Receptbelagd produkt

Receptbelagd produkt

Logga in för att se och handla dina recept.

 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   Bipacksedel: Information till användaren

   IVEMEND

   150 mg pulver till infusionsvätska, lösning
   fosaprepitant

   Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

   • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

   • Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

   • Om du får biverkningar tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.Se avsnitt 4.

   I denna bipacksedel finner du information om:
   1. Vad IVEMEND är och vad det används för
   2. Vad du behöver veta innan du använder IVEMEND
   3. Hur du använder IVEMEND
   4. Eventuella biverkningar
   5. Hur IVEMEND ska förvaras
   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   1. Vad IVEMEND är och vad det används för

   IVEMEND innehåller den aktiva substansen fosaprepitant som omvandlas till aprepitant i din kropp och tillhör en grupp läkemedel som kallas "neurokinin 1 (NK1) receptor­antagonister". I hjärnan finns ett särskilt område som styr illamående och kräkningar. IVEMEND fungerar genom att blockera signaler till det området och minskar på detta sätt illamående och kräkningar. IVEMEND används hos vuxna, ungdomar och barn 6 månader och äldre i kombination med andra läkemedel för att förhindra illamående och kräkningar som orsakas av cytostatika (behandling mot cancer) vilket kan utlösa kraftigt eller måttligt illamående och kräkningar.

   2. Vad du behöver veta innan du använder IVEMEND

   Använd inte IVEMEND

   • om du är allergisk mot fosaprepitant, aprepitant eller mot polysorbat 80 eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6)

   • tillsammans med läkemedel som innehåller pimozid (används för behandling av psykiatriska sjukdomar), terfenadin och astemizol (används vid hösnuva eller andra allergiska tillstånd), cisaprid (används för att behandla matsmältningsbesvär). Tala om för din läkare om du använder dessa läkemedel, eftersom behandlingen måste anpassas innan du börjar använda IVEMEND.

   Varningar och försiktighet

   Tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska innan du använder IVEMED.

   Om du har någon leversjukdom tala med läkare innan behandling med detta läkemedel. Levern har en viktig funktion vid nedbrytning av läkemedlet i kroppen. Din läkare kan därför behöva övervaka din leverfunktion.

   Barn och ungdomar

   Ge inte IVEMEND till barn under 6 månader eller som väger mindre än 6 kg eftersom det inte har studerats i denna population.

   Andra läkemedel och IVEMEND

   IVEMEND kan påverka andra läkemedel, både under och efter behandling med IVEMEND. En del läkemedel ska inte användas tillsammans med IVEMEND (t.ex. pimozid, terfenadin, astemizol och cisaprid), eller kräver dosjustering av det läkemedlet (se även Använd inte IVEMEND).

   Effekterna av IVEMEND eller andra läkemedel kan påverkas om du tar IVEMEND tillsammans med andra läkemedel, inklusive de som nämns nedan. Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar något av följande läkemedel:

   • preventivmedel som t.ex. p-piller, p-plåster, implantat, och vissa livmoderinlägg (spiraler) som frisätter hormoner (kan få sämre effekt om de används tillsammans med IVEMEND. Alternativ icke-hormonell kompletterande preventivmetod bör användas vid pågående behandling med IVEMEND och i upp till 2 månader efter användning av IVEMEND)

   • ciklosporin, takrolimus, sirolimus, everolimus (immunosuppressiva läkemedel)

   • alfentanil, fentanyl (läkemedel mot smärta)

   • kinidin (för behandling av oregelbunden hjärtrytm)

   • irinotekan, etoposid, vinorelbin, ifosamid (cancerläkemedel)

   • läkemedel som innehåller ergotalkaloidderivat som ergotamin och diergotamin (används för behandling av migrän)

   • warfarin och acenokumarol (blodförtunnande läkemedel, blodprover kan krävas)

   • rifampicin, klaritromycin, telitromycin (antibiotika som används för behandling av infektioner)

   • fenytoin (ett kramplösande läkemedel)

   • karbamazepin (används för behandling av depression och epilepsi)

   • midazolam, triazolam, fenobarbital (läkemedel som är lugnande och hjälper dig att sova)

   • johannesört (ett naturläkemedel för behandling av depression)

   • proteashämmare (för behandling av HIV-infektioner)

   • ketokonazol undantag schampo (används för behandling av Cushings syndrom – när kroppen producerar för mycket kortisol)

   • itrakonazol, vorikonazol, posakonazol (mot svampinfektioner)

   • nefazodon (för behandling av depression)

   • diltiazem (ett läkemedel för behandling av högt blodtryck)

   • kortikosteroider (som dexametason)

   • ångestdämpande läkemedel (som alprazolam)

   • tolbutamid (ett läkemedel som används vid diabetes).

   Tala om för läkare om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel eller naturläkemedel.

   Graviditet och amning

   Detta läkemedel ska inte användas om du är gravid om det inte är absolut nödvändigt. Om du är gravid eller ammar, kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare innan du använder detta läkemedel.

   För information om preventivmedel, se Andra läkemedel och IVEMEND.

   Det är inte känt om IVEMEND passerar över i modersmjölk och amning rekommenderas därför inte vid behandling med detta läkemedel. Det är viktigt att tala om för din läkare om du ammar eller planerar att amma innan du tar detta läkemedel.

   Körförmåga och användning av maskiner

   Man bör beakta att vissa personer blir yra och sömniga efter användning av IVEMEND. Om du blir yr eller sömnig, undvik att köra bil eller använda maskiner efter att du använt detta läkemedel (se Eventuella biverkningar).

   IVEMEND innehåller natrium

   Detta läkemedel innehåller mindre än 1 mmol natrium (23 mg) per dos, dvs. är näst intill ”natriumfritt”.


   3. Hur du använder IVEMEND

   Hos vuxna (18 år och äldre) är den rekommenderade dosen av IVEMEND 150 mg fosaprepitant på Dag 1 (dagen för cytostatikabehandling).

   Hos barn och ungdomar (6 månader upp till 17 år) är den rekommenderade dosen av IVEMEND baserad på patientens ålder och vikt. Beroende på cytostatikabehandlingen kan IVEMEND ges på två sätt:

   IVEMEND ges enbart dag 1 (vid cytostatikabehandling under endast en dag)

   IVEMEND ges på Dag 1, 2 och 3 (vid cytostatikabehandling under en eller flera dagar)

   • Oral beredning av aprepitant kan förskrivas på Dag 2 och 3 istället för IVEMEND.

   Pulvret måste upplösas och sedan spädas före användning. Lösningen ges till dig av hälso- och sjukvårdspersonal, en läkare eller sjuksköterska, via intravenös infusion (dropp) cirka 30 minuter innan du påbörjar cytostatikabehandlingen hos vuxna eller 60 - 90 minuter innan du påbörjar cytostatikabehandlingen hos barn och ungdomar. Din läkare kan be dig att ta andra läkemedel inklusive en kortikosteroid (såsom dexametason) och en "5HT3-antagonist" (såsom ondansetron) för att förhindra illamående och kräkningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

   4. Eventuella biverkningar

   Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.

   Sluta att ta IVEMEND och kontakta en läkare omedelbart om du märker någon av följande biverkningar som kan vara allvarlig och för vilken du kan behöva akutvård:

   • nässelfeber, utslag, klåda, svårighet att andas eller svälja, eller en allvarlig sänkning av blodtrycket (ingen känd frekvens, kan inte beräknas från tillgängliga data) – dessa är tecken på en allvarlig allergisk reaktion.

   • reaktioner vid infusionsstället eller nära infusionsstället. De mest allvarliga av dessa reaktioner har inträffat med en viss typ av cytostatika som kan bränna din hud eller orsaka blåsor (vesikant) med biverkningar, inklusive smärta, svullnad och rodnad. Vävnadsdöd (nekros) har inträffat hos vissa patienter som får denna typ av cytostatika.

   Andra biverkningar som har rapporterats finns uppräknade nedan.

   Vanliga biverkningar (kan förekomma hos färre än 1 av 10 användare) är:

   • förstoppning, matsmältningsbesvär

   • huvudvärk

   • trötthet

   • minskad aptit

   • hicka

   • förhöjd nivå av leverenzymer i blodet

   Mindre vanliga biverkningar (kan förekomma hos färre än 1 av 100 användare) är:

   • yrsel, sömnighet

   • akne, hudutslag

   • ångest

   • rapning, illamående, kräkningar, halsbränna, magont, muntorrhet, gaser i magen

   • ökad smärtsam eller brännande urinering

   • svaghet, allmän sjukdomskänsla,

   • ansikts- eller hudrodnad, vallningar

   • snabba eller oregelbundna hjärtslag, förhöjt blodtryck

   • feber med ökad risk för infektion, sänkt antal röda blodkroppar

   • smärta vid infusionsstället, rodnad och klåda vid infusionsstället, inflammation i vener vid injektionsstället.

   Sällsynta biverkningar (kan förekomma hos färre än 1 av 1 000 användare) är:

   • svårighet att tänka, avsaknad av energi, smakförändring

   • hudkänslighet mot solljus, ökad svettning, fet hy, hudsår, kliande utslag, Stevens-Johnsons syndrom/toxisk epidermal nekrolys (sällsynt svår hudreaktion)

   • eufori (extrem lyckokänsla), desorientering

   • bakterieinfektion, svampinfektion

   • svår förstoppning, magsår, inflammation i tunntarm och tjocktarm, sår i munnen, uppsvälldhet i magen

   • täta urinträngningar, ökad urinmängd, förekomst av socker eller blod i urinen

   • obehagskänsla i bröstet, svullnad, förändrad gång

   • hosta, slem i bakre delen av svalget, irritation i svalget, nysning, halsont

   • rinnande och kliande ögon

   • öronsusningar

   • muskelspasmer, muskelsvaghet

   • ökad törst

   • långsamma hjärtslag, hjärt kärlsjukdom

   • sänkt antal vita blodkroppar, låga natriumnivåer i blodet, viktförlust

   • förhårdnad vid infusionsstället

   Rapportering av biverkningar

   Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera eventuella biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

   Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

   5. Hur IVEMEND ska förvaras

   Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

   Används före utgångsdatum som anges på kartongen och injektionsflaskan efter Utg.dat respektive EXP. De 2 första siffrorna anger månaden, de följande 4 siffrorna anger året.

   Förvaras i kylskåp (2°C – 8°C).

   Upplöst och utspädd läkemedelslösning är stabil i 24 timmar vid 25°C.

   Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   Innehållsdeklaration

   • Den aktiva substansen är fosaprepitant. Varje injektionsflaska innehåller fosaprepitantdimeglumin motsvarande 150 mg fosaprepitant. Efter upplösning och utspädning innehåller 1 ml lösning 1 mg fosaprepitant (1 mg/ml).

   • Övriga innehållsämnen är: dinatriumedetat (E386), polysorbat 80 (E433), vattenfri laktos, natriumhydroxid (E524) (för justering av pH) och/eller utspädd saltsyra (E507) (för justering av pH).

   Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

   IVEMEND är ett vitt till benvitt pulver till infusionsvätska, lösning.

   Pulvret är förpackat i en genomskinlig glasflaska med gummipropp och aluminiumförslutning med grått plastsnäpplock.

   En injektionsflaska innehåller 150 mg fosaprepitant. Förpackningsstorlek: 1 eller 10 injektionsflaskor.

   Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

   Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

   Merck Sharp & Dohme B.V.

   Waarderweg 39

   2031 BN Haarlem

   Nederländerna

   Kontakta ombudet för innehavaren av godkännandet för försäljning om du vill veta mer om detta läkemedel:

   Belgique/België/Belgien

   MSD Belgium BVBA/SPRL

   Tél/Tel: +32(0)27766211

   dpoc_belux@merck.com

   Lietuva

   UAB Merck Sharp & Dohme

   Tel. +370 5278 02 47

   msd_lietuva@merck.com


   България

   Мерк Шарп и Доум България ЕООД

   Тел.: +359 2 819 3737

   info-msdbg@merck.com


   Luxembourg/Luxemburg

   MSD Belgium BVBA/SPRL

   Tél/Tel: 0800 38 693 (+32(0)27766211)

   dpoc_belux@merck.com


   Česká republika

   Merck Sharp & Dohme IDEA, Inc., org.sl.

   Tel.: +420 233 010 111

   dpoc_czechslovak@merck.com

   Magyarország

   MSD Pharma Hungary Kft.

   Tel.: +36 1 888 53 00

   hungary_msd@merck.com


   Danmark

   MSD Danmark ApS

   Tlf:+45 4482 4000

   dkmail@merck.com


   Malta

   Merck Sharp & Dohme Cyprus Limited

   Tel: 8007 4433 (+356 99917558)

   malta_info@merck.com

   Deutschland

   MSD SHARP & DOHME GMBH

   Tel: 0800 673 673 673 (+49 (0) 89 4561 2612)

   e-mail@msd.de

   Nederland

   Merck Sharp & Dohme BV

   Tel: 0800 9999000

   (+31 23 5153153)

   medicalinfo.nl@merck.com


   Eesti

   Merck Sharp & Dohme OÜ

   Tel.: +372 6144 200

   msdeesti@merck.com


   Norge

   MSD (Norge) AS

   Tlf: +47 32 20 73 00

   msdnorge@msd.no


   Eλλάδα

   MSD Α.Φ.Β.Ε.Ε.

   Τηλ: +30 210 98 97 300

   dpoc_greece@merck.com


   Österreich

   Merck Sharp & Dohme Ges.m.b.H.

   Tel: +43 (0) 1 26 044

   msd-medizin@merck.com

   España

   Merck Sharp & Dohme de España, S.A.

   Tel: +34 91 321 06 00

   msd_info@ merck.com

   Polska

   MSD Polska Sp.z o.o.

   Te: +48 22 549 51 00

   msdpolska@merck.com


   France

   MSD France

   Tél: +33 (0) 1 80 46 40 40


   Portugal

   Merck Sharp & Dohme, Lda

   Tel: +351 21 4465700

   clic@merck.com


   Hrvatska

   Merck Sharp & Dohme d.o.o.

   Tel: + 385 1 6611 333

   croatia_info@merck.com


   România

   Merck Sharp & Dohme Romania S.R.L.

   Tel: + 4021 529 29 00

   msdromania@merck.com

   Ireland

   Merck Sharp & Dohme Ireland (Human Health) Limited

   Tel: +353 (0)1 2998700

   medinfo_ireland@merck.com


   Slovenija

   Merck Sharp & Dohme, inovativna zdravila d.o.o.

   Tel: + 386 1 5204201

   msd_slovenia@merck.com


   Ísland.

   Vistor hf.

   Simi: +354 535 7000


   Slovenská republika

   Merck Sharp & Dohme, s.r.o.

   Tel.: +421 2 58282010

   dpoc_czechslovak@merck.com

   Ιtalia

   MSD Italia S.r.l.

   Tel: +39 06 361911

   medicalinformation.it@merck.com


   Suomi/Finland

   MSD Finland Oy

   Puh/Tel: +358 (0)9 804650

   info@msd.fi


   Κύπρος

   Merck Sharp & Dohme Cyprus Limited

   Τηλ: 80000 673 (+357 22866700)

   cyprus_info@merck.com


   Sverige

   Merck Sharp & Dohme (Sweden) AB

   Tel: +46 77 5700488

   medicinskinfo@merck.com


   Latvija

   SIA “Merck Sharp & Dohme Latvija”.

   Tel: +371 67364 224

   msd_lv@merck.com

   United Kingdom

   Merck Sharp & Dohme Limited

   Tel: +44 (0) 1992 467272

   medicalinformation-uk@merck.com


   Denna bipacksedel ändrades senast

   2019-01-10


   Övriga informationskällor

   Ytterligare information om detta läkemedel finns på Europeiska läkemedelsmyndighetens webbplats http://www.ema.europa.eu/.

   Följande uppgifter är endast avsedda för hälso- och sjukvårdspersonal:

   Instruktioner om hur man ska lösa upp och späda IVEMEND 150 mg

   1. Injicera 5 ml natriumkloridlösning, 9 mg/ml (0,9 %) avsedd för injektion, i injektionsflaskan. För att förhindra skumbildning säkerställ att natriumkloridlösning, 9 mg/ml (0,9 %) avsedd för injektion, injiceras längs injektionsflaskans sidvägg. Snurra försiktigt injektionsflaskan. Undvik skakning och forcerad injicering av natriumkloridlösning, 9 mg/ml (0,9 %) avsedd för injektion.


   2. Förbered en infusionspåse fylld med 145 ml natriumkloridlösning, 9 mg/ml (0,9 %) avsedd för injektion, (exempelvis genom att avlägsna 105 ml natriumkloridlösning, 9 mg/ml (0,9 %) avsedd för injektion från en infusionspåse med 250 ml natriumkloridlösning 9 mg/ml (0,9 %) avsedd för injektion).


   3. Drag upp hela volymen från injektionsflaskan och överför denna till infusionspåsen med 145 ml natriumkloridlösning, 9 mg/ml (0,9 %) avsedd för injektion, vilket ger en totalvolym på 150 ml och en slutkoncentration av 1 mg/ml. Vänd varsamt på infusionspåsen 2–3 gånger (se avsnitt 3 Hur du använder IVEMEND).


   4. Bestäm volymen som ska administreras från den förberedda infusionspåsen baserat på den rekommenderade dosen (se Produktresumén (SmPC), avsnitt 4.2).


    Vuxna

    Hela volymen i den förberedda infusionspåsen (150 ml) ska administreras.


    Pediatriska patienter

    Till patienter som är 12 år och äldre beräknas volymen som ska administreras enligt följande:

    • Volymen som ska administreras (ml) motsvarar den rekommenderade dosen (mg)

    Till patienter som är 6 månader till yngre än 12 år beräknas volymen som ska administreras enligt följande:

    • Volym som ska administreras (ml) = rekommenderad dos (mg/kg) x vikt (kg)

     1. Observera: Överskrid inte maxdoser (se Produktresumén (SmPC), avsnitt 4.2).

   5. För volymer mindre än 150 ml, kan om nödvändigt den beräknade volymen överföras till en infusionspåse av lämplig storlek eller spruta innan administrering via infusion.

   Den upplösta och utspädda lösningen är stabil i 24 timmar vid 25°C.

   Parenterala läkemedel ska kontrolleras visuellt med avseende på partiklar eller missfärgningar före administrering, när lösning och behållare så tillåter.

   Utseendet på den upplösta och utspädda lösningen är detsamma som för spädningsvätskan.

   Kasta all överbliven lösning och avfall. Ej använt läkemedel och avfall ska kasseras enligt gällande anvisningar.

   Detta läkemedel får inte rekonstitueras eller blandas med lösningar för vilka fysikalisk och kemisk stabilitet inte har fastställts (se Produktresumén avsnitt 6.2).

  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 14, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – Gäller alla beställningar på apoteket.se.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  IVEMEND®

  Pulver till infusionsvätska, lösning 150 mg 1 styck Injektionsflaska

  • Varunummer: 095813
  • Tillverkare: Merck Sharp & Dohme (Sweden) AB

  936,50 kr

  Jämförpris: 936,50 kr / styck

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?