påbörja inte behandling med Klexane förrän 12 timmar efter den sista dosen med det direktverkande blodförtunnande medlet.

   Användning för barn och ungdomar

   Effekt och säkerhet har inte undersökts hos barn och ungdomar.

   Om du använt för stor mängd av Klexane

   Om du tror att du har använt för stor eller för liten mängd av Klexane ska du informera läkare, sjuksköterska eller apotekspersonal omedelbart eller kontakta Giftinformationscentralen (tel. 112), även om du inte har några symtom.

   Om ett barn injicerar eller sväljer detta läkemedel av misstag uppsök omedelbart akutmottagning.

   Om du har glömt att använda Klexane

   Om du har glömt att ge dig själv en dos ska du ta den så snart du kommer ihåg det. Ge inte dig själv en dubbel dos för att kompensera för glömd dos. För att göra det lättare att inte glömma bort en dos kan du föra dagbok.

   Om du slutar att använda Klexane

   Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare eller apotekspersonal.

   Det är viktigt att du fortsätter använda Klexane tills läkaren beslutar att behandlingen ska avslutas.

   Om du avbryter behandlingen kan du få en blodpropp vilket kan vara mycket farligt.

   4. Eventuella biverkningar

   Liksom andra liknande läkemedel kan Klexane orsaka blödning som kan vara livshotande. I vissa fall är blödningen inte uppenbar.


   Om du får en blödning som inte upphör av sig själv eller om du får symtom på blodförlust (uttalad svaghet, trötthet, blekhet, yrsel, huvudvärk eller oförklarlig svullnad), kontakta din läkare omedelbart.

   Läkare kan besluta att hålla dig under särskild observation eller byta ut ditt läkemedel.


   Sluta använda Klexane och prata med en läkare eller sjuksköterska direkt om du får några allvarliga allergiska reaktioner (såsom andningssvårigheter, svullnad av läppar, mun, hals eller ögon.


   Du ska meddela din läkare direkt:

   • Om du har några tecken på blodpropp i en blodådra såsom:

    • krampsmärta, rodnad, värme eller svullnad i ett av dina ben – dessa är symtom på djup ventrombos

    • andfåddhet, bröstsmärta, svimning eller upphostning av blod – dessa är symtom på blodpropp i lungan

   • Om du har en smärtsam rodnad med mörkröda fläckar under huden som inte försvinner när du trycker på dem.

   Din läkare kan begära att du tar ett blodprov för att kontrollera mängden blodplättar.

   Översikt över möjliga biverkningar:


   Mycket vanliga (kan förekomma hos fler än 1 av 10 personer)

   • Blödning

   • Ökning av leverenzymer


   Vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 10 personer)

   • Du får blåmärken lättare än vanligt. Detta kan bero på problem med låg nivå av blodplättar.

   • Rosa fläckar på huden. Dessa uppträder oftare på ställen där Klexane har injicerats.

   • Hudutslag (nässelutslag, urtikaria)

   • Kliande röd hud

   • Blåmärke eller smärta vid injektionsstället.

   • Minskning av röda blodkroppar

   • Höga nivåer av blodplättar

   • Huvudvärk


   Mindre vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 100 personer)

   • Plötslig svår huvudvärk. Detta kan vara ett tecken på blödning i hjärnan.

   • En ömmande känsla eller svullnad i buken. Du kan ha en blödning i magen.

   • Stora röda oregelbundna hudskador med eller utan blåsor.

   • Irriterad hud (lokal irritation)

   • Hud eller ögon gulnar och urinen blir mörkare. Detta kan bero på leverproblem


   Sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 1 000 personer)

   • Svår allergisk reaktion. Symtom kan omfatta: hudutslag, svälj- eller andningssvårigheter, svullnad i läppar, ansikte, svalg eller tunga.

   • Ökad kaliumnivå i blodet. Detta är troligare hos personer med njurproblem eller diabetes. Din läkare kan kontrollera detta med ett blodprov.

   • Ökning av antalet eosinofiler (en typ av vita blodkroppar) i blodet. Din läkare kan kontrollera detta med ett blodprov.

   • Håravfall.

   • Osteoporos (benskörhet) efter lång tids användning.

   • Stickande känsla, domningar och muskelsvaghet (särskilt i underkroppen) när du fått spinal punktion eller spinalbedövning.

   • Förlorad kontroll över blås- eller tarmfunktion (så att du inte kan kontrollera när du går på toaletten).

   • Förhårdnad eller klump vid injektionsstället.


   Rapportering av biverkningar

   Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

   Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

   5. Hur Klexane ska förvaras

   Förvaras vid högst 25 °C. Får ej frysas.

   Injektionsvätska med konserveringsmedel ska användas inom 28 dagar efter öppnandet.


   Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.


   Används före utgångsdatum som anges på etiketten. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


   Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   Innehållsdeklaration

   • Den aktiva substansen är enoxaparinnatrium

   • Övriga innehållsämnen är vatten för injektionsvätskor. Injektionsflaskan innehåller även konserveringsmedel (bensylalkohol).

   Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

   2000 IU (20 mg) / 0,2 ml injektionsvätska, lösning, förfylld spruta: 10×0,2 ml, 50×0,2 ml.

   4000 IU (40 mg) / 0,4 ml injektionsvätska, lösning, förfylld spruta: 2×0,4 ml, 10×0,4 ml, 50×0,4 ml.

   6000 IU (60 mg) / 0,6 ml injektionsvätska, lösning, förfylld spruta: 10×0,6 ml.

   8000 IU (80 mg) / 0,8 ml injektionsvätska, lösning, förfylld spruta: 10×0,8 ml.

   10000 IU (100 mg) /1,0 ml injektionsvätska, lösning, förfylld spruta: 10×1 ml.

   12000 IU (120 mg) / 0,8 ml injektionsvätska, lösning, förfylld spruta: 2×0,8 ml, 5×0,8 ml, 10×0,8 ml.

   15000 IU (150 mg) / 1 ml injektionsvätska, lösning, förfylld spruta: 2×1 ml, 5×1 ml, 10×1 ml.

   30000 IU (300 mg) / 3 ml injektionsvätska, lösning (injektionsflaska): 1×3 ml.

   100000 IU (1000 mg) /10 ml injektionsvätska, lösning (injektionsflaska): 1×10 ml.

   Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

   Sanofi AB, Box 30052, 104 25 Stockholm


   Detta läkemedel är godkänt inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet under namnen:


   Förfylld spruta 2000 IU-10000 IU:

   Österrike, Frankrike, Portugal: Lovenox.

   Belgien, Bulgarien, Kroatien, Cypern, Tjeckien, Estland, Tyskland, Grekland, Ungern, Irland, Italien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Nederländerna, Polen, Rumänien, Slovakien, Slovenien, Spanien, Storbritannien: Clexane.

   Danmark, Finland, Island, Norge, Sverige: Klexane.


   Förfylld spruta 12000 IU, 15000 IU:

   Österrike, Portugal: Lovenox.

   Belgien, Cypern, Grekland, Luxemburg, Nederländerna, Slovenien, Spanien: Clexane.

   Tjeckien, Ungern, Irland, Malta, Polen, Slovakien, Slovenien, Storbritannien: Clexane Forte.

   Norge, Sverige: Klexane.


   Injektionsflaska:

   Österrike, Frankrike, Portugal: Lovenox.

   Belgien, Bulgarien, Kroatien, Cypern, Tjeckien, Estland, Tyskland, Grekland, Ungern, Irland, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Nederländerna, Polen, Rumänien, Slovakien, Slovenien, Spanien, Storbritannien: Clexane.

   Italien: Clexane T.

   Danmark, Finland, Island, Norge, Sverige: Klexane.


   Denna bipacksedel ändrades senast

   2017-10-18


   Övriga informationskällor

   Ytterligare information om detta läkemedel finns på Läkemedelsverkets webbplats http://www.lakemedelsverket.se.

   Följande uppgifter är endast avsedda för hälso- och sjukvårdspersonal:

   Så här används Klexane injektionsflaskor:

   1. Användning av en tuberkulinspruta eller liknande rekommenderas när injektionsflaska används för att säkerställa att rätt volym läkemedel dras upp.


   2. På gängse sätt dras önskad volym Klexane upp från injektionsflaskan i en spruta.


   3. Intravenös bolusinjektion: Klexane ska administreras genom en intravenös linje och skall inte blandas med eller administreras tillsammans med andra läkemedel. För att undvika eventuell blandning av Klexane med andra läkemedel, bör den valda intravenösa linjen spolas med saltlösning eller dextroslösning före och efter administrering av intravenös bolusdos av Klexane. Klexane kan administreras säkert med normal saltlösning (0,9 %) eller 5 % dextros i vatten.


   4. Subkutan injektion: Se beskrivning ovan för förfyllda sprutor under avsnitt 3. Hur du använder Klexane (punkt 3-4 av bruksanvisningen).


   5. Injektion i arteriell linje under hemodialys: Klexane administreras via den arteriella linjen av en dialyskrets.

  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 12, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – Gäller alla beställningar på apoteket.se.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Klexane

  Injektionsvätska, lösning 100 000 IE (1 000 mg)/10 ml 10 milliliter Injektionsflaska

  • Varunummer: 389463
  • Tillverkare: Sanofi AB

  669 kr

  Jämförpris: 66,90 kr / milliliter

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?