Receptbelagd produkt

Receptbelagd produkt

Logga in för att se och handla dina recept.

 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   Bipacksedel: Information till användaren

   Kaliumklorid Orifarm

   750 mg depottablett
   kaliumklorid

   Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

   • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

   • Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

   • Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar symptom som liknar dina.

   • Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avnitt 4.

   I denna bipacksedel finner du information om:
   1. Vad Kaliumklorid Orifarm är och vad det används för
   2. Vad du behöver veta innan du använder Kaliumklorid Orifarm
   3. Hur du använder Kaliumklorid Orifarm
   4. Eventuella biverkningar
   5. Hur Kaliumklorid Orifarm ska förvaras
   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   1. Vad Kaliumklorid Orifarm är och vad det används för

   Kalium är en viktig beståndsdel i kroppens celler och har betydelse för muskel- och nervfunktionen och för kroppens syra-basbalans. Kaliumbrist kan uppstå i samband med vissa sjukdomar och vid behandling med olika urindrivande medel. Du kan använda Kaliumklorid Orifarm för att förebygga eller behandla låga halter av kalium i blodet.


   Kaliumklorid som finns i Kaliumklorid Orifarm kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna bipacksedel. Fråga läkare, apotekspersonal eller annan hälso- och sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

   2. Vad du behöver veta innan du använder Kaliumklorid Orifarm

   Använd inte Kaliumklorid Orifarm

   • om du är allergisk mot kaliumklorid eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

   • om du har nedsatt njurfunktion.

   • om du har kraftigt rubbad salt- och/eller vätskebalans.

   • om du har förträngningar i matstrupen och/eller mag-tarmkanalen.

   • om du har Addisons sjukdom (ej fungerande binjurebark) men inte tar medicin mot den

   Varningar och försiktighet

   Tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska innan du tar Kaliumklorid Orifarm:

   • om du har hjärt- eller njursjukdom. Serumkalium (blodprovsvärde) bör kontrolleras i sådana fall.

   • om du tar kaliumsparande diuretika (urindrivande medel).

   • om du tar läkemedel mot högt blodtryck (ACE-hämmare).

   • om du tar ciklosporin (ett läkemedel som minskar aktiviteten hos immunsystemet vid organtransplantation).

   • om passagen genom mag-tarmkanalen är fördröjd (se avsnitt 4).

   Sluta att ta Kaliumklorid Orifarm om du upplever svårt illamående, kräkningar eller buksmärtor.

   Andra läkemedel och Kaliumklorid Orifarm

   Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.


   Du löper ökad risk för förhöjda nivåer av kalium i blodet om du tar Kaliumklorid Orifarm tillsammans med:

   • läkemedel mot högt blodtryck (ACE-hämmare).

   • kaliumsparande diuretika (urindrivande medel) eller

   • läkemedel som används efter organtransplantation (takrolimus, ciklosporin).

   Kaliumklorid Orifarm med mat, dryck och alkohol

   Svälj Kaliumklorid Orifarm hel med ett glas vatten.

   Du kan ta Kaliumklorid Orifarm tillsammans med mat.

   Graviditet, amning och fertilitet

   Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.


   Kaliumklorid Orifarm kan användas under graviditet och vid amning.

   Körförmåga och användning av maskiner

   Kaliumklorid Orifarm har ingen eller försumbar effekt på förmågan att framföra fordon och använda maskiner.


   Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt vaksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


   3. Hur du använder Kaliumklorid Orifarm

   Ta alltid detta läkemedel enligt läkarens eller apotekspersonalens anvisningar. Rådfråga läkare, eller apotekspersonal om du är osäker.


   Tabletterna måste sväljas hela med ett glas vatten. Ta läkemedlet i stående eller sittande ställning, inte liggande.


   Rekommenderad dos är:

   Vuxna:

   Förebyggande: 1-2 tabletter 2-3 gånger dagligen.

   Behandling: Individuell - följ alltid läkarens ordination.


   Nedsatt njurfunktion:

   Dosen behöver sänkas. Följ läkarens ordination.


   Kaliumklorid Orifarm innehåller en kärna som lämnar kroppen med avföringen.

   Användning för barn och ungdomar

   Kaliumklorid Orifarm får endast ges till barn efter läkares ordination.

   Om du använt för stor mängd av Kaliumklorid Orifarm

   Om du får i dig för stor mängd av Kaliumklorid Orifarm blir kaliumhalten i blodet för hög. Detta kan ge upphov till svaghet, domningar i händer eller fötter, muskelsvaghet och förvirring.


   Det kan även påverka hjärtat och orsaka hjärtklappning, yrsel, trötthet och medvetslöshet.


   Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

   Om du har glömt att använda Kaliumklorid Orifarm

   Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos.


   Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

   4. Eventuella biverkningar

   Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.


   Tabletterna kan i sällsynta fall fastna i matstrupe och/eller tunntarm och orsaka skador på slemhinnan och förträngningar. Detta kan hända särskilt om tabletten inte sköljs ner med tillräckligt med vatten eller om du är sängliggande eller gravid och passage genom mag-tarmkanalen är fördröjd. Kontakta omedelbart läkare eller akutmottagning.


   Mindre vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare):

   Förhöjda kaliumvärden i blodet.


   Sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 1 000 användare):

   Illamående, kräkningar, gasbildning, buksmärtor, magkramper, förstoppning, diarré, klåda med eller utan hudutslag och nässelfeber.


   Mycket sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 10 000 användare):

   Allvarliga effekter på blodet, som kan yttra sig som trötthet, blödning från hud och slemhinnor samt infektioner.


   Rapportering av biverkningar

   Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

   Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

   5. Hur Kaliumklorid Orifarm ska förvaras

   Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.


   Inga särskilda förvaringsanvisningar.


   Används före utgångsdatumet som anges på förpackningen efter Utg. dat/EXP. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


   Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   Innehållsdeklaration

   • Den aktiva substansen är kaliumklorid.

   • Övriga innehållsämnen är stearylalkohol, etylcellulosa 100, glycerol 85 %, magnesiumstearat, talk, hypromellos E5, titandioxid (E171), sackarinnatrium.

   Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

   Vit, oval, bikonvex depottablett.


   Burk av högdensitetspolyeten (HDPE) med skruvlock av polypropen med 100 eller 250 tabletter.


   Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

   Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

   Orifarm Generics A/S

   Energivej 15

   5260 Odense S

   Danmark


   Lokal företrädare:

   Orifarm Generics AB,

   Box 56048

   102 17 Stockholm

   info@orifarm.com

   Detta läkemedel är godkänt inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet under namnet

   Danmark, Sverige, Norge, Finland, Island; Kaliumklorid Orifarm


   Denna bipacksedel ändrades senast

   2015–05–11


  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 12, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – Gäller alla beställningar på apoteket.se.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Kaliumklorid Orifarm

  Depottablett 750 mg 250 styck Burk

  • Varunummer: 142593
  • Tillverkare: Orifarm Generics AB

  233,60 kr

  Jämförpris: 0,93 kr / styck

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?