Receptbelagd produkt

Receptbelagd produkt

Logga in för att se och handla dina recept.

 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   1. NAMN PÅ OCH ADRESS TILL INNEHAVAREN AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING OCH NAMN PÅ OCH ADRESS TILL INNEHAVAREN AV TILLVERKNINGSTILLSTÅND SOM ANSVARAR FÖR FRISLÄPPANDE AV TILLVERKNINGSSATS, OM OLIKA

   Richter Pharma AG, Feldgasse 19, 4600 Wels, Österrike

   2. DET VETERINÄRMEDICINSKA LÄKEMEDLETS NAMN

   Ketador vet.100 mg/ml injektionsvätska, lösning

   3. DEKLARATION AV AKTIV(A) SUBSTANS OCH ÖVRIGA SUBSTANSER

   1 ml innehåller:

   Aktiv substans:

   Ketamin (som hydroklorid) 100 mg

   Hjälpämne:

   Bensetoniumklorid 0,1 mg

   4. INDIKATION(ER)

   Används som enda läkemedel vid mindre kirurgiska ingrepp och för att förhindra rörelse (immobilisering) hos katt, där muskelavslappning inte är nödvändig.

   Används för att framkalla bedövning (anestesi):

   a) i kombination med detomidin till häst.

   b) i kombination med xylazin till häst, nötkreatur, hund och katt.

   c) i kombination med azaperon till svin.

   d) i kombination med medetomidin till hund och katt.

   5. KONTRAINDIKATIONER

   Använd inte vid överkänslighet mot aktiv substans eller mot något hjälpämne. Använd inte vid svår hjärtsvikt, uppenbart högt blodtryck, störningar i hjärnans blodkärl eller störningar i lever- och njurfunktionen. Använd inte vid graviditetskramp (eklampsi), havandeskapsförgiftning (preeklampsi), grön starr (glaukom) eller sjukdom med krampanfall (t.ex. epilepsi). Rekommenderas inte till kirurgiska ingrepp på svalg, struphuvud, luftstrupe eller förgreningen av luftvägarna (bronkialträd), såvida inte tillräcklig muskelavslappning säkras genom att muskelavslappnande läkemedel ges (intubering är ett måste). Rekommenderas inte till djur som genomgår röntgenundersökning av ryggradskanalen (myelogramprocedur). Använd inte som enda anestesiläkemedel till andra djurslag än till katt.

   6. BIVERKNINGAR

   Ökad muskelspänning (pga. försvunnen dämpning av det extrapyramidala delen av nervsystemet), sällan hög hjärtfrekvens (takykardi) och ökat blodtryck, salivering (pga. stimulering av hjärnstammen). Om inga muskelavslappnande läkemedel ges samtidigt kan ökad muskelspänning orsaka skakningar/darrningar (tremor) eller s.k. tonisk-kloniska krampanfall.

   Andra effekter vid användning av ketamin kan vara motorisk oro, öppna ögon, nystagmus (rytmiska ögonrörelser), mydriasis (utvidgning av pupillen) samt ökad känslighet särskilt för ljud under anestesi och under uppvakningen.

   Om du observerar allvarliga biverkningar eller andra effekter som inte nämns i denna bipacksedel, tala om det för veterinären.

   7. DJURSLAG

   Häst, nötkreatur, svin, hund, katt.

   8. DOSERING FÖR VARJE DJURSLAG, ADMINISTRERINGSSÄTT OCH ADMINISTRERINGSVÄG(AR)


   HÄST

   Premedicinering med ett lugnande läkemedel är nödvändigt för att uppnå tillräcklig anestetisk (bedövande) effekt:


   För att framkalla anestesi:

   Med detomidin:

   Detomidin 20 mikrog/kg i.v., åtföljt efter 5 minuter av

   Ketamin 2,2 mg/kg snabbt i.v. (2,2 ml/100 kg)

   Effekten inträder gradvis, liggande ställning uppnås efter cirka 1 minut och den anestetiska effekten varar cirka 10–15 minuter.

   Med xylazin:

   Xylazin 1,1 mg/kg i.v., åtföljt av

   Ketamin 2,2 mg/kg i.v. (2,2 ml/100 kg)

   Effekten inträder gradvis under cirka 1 minut. Durationen för den anestetiska effekten varierar och är 10–30 minuter men vanligtvis mindre än 20 minuter.

   Efter injektion lägger hästen sig spontant ned utan ytterligare hjälp. Ifall separat muskelavslappning är nödvändig, kan muskelavslappnande läkemedel ges till det liggande djuret tills hästen visar de första tecknen på avslappning.

   NÖTKREATUR

   För att undvika att djuret lägger sig ned okontrollerat samt för att undvika symptom på oro eller för att förstärka anestesin rekommenderas förmedicinering med lugnande läkemedel. För att undvika syrebrist (hypoxi) pga. liggläge på sidan eller ryggen, kan syre ges genom en nässlang.

   För att framkalla anestesi

   Med xylazin:

   Xylazin 0,14–0,22 mg/kg i.v./i.m., åtföljt av

   Ketamin 2–5 mg/kg i.v. (2–5 ml/100 kg)

   Effekten inträder efter cirka 1 minut och den anestetiska effekten varar cirka 30 minuter.

   Den lägre delen av doseringsintervallet ska användas då xylazin ges intravenöst.

   SVIN

   För att framkalla anestesi

   Med azaperon

   Ketamin 15–20 mg/kg i.m. (1,5–2 ml/10 kg)

   och 2 mg/kg azaperon i.m.

   Hos 4-5 månader gamla svin uppnåddes anestesi i genomsnitt 29 minuter efter att 2 mg/kg azaperon och 20 mg/kg ketamin i.m. gavs och effekten varade cirka 27 minuter.

   HUND

   Ketamin kan inte användas som enda anestetikum (bedövningsmedel) till hund, eftersom det ökar spänningen i muskler och ger okoordinerade sammandragningar av muskler.

   För att framkalla anestesi

   Med medetomidin

   Medetomidin 40 mikrog/kg i.m., åtföljt av

   Ketamin 5–7,5 mg/kg i.m. (0,5–0,75 ml/10 kg)

   Effekten varar mellan 30 och 50 minuter och beror på dosen (dosrelaterad).

   Med xylazin

   Xylazin 2 mg/kg i.m., åtföljt efter 10 minuter av

   Ketamin 10 mg/kg i.m. (1 ml/10 kg)

   Hos hundar som väger mer än 25 kg minskas dosen xylazin till 1,3 mg/kg.

   Effekten inträder vanligtvis inom 10 minuter och varar cirka 30 minuter.

   KATT

   Ketamin kan användas som enda anestetikum men kombinerad anestesi rekommenderas för att undvika oönskade effekter på rörelsesystemet (psykomotoriska effekter).

   Som enda anestetikum

   11 mg/kg ketamin i.m. för lättare immobilisering,

   22–33 mg/kg ketamin i.m. för mindre kirurgiska ingrepp och immobilisering av aggressiva katter.

   Effekten inträder vanligtvis inom 5 minuter efter injektion av ketamin och varar cirka 30–45 minuter.

   För att framkalla anestesi (anestesi <1 timme)

   Med medetomidin

   Medetomidin 80 mikrog/kg i.m., åtföljt av

   Ketamin 5–7,5 mg/kg i.m. (0,25–0,4 ml/5 kg)

   Effekten inträder vanligtvis efter 3–4 minuter och varar mellan 30 och 60 minuter och beror på dosen.

   Med xylazin

   Xylazin 1–2 mg/kg i.m./s.c. och

   Ketamin 10–20 mg/kg i.m./s.c. (0,5–1 ml/5 kg)

   Den lägsta xylazindosen (1 mg/kg) ska användas vid användning av den högsta ketamindosen (20 mg/kg).

   Effekten inträder vanligtvis inom 5 minuter efter injektion av ketamin och varar minst 30 minuter.

   Eftersom dosvolymerna är små rekommenderas en spruta av insulintyp för noggrann mätning av dosen.

   Ketamins effekt kan variera avsevärt mellan individer och därför bör dosen justeras enligt det enskilda djurets behov, beroende på faktorer såsom ålder, tillstånd och nödvändigt djup och varaktighet för anestesin. Förlängning av effekten är möjlig genom att upprepat ge en valfritt minskad startdos.

   Läkemedlet kan ges (administreras) som en injektion i en ven (intravenöst (i.v.)) till häst och nötkreatur, i en muskel (intramuskulärt (i.m.)) till svin, hund och katt, och hos katt även under huden (subkutant, s.c.).

   Till vuxna lantbruksdjur rekommenderas intravenösinjektion.

   Vid användning i kombination: det bör säkras att djuret är ordentligt behandlat med lugnande läkemedel innan ketamin ges.

   Veterinären kommer att bedöma vilken dos (baserad på kroppsvikt) och administreringsväg som är bäst för ditt djur.

   9. ANVISNING FÖR KORREKT ADMINISTRERING

   Vid användning av läkemedlet i kombination med andra läkemedel, bör produktresuméerna läsas noggrant och alla varningar och kontraindikationer (skäl eller hinder mot att använda läkemedlet) observeras.

   Försiktighetsåtgärder innan kirurgi:

   Som för alla anestetika bör djuret fasta i minst 12 timmar före ketaminanestesi.

   Anestesiperioden:

   Under ketaminanestesi förblir ögonen på det behandlade djuret öppna och ögonen bör därför skyddas vid längre ingrepp för att förhindra uttorkning (genom användning av lämpliga salvor).

   Uppvakningen:

   Det är viktigt att både förmedicinering och uppvakning sker i tyst och lugn omgivning. Fullständig uppvakning tar vanligtvis 2 timmar men kan i vissa fall ta längre tid. Hundar kan i sällsynta fall visa psykomotorisk oro med ylande.

   10. KARENSTIDER

   Häst och nötkreatur:

   Kött och slaktbiprodukter: 0 dagar

   Mjölk: 0 timmar

   Svin:

   Kött och slaktbiprodukter: 0 dagar

   11. SÄRSKILDA FÖRVARINGSANVISNINGAR

   Förvaras utom syn- och räckhåll för barn. Förvara förpackningen i ytterkartongen. Ljuskänsligt.

   Använd inte detta läkemedel efter utgångsdatumet på etiketten och kartongen efter EXP.

   Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

   Hållbarhet i öppnad innerförpackning: 28 dagar

   Förvaras vid högst 25 °C efter första öppnande.

   12. SÄRSKILD(A) VARNING(AR)

   Särskilda försiktighetsåtgärder för djur:

   Vid mycket smärtsamma och stora kirurgiska ingrepp, samt för underhåll av anestesi, ska en kombination av anestesiläkemedel för inandning och i injektionsform användas. Eftersom ketamin ensamt inte ger den muskelavslappning som krävs för kirurgiska ingrepp, krävs kompletterande muskelavslappnande läkemedel. För förstärkt anestesi eller förlängning av ketamins effekt kan läkemedlet kombineras med läkemedel i läkemedelsgrupperna alfa-2-receptor-agonister, anestesiläkemedel, neuroleptanalgetika (smärtstillande läkemedel tillsammans med ett läkemedel som dämpar det centrala nervsystemet), lugnande läkemedel eller anestesiläkemedel för inandning.

   Intramuskulärinjektion kan orsaka smärta.

   Det bör noteras att inträdandet av full effekt kan vara fördröjd vid subkutaninjektion hos katt.

   Användning under dräktighet och digivning:

   Ketamin passerar barriären mellan moderkakan och fostret (placentabarriären). Ketamin bör inte användas under perioden precis innan, under och direkt efter födseln (peripartumperioden).

   Använd endast i enlighet med ansvarig veterinärs nytta/riskbedömning.

   Interaktioner med andra läkemedel och övriga interaktioner:

   Tala om för veterinären om ditt djur använder något annat läkemedel.

   Neuroleptanalgetika, lugnande läkemedel och kloramfenikol förstärker ketaminanestesi.

   Barbiturater och opiater eller diazepam kan förlänga uppvakningstiden. Effekterna kan adderas och det kan därför vara nödvändigt att minska dosen av det ena eller bägge läkemedlen. Det finns risk för ökad risk för hjärtrytmrubbningar (arytmi) när läkemedlet används i kombination med tiopental eller halotan. Halotan förlänger halveringstiden för ketamin. Samtidigt givna intravenösa kramplösande läkemedel (spasmolytika) kan framkalla kollaps.

   Teofyllin med ketamin kan öka risken för krampanfall.

   Användning av detomidin i kombination med ketamin ger långsam återhämtning.

   Överdosering:

   Vid överdosering kan hjärtarytmi och nedsatt andningsfunktion (andningsdepression) upp till förlamning (paralys) förekomma. Vid behov ges lämpligt konstgjort stöd för att upprätthålla andning och hjärtminutvolym tills tillräcklig avgiftning har genomförts. Läkemedel som stimulerar hjärtat rekommenderas endast ifall ingen annan understödjande behandling finns att tillgå.

   Blandbarhetsproblem:

   Då blandbarhetsstudier saknas ska detta läkemedel inte blandas med andra läkemedel.

   Särskilda försiktighetsåtgärder för personer som ger läkemedlet till djur:

   Detta är ett potent läkemedel – särskild försiktighet bör iakttas för att undvika självinjektion. Vid oavsiktlig självinjektion, uppsök genast läkare och visa denna information eller etiketten. Kör inte bil.

   Tvätta av stänk från huden och ögonen omedelbart.

   Råd till läkaren:

   Lämna inte patienten utan uppsyn. Säkra fria luftvägar och ge symptomatisk och understödjande behandling.

   13. SÄRSKILDA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR DESTRUKTION AV EJ ANVÄNT LÄKEMEDEL ELLER AVFALL, I FÖREKOMMANDE FALL

   Ej använt läkemedel och avfall ska kasseras enligt gällande anvisningar.

   14. DATUM DÅ BIPACKSEDELN SENAST GODKÄNDES

   2013-02-07

   15. ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

   Förpackningsstorlekar

   1 x 10 ml, 5 x 10 ml, 1 x 50 ml

   Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

   För ytterligare upplysningar om detta läkemedel, kontakta ombudet för innehavaren av godkännandet för försäljning.


   Ombud:

   Salfarm Scandinavia AB

   Florettgatan 29C, 2 våning

   254 67 Helsingborg

   Sverige

  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 12, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – Gäller alla beställningar på apoteket.se.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Ketador vet.

  Injektionsvätska, lösning 100 mg/ml 10 milliliter Injektionsflaska

  • Varunummer: 115727
  • Tillverkare: Salfarm Scandinavia AB

  191 kr

  Jämförpris: 19,10 kr / milliliter

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?