Receptbelagd produkt

Receptbelagd produkt

Logga in för att se och handla dina recept.

 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   Bipacksedel: Information till användaren

   Isentress

   600 mg filmdragerade tabletter
   raltegravir

   Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig. Om du är förälder till ett barn som tar Isentress, läs denna information noga tillsammans med ditt barn.

   • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

   • Om du har ytterligare frågor, vänd dig till läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

   • Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig eller ditt barn. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

   • Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

   I denna bipacksedel finner du information om:
   1. Vad Isentress är och vad det används för
   2. Vad du behöver veta innan du tar Isentress
   3. Hur du tar Isentress
   4. Eventuella biverkningar
   5. Hur Isentress ska förvaras
   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   1. Vad Isentress är och vad det används för

   Vad Isentress är

   Isentress innehåller den aktiva substansen raltegravir. Isentress är ett antiviralt läkemedel som används mot humant immunbristvirus (hiv). Detta är det virus som orsakar förvärvat immunbristsyndrom (Acquired Immune Deficiency Syndrome, AIDS).

   Hur Isentress fungerar

   Hiv‑viruset producerar ett enzym som kallas hiv‑integras vilket hjälper viruset att föröka sig i cellerna i kroppen. Isentress hindrar enzymet från att fungera. När Isentress används tillsammans med andra läkemedel kan detta minska mängden hiv i blodet (s.k. ”viral load”) och öka antalet CD4‑celler (en typ av vita blodkroppar som spelar en viktig roll i människans immunsystem för att motverka infektion). Att minska mängden hiv i blodet kan medverka till att hålla ditt immunsystem friskt. Detta innebär att din kropp lättare kan bekämpa infektioner.

   När Isentress ska användas

   Isentress 600 mg filmdragerade tabletter används för att behandla vuxna och barn som väger minst 40 kg och som infekterats med hiv. Din läkare har ordinerat Isentress för att hjälpa till att hålla din hiv‑infektion under kontroll.

   2. Vad du behöver veta innan du tar Isentress

   Ta inte Isentress:

   • om du är allergisk mot raltegravir eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

   Varningar och försiktighet

   Tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska innan du tar Isentress.

   Kom ihåg att Isentress inte kan bota hiv‑infektion. Detta innebär att du även i fortsättningen kan få infektioner eller andra sjukdomar som är förknippade med hiv. Du bör fortsätta att träffa läkare regelbundet medan du tar detta läkemedel.

   Psykiska besvär

   Tala om för läkare om du tidigare haft depression eller psykisk sjukdom. Depression inklusive självmordstankar och självmordshandlingar har rapporterats hos vissa patienter som använder detta läkemedel, speciellt hos patienter som tidigare haft depression eller psykisk sjukdom.

   Skelettbesvär

   Vissa patienter som får antiretroviral kombinationsbehandling kan utveckla en bensjukdom som heter osteonekros (benvävnad dör på grund av förlorad blodtillförsel till benet). Några av de många riskfaktorerna för att utveckla sjukdomen är: långvarig antiretroviral kombinationsbehandling, användning av kortikosteroider, alkoholkonsumtion, svår nedsättning av immunförsvaret och högre kroppsmasseindex (BMI). Tecken på osteonekros är stelhet i lederna och smärta (särskilt i höft, knä och axlar) och svårighet att röra sig. Om du upplever några av dessa symtom, informera din läkare.

   Leverproblem

   Tala om för läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska om du tidigare har haft problem med din lever, inklusive hepatit B eller C. Din läkare kan vilja utvärdera hur allvarlig din leversjukdom är före beslut om du kan använda detta läkemedel.

   Överföra hiv till andra

   Hiv‑infektion sprids genom kontakt via blod eller sexuell kontakt med en person som har hiv. Du kan fortfarande överföra hiv-smitta då du tar detta läkemedel, trots att risken minskas vid effektiv antiviral behandling. Diskutera med din läkare nödvändiga åtgärder för att undvika att smitta andra.

   Infektioner

   Tala omedelbart om för läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska om du märker några symtom på infektion, såsom feber och/eller sjukdomskänsla. Hos vissa patienter med framskriden hiv‑infektion och som tidigare haft opportunistiska infektioner (infektioner till följd av nedsatt immunförsvar), kan tecken och symtom på inflammation från dessa tidigare infektioner inträffa kort tid efter att behandlingen mot hiv påbörjats. Dessa symtom beror troligen på en förbättring av kroppens immunsvar, vilket gör det möjligt för kroppen att bekämpa infektioner som kan ha funnits utan några tydliga symtom.

   Förutom opportunistiska infektioner kan autoimmuna störningar (tillstånd där immunsystemet attackerar frisk kroppsvävnad) också förekomma efter att du börjar ta läkemedel för att behandla din hiv‑infektion. Autoimmuna störningar kan inträffa flera månader efter att behandlingen påbörjades. Om du märker något symtom på infektion eller andra symtom som muskelsvaghet, svaghet som startar i händer eller fötter och som flyttar sig mot bålen, hjärtklappning, darrhänthet eller hyperaktivitet, informera din läkare omedelbart för att få nödvändig behandling.

   Muskelproblem

   Kontakta omedelbart läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska om du upplever oförklarlig muskelsmärta, ömhet eller svaghet under behandling med detta läkemedel.

   Hudproblem

   Kontakta läkare omgående om du får hudutslag. Svåra och livshotande hud‑ och överkänslighetsreaktioner har rapporterats hos vissa patienter som tagit detta läkemedel.

   Andra läkemedel och Isentress

   Tala om för läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.

   Isentress kan interagera med andra läkemedel. Tala om för läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta:

   • magsyraneutraliserande läkemedel (medel som motverkar eller neutraliserar syran i magsäcken för att minska besvär med matsmältning och halsbränna)

   • atazanavir (ett antiviralt läkemedel)

   • rifampicin (ett läkemedel som används för behandling av vissa infektioner, såsom tuberkulos)

   • tipranavir/ritonavir (antivirala läkemedel).

   Spara en lista över alla dina läkemedel för att visa läkare och apotekspersonal.

   • Du kan be läkare eller apotekspersonal om en lista över läkemedel som interagerar med Isentress.

   • Börja inte ta ett nytt läkemedel utan att först tala med läkare. Läkaren kan tala om ifall det är säkert att ta Isentress samtidigt som andra läkemedel.

   Isentress med mat och dryck

   Se avsnitt 3.

   Graviditet och amning

   Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.

   • Isentress 1 200 mg (två 600 mg tabletter en gång dagligen) rekommenderas inte under graviditet eftersom det inte har studerats hos gravida kvinnor.

   • Kvinnor med hiv bör inte amma eftersom deras spädbarn kan infekteras med hiv genom bröstmjölken. Tala med din läkare om det bästa sättet att mata ditt barn.

   Rådfråga läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska innan du tar något läkemedel om du är gravid eller ammar.

   Körförmåga och användning av maskiner

   Använd inte maskiner, kör inte bil eller cykla om du känner dig yr efter att ha tagit detta läkemedel.

   Isentress filmdragerade tabletter innehåller laktos

   Om du inte tål vissa sockerarter bör du kontakta din läkare innan du använder detta läkemedel.


   3. Hur du tar Isentress

   Ta alltid detta läkemedel enligt läkarens, apotekspersonalens eller sjuksköterskans anvisningar. Rådfråga läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska om du är osäker. Isentress måste användas i kombination med andra läkemedel mot hiv.

   Hur mycket du ska ta

   Vuxna, barn och ungdomar som väger minst 40 kg

   Rekommenderad dos är 1 200 mg som tas som två 600 mg tabletter via munnen en gång per dag.

   Tugga, krossa eller dela inte tabletterna då det kan förändra läkemedelsnivån i din kropp. Detta läkemedel kan tas med eller utan mat eller dryck.

   Isentress finns även som en 400 mg tablett, en tuggtablett och som granulat till oral suspension. Byt inte mellan 600 mg tabletten, 400 mg tabletten, tuggtabletten eller granulaten till oral suspension utan att först tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

   Om du har tagit för stor mängd av Isentress

   Ta inte fler tabletter än vad läkaren rekommenderar. Ta kontakt med läkaren om du har tagit för många tabletter.

   Om du har glömt att ta Isentress

   • Om du glömmer en dos, ta den så snart du kommer ihåg det.

   • Om det har hunnit bli dags för nästa dos ska du dock hoppa över den glömda tabletten och återgå till det vanliga schemat.

   • Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos.

   Om du slutar att ta Isentress

   Det är viktigt att du använder Isentress exakt som din läkare har instruerat. Ändra inte dosen eller sluta inte att ta detta läkemedel utan att först tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Sluta inte ta läkemedlet eftersom:

   • Det är mycket viktigt att du tar alla läkemedel mot hiv som du har ordinerats och vid rätt tidpunkt på dagen. Detta bidrar till att läkemedlen fungerar bättre. Det minskar också risken för att dina läkemedel slutar fungera mot hiv (s.k. läkemedelsresistens).

   • När dina Isentress‑tabletter börjar ta slut ska du se till att få mer från läkaren eller apoteket. Anledningen är att det är mycket viktigt att du inte blir utan läkemedlet, även om det bara är en kort tid. Ett kort uppehåll i medicineringen kan vara tillräckligt för att mängden virus i blodet ska öka. Detta kan betyda att hiv‑viruset kan utveckla resistens mot Isentress och därför bli svårare att behandla.

   Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

   4. Eventuella biverkningar

   Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.

   Allvarliga biverkningar-dessa är mindre vanliga (kan förekomma hos färre än 1 av 100 användare)
   Kontakta en läkare omedelbart om du observerar något av följande:

   • herpesinfektioner inklusive bältros

   • blodbrist, även sådan orsakad av lågt järnvärde

   • tecken och symtom på infektion eller inflammation

   • psykisk störning

   • självmordsavsikt eller -försök

   • magsäcksinflammation

   • leverinflammation

   • leversvikt

   • allergiskt utslag

   • vissa njurproblem

   • läkemedelsintag i större mängder än vad som rekommenderats

   Kontakta en läkare omedelbart om du observerar någon av biverkningarna ovan.

   Vanliga (kan förekomma hos färre än 1 av 10 användare):

   • minskad aptit

   • sömnsvårigheter, onormala drömmar, mardrömmar, onormalt beteende, känsla av djup ledsamhet och värdelöshet

   • yrsel, huvudvärk

   • svindel

   • väderspänning, buksmärta, diarré, ökad gasbildning i magen eller tarmen, illamående, kräkningar, matsmältningsbesvär, rapningar

   • olika typer av utslag (inträffar oftare vid kombination med darunavir)

   • trötthet, ovanlig trötthet eller svaghet, feber

   • förhöjda levervärden vid blodprov, onormala vita blodkroppar, förhöjda halter av blodfetter, förhöjda nivåer av enzymer från spottkörtlar eller bukspottkörtel

   Mindre vanliga (kan förekomma hos färre än 1 av 100 användare):

   • infektion i hårsäckarna, influensa, hudinfektion på grund av virus, kräkningar eller diarré på grund av infektion, övre luftvägsinfektion, böld i lymfkörtel

   • vårtor

   • smärtor i lymfkörtlarna, lågt antal vita blodkroppar som bekämpar infektion, svullna körtlar på halsen, i armhåla och ljumske

   • allergisk reaktion

   • ökad aptit, diabetes, förhöjda halter av kolesterol och fettsyror i blodet, höga blodsockerhalter, överdriven törst, kraftig viktnedgång, höga blodfetter (såsom kolesterol och triglycerider), kroppsfettsrubbning

   • oro, förvirring, nedstämdhet, humörförändringar, panikattack

   • minnesförlust, smärta i handen till följd av tryck på en nerv, bristande uppmärksamhet, yrsel när man snabbt ställer sig upp, smakförändringar, ökad sömnighet, brist på energi, glömska, migränhuvudvärk, känselbortfall, domningar eller svaghet i armar och/eller ben, krypningar, sömnighet, spänningshuvudvärk, darrningar, dålig sömnkvalitet

   • synstörningar

   • surr, susningar, visslingar, ringningar eller andra ihållande ljud i öronen

   • hjärtklappning, långsamma hjärtslag, snabba eller oregelbundna hjärtslag

   • vallningar, högt blodtryck

   • hes, raspig eller ansträngd röst, näsblödningar, nästäppa

   • smärta i övre delen av buken, obehagskänsla i ändtarmen, förstoppning, muntorrhet, halsbränna, sväljningssmärtor, inflammation i bukspottkörteln, sår eller ömhet i magen eller övre delen av tarmen, blödning från ändtarmen, obehag från magen, tandköttsinflammation, svullen, röd och öm tunga

   • fettinlagring i levern

   • akne, ovanlig förlust eller uttunning av håret, hudrodnad, ovanlig fettfördelning på kroppen som kan innebära minskat fett på benen, armarna och i ansiktet samt ökat bukfett, överdriven svettning, nattliga svettningar, förtjockad hud med klåda på grund av upprepat kliande, sår på huden, torr hud

   • ledvärk, smärtsam ledsjukdom, ryggsmärta, skelett/bensmärta, muskelömhet eller svaghet, nackvärk, smärta i armar eller ben, inflammation i senfästen, minskad mängd av benmineraler

   • njursten, ökat behov av att urinera på natten, njurcysta

   • svårighet att få erektion, bröstförstoring hos män, klimakteriesymtom

   • obehag i bröstet, frossa, ansiktssvullnad, nervositet, allmän sjukdomskänsla, knöl i halsen, svullna händer, fotleder eller fötter, värk

   • lågt antal vita blodkroppar, lågt antal blodplättar (en typ av cell som får blodet att koagulera), blodprov som visar nedsatt njurfunktion, förhöjt blodsocker, förhöjd halt av muskelenzymer i blodet, socker i urinen, röda blodkroppar i urinen, viktuppgång, ökat midjemått, lågt blodprotein (albumin), förlängd koagulationstid

   Ytterligare biverkningar hos barn och ungdomar

   • hyperaktivitet

   Rapportering av biverkningar

   Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera eventuella biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

   Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

   5. Hur Isentress ska förvaras

   • Förvara detta läkemedel utom syn‑ och räckhåll för barn.

   • Används före utgångsdatum som anges på burken och kartongen efter Utg.dat. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

   • Förvara burken med torkmedlet väl tillsluten. Fuktkänsligt.

   Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   Innehållsdeklaration

   Den aktiva substansen är raltegravir. Varje filmdragerad tablett innehåller 600 mg raltegravir (som kalium).

   Övriga innehållsämnen är: mikrokristallin cellulosa, hypromellos 2910, kroskarmellosnatrium och magnesiumstearat. Dessutom innehåller filmdrageringen följande inaktiva innehållsämnen: laktosmonohydrat, hypermellos 2910, titandioxid, triacetin, gul järnoxid och svart järnoxid. Tabletten kan även innehålla spår av karnaubavax.

   Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

   Den 600 mg filmdragerade tabletten är oval, gul och märkt med MSD företagslogotyp och ”242” på ena sidan och utan märkning på den andra sidan.

   Två förpackningsstorlekar finns tillgängliga: förpackningar innehållande 1 burk med 60 tabletter och multipack bestående av 3 burkar med 60 tabletter vardera.

   Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

   Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

   Merck Sharp & Dohme B.V.

   Waarderweg 39

   2031 BN Haarlem

   Nederländerna

   Kontakta ombudet för innehavaren av godkännandet för försäljning om du vill veta mer om detta läkemedel:

   BE

   MSD Belgium BVBA/SPRL

   Tél/Tel: +32(0)27766211

   dpoc_belux@merck.com

   LT

   UAB Merck Sharp & Dohme

   Tel.: +370 5 278 02 47

   msd_lietuva@merck.com

   BG

   Мерк Шарп и Доум България ЕООД

   Тел.: +359 2 819 3737

   info-msdbg@merck.com

   LU

   MSD Belgium BVBA/SPRL

   Tél/Tel: +32(0)27766211

   dpoc_belux@merck.com

   CZ

   Merck Sharp & Dohme s.r.o.

   Tel.: +420 233 010 111

   dpoc_czechslovak@merck.com

   HU

   MSD Pharma Hungary Kft.

   Tel.: +36 1 888 53 00

   hungary_msd@merck.com

   DK

   MSD Danmark ApS

   Tlf: +45 4482 4000

   dkmail@merck.com

   MT

   Merck Sharp & Dohme Cyprus Limited

   Tel: 8007 4433 (+356 99917558)

   malta_info@merck.com

   DE

   MSD SHARP & DOHME GMBH

   Tel: 0800 673 673 673 (+49 (0) 89 4561 2612)

   e-mail@msd.de

   NL

   Merck Sharp & Dohme B.V.

   Tel: 0800 9999000 (+31 23 5153153)

   medicalinfo.nl@merck.com

   EE

   Merck Sharp & Dohme OÜ

   Tel.: +372 6144 200

   msdeesti@merck.com

   NO

   MSD (Norge) AS

   Tlf: +47 32 20 73 00

   msdnorge@msd.no

   EL

   MSD Α.Φ.Β.Ε.Ε.

   Τηλ: + 30 210 98 97 300

   dpoc_greece@merck.com

   AT

   Merck Sharp & Dohme Ges.m.b.H.

   Tel: +43 (0) 1 26 044

   msd-medizin@merck.com

   ES

   Merck Sharp & Dohme de España, S.A.

   Tel: +34 91 321 06 00

   msd_info@merck.com

   PL

   MSD Polska Sp.z o.o.

   Tel.: +48 22 549 51 00

   msdpolska@merck.com

   FR

   MSD France

   Tél: + 33 (0) 1 80 46 40 40

   PT

   Merck Sharp & Dohme, Lda

   Tel: +351 21 4465700

   inform_pt@merck.com

   HR

   Merck Sharp & Dohme d.o.o.

   Tel: + 385 1 6611 333

   croatia_info@merck.com

   RO

   Merck Sharp & Dohme Romania S.R.L.

   Tel: + 40 21 529 29 00

   msdromania@merck.com

   IE

   Merck Sharp & Dohme Ireland (Human Health) Limited

   Tel: +353 (0)1 2998700

   medinfo_ireland@merck.com

   SI

   Merck Sharp & Dohme, inovativna zdravila d.o.o.

   Tel: + 386 1 5204201

   msd_slovenia@merck.com

   IS

   Vistor hf.

   Sími: +354 535 7000

   SK

   Merck Sharp & Dohme, s. r. o.

   Tel.: +421 2 58282010

   dpoc_czechslovak@merck.com

   IT

   MSD Italia S.r.l.

   Tel: +39 06 361911

   medicalinformation.it@merck.com

   FI

   MSD Finland Oy

   Puh/Tel: +358 (0) 9 804 650

   info@msd.fi

   CY

   Merck Sharp & Dohme Cyprus Limited

   Τηλ: 800 00 673 (+357 22866700)

   cyprus_info@merck.com

   SE

   Merck Sharp & Dohme (Sweden) AB

   Tel: +46 77 5700488

   medicinskinfo@merck.com

   LV

   SIA Merck Sharp & Dohme Latvija

   Tel: +371 67364 224

   msd_lv@merck.com

   UK

   Merck Sharp & Dohme Limited

   Tel: +44 (0) 1992 467272

   medicalinformationuk@merck.com


   Denna bipacksedel ändrades senast

   05/2019


   Övriga informationskällor

   Ytterligare information om detta läkemedel finns på Europeiska läkemedelsmyndighetens webbplats http://www.ema.europa.eu.

  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 14, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – Gäller alla beställningar på apoteket.se.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  ISENTRESS

  Filmdragerad tablett 600 mg 60 tablett(er) Burk

  • Varunummer: 564264
  • Tillverkare: Merck Sharp & Dohme (Sweden) AB

  5.522,74 kr

  Jämförpris: 92,05 kr / tablett(er)

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?