Receptbelagd produkt

Receptbelagd produkt

Logga in för att se och handla dina recept.

 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   Bipacksedel: Information till användaren

   Invicorp

   25 mikrogram/2mg injektionsvätska, lösning
   aviptadil/fentolaminmesilat
   natrium

   Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

   - Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

   - Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

   - Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar symptom som liknar dina.

   - Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avnitt 4.

   I denna bipacksedel finner du information om:
   1. Vad Invicorp är och vad det används för
   2. Vad du behöver veta innan du använder Invicorp
   3. Hur du använder Invicorp
   4. Eventuella biverkningar
   5. Hur Invicorp ska förvaras
   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   1. Vad Invicorp är och vad det används för

   De aktiva komponenterna i Invicorp (aviptadil och fentolaminmesilat) påverkar blodflödet in och ut ur penis. I stora drag så ökar fentolaminmesilat blodflödet till penis, medan aviptadil minskar blodflödet från penis.


   Om du lider av erektil dysfunktion, kan Invicorp hjälpa dig att lättare få erektion.


   Aviptadil och fentolaminmesilat som finns i Invicorp kan också vara godkänt för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna bipacksedel. Fråga läkare, apoteks- eller annan hälsovårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

   2. Vad du behöver veta innan du använder Invicorp

   Använd inte Invicorp

   - om du är allergisk mot aviptadil eller fentolaminmesilat eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

   - om du har eller har haft leukemi (blodcancer), multipelt myelom (skelettcancer) eller sicklecellanemi (en blodsjukdom) eller anlag för sicklecellanemi, eftersom du kan få en smärtsam och långvarig erektion

   - om du tar blodförtunnande läkemedel såsom warfarin eller heparin, inklusive blodförtunnande läkemedel som tas via munnen såsom dabigatran, rivaroxaban, apixaban

   - om din läkare har rekommenderat dig att inte ha sex på grund av ditt hälsotillstånd

   - om du har en penis som är ärrad eller inte rak, vilket ibland kan kallas Peyronies sjukdom eller om du har onormal fast (fibrös) vävnad i svällkropparna i penis

   - om du har ett implantat i din penis.

   Varningar och försiktighet

   Om din erektion är obekväm eller smärtsam eller varar mer än 4 timmar ska du kontakta läkare eller akutmottagning omedelbart, eftersom behandlingen av detta måste påbörjas inom 6 timmar.

   Tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska innan du använder Invicorp om:

   - du har hjärt- eller lungproblem eller har haft en stroke (i dessa fall bör du delta i sexuella aktiviteter med försiktighet)

   - du har en bakgrund med psykisk sjukdom eller missbruk.

   Andra läkemedel och Invicorp

   Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.

   Ta inte andra läkemedel mot erektil dysfunktion samtidigt som Invicorp.

   Graviditet, amning och fertilitet

   Inte relevant. Invicorp är endast avsedd för män.

   Körförmåga och användning av maskiner

   Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

   Invicorp innehåller natrium

   Detta läkemedel innehåller mindre än 1 mmol natrium (23 mg) per dos, dvs är näst intill "natriumfritt".


   3. Hur du använder Invicorp

   Använd alltid detta läkemedel enligt läkarens eller apotekspersonalens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

   Invicorp är avsett för injektion in i den mjuka vävnaden på vardera sidan av penisskaftet (intrakavernös injektion). En läkare eller sjuksköterska kommer att visa dig hur man utför åtminstone den första injektionen. Därefter kommer din läkare att kontrollera dig regelbundet (t.ex. var tredje månad), särskilt i början när du självinjicerar.


   Försök inte att injicera dig själv med Invicorp om:

   - du inte har blivit visad hur du ska injicera dig själv

   - du hade några problem med den första injektionen

   - du inte förstår instruktionerna.


   Om du inte kommer ihåg hur man administrerar injektionerna, ska du kontakta din läkare. Du får inte försöka använda injektionen om du är osäker på vad du ska göra.


   Dos

   Den rekommenderade dosen är 25 mikrogram/2 mg.

   Administrera inte mer än en injektion per dag, och inte mer än 3 injektioner per vecka.

   Varje ampull innehåller rätt mängd för en enda injektion. Du måste injicera hela innehållet i ampullen.


   Hur du ska använda Invicorp

   Invicorp kan låtas anta rumstemperatur före användning eller så kan den användas direkt från kylskåpet. Om inte din läkare har instruerat annat bör du följa de dosriktlinjer som ges i denna information, annars kan inte Invicorp fungera korrekt.

   Du bör utföra den första Invicorp-injektionen under en läkares eller sjuksköterskas tillsyn.


   Beredning av Invicorp injektion

   1. Tvätta händerna och torka dem med en ren handduk.

   2. Ta en glasampull med två fingrar och vrid den försiktigt runt för att säkerställa att all vätska är i den nedre delen av ampullen.

   3. Bryt av toppen på ampullen och placera försiktigt ampullen på en jämn yta.

   4. Öppna förpackningen som innehåller en lång nål. Du behöver den långa nålen för att fylla sprutan med injektionslösning från ampullen. ANVÄND INTE DENNA NÅL FÖR INJEKTION. Placera nålen på en ren yta, till exempel en ren pappersservett.

   5. Ta ut sprutan ur förpackningen och placera den på pappersservetten.

   6. Håll sprutan i den övre delen och håll i nålens skyddshylsa. Fäst sprutan vid den öppna änden av nålen. Tryck och vrid ett halvt varv i ena riktningen tills den sitter ordentligt. Ta bort skyddshylsan från nålen.

   Bild 1

   7. Stick in nålen i ampullen och dra in all vätska från ampullen i sprutan genom att dra i sprutkolven. Sätt tillbaka skyddshylsan på den långa nålen och ta bort nålen från sprutan.

   Bild 2

   8. Öppna förpackningen som innehåller den korta nålen (för injektion), och placera på en ren yta som till exempel en ren pappersservett.

   9. Håll sprutan i den övre änden och håll i den korta nålens skyddshylsa. Fäst nålen på sprutan. Tryck och vrid ett halvt varv i ena riktningen tills den sitter ordentligt. Ta sedan bort skyddshylsan.

   Bild 3

   Hur du ger dig själv en injektion

   1. Tvätta injektionsstället på din penis med tvål och vatten, skölj med vatten och torka med en ren handduk.

   2. Ta tag i sprutan med nålen uppåt och knacka försiktigt på sprutans cylinder tills alla luftbubblor rör sig till toppen av sprutan. Tryck försiktigt upp kolven tills några droppar kommer ut ur nålen. Detta görs för att förhindra att det finns luft i nålen.

   Bild 4

   3. Håll sprutan med nålen i rät vinkel mot sidan av penis.

   Bild 5

   4. Se till att du inte injicera i urinvägarna eller i synliga blodkärl. Injicera i de grå skuggade områden som visas.

   Bild 6

   5. Tryck in nålen i penis tills ungefär hälften av nålen är inne. Tryck försiktigt ner kolven i sprutan och injicera all vätska.

   Bild 7

   6. Dra ut nålen och sätt tillbaka skyddshylsan på nålen.

   7. Placera försiktigt delarna från ampullen, den använda sprutan och nålen i en behållare för omhändertagande av nålar.


   Efter injektion av Invicorp

   Efter självinjektion av Invicorp kommer det att ta lite tid för dig att få erektion. Injektionen bör ge en tillräcklig erektion för att du ska kunna ha samlag.

   Erektionen kommer normalt inte pågå längre än en timme.


   Kontakta läkare eller akutmottagning omedelbart om du har en erektion som varar längre än 4 timmar efter injektion av Invicorp.

   Om du använt för stor mängd av Invicorp

   Kontakta din läkare, läkarmottagning eller apotekspersonal om du har tagit mer Invicorp än vad som anges i denna bipacksedel eller mer än din läkare har ordinerat.


   Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning. Ta med förpackningen så att det klart framgår vilken medicin du har tagit.

   4. Eventuella biverkningar

   Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.


   Allvarliga biverkningar

   Sällsynta: kan förekomma hos upp till 1 av 1000 användare

   • Långvarig och smärtsam erektion. Kontakta läkare eller akutmottagning omedelbart om erektionen varar längre än 4 timmar.


   Mycket sällsynta: kan förekomma hos upp till 1 av 10000 användare

   • Kärlkramp, bröstsmärtor. Kontakta läkare eller akutmottagning.

   • Hjärtinfarkt och andningssvårigheter, ångest, eventuellt strålande starka smärtor ut i vänster arm och bröstsmärtor. Sluta använda läkemedlet och kontakta omedelbart läkare om du upplever dessa biverkningar.


   Andra biverkningar

   Vanliga: kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare

   • rodnad i ansiktet och den övre delen av kroppen.

   • blåmärken runt injektionsstället. För att minska risken för blåmärken du ska undvika synliga blodkärl (vener) när du injicerar dig själv.


   Mindre vanliga: kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare

   • Huvudvärk, yrsel.

   • Ökad hjärtfrekvens (puls). Onormala hjärtslag. Sluta använda läkemedlet om du upplever dessa biverkningar.

   • Ansamling av blod under huden runt injektionsstället.


   Sällsynta: kan förekomma hos upp till 1 av 1000 användare

   • Små knölar på penis kan uppstå vid upprepade injektioner.

   • Smärta vid injektionsstället.   Rapportering av biverkningar

   Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

   Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

   5. Hur Invicorp ska förvaras

   Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.


   Används före utgångsdatum som anges på kartongen.


   Förvaras i kylskåp (2 - 8°C). Får ej frysas.


   Ampullen kan låtas anta rumstemperatur före användning. Du ska använda injektionen inom 24 timmar efter att ampullen är tagen ur kylskåpet.


   Ampullen och nålen ska kastas i en behållare lämplig för detta ändamål.


   Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   Innehållsdeklaration

   - De aktiva substanserna är aviptadil and fentolaminmesilat, varje ampull med Invicorp 25 mikrogram/2 mg innehåller 25 mikrogram aviptadil och 2 mg fentolaminmesilat,

   - Övriga innehållsämnen är natriumklorid, dinatriumedetat, fosforsyra, natriumhydroxid (för pH-justering), saltsyra (för pH-justering), vatten för injektionsvätskor

   Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

   Förpackningsstorlekar:

   Glasampull 1 x 0,35 ml med 1 spruta, 1 30G nål och 1 21G nål

   Glasampuller 2 x 0,35 ml med 2 sprutor, 2 30G nålar och 2 21G nålar

   Glasampuller 3 x 0,35 ml med 3 sprutor, 3 30G nålar och 3 21G nålar

   Glasampuller 4 x 0,35 ml med 4 sprutor, 4 30G nålar och 4 21G nålar

   Glasampuller 5 x 0,35 ml med 5 sprutor, 5 30G nålar och 5 21G nålar

   Glasampuller 10 x 0,35 ml med 10 sprutor, 10 30G nålar och 10 21G nålar


   Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

   Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

   Innehavare av godkännande för försäljning

   Evolan Pharma AB

   Box 120

   182 12 Danderyd


   Tillverkare

   HB-Medical ApS

   Dr. Neergaardsvej 17

   DK- 2970 Hørsholm

   Danmark


   Rechon Life Science AB

   Soldattorpsvägen 5

   Limhamn

   Sverige


   Denna bipacksedel ändrades senast

   2015–07–28


  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 12, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – Gäller alla beställningar på apoteket.se.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Invicorp

  Injektionsvätska, lösning 25 mikrogram/2 mg 5 x 0,35 milliliter Ampull

  • Varunummer: 084753
  • Tillverkare: Evolan Pharma AB

  588,99 kr

  Jämförpris: 117,80 kr / milliliter

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?