Receptbelagd produkt

Receptbelagd produkt

Logga in för att se och handla dina recept.

 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   Bipacksedel: Information till användaren

   Ketamin Abcur

   10 mg/ml och 50 mg/ml injektionsvätska, lösning
   ketamin
   natrium

   Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

   • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

   • Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller sjuksköterska.

   • Om du får biverkningar, tala med läkare eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

   I denna bipacksedel finner du information om:
   1. Vad Ketamin Abcur är och vad det används för
   2. Vad du behöver veta innan du använder Ketamin Abcur
   3. Hur du använder Ketamin Abcur
   4. Eventuella biverkningar
   5. Hur Ketamin Abcur ska förvaras
   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   1. Vad Ketamin Abcur är och vad det används för

   Detta läkemedel innehåller ketamin som tillhör gruppen anestesiläkemedel. Läkemedlen i denna grupp används för nedsövning under en operation. Ketamin Abcur kan användas vid både planerade och akuta operationer. Ketamin Abcur kan användas ensamt eller i kombination med andra anestesiläkemedel.

   Ketamin som finns i Ketamin Abcur kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna produktinformation. Fråga läkare, apoteks- eller annan hälso- och sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

   2. Vad du behöver veta innan du använder Ketamin Abcur

   Använd inte Ketamin Abcur

   • Om du är allergisk mot ketamin eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6)

   • Om du har en sjukdom som gör att en förhöjning av blodtrycket kan vara skadligt för dig eller om du tidigare har haft någon sjukdom som kan ha orsakats av eller blivit sämre av en förhöjning av blodtrycket

   • Om du har varit gravid och under graviditeten har drabbats av graviditets- och/eller förlossningskramper (eklampsi) eller havandeskapsförgiftning (pre-eklampsi)

   Varningar och försiktighet

   Tala med läkare eller sjuksköterska innan du använder Ketamin Abcur:

   • Om du är uttorkad eller har minskad blodvolym

   • Om du har en hjärtsjukdom

   • Om du har lätt till måttligt förhöjt blodtryck och onormal, snabb hjärtrytm

   • Om du har förhöjt tryck i hjärnan, skada eller sjukdom i det centrala nervsystemet

   • Om du har förhöjt tryck i ögat (glaukom) eller har genomgått en ögonundersökning eller operation

   • Om du har eller har haft ett läkemedelsmissbruk eller -beroende

   • Om du har konsumerat rikligt med alkohol under en längre tid eller är alkoholpåverkad

   • Om du har eller har haft psykiska problem (t ex schizofreni och akut psykos)

   • Om du har porfyri (en ärftlig sjukdom som påverkar blodet)

   • Om du har en överaktiv sköldkörtel eller behandlas med läkemedel för sköldkörtelsjukdom

   • Om du har en infektion i lungorna eller de övre luftvägarna

   • Om du har fått en huvudskada eller skada på ögongloben

   • Om du har en skada i huvudet eller om trycket i huvudet är högre än vad det normalt borde vara (vattenskalle)

   • Om du har levercirros eller nedsatt leverfunktion

   Öppenvårdsbehandling

   Efter öppenvårdsanestesi ska du ledsagas hem och avstå från alkohol under de närmaste 24 timmarna.

   Andra läkemedel och Ketamin Abcur

   Tala om för läkare om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.

   Ketamin kan påverka eller påverkas av andra läkemedel:

   Ketamin Abcur ska inte användas tillsammans med

   • Teofyllin (läkemedel för behandling av sjukdom i andningsorganen)

   • Muskelrelaxerande medel

   • Diazepam (används som lugnande medel och för att kontrollera kramper)

   • Vasopressin (urindrivande medel)

   • Ersättningsbehandling med sköldkörtelhormon

   • Tiopental (anestesiläkemedel)

   • Barbiturater (används som lugnande medel och för behandling av epilepsi), narkotika eller alkohol

   • Blodtrycksmediciner

   • Opioider

   • Antibiotika och läkemedel för behandling av svampinfektion (itrakonazol, flukonazol, klaritromycin, erytromycin)

   • Verapamil och diltiazem (kalciumantagonist)

   • Fenytoin, karbamazepin (för behandling av epilepsi)

   • Johannesört

   Ketamin Abcur med mat, dryck och alkohol

   Liksom vid användning av andra anestesimedel ska du inte äta eller dricka under 4–6 timmar innan du ska få Ketamin Abcur. Du ska inte dricka alkohol inom 24 timmar efter operationen.

   Graviditet, amning och fertilitet

   Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare innan du använder detta läkemedel.

   Graviditet

   Ketamin passerar moderkakan. Läkemedlet ska inte användas under graviditet med undantag för användning vid förlossningen.

   Amning

   Ketamin utsöndras i modersmjölken. Detta läkemedel ska inte användas under amningstiden.

   Körförmåga och användning av maskiner

   Försiktighet bör iakttas om man kör bil eller hanterar maskiner efter behandling med Ketamin Abcur. Kör inte bil och använd inte maskiner inom 24 timmar efter operationen.

   Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbeten som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

   Ketamin Abcur innehåller natrium

   Ketamin Abcur 10 mg/ml innehåller mindre än 1 mmol natrium (23 mg) per ml, d v s är näst intill “natriumfritt”.


   3. Hur du använder Ketamin Abcur

   Ketamin Abcur ges på sjukhus av eller under ledning av en anestesiläkare (narkosläkare). Dosen anpassas individuellt för dig.

   Läkemedlet ges som en injektion eller långsam infusion i en ven (intravenöst) eller i en muskel (intramuskulärt). Det kan ges ensamt eller tillsammans med andra anestesiläkemedel.

   Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare, sjuksköterska eller anestesiläkare.

   4. Eventuella biverkningar

   Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.

   Vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare)

   • Hallucinationer, onormala drömmar, mardrömmar, upprördhet, förvirring, onormalt beteende

   • Muskelkramper

   • Ofrivilliga ögonrörelser

   • Dubbelseende

   • Förhöjt blodtryck och snabb hjärtrytm

   • Snabb andning

   • Illamående, kräkningar

   • Överdriven salivutsöndring

   • Hudinflammation/-utslag

   Mindre vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare)

   • Aptitlöshet

   • Ångest, oro

   • Förhöjt tryck i ögat

   • Långsam hjärtrytm, förändringar i hjärtrytmen

   • Lågt blodtryck

   • Långsam eller försvårad andning, kramp i struphuvudet som leder till svårighet att andas

   • Hudutslag

   • Ökad muskelspänning

   • Smärta eller hudutslag på injektionsstället

   Sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 1 000 användare)

   • Allergisk reaktion (anafylaxi) såsom problem att andas, svullnader och hudutslag

   • Växlande mellan medvetande och medvetslöshet (med en känsla av förvirring och hallucinationer), ”flashbacks”, allmän olustkänsla, sömnlöshet, känsla av desorientering

   • Påverkan på de reflexer i luftvägarna som håller luftvägarna öppna vilket kan leda till tillfälligt andningsstillestånd

   Har rapporterats (förekommer hos ett okänt antal användare)

   • Avvikande leverfunktionsvärden

   • Leverskada orsakad av läkemedlet (har rapporterats endast efter långvarig användning eller läkemedelsmissbruk)

   Vid uppvaknandet från narkosen kan du uppleva intensiva drömmar, hallucinationer och känsla av förvirring.

   Rapportering av biverkningar

   Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

   Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

   5. Hur Ketamin Abcur ska förvaras

   Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

   Används före utgångsdatum som anges på etiketten efter EXP. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

   Det rekommenderas att läkemedlet används så snart som möjligt efter utspädning, men det kan förvaras om instruktionerna i slutet av bipacksedeln följs strikt.

   Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   Innehållsdeklaration

   • Den aktiva substansen är ketamin

    10 mg/ml: 1 ml injektionsvätska, lösning innehåller ketaminhydroklorid motsvarande 10 mg ketamin.

    50 mg/ml: 1 ml injektionsvätska, lösning innehåller ketaminhydroklorid motsvarande 50 mg ketamin

   • Övriga innehållsämnen är:

    10 mg/ml: Vatten för injektionsvätskor, natriumklorid

    50 mg/ml: Vatten för injektionsvätskor

   Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

   Ketamin Abcur är en klar, färglös injektionsvätska, lösning (injektion).

   Ketamin Abcur 10 mg/ml: 5 ml glasampuller förpackade i kartonger med 5, 10, 20, 50 eller 100 ampuller.

   Ketamin Abcur 50 mg/ml: 5 ml glasampuller förpackade i kartonger med 5, 10, 20, 50 eller 100 ampuller.

   10 ml glasampuller förpackade i kartonger med 5, 10, 20, 50 eller 100 ampuller.

   Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

   Abcur AB

   Box 1452

   251 14 Helsingborg

   Sverige

   Tillverkare

   Laboratoire Renaudin

   Z.A. Errobi

   F-64 250 Itxassou

   Frankrike


   Denna bipacksedel ändrades senast

   2016-02-25


   Följande uppgifter är endast avsedda för hälso- och sjukvårdspersonal:

   Ketamin Abcur bör endast administreras av eller under ledning av en specialist inom anestesiologi. Utrustning för att säkerställa vitala funktioner bör finnas tillgänglig.

   Inkompatibiliteter

   Ketamin Abcur är kemiskt inkompatibelt med barbiturater och diazepam på grund av att fällningar bildas. Dessa ska därför inte blandas i samma spruta eller infusionsvätska.

   Hållbarhet

   Före öppnande: 3 år.

   Efter öppnande: Kemisk och fysikalisk stabilitet under användning har visats under 48 timmar vid 25 °C. Ur mikrobiologisk synpunkt ska produkten användas omedelbart. Om den inte används omedelbart är förvaringstid och förvaringsförhållanden före användning användarens ansvar och ska normalt inte vara längre än 24 timmar vid 2 °C–8 °C såvida inte beredning/spädning skett under kontrollerade och validerade aseptiska förhållanden.

   Särskilda försiktighetsåtgärder för hantering

   Ketamin Abcur kan spädas med 50 mg/ml (5 %) glukoslösning och 9 mg/ml (0,9 %) natriumkloridlösning.

  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 14, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – Gäller alla beställningar på apoteket.se.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Ketamin Abcur

  Injektionsvätska, lösning 50 mg/ml 10 x 5 milliliter Ampull

  • Varunummer: 048324
  • Tillverkare: Abcur AB

  1.587 kr

  Jämförpris: 31,74 kr / milliliter

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  För detta läkemedel visas inte lagerstatus eftersom det är ett så kallat särskilt läkemedel. Kontakta ditt apotek för hjälp.