Receptbelagd produkt

Receptbelagd produkt

Logga in för att se och handla dina recept.

 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   Bipacksedel: Information till användaren

   Keppra

   100 mg/ml oral lösning
   levetiracetam

    

   Läs noga igenom denna bipacksedel innan du eller ditt barn börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

   • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

   • Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

   • Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

   • Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

   I denna bipacksedel finner du information om:
   1. Vad Keppra är och vad det används för
   2. Vad du behöver veta innan du tar Keppra
   3. Hur du tar Keppra
   4. Eventuella biverkningar
   5. Hur Keppra ska förvaras
   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   1. Vad Keppra är och vad det används för

   Levetiracetam 100 mg/ml oral lösning är ett läkemedel mot epilepsi (ett läkemedel som används för att behandla epileptiska anfall).

   Keppra används:

   • som ensam behandling hos vuxna och ungdomar från 16 års ålder med nydiagnostiserad epilepsi för att behandla en viss typ av epilepsi. Epilepsi är ett tillstånd där patienterna har upprepade anfall (kramper). Levetiracetam används för den form av epilepsi där anfallen till en början endast påverkar den ena sidan av hjärnan, men kan därefter sprida sig till större områden på båda sidor av hjärnan (partiella anfall med eller utan sekundär generalisering). Din läkare har gett dig levetiracetam för att minska antalet anfall.

   • som tillägg till andra läkemedel mot epilepsi för att behandla:

    1. partiella anfall med eller utan generalisering hos vuxna, ungdomar, barn och spädbarn från en månads ålder

    2. myokloniska anfall (korta, plötsliga ryckningar i någon muskel eller muskelgrupp) hos vuxna och ungdomar från 12 års ålder med juvenil myoklonisk epilepsi

    3. primärt generaliserade tonisk-kloniska anfall (större anfall, inklusive medvetandeförlust) hos vuxna och ungdomar från 12 års ålder med generaliserad epilepsi av okänt ursprung (den typ av epilepsi som anses vara ärftlig).

   2. Vad du behöver veta innan du tar Keppra

   Ta inte Keppra

   • om du är allergisk mot levetiracetam, pyrrolidonderivat eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

   Varningar och försiktighet

   Tala med läkare innan du tar Keppra

   • Om du lider av njurproblem, följ läkarens instruktioner. Han/hon avgör om din dos behöver justeras.

   • Om du märker att tillväxten saktar ned eller att puberteten utvecklas på oväntat sätt hos ditt barn, kontakta din läkare.

   • Ett litet antal personer som behandlats med läkemedel mot epilepsi som t ex Keppra, har också haft tankar på att skada sig själv eller begå självmord. Om du har några symtom på depression och/eller självmordstankar, kontakta din läkare.

   Barn och ungdomar

   • Keppra ska inte användas till barn och ungdomar under 16 år som ensam behandling (monoterapi).

   Andra läkemedel och Keppra

   Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.

   Ta inte makrogol (ett läkemedel som används som laxermedel) en timme före och en timme efter att du har tagit levetiracetam eftersom det kan resultera i att levetiracetam förlorar sin effekt.

   Graviditet och amning

   Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare innan du använder detta läkemedel. Levetiracetam kan användas under graviditet, men endast om läkaren efter noggrant övervägande anser det vara nödvändigt.

   Du ska inte avbryta din behandling utan att först diskutera detta med din läkare.

   En risk för fosterskador hos ditt ofödda barn kan inte helt uteslutas. Keppra har visats ge oönskade fortplantningseffekter i djurstudier vid dosnivåer högre än du skulle behöva för att kontrollera dina anfall.

   Amning är inte rekommenderat under behandling.

   Körförmåga och användning av maskiner

   Keppra kan försämra din förmåga att köra bil eller hantera verktyg eller maskiner eftersom det kan göra dig sömnig. Detta är mer troligt i början av behandlingen eller efter ökning av dosen. Du bör inte köra bil eller använda maskiner förrän det fastställts att din förmåga att utföra sådana aktiviteter inte påverkas.

   Keppra innehåller metylparahydroxibensoat, propylparahydroxibensoat och maltitol

   Keppra oral lösning innehåller metylparahydroxibensoat (E218) och propylparahydroxibensoat (E216) som kan ge allergiska reaktioner (eventuellt fördröjda).
   Keppra oral lösning innehåller även maltitol. Om din läkare har informerat dig att du inte tål vissa sockerarter, bör du kontakta din läkare innan du tar detta läkemedel.


   3. Hur du tar Keppra

   Ta alltid detta läkemedel exakt enligt läkarens eller apotekspersonalens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.
   Keppra ska tas två gånger om dagen, en gång på morgonen och en gång på kvällen, vid ungefär samma tid varje dag.
   Ta den orala lösningen som din läkare ordinerat.

   Ensam behandling

   Dos till vuxna och ungdomar (från 16 år):

   Mät upp rätt dos genom att använda sprutan på 10 ml som finns i förpackningen för patienter från 4 år.

   Vanlig dos: Keppra tas två gånger dagligen, fördelat på två lika stora doser. Varje enskild dos uppmäts till mellan 5 ml (500 mg) och 15 ml (1500 mg).

   När du börjar ta Keppra kommer din läkare att förskriva en lägre dos under 2 veckor innan du får den lägsta vanliga dosen.

   Tilläggsbehandling

   Dos till vuxna och ungdomar (12 till 17 år) som väger 50 kg eller mer:

   Mät upp rätt dos genom att använda sprutan på 10 ml som finns i förpackningen för patienter från 4 år.

   Vanlig dos: Keppra tas två gånger dagligen, fördelat på två lika stora doser. Varje enskild dos uppmäts till mellan 5 ml (500 mg) och 15 ml (1500 mg).

   Dos till barn från 6 månader som väger mindre än 50 kg:

   Läkaren kommer att förskriva den bäst lämpade beredningsformen av Keppra beroende på ålder, vikt och dos.

   Till barn från 6 månader till 4 år, mät upp rätt dos genom att använda sprutan på 3 ml som finns i förpackningen.

   Till barn från 4 år, mät upp rätt dos genom att använda sprutan på 10 ml som finns i förpackningen.

   Vanlig dos: Keppra tas två gånger dagligen, fördelat på två lika stora doser. Varje enskild dos uppmäts till mellan 0,1 ml (10 mg) och 0,3 ml (30 mg) per kg kroppsvikt för barnet (se tabellen nedan för exempel).

   Dos till barn från 6 månader som väger mindre än 50 kg:

   Vikt

   Startdos: 0,1 ml/kg två gånger per dag

   Maxdos: 0,3 ml/kg två gånger per dag

   6 kg

   0,6 ml två gånger per dag

   1,8 ml två gånger per dag

   8 kg

   0,8 ml två gånger per dag

   2,4 ml två gånger per dag

   10 kg

   1 ml två gånger per dag

   3 ml två gånger per dag

   15 kg

   1,5 ml två gånger per dag

   4,5 ml två gånger per dag

   20 kg

   2 ml två gånger per dag

   6 ml två gånger per dag

   25 kg

   2,5 ml två gånger per dag

   7,5 ml två gånger per dag

   Fr o m 50 kg

   5 ml två gånger per dag

   15 ml två gånger per dag

   Dos till spädbarn (1 månad till yngre än 6 månader):

   Till spädbarn 1 månad till yngre än 6 månader, mät upp rätt dos genom att använda sprutan på 1 ml som finns i förpackningen.

   Vanlig dos: Keppra tas två gånger dagligen, fördelat på två lika stora doser. Varje enskild dos uppmäts till mellan 0,07 ml (7 mg) och 0,21 ml (21 mg) per kg kroppsvikt för spädbarnet (se tabellen nedan för exempel).

   Dos till spädbarn (1 månad till yngre än 6 månader):

   Vikt

   Startdos: 0,07 ml/kg två gånger per dag

   Maxdos: 0,21 ml/kg två gånger per dag

   4 kg

   0,3 ml två gånger per dag

   0,85 ml två gånger per dag

   5 kg

   0,35 ml två gånger per dag

   1,05 ml två gånger per dag

   6 kg

   0,45 ml två gånger per dag

   1,25 ml två gånger per dag

   7 kg

   0,5 ml två gånger per dag

   1,5 ml två gånger per dag

   Administreringssätt:
   Efter att ha mätt upp rätt dos med lämplig spruta kan Keppra oral lösning lösas upp i ett glas vatten eller i nappflaska. Du kan ta Keppra med eller utan mat. Levetiracetam kan ge en bitter smak i munnen.

   Användningsinstruktioner:

   • Öppna flaskan: Tryck skruvlocket nedåt och vrid moturs (bild 1).

   Flasköppning

   • Skilj adaptern från sprutan (bild 2). Sätt adaptern i flaskhalsen (bild 3). Se till att den sitter ordentligt fast.

   Skilj adaptern från sprutan
   Sätt adaptern i flaskhalsen
   • Ta sprutan och placera den i adapteröppningen (bild 4). Vänd flaskan upp och ner (bild 5).

   Placera sprutan i adapteröppningen
   Vänd flaskan upp och ner

   • Fyll sprutan med en liten mängd lösning genom att dra ner sprutkolven (bild 5A), tryck sedan upp sprutkolven för att avlägsna eventuella bubblor (bild 5B). Dra ner sprutkolven till graderingen som motsvarar antalet milliliter (ml) som din läkare ordinerat (bild 5C).

   Fyll sprutan med en liten mängd lösning
   Tryck upp sprutkolven för att avlägsna eventuella bubblor
   Dra ner sprutkolven till antalet milliliter som du ordinerats

   • Vänd flaskan upprätt (bild 6A). Avlägsna sprutan från adaptern (bild 6B).

   Vänd flaskan upprätt
   Avlägsna sprutan från adaptern
   • Töm innehållet i sprutan i ett glas vatten eller nappflaska genom att trycka ner sprutkolven till botten av sprutan (bild 7).

   Töm innehållet i sprutan i ett glas vatten eller nappflaska

   • Drick hela innehållet i glaset/nappflaskan.

   • Förslut flaskan med skruvlocket av plast.

   • Skölj sprutan med enbart vatten (bild 8).

   Skölj sprutan med enbart vatten

   Behandlingstid:

   • Keppra används som långtidsbehandling. Du bör fortsätta behandlingen med Keppra under så lång tid som din läkare har sagt.

   • Upphör inte med behandlingen utan att rådfråga din läkare, eftersom detta kan öka antalet anfall.

   Om du har tagit för stor mängd av Keppra

   Möjliga biverkningar vid överdosering av Keppra är sömnighet, upprördhet, aggression, minskad vakenhet, hämning av andningen och koma.
   Kontakta din läkare om du tar mer Keppra än vad du borde. Läkaren kommer att besluta om den bästa behandlingen av överdos.

   Om du har glömt att ta Keppra

   Kontakta din läkare om du har missat en eller flera doser.
   Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos.

   Om du slutar att ta Keppra

   Om behandlingen med Keppra ska avslutas bör detta ske gradvis för att undvika en ökning av anfallen. Om din läkare beslutar att avsluta din behandling med Keppra kommer han/hon att instruera dig om hur behandlingen ska avslutas gradvis.

   Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare eller apotekspersonal.

   4. Eventuella biverkningar

   Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.

   Tala omedelbart med din läkare eller uppsök närmaste akutmottagning om du upplever:

   • svaghet, svindelkänsla eller känner dig yr eller har svårigheter att andas eftersom detta kan vara tecken på en allvarlig allergisk (anafylaktisk) reaktion

   • svullnad i ansikte, läppar, tunga och svalg (Quinckes ödem)

   • influensaliknande symtom och utslag i ansiktet följt av ett utbrett utslag med feber, förhöjda nivåer av leverenzymer som ses i blodprover, och en ökning av en typ av vita blodkroppar (eosinofili) och förstorade lymfkörtlar (Drug Reaction with Eosinophilia and Systemic Symptoms [DRESS])

   • symtom såsom liten urinvolym, trötthet, illamående, kräkningar, förvirring och svullnad i ben, vrister eller fötter, eftersom detta kan vara ett tecken på plötsligt försämrad njurfunktion

   • hudutslag som kan bilda blåsor och ser ut som små måltavlor (centrala mörka fläckar omgivna av ett blekare område med en mörk ring runt kanten) (erythema multiforme)

   • ett omfattande hudutslag med blåsor och flagnande hud, särskilt runt munnen, näsan, ögonen och könsorganen (Stevens-Johnsons syndrom)

   • en svårare form av hudutslag som orsakar hudavlossning på mer än 30% av kroppsytan (toxisk epidermal nekrolys)

   • tecken på allvarliga mentala förändringar eller om någon i din omgivning upptäcker tecken på förvirring, dåsighet (sömnighet), amnesi (minnesförlust), försämrat minne (glömska), onormalt beteende eller andra neurologiska tecken inklusive ofrivilliga eller okontrollerade rörelser. Dessa kan vara symtom på encefalopati.

   De oftast rapporterade biverkningarna är inflammation i näsa och/eller svalg, somnolens (sömnighet), huvudvärk, trötthet och yrsel. I början av behandlingen eller vid dosökning kan biverkningar såsom sömnighet, trötthet och yrsel vara mer vanliga. Dessa biverkningar borde emellertid minska med tiden.

   Mycket vanliga: kan förekomma hos fler än 1 av 10 personer

   • inflammation i näsa och/eller svalg

   • somnolens (sömnighet), huvudvärk

   Vanliga: kan förekomma hos upp till 1 av 10 personer

   • anorexi (förlorad aptit)

   • depression, fientlighet eller aggression, ångest, sömnlöshet, nervositet eller irritabilitet

   • kramper, balansstörningar, yrsel (känsla av instabilitet), dvala (brist på energi och entusiasm), tremor (ofrivilligt skakande)

   • vertigo (känsla av rotation)

   • hosta

   • buksmärta, diarré, dyspepsi (magbesvär), kräkningar, illamående

   • utslag

   • kraftlöshet/utmattning (trötthet)

   Mindre vanliga: kan förekomma hosupp till 1 av 100 personer

   • nedsatt antal blodplättar, nedsatt antal vita blodkroppar

   • viktminskning, viktökning

   • självmordsförsök, självmordstankar, mentala störningar, onormalt beteende, hallucinationer, ilska, förvirring, panikattack, känslomässig labilitet/humörsvängningar, upprördhet

   • amnesi (minnesförlust), försämring av minnet (glömska), onormal koordination/ataxi (försämrad koordination av rörelserna), parestesi (stickningar), störning i uppmärksamheten (nedsatt koncentrationsförmåga)

   • diplopi (dubbelseende), dimsyn

   • förhöjda/onormala värden på leverfunktionstest

   • håravfall, eksem, klåda

   • muskelsvaghet, myalgi (muskelsmärta)

   • skada

   Sällsynta: kan förekomma hos upp till 1 av 1 000 personer

   • infektion

   • nedsatt antal av alla typer av blodkroppar

   • allvarliga allergiska reaktioner (DRESS, anafylaktisk reaktion [svår och allvarlig allergisk reaktion], angioödem [svullnad i ansikte, läppar, tunga och svalg])

   • låga halter av natrium i blodet

   • självmord, personlighetsstörningar (beteendeproblem), onormalt tänkande (långsamt tänkande, oförmåga till koncentration)

   • okontrollerbara muskelspasmer som påverkar huvud, bål, armar och ben, svårigheter att kontrollera rörelser, hyperkinesi (hyperaktivitet)

   • pankreatit

   • leversvikt, hepatit

   • hastigt försämrad njurfunktion

   • hudutslag, som kan bilda blåsor och ser ut som små måltavlor (centrala mörka fläckar omgivna av ett blekare område med en mörk ring runt kanten) (erythema multiforme), ett omfattande hudutslag med blåsor och flagnande hud, särskilt runt munnen, näsan, ögonen och könsorganen (Stevens-Johnsons syndrom), och en svårare form som orsakar hudavlossning på mer än 30 % av kroppsytan (toxisk epidermal nekrolys)

   • rabdomyolys (nedbrytning av muskelvävnad) förenat med förhöjt kreatinfosfokinas i blodet. Förekomsten är signifikant högre hos japanska patienter jämfört med hos icke-japanska patienter

   • haltande gång eller svårigheter att gå.

   Rapportering av biverkningar

   Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera eventuella biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

   Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

   5. Hur Keppra ska förvaras

   Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

   Används före utgångsdatum som anges på kartongen och flaskan efter EXP:
   Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.
   Öppnad flaska ska användas inom 7 månader.

   Förvaras i originalflaskan. Ljuskänsligt.

   Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   Innehållsdeklaration

   Det aktiva innehållsämnet är levetiracetam. Varje ml innehåller 100 mg levetiracetam.

   Övriga innehållsämnen är: Natriumcitrat, citronsyramonohydrat, metylparahydroxibensoat (E218), propylparahydroxibensoat (E216), ammoniumglycyrrhizat, glycerol (E422), flytande maltitol (E965), acesulfamkalium (E950), druvessens, renat vatten.

   Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

   Keppra 100 mg/ml oral lösning är en klar vätska.
   Glasflaskan med Keppra på 300 ml (för barn från 4 år, ungdomar och vuxna) är förpackad i en pappkartong som också innehåller en 10 ml spruta för oral användning (graderad i steg om 0,25 ml) samt en adapter för sprutan.
   Glasflaskan med Keppra på 150 ml (för spädbarn och små barn från 6 månader till yngre än 4 år) är förpackad i en pappkartong som också innehåller en 3 ml spruta för oral användning (graderad i steg om 0,1 ml) samt en adapter för sprutan.
   Glasflaskan med Keppra på 150 ml (för spädbarn från 1 månad till yngre än 6 månader) är förpackad i en pappkartong som också innehåller en 1 ml spruta för oral användning (graderad i steg om 0,05 ml) samt en adapter för sprutan.

   Innehavare av godkännande för försäljning

   UCB Pharma SA, Allée de la Recherche 60, B-1070 Bryssel, Belgien.

   Tillverkare

   NextPharma SAS, Route de Meulan 17, F-78520 Limay, Frankrike.

   Kontakta ombudet för innehavaren av godkännandet för försäljning om du vill veta mer om detta läkemedel:

   België/Belgique/Belgien

   UCB Pharma SA/NV

   Tel/Tél: + 32 / (0)2 559 92 00

   Lietuva

   UCB Pharma Oy Finland

   Tel: + 358 9 2514 4221  (Suomija)

   България

   Ю СИ БИ България ЕООД

   Teл.: + 359 (0) 2 962 30 49

   Luxembourg/Luxemburg

   UCB Pharma SA/NV

   Tél/Tel: + 32 / (0)2 559 92 00

   Česká republika

   UCB s.r.o.

   Tel: + 420 221 773 411

   Magyarország

   UCB Magyarország Kft.

   Tel.: +36-(1) 391 0060

   Danmark

   UCB Nordic A/S

   Tlf: + 45 / 32 46 24 00

   Malta

   Pharmasud Ltd.

   Tel: + 356 / 21 37 64 36

   Deutschland

   UCB Pharma GmbH

   Tel: + 49 /(0) 2173 48 4848

   Nederland

   UCB Pharma B.V.

   Tel.: + 31 / (0)76-573 11 40

   Eesti

   UCB Pharma Oy Finland

   Tel: + 358 9 2514 4221 (Soome)

   Norge

   UCB Nordic A/S

   Tlf: + 45 / 32 46 24 00

   Ελλάδα

   UCB Α.Ε.

   Τηλ: + 30 / 2109974000

   Österreich

   UCB Pharma GmbH

   Tel: + 43 (1) 291 80 00

   España

   UCB Pharma, S.A.

   Tel: + 34 / 91 570 34 44

   Polska

   UCB Pharma Sp.z o.o.

   Tel.: + 48 22 696 99 20

   France

   UCB Pharma S.A.

   Tél: + 33 / (0)1 47 29 44 35

   Portugal

   UCB Pharma (Produtos Farmacêuticos), Lda.

   Tel: + 351 / 21 302 5300

   Hrvatska

   Medis Adria d.o.o.

   Tel: + 385 (0) 1 230 34 46

   România

   UCB Pharma Romania S.R.L.

   Tel: + 40 21 300 29 04

   Ireland

   UCB (Pharma) Ireland Ltd.

   Tel: + 353 / (0)1-46 37 395

   Slovenija

   Medis, d.o.o.

   Tel: + 386 1 589 69 00

   Ísland

   Vistor hf.

   Tel: + 354 535 7000

   Slovenská republika

   UCB s.r.o., organizačná zložka

   Tel: + 421 (0) 2 5920 2020

   Italia

   UCB Pharma S.p.A.

   Tel: + 39 / 02 300 791

   Suomi/Finland

   UCB Pharma Oy Finland

   Puh/Tel: + 358 9 2514 4221

   Κύπρος

   Lifepharma (Z.A.M.) Ltd

   Τηλ: + 357 22 34 74 40

   Sverige

   UCB Nordic A/S

   Tel: + 46 / (0) 40 29 49 00

   Latvija

   UCB Pharma Oy Finland

   Tel: + 358 9 2514 4221 (Somija)

   United Kingdom

   UCB Pharma Ltd.

   Tel : + 44 / (0)1753 534 655


   Denna bipacksedel ändrades senast

   april/2018.


   Övriga informationskällor

   Ytterligare information om detta läkemedel finns på Europeiska läkemedelsmyndighetens webbplats http://www.ema.europa.eu.

  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 14, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – Gäller alla beställningar på apoteket.se.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Keppra

  Oral lösning 100 mg/ml 300 milliliter Flaska

  • Varunummer: 014081
  • Tillverkare: UCB Nordic A/S

  1.368,66 kr

  Jämförpris: 4,56 kr / milliliter

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?