Receptbelagd produkt

Receptbelagd produkt

Logga in för att se och handla dina recept.

 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning. Detta kommer att göra det möjligt att snabbt identifiera ny säkerhetsinformation. Du kan hjälpa till genom att rapportera de biverkningar du eventuellt får. Information om hur du rapporterar biverkningar finns i slutet av avsnitt Biverkningar.


   Bipacksedel: Information till användaren

   KANJINTI

   150 mg och 420 mg pulver till koncentrat till infusionsvätska, lösning
   trastuzumab

   Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

   - Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

   - Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

   - Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

   I denna bipacksedel finner du information om:
   1. Vad KANJINTI är och vad det används för
   2. Vad du behöver veta innan du får KANJINTI
   3. Hur du får KANJINTI
   4. Eventuella biverkningar
   5. Hur KANJINTI ska förvaras
   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   1. Vad KANJINTI är och vad det används för

   KANJINTI innehåller det aktiva innehållsämnet trastuzumab, som är en monoklonal antikropp. Monoklonala antikroppar binder till specifika proteiner eller antigen. Trastuzumab är utformat för att binda selektivt till ett antigen som heter human epidermal tillväxtfaktorreceptor 2 (HER2). HER2 finns i stora mängder på ytan av vissa cancerceller (HER2-positiv cancer) och stimulerar då celltillväxten. När trastuzumab binder till HER2 stoppas tillväxten av cancercellerna och det leder till att de dör.

   Din läkare kan förskriva KANJINTI för behandling av bröstcancer och ventrikelcancer om:

   • Du har tidig bröstcancer med höga nivåer av proteinet HER2.

   • Du har metastaserad bröstcancer (bröstcancer som spridits utanför den ursprungliga tumören) med höga nivåer av HER2. KANJINTI kan förskrivas i kombination med cellgifterna paklitaxel eller docetaxel som förstahandsbehandling vid metastaserad bröstcancer, eller som enda behandling vid tillstånd då andra behandlingar inte haft effekt. Det används också i kombination med läkemedel som heter aromatashämmare för behandling av patienter med höga nivåer av HER2- och hormonreceptorpositiv metastaserad (spridd) bröstcancer (cancer som är känslig för närvaro av kvinnligt könshormon).

   • Du har metastaserad magsäckscancer med höga nivåer av HER2, då det används i kombination med kapecitabin eller 5-fluorouracil och cisplatin.

   2. Vad du behöver veta innan du får KANJINTI

   Använd inte KANJINTI

   För att göra det lättare att spåra detta läkemedel kommer läkaren eller apotekspersonalen att notera varunamnet samt lotnummer på den produkt du har fått i din patientjournal. Det kan vara bra även för dig att notera dessa uppgifter om du vid ett senare tillfälle skulle få frågor om dem.

   Använd inte KANJINTI om:

   • du är allergisk mot trastuzumab, murina (mus) proteiner, eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

   • du har svåra andningsproblem i vila p.g.a. din cancer eller om du behöver syrgasbehandling.

   Varningar och försiktighet

   Din läkare kommer noggrant övervaka din behandling.

   Kontroll av hjärtat

   Behandling med KANJINTI enbart eller med en taxan kan påverka hjärtat, särskilt om du tidigare har behandlats med en antracyklin (taxaner och antracykliner är två andra typer av läkemedel som används för att behandla cancer). Effekterna kan vara måttliga till allvarliga och några patienter har avlidit. Din hjärtfunktion kommer därför att kontrolleras före och under behandling (var tredje månad) och efter (upp till två till fem år) behandling med KANJINTI. Om du utvecklar tecken på hjärtsvikt (att hjärtat inte pumpar tillräckligt med blod), kan din hjärtfunktion komma att kontrolleras oftare (var sjätte till åttonde vecka). Du kan då få behandling för hjärtsvikt eller så kan du behöva avbryta behandlingen med KANJINTI.

   Tala med din läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska innan du får KANJINTI om:

   • du har haft hjärtsvikt, kranskärlssjukdom, hjärtklaffssjukdom (blåsljud på hjärtat) eller högt blodtryck, om du har tagit eller nu tar läkemedel mot högt blodtryck.

   • du tidigare har fått eller nu får ett läkemedel som kallas för doxorubicin eller epirubicin (läkemedel för behandling av cancer). Dessa läkemedel (eller andra antracykliner) kan skada hjärtmuskeln och öka risken för hjärtproblem med KANJINTI.

   • du lider av andfåddhet, i synnerhet om du samtidigt behandlas med en taxan. KANJINTI kan orsaka andningssvårigheter, framförallt när det ges första gången. Detta kan vara allvarligare om du redan är andfådd. Patienter med allvarliga andningssvårigheter har i mycket sällsynta fall avlidit i samband med trastuzumabbehandling.

   • du tidigare har fått någon annan behandling mot cancer.

   Om du får KANJINTI tillsammans med andra läkemedel för behandling av cancer, såsom paklitaxel, docetaxel, en aromatashämmare, kapecitabin, 5-fluorouracil eller cisplatin, bör du även noggrant läsa bipacksedlarna för dessa produkter.

   Barn och ungdomar

   KANJINTI rekommenderas inte till personer som är yngre än 18 år.

   Andra läkemedel och KANJINTI

   Tala om för läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.

   Det kan ta upp till 7 månader för KANJINTI att avlägsnas från kroppen. Du bör därför tala om för läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska att du har behandlats med KANJINTI om du påbörjar någon ny medicinering inom 7 månader efter avslutad behandling.

   Graviditet och amning

   Graviditet

   • Om du är gravid, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska innan du använder detta läkemedel.

   • Du bör använda effektivt preventivmedel under behandling med KANJINTI och i minst 7 månader efter att behandlingen har avslutats.

   • Din läkare kommer att ge dig råd om nackdelarna och fördelarna med att ta KANJINTI under graviditet. I sällsynta fall har man hos gravida kvinnor som behandlats med trastuzumab sett en minskning av mängden (foster-) vätska som omger det växande fostret i livmodern. Detta tillstånd kan vara skadligt för barnet i livmodern och har varit förenat med att lungorna inte utvecklas fullt ut, vilket har resulterat i fosterdöd.

   Amning

   Amma inte ditt barn under behandling med KANJINTI och inom 7 månader efter den sista dosen eftersom KANJINTI kan passera över till ditt barn via bröstmjölken.

   Rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du tar något läkemedel.

   Körförmåga och användning av maskiner

   KANJINTI kan påverka förmågan att köra bil eller använda maskiner. Om du under behandling får symtom som frossbrytningar eller feber, bör du inte köra bil eller använda maskiner förrän dessa symtom försvunnit.


   3. Hur du får KANJINTI

   Innan behandlingen inleds kommer din läkare att bestämma om din tumör är HER2-positiv. Enbart patienter med HER2-positiv cancer (stora mängder av HER2) kommer att behandlas med KANJINTI. KANJINTI ska bara ges av en läkare eller sjuksköterska. Din läkare kommer att förskriva rätt dos och behandlingsregim för dig. KANJINTI-dosen beror på din kroppsvikt.

   Det är viktigt att kontrollera produktens märkning för att säkerställa att korrekt beredningsform ges till patienten, och överensstämmer med förskrivet läkemedel. KANJINTI intravenös formulering är inte avsedd för subkutan användning och ska enbart ges via intravenös infusion.

   KANJINTI intravenös formulering ges som en intravenös infusion (”dropp”) direkt in i ett blodkärl av sjukvårdspersonal. Den första dosen ges under 90 minuter och du kommer att observeras av sjukvårdpersonal medan du får infusionen för den händelse att du får några biverkningar. Om den första dosen tolereras väl kan påföljande doser ges under 30 minuter (se avsnitt 2 under ”Varningar och försiktighet”). Antalet infusioner som du får beror på vilken effekt behandlingen har på dig. Din läkare kommer att diskutera detta med dig.

   För att förhindra medicineringsfel är det viktigt att kontrollera injektionsflaskans märkning för att säkerställa att läkemedlet som bereds och administreras är KANJINTI (trastuzumab) och inte trastuzumab emtansin.

   Vid tidig bröstcancer, metastaserad bröstcancer och metastaserad magsäckscancer ges KANJINTI var tredje vecka. KANJINTI kan också ges en gång per vecka vid metastaserad bröstcancer.

   Om du har metastaserad bröstcancer eller tidig bröstcancer

   Du kommer att få KANJINTI antingen en gång var tredje vecka (treveckorscykel) eller en gång per vecka (veckovis cykel).

   • Den rekommenderade startdosen för treveckorscykeln är 8 mg/kg kroppsvikt. Denna sänks därefter till en underhållsdos på 6 mg/kg kroppsvikt en gång var tredje vecka, med början tre veckor efter startdosen.

   • Den rekommenderade startdosen för den veckovisa doseringen är 4 mg/kg kroppsvikt. Denna sänks därefter till en underhållsdos på 2 mg/kg kroppsvikt en gång per vecka, med början en vecka efter startdosen.

   Om du har metastaserad ventrikelcancer

   Den rekommenderade startdosen är 8 mg/kg kroppsvikt. Denna sänks därefter till en underhållsdos på 6 mg/kg kroppsvikt en gång var tredje vecka, med början tre veckor efter startdosen.

   Om du missar en dos KANJINTI

   Det är viktigt att du kommer till alla inbokade besök för att få KANJINTI. Om du missar ett besök ska du kontakta din läkare för att planera in ett nytt besök för att få nästa dos.

   Om du slutar att använda KANJINTI

   Sluta inte att använda detta läkemedel utan att tala med din läkare först. Alla doser ska tas vid rätt tidpunkt varje vecka eller var tredje vecka (beroende på ditt doseringsintervall). Detta bidrar till att läkemedlet fungerar så bra som möjligt.

   Det kan ta upp till 7 månader innan KANJINTI försvunnit från kroppen. Därför kan din läkare bestämma att fortsätta att kontrollera din hjärtfunktion även efter att behandlingen har avslutats.

   Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

   4. Eventuella biverkningar

   Liksom alla läkemedel kan KANJINTI orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem. Några av dessa biverkningar kan vara allvarliga och kan leda till inläggning på sjukhus.

   Under en infusion med KANJINTI kan frossa, feber och andra influensaliknande symtom förekomma. Dessa biverkningar är mycket vanliga (kan förekomma hos fler än 1 av 10 patienter). Andra symtom som kan orsakas av infusionen är: illamående, kräkningar, smärta, ökad muskelspänning och skakningar, huvudvärk, yrsel, andningssvårigheter, väsande/pipande andning, högt eller lågt blodtryck, ändrad hjärtrytm (hjärtklappning, hjärtfladder eller oregelbundna hjärtslag), svullnad av ansiktet och läpparna, hudutslag och trötthet. Vissa av dessa symtom kan vara allvarliga och några patienter har avlidit (se avsnitt 2 under ”Varningar och försiktighet”).

   Dessa effekter inträffar huvudsakligen i samband med första intravenösa infusionen (”droppet”) och under de första timmarna efter starten av infusionen. De är vanligen övergående. Du kommer att övervakas av sjukvårdspersonal under infusionen och under åtminstone sex timmar efter starten av den första infusionen och två timmar efter starten av de andra infusionerna. Om du utvecklar symtom kommer sjukvårdspersonalen att sakta ner eller avbryta infusionen och de kan ge dig behandling för att motverka biverkningarna. Efter förbättring av symtomen kan infusionen fortsätta.

   Ibland kan symtom uppstå senare än sex timmar efter det att infusionen påbörjats. Om detta händer dig ska du omedelbart kontakta din läkare. Ibland kan symtomen förbättras och senare försämras.

   Andra biverkningar kan förekomma när som helst under behandling med KANJINTI och är inte förknippade med själva infusionen av KANJINTI. Hjärtproblem kan ibland förekomma under behandlingen och ibland efter att behandlingen har avslutats, och kan vara allvarliga. De omfattar försvagning av hjärtmuskeln som eventuellt kan leda till hjärtsvikt, inflammation (svullnad, rodnad, värme och smärta) runt hjärtat och ändrad hjärtrytm. Detta kan leda till symtom såsom:

   • andfåddhet (även andfåddhet under natten),

   • hosta,

   • vätskeansamling (svullnad) i benen eller armarna,

   • hjärtklappning (hjärtfladder eller oregelbundna hjärtslag).

   Din läkare kommer regelbundet att kontrollera ditt hjärta under och efter behandlingen, men du ska omedelbart tala om för din läkare om du upplever något av ovanstående symtom.

   Om du upplever något av ovan nämnda symtom efter att behandlingen med KANJINTI har avslutats, ska du kontakta läkare och tala om för läkaren att du tidigare har behandlats med KANJINTI.

   Mycket vanliga biverkningar (kan förekomma hos fler än 1 av 10 patienter)

   • infektioner

   • diarré

   • förstoppning

   • halsbränna (dyspepsi)

   • svaghet

   • hudutslag

   • bröstsmärta

   • buksmärta

   • ledsmärta

   • låga nivåer av röda blodkroppar och vita blodkroppar (som hjälper till att bekämpa infektioner) ibland med feber

   • muskelsmärta

   • konjunktivit (bindhinneinflammation i ögat)

   • vätskande ögon

   • näsblod

   • rinnsnuva

   • håravfall

   • darrningar

   • värmevallningar

   • yrsel

   • nagelförändringar

   • viktminskning

   • aptitlöshet

   • sömnlöshet (insomni)

   • smakförändringar

   • minskat antal blodplättar

   • blåmärken

   • domningar eller stickningar i fingrarna och tårna

   • rodnad, svullnad eller sår i munnen och/eller halsen

   • smärta, svullnad, rodnad eller pirrningar i händer och/eller fötter

   • andfåddhet

   • huvudvärk

   • hosta

   • kräkningar

   • illamående

   Vanliga biverkningar (kan förekomma hos upp till 1 av 10 patienter)

   • allergiska reaktioner

   • halsinfektion

   • infektioner i urinblåsa och på hud

   • bältros

   • inflammation i bröstet

   • inflammation i levern

   • njurpåverkan

   • ökad muskeltonus eller spänning (hypertonus)

   • smärtor i armar och/eller ben

   • kliande hudutslag

   • sömnighet (somnolens)

   • hemorrojder

   • klåda


   • torr mun och hud

   • torra ögon

   • svettning

   • svaghet och sjukdomskänsla

   • oro

   • depression

   • onormala tankar

   • astma

   • lunginfektion

   • lungpåverkan

   • ryggvärk

   • nacksmärta

   • skelettsmärta

   • akne

   • benkramper


   Mindre vanliga biverkningar (kan förekomma hos upp till 1 av 100 patienter)

   • dövhet

   • knottriga hudutslag

   • infektion i blodet

   Sällsynta biverkningar (kan förekomma hos upp till 1 av 1 000 patienter)

   • svaghet

   • gulsot

   • inflammation eller ärrbildning i lungorna

   Andra biverkningar som rapporterats (ingen känd frekvens, kan inte beräknas från tillgängliga data)

   • onormal eller försämrad blodkoagulation

   • anafylaktiska reaktioner

   • höga kaliumnivåer

   • svullnad av hjärnan

   • svullnad eller blödning bakom ögonen

   • chock

   • svullnad av hjärtsäcken

   • långsam hjärtrytm

   • onormal hjärtrytm

   • andnöd

   • andningsproblem

   • akut ansamling av vätska i lungorna

   • akut trängre luftvägar

   • onormalt låg syrehalt i blodet

   • svårigheter att andas då man ligger raklång

   • leverskada/leversvikt

   • svullnad av ansikte, läppar och hals

   • njursvikt

   • onormalt lite fostervatten runt fostret i livmodern

   • underutvecklade lungor hos fostret i livmodern

   • onormal utveckling av njurarna hos fostret i livmodern

   Vissa av de biverkningar som du upplever kan bero på din grundsjukdom cancer. Om du behandlas med KANJINTI tillsammans med cellgifter kan vissa av biverkningarna också bero på cellgifterna.

   Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

   Rapportering av biverkningar

   Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

   Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

   5. Hur KANJINTI ska förvaras

   Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

   Använd inte detta läkemedel efter utgångsdatum som står på ytterkartongen (EXP) och på injektionsflaskans etikett (EXP). Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

   Förvaras i kylskåp (2 °C–8 °C). Får ej frysas. Förvaras i originalförpackningen. Ljuskänsligt.

   Infusionslösningar ska användas omedelbart efter beredning. Använd inte KANJINTI om du ser partiklar eller missfärgningar före administrering.

   Medicinen ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man gör med mediciner som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   Innehållsdeklaration

   • Den aktiva substansen är trastuzumab. Varje injektionsflaska innehåller antingen:

    • 150 mg trastuzumab som ska lösas i 7,2 ml vatten för injektion, eller

    • 420 mg trastuzumab som ska lösas i 20 ml vatten för injektion.

   • Den beredda lösningen innehåller ungefär 21 mg/ml trastuzumab.

   • Övriga innehållsämnen är histidin, histidinhydrokloridmonohydrat, trehalosdihydrat, polysorbat 20.

   Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

   KANJINTI är ett pulver till koncentrat till intravenös infusionsvätska, lösning, som tillhandahålls i en injektionsflaska av glas med gummipropp som innehåller antingen 150 mg eller 420 mg trastuzumab. Pulvret är frystorkat och vitt- till svagt gulfärgat. Varje kartong innehåller 1 injektionsflaska med pulver.

   Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

   Amgen Europe B.V.

   Minervum 7061,

   NL‑4817 ZK Breda,

   Nederländerna

   För ytterligare upplysningar om detta läkemedel, kontakta ombudet för innehavaren av godkännandet för försäljning.

   Suomi/Finland

   Amgen AB, sivuliike Suomessa/Amgen AB, filial i Finland

   Puh/Tel: +358 (0)9 54900500

   Sverige

   Amgen AB

   Tel: +46 (0)8 6951100


   Denna bipacksedel ändrades senast

   september 2018


   Övriga informationskällor

   Information om detta läkemedel finns tillgänglig på Europeiska läkemedelsmyndighetens hemsida http://www.ema.europa.eu/

   Denna bipacksedel finns på samtliga EU-/EES-språk på Europeiska läkemedelsmyndighetens webbplats.

   Följande uppgifter är endast avsedda för hälso- och sjukvårdspersonal:

   Ha alltid denna medicin i tillsluten originalförpackning och vid en temperatur av (2 °C–8 °C) i kylskåp. En injektionsflaska med KANJINTI spädd med vatten för injektionsvätskor (medföljer ej) är stabilt i 48 timmar vid (2 °C–8 °C) efter utspädning och får ej frysas.

   KANJINTI 150 mg pulver till koncentrat till infusionsvätska, lösning

   Lämplig aseptisk teknik ska användas. Varje injektionsflaska med 150 mg KANJINTI ska spädas med 7,2 ml vatten för injektionsvätskor (medföljer ej). Användning av andra spädningsmedel ska undvikas. Den erhållna lösningen på 7,4 ml är avsedd för engångsanvändning och innehåller ungefär 21 mg/ml trastuzumab. En överskottsvolym på 4 % säkerställer att den föreskrivna dosen på 150 mg kan dras upp ur varje injektionsflaska.

   KANJINTI 420 mg pulver till koncentrat till infusionsvätska, lösning

   Lämplig aseptisk teknik ska användas. Varje injektionsflaska med 420 mg KANJINTI ska spädas med 20 ml sterilt vatten för injektionsvätskor (medföljer ej). Användning av andra spädningsmedel ska undvikas. Den erhållna lösningen på 21 ml är avsedd för engångsanvändning och innehåller ungefär 21 mg/ml trastuzumab. En överskottsvolym på 5 % säkerställer att den föreskrivna dosen på 420 mg kan dras upp ur varje injektionsflaska.

   KANJINTI injektionsflaska


   Volym sterilt vatten för injektionsvätskor


   Slutlig koncentration

   150 mg injektionsflaska

   +

   7,2 ml

   =

   21 mg/ml

   420 mg injektionsflaska

   +

   20 ml

   =

   21 mg/ml

   Beredningsanvisning:

   KANJINTI ska hanteras försiktigt under beredningen. Om stark skumbildning orsakas under beredningen eller om den färdigberedda lösningen skakas kan problem uppstå med den mängd KANJINTI som kan dras upp ur injektionsflaskan.

   1) Använd en steril spruta, och injicera långsamt korrekt volym (anges ovan) sterilt vatten för injektionsvätskor i injektionsflaskan som innehåller frystorkat KANJINTI. Rikta strålen mot den frystorkade kakan.

   2) Snurra injektionsflaskan försiktigt för att underlätta upplösning av pulvret. SKAKA EJ.

   Det är inte ovanligt att produkten skummar lätt i samband med beredningen. Låt injektionsflaskan stå ca 5 minuter. Den erhållna beredningen av KANJINTI är en färglös till svagt gulfärgad transparent lösning som ska vara väsentligen fri från synliga partiklar.

   Bestäm volymen av lösningen som behövs:

   • för att få en startdos av 4 mg trastuzumab/kg kroppsvikt, eller efterföljande veckovisa dos på 2 mg trastuzumab/kg kroppsvikt:

   Bild1

   • för att få en startdos av 8 mg trastuzumab/kg kroppsvikt, eller efterföljande dos av 6 mg trastuzumab/kg kroppsvikt var tredje vecka:

   Bild2

   Erforderlig mängd av lösningen ska dras upp från injektionsflaskan och sättas till en infusionspåse av polyvinylklorid, polyetylen eller polypropylen som innehåller 250 ml natriumklorid 9 mg/ml (0,9 %) injektionsvätska, lösning. Använd inte glukosinnehållande lösningar. Blanda lösningen genom att sakta vända påsen för att undvika skumbildning. Parenterala lösningar ska inspekteras visuellt med avseende på partiklar och missfärgningar före administrering. När infusionslösningen är klar ska den administreras omedelbart. Om den har beretts aseptiskt kan den förvaras i 24 timmar (vid högst 30 °C).

  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 14, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – Gäller alla beställningar på apoteket.se.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  KANJINTI

  Pulver till koncentrat till infusionsvätska, lösning 150 mg 1 styck Injektionsflaska

  • Varunummer: 177924
  • Tillverkare: Amgen AB

  5.897,50 kr

  Jämförpris: 5.897,50 kr / styck

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?