Receptbelagd produkt

Receptbelagd produkt

Logga in för att se och handla dina recept.

 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   1. NAMN PÅ OCH ADRESS TILL INNEHAVAREN AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING OCH NAMN PÅ OCH ADRESS TILL INNEHAVAREN AV TILLVERKNINGSTILLSTÅND SOM ANSVARAR FÖR FRISLÄPPANDE AV TILLVERKNINGSSATS, OM OLIKA

   Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH

   55216 Ingelheim/Rhein

   Tyskland

   2. DET VETERINÄRMEDICINSKA LÄKEMEDLETS NAMN

   Ingelvac MycoFLEX injektionsvätska, suspension för grisar

   3. DEKLARATION AV AKTIV(A) SUBSTANS OCH ÖVRIGA SUBSTANSER

   Inaktiverad Mycoplasma hyopneumoniae, J Strain Isolate B-3745

   En dos (1 ml) inaktiverat vaccin innehåller:

   Mycoplasma hyopneumoniae: ≥ 1 RP*

   * Relativ potens (ELISA test) i jämförelse med ett referensvaccin

   Adjuvans: Karbomer

   4. INDIKATION(ER)

   För aktiv immunisering av grisar från 3 veckors ålder avseende att minska lungskador till följd av infektion med Mycoplasma hyopneumoniae.

   Immunitet: 2 veckor efter vaccination.

   Varaktighet av immunitet: Minst 26 veckor.

   5. KONTRAINDIKATIONER

   Inga.

   6. BIVERKNINGAR

   Biverkningar är mycket sällsynta (färre än 1 djur av 10 000 djur, inklusive enstaka rapporterade händelser):

   • Svåra överkänslighetsreaktioner kan förekomma och bör behandlas symptomatiskt (ex. adrenalin).

   • En övergående svullnad upp till fyra centimeter i diameter, ibland med hudrodnad, kan förekomma på injektionsstället. Dessa svullnader kan kvarstå i upp till 5 dagar.

   • En övergående ökning av den rektala kroppstemperaturen på ungefär 0,8 °C kan förekomma upp till 20 timmar efter vaccination.

   Frekvensen av biverkningar anges enligt följande konvention:

   - Mycket vanliga (fler än 1 av 10 djur som uppvisar biverkningar under en behandlingsperiod)

   - Vanliga (fler än 1 men färre än 10 djur av 100 djur)

   - Mindre vanliga (fler än 1 men färre än 10 djur av 1 000 djur)

   - Sällsynta (fler än 1 men färre än 10 djur av 10 000 djur)

   - Mycket sällsynta (färre än 1 djur av 10 000 djur, enstaka rapporterade händelser inkluderade)

   Om du observerar allvarliga biverkningar eller andra effekter som inte nämns i denna information, tala om det för veterinären.

   7. DJURSLAG

   Grisar (slaktsvin eller framtida avelssvin upp till första betäckning).

   8. DOSERING FÖR VARJE DJURSLAG, ADMINISTRERINGSSÄTT OCH ADMINISTRERINGSVÄG(AR)

   Intramuskulär (i.m.) injektion av en engångsdos (1 ml), helst i nacken till grisar från 3 veckors ålder.

   9. ANVISNING FÖR KORREKT ADMINISTRERING

   Skakas väl före användning.

   Undvik att kontaminera produkten under användning.

   Undvik att öppna flaskan upprepade gånger.

   Vaccinationsutrustningen ska användas i enlighet med tillverkarens anvisningar.

   Använd utrustning som hindrar tillbakaflöde av läkemedlet.

   Vid blandning med Ingelvac CircoFLEX:

   • Vaccinera endast svin från 3 veckors ålder.

   Vid blandning med Ingelvac CircoFLEX skall följande utrustning användas:

   • Använd samma volym Ingelvac CircoFLEX och Ingelvac MycoFLEX.

   • Använd steriliserad överföringsnål. Steriliserade överföringsnålar (CE-certifierade) är tillgängliga från leverantörer av medicinsk utrustning.

   För att säkerställa en korrekt blandning, följ de steg som beskrivs nedan:

   1. Anslut den ena änden av den första överföringsnålen till vaccinflaskan med Ingelvac MycoFLEX.

   2. - Anslut den andra änden av överföringsnålen till vaccinflaskan med Ingelvac CircoFLEX.

   - Överför Ingelvac CircoFLEX vaccinet till vaccinflaskan med Ingelvac MycoFLEX. Om det behövs, kramas vaccinflaskan med Ingelvac CircoFLEX försiktigt för att underlätta överföringen.

   - Efter överföringen av hela innehållet Ingelvac CircoFLEX tas överföringsnålen och den tomma vaccinflaskan Ingelvac CircoFLEX bort. Överföringsnål och tom vaccinflaska kasseras.

   3. För korrekt blandning av de två vaccinerna skakas vaccinflaskan med Ingelvac MycoFLEX försiktigt tills blandningen är av enhetlig orange till rödaktig färg. Under vaccinationens gång ska enhetligheten av den färgade lösningen kontrolleras och bibehållas genom omskakning.

   4. Administrera en enda injektionsdos (2 ml) av blandningen intramuskulärt per gris, oavsett kroppsvikt. Vid vaccination skall vaccinationsutrustning användas i enlighet med tillverkarens anvisningar.

   Illustration av korrekt administrering

   Använd hela vaccinblandningen omedelbart efter blandning. Ej använd blandning eller avfall skall kasseras enligt gällande anvisningar.

   Bipacksedeln för Ingelvac CircoFLEX bör läsas före användning av den blandade produkten.

   För ytterligare upplysningar om detta läkemedel, kontakta ombudet för innehavaren av godkännandet för försäljning, se nedanför.

   10. KARENSTIDER

   Noll dygn.

   11. SÄRSKILDA FÖRVARINGSANVISNINGAR

   Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

   Förvaras och transporteras kallt (2 ºC - 8 ºC). Får ej frysas. Ljuskänsligt.

   Använd inte detta läkemedel efter utgångsdatumet (EXP) som anges på kartongen och flaskan.

   Hållbarhet efter det att förpackningen öppnats första gången: 10 timmar.

   12. SÄRSKILD(A) VARNING(AR)

   Särskilda försiktighetsåtgärder för djur

   Endast friska djur ska vaccineras.

   I händelse av anafylaktiska reaktioner rekommenderas behandling med adrenalin.

   Dräktighet och digivning

   Ej relevant.

   Andra läkemedel och Ingelvac MycoFLEX

   Data avseende säkerhet och effekt visar att detta vaccin kan blandas med Boehringer Ingelheims Ingelvac CircoFLEX och administreras på ett injektionsställe.

   Information saknas avseende säkerhet och effekt av detta vaccin när det används tillsammans med något annat läkemedel förutom produkten som nämns ovan. Beslut ifall detta vaccin ska användas före eller efter något annat läkemedel bör därför tas i varje enskilt fall.

   Överdosering (symptom, akuta åtgärder, motgift)

   Efter administrering av en fyra gånger högre dos av vaccin än rekommenderad dos har inga biverkningar, andra än de som har beskrivits under avsnittet biverkningar, observerats.

   Blandbarhetsproblem

   Skall inte blandas med något annat läkemedel, med undantag för Boehringer Ingelheims Ingelvac CircoFLEX.

   13. SÄRSKILDA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR DESTRUKTION AV EJ ANVÄNT LÄKEMEDEL ELLER AVFALL, I FÖREKOMMANDE FALL

   Fråga veterinären hur man gör med mediciner som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

   14. DATUM DÅ BIPACKSEDELN SENAST GODKÄNDES

   2018-04-28

   15. ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

   Detta vaccin är utformat för att stimulera utvecklingen av ett aktivt immunsvar mot Mycoplasma hyopneumoniae.

   1 eller 12 flaskor à 10 ml (10 doser i 30 ml flaskort), 50 ml (50 doser i 120 ml flaskor), 100 ml (100 doser i 250 ml flaskor) eller 250 ml (250 doser i 500 ml flaskor) förpackade i en kartong.

   Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

   För ytterligare upplysningar om detta läkemedel, kontakta ombudet för innehavaren av godkännandet för försäljning.

   Boehringer Ingelheim Animal Health Nordics A/S

   Strødamvej 52

   2100 Köpenhamn Ö

   Danmark

  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 14, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – Gäller alla beställningar på apoteket.se.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Ingelvac MycoFLEX

  Injektionsvätska, suspension 50 milliliter Injektionsflaska

  • Varunummer: 036529
  • Tillverkare: Boehringer Ingelheim Animal Health Nordi

  340 kr

  Jämförpris: 6,80 kr / milliliter

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?