Receptbelagd produkt

Receptbelagd produkt

Logga in för att se och handla dina recept.

 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   Bipacksedel: Information till användaren

   Kevesy

   5 mg/ml, 10 mg/ml, 15 mg/ml infusionsvätska, lösning
   levetiracetam

   Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

   - Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

   - Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

   - Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

   I denna bipacksedel finner du information om:
   1. Vad Kevesy är och vad det används för
   2. Vad du behöver veta innan du får Kevesy
   3. Hur Kevesy ges
   4. Eventuella biverkningar
   5. Hur Kevesy ska förvaras
   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   1. Vad Kevesy är och vad det används för

   Kevesy är ett läkemedel mot epilepsi (ett läkemedel som används för att behandla epileptiska anfall).
   Kevesy används:

   • som ensam behandling hos vuxna och ungdomar från 16 års ålder med nydiagnostiserad epilepsi, för att behandla partiella anfall med eller utan sekundär generalisering

   • som tillägg till andra läkemedel mot epilepsi för att behandla:

    • partiella anfall med eller utan generalisering hos vuxna, ungdomar och barn från 4 års ålder

    • myokloniska anfall hos vuxna och ungdomar från 12 års ålder med juvenil myoklonisk epilepsi

    • primärt generaliserade tonisk-kloniska anfall hos vuxna och ungdomar från 12 års ålder med generaliserad epilepsi av okänt ursprung

   Kevesy är ett alternativ för patienter när oral administrering av läkemedel mot epilepsi tillfälligt inte är möjlig.


   Levetiracetam som finns i Kevesy kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna bipacksedel. Fråga läkare, apotek eller annan hälsovårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

   2. Vad du behöver veta innan du får Kevesy

   Använd inte Kevesy

   • om du är allergisk (överkänslig) mot levetiracetam eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6)

   Varningar och försiktighet

   Tala med din läkare eller sjuksköterska innan du får Kevesy

   • Om du lider av njurproblem, följ läkarens instruktioner. Han eller hon avgör om din dos behöver justeras.

   • Om du märker att tillväxten saktar ned eller att puberteten utvecklas på oväntat sätt hos ditt barn, kontakta din läkare.

   • Om du märker att anfallen blir allvarligare (t ex ökar i antal), kontakta din läkare.

   • Ett litet antal personer som behandlats med läkemedel mot epilepsi som t ex Kevesy har också haft tankar på att skada sig själva eller begå självmord. Om du har några symtom på depression och/eller självmordstankar, kontakta din läkare.

   Andra läkemedel och Kevesy

   Tala om för läkare om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.

   Kevesy med mat, dryck och alkohol

   Du kan använda Kevesy med eller utan mat. Som en försiktighetsåtgärd, ta inte Kevesy tillsammans med alkohol

   Graviditet, amning och fertilitet

   Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.


   Kevesy bör inte användas under graviditet om det inte är absolut nödvändigt. En risk för fosterskador hos ditt ofödda barn kan inte helt uteslutas. Kevesy har visats ge oönskade fortplantningseffekter i djurstudier vid dosnivåer högre än du skulle behöva för att kontrollera dina anfall.
   Amning är inte rekommenderat under behandling.

   Körförmåga och användning av maskiner

   Kevesy kan försämra din förmåga att köra bil eller hantera verktyg eller maskiner eftersom Kevesy kan göra dig sömnig. Detta är mer troligt i början av behandlingen eller efter en ökning av dosen. Du bör inte köra bil eller använda maskiner förrän det fastställts att din förmåga att utföra sådana aktiviteter inte påverkats.


   Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbeten som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

   Kevesy innehåller natrium

   Kevesy 5 mg/ml innehåller 3,50 mg natrium per milliliter.
   Kevesy 10 mg/ml innehåller 3,23 mg natrium per milliliter.
   Kevesy 15 mg/ml innehåller 2,40 mg natrium per milliliter.


   Detta bör beaktas om du har ordinerats saltfattig kost.


   3. Hur Kevesy ges

   En läkare eller sköterska ger dig Kevesy som en intravenös infusion i en ven.


   Kevesy ska ges två gånger om dagen, en gång på morgonen och en gång på kvällen, vid ungefär samma tid varje dag.


   Den intravenösa formuleringen är ett alternativ till din orala administrering (som filmdragerade tabletter eller oral lösning). Din läkare kan besluta att byta från filmdragerade tabletter eller oral lösning till intravenös administrering eller omvänt, direkt och utan dosjustering. Din totala dagliga dos och antal doseringstillfällen förblir identiska.


   Ensam behandling

   • Dos till vuxna och ungdomar (från 16 år):
    Rekommenderad dos: mellan 1 000 mg och 3 000 mg varje dag.
    När du börjar ta Kevesy kommer din läkare att förskriva en lägre dos under 2 veckor innan du får den lägsta vanliga dosen.

   Tilläggsbehandling

   • Dos till vuxna och ungdomar (12 till 17 år) som väger 50 kg eller mer:
    Vanlig dos: mellan 1 000 mg och 3 000 mg varje dag.

   • Dos till barn (4 till 11 år) och ungdomar (12 till 17 år) som väger mindre än 50 kg:
    Vanlig dos: mellan 20 mg per kg kroppsvikt och 60 mg per kg kroppsvikt varje dag.


   Administreringssätt:
   Kevesy är avsett för intravenöst bruk. Denna infusionsvätska, lösning ska ges som infusion under 15 minuter.


   Behandlingstid:

   • Kevesy används som långtidsbehandling. Du bör fortsätta behandlingen med Kevesy under så lång tid som din läkare har sagt.

   • Upphör inte med behandlingen utan att rådfråga din läkare, eftersom detta kan öka antalet anfall. Om din läkare beslutar att avsluta din behandling med Kevesy kommer han/hon att instruera dig om hur behandlingen ska avslutas gradvis.

   • Det finns ingen erfarenhet av administrering av intravenöst levetiracetam under en längre period än 4 dagar.

   Om du slutar att använda Kevesy

   Om behandlingen med Kevesy ska avslutas bör detta, precis som med andra läkemedel mot epilepsi, ske gradvis för att undvika en ökning av anfallen.


   Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

   4. Eventuella biverkningar

   Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.


   Några av biverkningarna såsom sömnighet, trötthet och yrsel kan vara vanligare i början av behandlingen eller vid dosökning. Dessa biverkningar brukar emellertid minska med tiden.


   Mycket vanliga biverkningar (kan förekomma hos fler än 1 av 10 användare):

   • inflammation i näsa och/eller svalg (nasofaryngit)

   • somnolens (sömnighet), huvudvärk


   Vanliga biverkningar (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare):

   • anorexi (förlorad aptit)

   • depression, fientlighet eller aggression, ångest, sömnlöshet, nervositet eller irritabilitet

   • kramper, balansstörningar, yrsel (känsla av instabilitet), letargi (brist på energi), tremor (ofrivilligt skakande)

   • vertigo (känsla av rotation)

   • hosta

   • buksmärta, diarré, dyspepsi (magbesvär), kräkningar, illamående

   • utslag

   • kraftlöshet/utmattning (trötthet)


   Mindre vanliga biverkningar (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare)

   • nedsatt antal blodplättar, nedsatt antal vita blodkroppar

   • viktminskning, viktökning

   • självmordsförsök, självmordstankar, mentala störningar, onormalt beteende, hallucinationer, ilska, förvirring, panikattack, känslomässig labilitet/humörsvängningar, upprördhet

   • amnesi (minnesförlust), försämring av minnet (glömska), onormal koordination/ataxi (försämrad koordination av rörelserna), parestesi (stickningar), störning i uppmärksamheten (nedsatt koncentrationsförmåga)

   • diplopi (dubbelseende), dimsyn

   • onormalt leverfunktionstest

   • håravfall, eksem, klåda

   • muskelsvaghet, myalgi (muskelsmärta)

   • skada


   Sällsynta biverkningar (kan förekomma hos upp till 1 av 1000 användare):

   • infektion

   • nedsatt antal av alla typer av blodkroppar

   • allvarliga överkänslighetsreaktioner (DRESS)

   • låga halter av natrium i blodet

   • självmord, personlighetsstörningar (beteendeproblem), onormalt tänkande (långsamt tänkande, oförmåga till koncentration)

   • okontrollerbara muskelspasmer som påverkar huvud, bål, armar och ben, svårigheter att kontrollera rörelser, hyperkinesi (hyperaktivitet)

   • pankreatit (inflammation i bukspottkörteln)

   • leversvikt, hepatit

   • hudutslag, som kan bilda blåsor och ser ut som små måltavlor (centrala mörka fläckar omgivna av ett blekare område med en mörk ring runt kanten) (erythema multiforme), ett omfattande hudutslag med blåsor och flagnande hud, särskilt runt munnen, näsan, ögonen och könsorganen (Stevens-Johnsons syndrom), och en svårare form som orsakar fjällning av huden på mer än 30 % av kroppsytan (toxisk epidermal nekrolys)


   Rapportering av biverkningar

   Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

   Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

   5. Hur Kevesy ska förvaras

   Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.


   Används före utgångsdatum som anges på höljet, påsen och kartongen efter EXP. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad. Inga särskilda förvaringsanvisningar. Detta läkemedel är endast avsett för engångsbruk. All lösning som inte används ska kasseras.


   Om produkten innehåller partiklar eller har missfärgats ska den inte användas.


   Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   Innehållsdeklaration

   Den aktiva substansen är levetiracetam.


   Varje ml innehåller 5 mg levetiracetam.
   Varje påse med 100 ml infusionsvätska, lösning innehåller 500 mg levetiracetam.


   Varje ml innehåller 10 mg levetiracetam.
   Varje påse med 100 ml infusionsvätska, lösning innehåller 1000 mg levetiracetam.


   Varje ml innehåller 15 mg levetiracetam.
   Varje påse med 100 ml infusionsvätska, lösning innehåller 1500 mg levetiracetam.


   Övriga innehållsämnen är: natriumacetat-trihydrat, koncentrerad ättiksyra, natriumklorid, vatten för injektionsvätskor.

   Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

   Kevesy är en klar, färglös till ljust gul lösning som är klar att användas och avsedd för engångsbruk (vid ett enda tillfälle). Lösningen är förpackad i 100 ml-påsar med två portar och hölje i aluminium.
   Lösningen finns i tre olika koncentrationer och är förpackat i kartonger om 10 påsar.

   Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

   Innehavare av godkännande för försäljning
   Stragen Nordic A/S
   Helsingørsgade 8C,
   3400 Hillerød
   Danmark
   Tel.: +45 48 10 88 10
   E-mail: info@stragen.dk


   Tillverkare
   Facta Farmaceutici S.A
   Nucleo Industriale S. atto (loc. S. Nicolo’ A Tordino)
   64020 Teramo (TE)
   Italien


   Denna bipacksedel ändrades senast

   2015-11-20


  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 12, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – på alla beställningar för dig som kundklubbsmedlem. 
   Ej medlem: Fri frakt till våra ca 1000 apotek och ombud. Brev och paket 29 kr, fri frakt över 295 kr.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Kevesy

  Infusionsvätska, lösning 5 mg/ml 10 x 100 milliliter Påse

  • Varunummer: 527649
  • Tillverkare: Stragen Nordic A/S

  796,50 kr

  Jämförspris: 0,80 kr / milliliter

  Logga in

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?