Receptbelagd produkt

Receptbelagd produkt

Logga in för att se och handla dina recept.

 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning. Detta kommer att göra det möjligt att snabbt identifiera ny säkerhetsinformation. Du kan hjälpa till genom att rapportera de biverkningar du eventuellt får. Information om hur du rapporterar biverkningar finns i slutet av avsnitt Biverkningar.


   Bipacksedel: Information till användaren

   Insulin lispro Sanofi

   100 enheter/ml injektionsvätska, lösning i förfylld injektionspenna
   insulin lispro. Varje förfylld injektionspenna ger 1-80 enheter i steg om 1 enhet.

   Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

   • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

   • Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

   • Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

   • Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

   I denna bipacksedel finner du information om:
   1. Vad Insulin lispro Sanofi är och vad det används för
   2. Vad du behöver veta innan du använder Insulin lispro Sanofi
   3. Hur du använder Insulin lispro Sanofi
   4. Eventuella biverkningar
   5. Hur Insulin lispro Sanofi ska förvaras
   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   1. Vad Insulin lispro Sanofi är och vad det används för

   Insulin lispro Sanofi används för behandling av diabetes. Det verkar snabbare än vanligt humaninsulin eftersom insulinmolekylen har förändrats en aning.

   Du får diabetes om din bukspottkörtel inte producerar tillräckligt mycket insulin.

   Insulin lispro Sanofi ersätter ditt eget insulin och används för att kontrollera glukosnivån i blodet under en längre tid. Det verkar mycket snabbt och under en kortare tid än lösligt insulin (2-5 timmar). Du ska normalt ta Insulin lispro Sanofi inom 15 minuter före eller efter en måltid.

   Din läkare talar om för dig om du ska ta Insulin lispro Sanofi tillsammans med ett mer långverkande insulin. Varje insulinsort har sin egen bipacksedel. Byt inte insulin om inte din läkare har sagt till dig att göra det. Var mycket försiktig om du byter insulin.

   Insulin lispro Sanofi kan ges både till vuxna och barn.

   Insulin lispro Sanofi är en förfylld injektionspenna för engångsbruk som innehåller 3 ml (300 enheter, 100 enheter/ml) av insulin lispro. Varje förfylld injektionspenna med Insulin lispro Sanofi innehåller flera insulindoser. Med Insulin lispro Sanofi förfylld injektionspenna kan man ställa in 1 enhet åt gången. Antalet enheter visas i doseringsfönstret, kontrollera alltid där innan du injicerar. Du kan ge från 1-80 enheter i en injektion. Om din dos är över 80 enheter, behöver du ge ytterligare en injektion.

   2. Vad du behöver veta innan du använder Insulin lispro Sanofi

   Använd inte Insulin lispro Sanofi

   • om du har en begynnande så kallad insulinkänning (lågt blodsocker) . Längre fram i denna bipacksedel finns instruktioner om hur du ska göra vid en lindrig insulinkänning (se avsnitt 3: Om du har använt för stor mängd av Insulin lispro Sanofi).

   • om du är allergisk mot insulin lispro eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

   Varningar och försiktighet

   Insulin lispro Sanofi i förfylld injektionspenna ska endast injiceras under huden. Tala med läkare om du behöver injicera ditt insulin med en annan metod.

   Ange produktnamnet (”Insulin lispro Sanofi”) och lot-numret (som finns på ytterkartongen och märkningen på varje injektionsflaska, cylinderampull och förfylld injektionspenna) när du rapporterar biverkningar.

   • Är ditt blodsocker under god kontroll med ditt nuvarande insulin kanske du inte känner av varningssignalerna när ditt blodsocker blir för lågt. Varningssignaler finns uppräknade längre fram i denna bipacksedel. Du bör noga hålla reda på när du ska äta, hur ofta du ska motionera och hur mycket du ska arbeta. Du bör också noga kontrollera din blodsockernivå genom att testa ditt blodsocker ofta.

   • Vissa personer som har haft insulinkänningar efter byte från djurinsulin till humaninsulin har rapporterat att de tidiga varningssymtomen varit mindre tydliga eller annorlunda. Om du ofta har insulinkänningar eller har svårt att känna igen dem, tala med din läkare om detta.

   • Om du svarar JA på någon av följande frågor, tala med din läkare, apotekspersonal eller din diabetessköterska.

   • Har du nyligen blivit sjuk?

   • Har du problem med lever eller njurar?

   • Tränar du mer än vanligt?

   • Du bör också tala med din läkare, apotekspersonal eller din diabetessköterska om du tänker resa utomlands. Tidsskillnaden mellan länder kan innebära att du måste ta dina injektioner och äta på andra tider än när du är hemma.

   • Vissa patienter som haft långvarig diabetes mellitus typ 2 och hjärtsjukdom eller tidigare stroke, utvecklade hjärtsvikt vid behandling med pioglitazon och insulin. Informera din läkare så snart som möjligt om du får tecken på hjärtsvikt såsom oväntad andnöd, snabb viktökning eller lokal svullnad (ödem).

   • Denna injektionspenna rekommenderas inte för blinda eller synskadade personer såvida de inte får hjälp av någon som har tränats i att använda injektionspennan.

   Andra läkemedel och Insulin lispro Sanofi

   Ditt insulinbehov kan förändras om du tar

   • p-piller,

   • kortison,

   • medel för sköldkörtelsjukdom,

   • tabletter för behandling av diabetes,

   • acetylsalicylsyra,

   • sulfaantibiotika,

   • oktreotid,

   • beta2-stimulerare (t ex ritodrin, salbutamol eller terbutalin),

   • betablockerare, eller

   • vissa medel mot depression (monoaminoxidashämmare eller selektiva serotoninåterupptagshämmare),

   • danazol,

   • vissa angiotensinomvandlande (ACE) enzymhämmare (t ex kaptopril, enalapril), och

   • angiotensin II-receptorblockerare.

   Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel (se även avsnitt ”Varningar och försiktighet”).

   Insulin lispro Sanofi med alkohol

   Dina blodsockernivåer kan ändras om du dricker alkohol. Därför kan mängden insulin som du behöver förändras vid alkoholintag.

   Graviditet och amning

   Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare innan du använder detta läkemedel. Insulinbehovet avtar vanligtvis under de 3 första månaderna av graviditeten och ökar sedan under de återstående sex månaderna.
   Om du ammar kan justering av insulindos eller diet vara nödvändig.

   Körförmåga och användning av maskiner

   Din koncentrations- och reaktionsförmåga kan försämras vid hypoglykemi. Tänk på detta i alla situationer där du kan utsätta dig själv eller andra för risker (t ex vid bilkörning eller då du använder maskiner). Kontakta din läkare angående lämpligheten av att köra bil om:

   • du ofta drabbas av hypoglykemi

   • dina varningssignaler på hypoglykemi är försvagade eller uteblir helt

   Insulin lispro Sanofi innehåller natrium

   Detta läkemedel innehåller mindre än 1 mmol natrium (23 mg) per dos, d.v.s. är näst intill “natriumfritt”.


   3. Hur du använder Insulin lispro Sanofi

   Kontrollera alltid namn och insulintyp på förpackningen och den förfyllda injektionspennans etikett när du får den från apoteket. Försäkra dig om att du fått den Insulin lispro Sanofi som din läkare har ordinerat.

   Använd alltid detta läkemedel enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare om du är osäker. För att förebygga risken för överföring av sjukdomar ska injektionspennan endast användas av dig, även om nålen byts ut.

   Doseringsanvisning

   • Normalt ska du injicera Insulin lispro Sanofi inom 15 minuter före en måltid. Om du behöver kan du injicera strax efter måltiden. Dosen bestäms av din läkare som anpassar den individuellt för dig. Dessa instruktioner är personliga och bara till för dig. Följ dem exakt och besök din diabetesklinik regelbundet.

   • Om du byter insulinsort (t ex från human- eller djurinsulin till en Insulin lispro Sanofi-produkt) behöver du kanske ta mer eller mindre än tidigare. Detta kan visa sig vid den första injektionen eller också kan det vara en gradvis förändring över flera veckor eller månader.

   • Injicera Insulin lispro Sanofi under huden (subkutan användning eller ”s.c.”). Du ska injicera det i en muskel endast om din läkare har sagt det.

   Förberedelse av Insulin lispro Sanofi

   • Insulin lispro Sanofi är redan löst i vatten så du behöver inte blanda till det. Du får endast använda det om det ser ut som vatten. Lösningen ska vara klar, färglös och inte innehålla fasta partiklar. Kontrollera detta före varje injektion.

   Förberedelse av SoloStar-injektionspennan (se bruksanvisningen)

   • Insulin lispro Sanofi i förfylld injektionspenna ska endast injiceras under huden. Tala med läkare om du behöver injicera ditt insulin med en annan metod.

   • Tvätta händerna.

   • Läs bruksanvisningen som beskriver hur man använder den förfyllda insulinpennan. Följ instruktionerna noggrant. Tänk på följande:

   • Använd en ren nål (nålar ingår inte i förpackningen).

   • Gör alltid ett säkerhetstest före varje injektion.

   Injektion med Insulin lispro Sanofi

   • Tvätta injektionsstället före injektionen så som du blivit anvisad. Injicera under huden (subkutant) som du blivit visad. Injicera inte direkt i ett blodkärl. Vänta 10 sekunder efter avslutad injektion innan du drar ut nålen, då är du säker på att du fått hela dosen. Massera inte injektionsstället. Försäkra dig om att du har minst 1 cm marginal till förra injektionsstället och att du skiftar injektionsställe som du har blivit anvisad. Insulin lispro Sanofi injektion verkar snabbare än lösligt humaninsulin oavsett injektionsställe (överarm, lår, skinka eller buk).

   • Du ska inte injicera Insulin lispro Sanofi intravenöst (i.v.). Injicera Insulin lispro Sanofi enligt din läkares eller diabetessköterskas anvisningar. Endast din läkare kan ge Insulin lispro Sanofi intravenöst. Läkaren gör detta endast under särskilda omständigheter som operationer eller om du är sjuk och dina blodsockervärden är för höga.

   Efter injektion

   • Skruva av nålen från den förfyllda injektionspennan med hjälp av det yttre nålskyddet omedelbart efter avslutad injektion. Dela aldrig nålar eller injektionspenna med någon annan. Sätt på skyddslocket på injektionspennan.

   Ytterligare injektioner

   • Varje gång du använder den förfyllda injektionspennan måste du använda en ny nål. Gör alltid ett säkerhetstest före varje injektion. Du kan ungefär se hur många insulinenheter som finns kvar genom att se var kolven är på insulinskalan.

   • Blanda aldrig annat insulin i din förfyllda injektionspenna. När injektionspennan är tom ska den inte användas igen. Kasta den på ett säkert sätt. Apotekspersonal eller din diabetessköterska kan tala om hur.

   Om du använt för stor mängd av Insulin lispro Sanofi

   Du kan få lågt blodsocker om du tagit för mycket Insulin lispro Sanofi. Kontrollera ditt blodsocker. Om ditt blodsocker är lågt (mild hypoglykemi), ta glukostabletter, socker eller en söt dryck. Ta sedan frukt, kex eller en smörgås enligt din läkares anvisningar och vila dig en stund. Ofta försvinner en mild hypoglykemi eller en lätt överdos av insulin med denna behandling. Om du blir sämre, får andnöd och blir blek, kontakta genast din läkare. Ganska allvarlig hypoglykemi kan behandlas med en glukagoninjektion. Ät glukos eller socker efter glukagoninjektionen. Om du inte förbättras av glukagon bör du behandlas på sjukhus. Be din läkare berätta om glukagon.

   Om du har glömt att använda Insulin lispro Sanofi

   Du kan få högt blodsocker om du tagit för lite Insulin lispro Sanofi. Kontrollera ditt blodsocker.

   Om en hypoglykemi (lågt blodsocker) eller hyperglykemi (högt blodsocker) inte behandlas kan det få allvarliga konsekvenser och medföra huvudvärk, illamående, kräkningar, uttorkning, medvetslöshet, koma och till och med död (se Hypoglykemi och Hyperglykemi och diabetisk ketoacidos i avsnitt 4 ”Eventuella biverkningar”).

   Tre enkla tips för att undvika hypoglykemi eller hyperglykemi:

   • Ha alltid en reservspruta och reservinjektionsflaska Insulin lispro Sanofi med dig, eller en reservinjektionspenna och cylinderampull, om du skulle tappa eller skada din SoloStar-injektionspenna.

   • Bär alltid någonting med dig som visar att du är diabetiker.

   • Ha alltid snabbverkande kolhydrater (socker) med dig.

   Om du slutar att använda Insulin lispro Sanofi

   Du kan få högt blodsocker om du tagit för lite Insulin lispro Sanofi. Byt inte insulin om inte din läkare har sagt till dig att göra det.

   Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare eller apotekspersonal.

   4. Eventuella biverkningar

   Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.

   Allmän allergi är sällsynt (kan förekomma hos upp till 1 av 1 000 användare). Symtomen är:
   • klåda över hela kroppen

   • blodtrycksfall

   • andningssvårigheter

   • hjärtklappning

   • väsande andning

   • svettning

   Om du tror att du har denna form av insulinallergi med Insulin lispro Sanofi, tala genast med din läkare.

   Lokal allergi är vanligt (kan förekomma hos fler än 1 av 10 användare). Vissa personer får rodnad, svullnad eller klåda vid injektionsstället. Detta upphör i regel efter några dagar eller några veckor. Om du får något av dessa symtom, tala med din läkare.

   Lipodystrofi (förtjockad eller skrovlig hud) är mindre vanligt (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare). Om du märker att huden vid injektionsstället blir förtjockad eller skrovlig tala med din läkare.

   Ödem (svullna armar, fotleder; vätskeretention) har rapporterats, särskilt när insulinbehandling påbörjas eller vid förändring i behandlingen för att förbättra kontrollen av ditt blodsocker.

   Vanliga problem vid diabetes

   Hypoglykemi

   Hypoglykemi (lågt blodsocker) innebär att det inte är tillräckligt med socker i blodet. Detta kan

   orsakas av:

   • att du tar för mycket Insulin lispro Sanofi eller annat insulin

   • att du hoppar över eller senarelägger måltider eller ändrar din diet

   • att du tränar eller arbetar för hårt precis före eller efter en måltid

   • att du har en infektion eller är sjuk (speciellt vid diarré eller kräkningar)

   • att ditt behov av insulin har förändrats, eller

   • att du har problem med njurar eller lever som blivit värre

   Alkohol och vissa mediciner kan påverka blodsockerhalten (se avsnitt 2).

   De första symtomen på låg blodsockerhalt visar sig vanligen snabbt och innebär:
   • trötthet

   • hjärtklappning

   • nervositet och skakningar

   • illamående

   • huvudvärk

   • kallsvettning

   Om du inte är säker på att känna igen varningssymtomen undvik situationer, t ex bilkörning, där du kan utsätta dig själv eller andra för risker pga hypoglykemi.

   Hyperglykemi och diabetisk ketoacidos

   Hyperglykemi (för mycket socker i blodet) innebär att din kropp inte har tillräckligt med insulin.

   Hyperglykemi kan uppträda om

   • du inte tagit ditt Insulin lispro Sanofi eller annat insulin

   • du har tagit mindre insulin än vad din läkare sagt

   • du ätit mer än vad din diet tillåter, eller

   • du har feber, infektion eller är emotionellt stressad

   Hyperglykemi kan leda till diabetisk ketoacidos. De första symtomen kommer smygande under flera timmar eller dagar. De är:
   • sömnighet

   • ingen aptit

   • ansiktsrodnad

   • acetonliknande lukt från andedräkten

   • törst

   • illamående eller kräkningar

   Allvarliga symtom är tung andning och snabb puls. Sök medicinsk hjälp omedelbart.

   Vid sjukdom

   Om du är sjuk, särskilt om du känner dig illamående eller kräks, kan ditt insulinbehov förändras. Även om du inte äter normalt behöver du fortfarande insulin. Testa urin eller blod, följ anvisningarna beträffande din sjukdom, tala med din läkare.

   Rapportering av biverkningar

   Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

   Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

   5. Hur Insulin lispro Sanofi ska förvaras

   Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

   Används före utgångsdatum som anges på etiketten och kartongen efter EXP. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

   Före första användning ska Insulin lispro Sanofi förfylld injektionspenna förvaras i kylskåp (2 °C – 8 °C). Får ej frysas. Förvara injektionspennan i ytterkartongen. Ljuskänsligt.

   Förvara Insulin lispro Sanofi-injektionspenna i rumstemperatur (vid högst 30 °C) och kassera efter 4 veckor. Den förfyllda injektionspennan som för tillfället används ska inte förvaras i kylskåp. Förvara inte injektionspennan med nålen fastsatt. Ha alltid på skyddslocket på den förfyllda injektionspennan för att skydda mot ljus.

   Använd inte Insulin lispro Sanofi förfylld injektionspenna om lösningen är färgad eller innehåller fasta partiklar. Du får endast använda det om det ser ut som vatten. Kontrollera detta före varje injektion.

   Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   Innehållsdeklaration

   • Den aktiva substansen är insulin lispro. Varje ml lösning innehåller 100 enheter (motsvarar 3,5 mg) insulin lispro. Varje förfylld injektionspenna innehåller 3 ml lösning, motsvarande 300 enheter.

   • Övriga innehållsämnen är: metakresol, glycerol, dinatriumvätefosfatheptahydrat, zinkoxid och vatten för injektionsvätskor. Saltsyra eller natriumhydroxid kan ha använts för att justera pH.

   Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

   Insulin lispro Sanofi injektionsvätska, lösning är en klar, färglös vattenlösning.

   Varje förfylld injektionspenna innehåller 3 ml.

   Insulin lispro Sanofi i förfylld injektionspenna (SoloStar) finns i förpackning med 1, 3, 5 eller 10 förfyllda injektionspennor. Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

   Insulin lispro Sanofi som finns i din förfyllda injektionspenna, är samma Insulin lispro Sanofi som finns i separata Insulin lispro Sanofi cylinderampuller. I den förfyllda sprutan har cylinderampullen helt enkelt byggts in i injektionspennan. När injektionspennan är tom kan den inte användas igen.

   Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

   Innehavare av godkännande för försäljning:

   sanofi-aventis groupe, 54 rue La Boétie, F - 75008 Paris, Frankrike

   Tillverkare:

   Sanofi-Aventis Deutschland GmbH, D-65926 Frankfurt am Main, Tyskland.

   Kontakta ombudet för innehavaren av godkännandet för försäljning om du vill veta mer om detta läkemedel:

   België/Belgique/Belgien

   Sanofi Belgium

   Tél/Tel: +32 (0)2 710 54 00

   Lietuva

   UAB « SANOFI-AVENTIS LIETUVA »

   Tel: +370 5 2755224

   България

   SANOFI BULGARIA EOOD

   Тел.: +359 (0)2 970 53 00

   Luxembourg/Luxemburg

   Sanofi Belgium

   Tél/Tel: +32 (0)2 710 54 00 (Belgique/Belgien)

   Česká republika

   sanofi-aventis, s.r.o.

   Tel: +420 233 086 111

   Magyarország

   SANOFI-AVENTIS Zrt.

   Tel.: +36 1 505 0050

   Danmark

   sanofi-aventis Denmark A/S

   Tlf: +45 45 16 70 00

   Malta

   Sanofi Malta Ltd.

   Tel: +356 21493022

   Deutschland

   Sanofi-Aventis Deutschland GmbH

   Tel.: 0800 52 52 010

   Tel. aus dem Ausland: +49 69 305 21 131

   Nederland

   sanofi-aventis Netherlands B.V.

   Tel: +31 20 245 4000


   Eesti

   sanofi-aventis Estonia OÜ

   Tel: +372 627 34 88

   Norge

   sanofi-aventis Norge AS

   Tlf: +47 67 10 71 00

   Ελλάδα

   sanofi-aventis AEBE

   Τηλ: +30 210 900 16 00

   Österreich

   sanofi-aventis GmbH

   Tel: +43 1 80 185 – 0

   España

   sanofi-aventis, S.A.

   Tel: +34 93 485 94 00

   Polska

   sanofi-aventis Sp. z o.o.

   Tel.: +48 22 280 00 00

   France

   sanofi-aventis France

   Tél: 0 800 222 555

   Appel depuis l’étranger : +33 1 57 63 23 23

   Portugal

   Sanofi - Produtos Farmacêuticos, Lda

   Tel: +351 21 35 89 400

   Hrvatska

   sanofi-aventis Croatia d.o.o.

   Tel: +385 1 600 34 00

   România

   Sanofi Romania SRL

   Tel: +40 (0) 21 317 31 36

   Ireland

   sanofi-aventis Ireland Ltd. T/A SANOFI

   Tel: +353 (0) 1 403 56 00

   Slovenija

   sanofi-aventis d.o.o.

   Tel: +386 1 560 48 00

   Ísland

   Vistor hf.

   Sími: +354 535 7000

   Slovenská republika

   sanofi-aventis Pharma Slovakia s.r.o.

   Tel: +421 2 33 100 100

   Italia

   Sanofi S.p.A.

   Tel: 800 13 12 12 (domande di tipo tecnico)

   +39.800.536389 (altre domande e chiamate dall'estero)

   Suomi/Finland

   Sanofi Oy

   Puh/Tel: +358 (0) 201 200 300

   Κύπρος

   sanofi-aventis Cyprus Ltd.

   Τηλ: +357 22 871600

   Sverige

   Sanofi AB

   Tel: +46 (0)8 634 50 00

   Latvija

   sanofi-aventis Latvia SIA

   Tel: +371 67 33 24 51

   United Kingdom

   Sanofi

   Tel: +44 (0) 845 372 7101


   Denna bipacksedel ändrades senast

   26 oktober 2018.


   Övriga informationskällor

   Ytterligare information om detta läkemedel finns på Europeiska läkemedelsmyndighetens webbplats http://www.ema.europa.eu

   Insulin lispro Sanofi injektionsvätska, lösning i förfylld injektionspenna (SoloStar)

   BRUKSANVISNING

   Läst detta först

   Viktig information

   gör ej

   Dela aldrig injektionspennan med någon annan – den är endast för dig.

   gör ej

   Använd aldrig injektionspennan om den är skadad eller om du inte är säker på om den fungerar som den ska.

   gör

   Gör alltid ett säkerhetstest.

   gör

   Ha alltid med dig en reservinjektionspenna och reservnålar om ordinarie försvinner eller slutar fungera.

   gör ej

   Återanvänd aldrig nålar. Om du gör det kanske du inte får din dos (underdosering) eller får för hög dos (överdosering) eftersom nålen kan täppa igen.

   Lär dig injicera

   • Fråga läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska hur du ska injicera, innan du använder injektionspennan.

   • Be om hjälp om du har problem med att hantera injektionspennan, till exempel om du har dålig syn.

   • Denna injektionspenna rekommenderas inte för blinda eller synskadade personer såvida de inte får hjälp av någon som har tränats i att använda injektionspennan.

   • Läs alla dessa instruktioner innan du använder injektionspennan. Om du inte följder alla dessa instruktioner, kan du få för mycket eller för lite insulin.

   Behöver du hjälp?

   Om du har några frågor om din injektionspenna eller om diabetes, fråga läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska eller ring till Sanofi, telefonnummer finns på framsidan av denna bipacksedel.

   Fler tillbehör som du behöver är:

   • en ny steril nål (se STEG 2).

   • en punkteringssäker behållare för använda nålar och injektionspennor (se Kassering av injektionspennan).

   Lär känna injektionspennan

   Injektionspenna

   STEG 1: Kontrollera injektionspennan

   gör

   Ta ut en ny injektionspenna från kylen minst 1 timme före injektion. Kallt insulin är mer smärtsamt att injicera.

   A Kontrollera namn och utgångsdatum på injektionspennans etikett.

   • Kontrollera att du har rätt insulin. Detta är särskilt viktigt om du har olika injektionspennor.

   • Använd aldrig injektionspennan efter utgångsdatumet.

    inspektera

   B Dra av skyddslocket.

   Dra av skyddslock

   C Kontrollera att insulinet är en klar lösning.

   • Använd inte injektionspennan om insulinet är grumligt, färgat eller innehåller partiklar.

    Kontrollera lösning

   STEG 2: Sätt fast en ny nål

   gör

   Använd alltid en ny steril nål för varje injektion. Det förebygger igentäppta nålar, kontaminering och infektioner.

   gör

   Använd endast nya nålar som passar för Insulin lispro Sanofi (t ex nålar från BD, Ypsomed, Artsana eller Owen Mumford).

   A Ta en ny nål och dra av skyddsförseglingen.

   Dra av skyddsförsegling

   B Håll nålen rakt och skruva fast den på injektionspennan tills den sitter. Skruva inte på för hårt.

   Skruva fast nål

   C Dra av det yttre nålskyddet. Spara det till senare.

   Ta bort yttre nålskyddet

   D Dra av det inre nålskyddet och kasta bort det.

   Ta bort inre nålskyddet

   info

   Hantering av nålar

   • Var försiktig när du hanterar nålar – detta för att förhindra stickskador och överföring av infektioner.

   STEG 3: Gör ett säkerhetstest

   gör

   Gör alltid ett säkerhetstest före varje injektion – detta för att:

   • kontrollera att injektionspennan och nålen fungerar korrekt.

   • försäkra dig om att att du får rätt insulindos.

   A Välj 2 enheter genom att vrida dosväljaren tills dospekaren visar på ”2”.

   Vrid till 2 enheter

   B Tryck in injektionsknappen hela vägen.

   • När insulin kommer ut från nålspetsen, fungerar din injektionspenna korrekt.

    Tryck in injektionsknappen

   Om inget insulin syns:

   • Du kan behöva upprepa detta steg upp till 3 gånger innan du ser insulin.

   • Om inget insulin kommer ut efter tredje försöket, kan nålen vara igentäppt. Om detta händer:

    • byt nål (se STEG 6 och STEG 2),

    • därefter, upprepa säkerhetstestet (STEG 3).

   • Använd inte din injektionspenna om det fortfarande inte kommer ut något insulin från nålspetsen. Ta en ny nål.

   • Använd aldrig en nål för att ta bort insulin från injektionspennan.

   info

   Om du ser luftbubblor

   • Du kan se luftbubblor i insulinet. Detta är normalt och ofarligt.

   STEG 4: Välj dos

   gör ej

   Välj aldrig dos och tryck aldrig på injektionsknappen utan att en nål är fastsatt. Det kan skada din injektionspenna.

   A Se till att nålen är fastsatt och att dospekaren visar på ”0”.

   Inspektera nål och dospekare

   B Vrid på dosväljaren tills dospekaren visar på din dos.

   • Om du vrider förbi din dos, kan du vrida tillbaka.

   • Om det inte finns tillräckligt med dosenheter kvar i injektionspennan för din dos, kommer dosväljaren stanna på det antal enheter som finns kvar.

   • Om du inte kan välja hela din förskrivna dos, ta en ny injektionspenna eller injicera kvarvarande enheter och ta en ny injektionspenna för att komplettera dosen.

   Vrid till önskad dos

   Hur du läser av dosfönstret

   Jämna siffror visas i linje med dospekaren:

   Jämna siffror20 valda enheter

   Ojämna siffror visas med ett streck mellan de jämna siffrorna:

   Ojämna siffror21 valda enheter

   info

   Insulinenheter i injektionspennan

   • Injektionspennan innehåller totalt 300 enheter insulin. Du kan välja doser mellan 1 och 80 enheter i steg om 1 enhet. Varje injektionspenna innehåller mer än en dos.

   • Du kan se ungefär hur många insulinenheter som är kvar genom att se var kolvstångenen är på insulinskalan.

   STEG 5: Injicera dos

   gör ej

   Om du tycker att det är svårt att trycka in injektionsknappen, var inte hårdhänt eftersom det kan skada injektionspennan. Se infoavsnittet nedan för hjälp

   A  Välj ett injektionsställe som visas på bilden

   Möjliga injektionsställen

   B Stick in nålen i huden såsom din läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska visat dig.

   • Rör inte injektionsknappen ännu.

   Stick in nålen

   C Placera tummen på injektionsknappen. Tryck sedan in knappen hela vägen och håll kvar.

   • Tryck inte med vinklad tumme – din tumme kan hindra dosväljaren från att vrida sig.

   Tryck in injektionsknappen med tummen

   D Håll injektionsknappen intryckt och när du ser "0" i dosfönstret, räkna långsamt till 10.

   • Det säkerställer att du får hela dosen.

   Håll intryckt

   E Efter att ha hållit och långsamt räknat till 10, släpp taget om injektionsknappen. Dra därefter ut nålen från huden.

   info

   Om du tycker att det är svårt att trycka in injektionsknappen:

   • Byt nål (se STEG 6 och STEG 2) gör sen ett säkerhetstest (se STEG 3).

   • Om du fortfarande tycker att det är svårt att trycka in, ta fram en ny injektionspenna.

   • Använd aldrig en nål för att ta bort insulin från injektionspennan.

   STEG 6: Avlägsna nålen

   gör

   Var försiktig när du hanterar nålar – detta för att skydda mot skada med nål och överföring av infektion.

   gör ej

   Sätt aldrig tillbaka det inre nålskyddet.

   A Sätt tillbaka det yttre nålskyddet på nålen och använd det för att skruva av nålen från injektionspennan. 

   • För att minska risken att någon oavsiktligt skadar sig på nålen, sätt aldrig tillbaka det inre nålskyddet.

   • Om injektionen ges av någon annan eller om du ger injektion till någon annan, ska särskild försiktighet visas av denna person när nålen tas bort och kasseras.

   • Följ rekommenderade säkerhetsanvisningar för borttagning och kassering av nålar (kontakta läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska) för att minska risken för stickskador och överföring av infektionssjukdomar.

   B Kasta bort den använda nålen i en punkteringssäker behållare, eller enligt anvisning från apotek eller lokala riktlinjer.

   Kassera nål enligt anvisning från apotek

   C Sätt tillbaka skyddslocket på injektionspennan.

   • Lägg inte tillbaka injektionspennan i kylen.

   Sätt tillbaka skyddslocket

   Används före

   • Använd injektionspennan endast upp till 28 dagar efter första användning.

   Hur injektionspennan ska förvaras

   Före första användning

   • Förvara injektionspennorna i kylskåp (2 °C to 8 °C).

   • Får ej frysas.

   Efter första användning

   • Förvara injektionspennorna i rumstemperatur, vid högst 30 °C.

   • Lägg aldrig tillbaka injektionspennan i kylskåpet.

   • Förvara aldrig injektionspennan med nålen fastsatt.

   • Förvara injektionspennan med skyddslocket på.

   Skötsel

   Hantera injektionspennan med omsorg

   • Tappa inte injektionspennan eller knacka den mot hårda ytor.

   • Om du tror att injektionspennan är skadad, försök inte laga den, utan ta en ny.

   Skydda injektionspennan från damm och smuts

   • Du kan rengöra utsidan av injektionspennan genom att torka av den med fuktad trasa (endast vatten). Varken blötlägg, tvätta eller smörj injektionspennan – det kan skada den.

   Kassering av injektionspennan

   • Avlägsna nålen innan injektionspennan kasseras.

   • Kassera använd injektionspenna enligt anvisning från apotek eller lokala riktlinjer.

  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 14, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – Gäller alla beställningar på apoteket.se.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Insulin lispro Sanofi

  Injektionsvätska, lösning i förfylld injektionspenna 100 enheter/ml 5 x 3 milliliter Förfylld injektionspenna

  • Varunummer: 058290
  • Tillverkare: Sanofi AB

  253,19 kr

  Jämförpris: 16,88 kr / milliliter

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?