Receptbelagd produkt

Receptbelagd produkt

Logga in för att se och handla dina recept.

 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   1. NAMN PÅ OCH ADRESS TILL INNEHAVAREN AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING OCH NAMN PÅ OCH ADRESS TILL INNEHAVAREN AV TILLVERKNINGSTILLSTÅND SOM ANSVARAR FÖR FRISLÄPPANDE AV TILLVERKNINGSSATS, OM OLIKA

   Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare ansvarig för frisläppande av tillverkningssats

   Chanelle Pharmaceuticals Manufacturing Ltd.,
   Loughrea, Co. Galway, Irland.

   2. DET VETERINÄRMEDICINSKA LÄKEMEDLETS NAMN

   Inflacam 1,5 mg/ml oralsuspension för hund, Meloxikam

   3. DEKLARATION AV AKTIV(A) SUBSTANS OCH ÖVRIGA SUBSTANSER

   En ml innehåller: 1,5 mg meloxikam, 5 mg natriumbensoat

   4. INDIKATION(ER)

   Lindring av inflammation och smärta vid både akuta och kroniska sjukdomar i muskler, leder och skelett hos hundar.

   5. KONTRAINDIKATIONER

   Används inte till dräktiga eller digivande djur. Används inte till hundar som lider av magbesvär, som irritation och blödning, försämrad lever-, hjärteller njurfunktion och blödningsrubbningar. Skall inte användas vid överkänslighet mot aktiv substans, eller mot något hjälpämne. Används inte till hundar yngre än 6 veckor.

   6. BIVERKNINGAR

   Typiska NSAIDbiverkningar såsom minskad aptit, kräkningar, diarré, blod i avföringen, letargi och njursvikt har rapporterats vid enstaka tillfällen. I mycket sällsynta fall har blodig diarré, blodiga kräkningar, sår i magtarmkanalen och förhöjda leverenzymer rapporterats. Dessa biverkningar uppträder vanligen inom den första behandlingsveckan och är i de flesta fall övergående och försvinner när man avslutar behandlingen, men kan i mycket sällsynta fall vara allvarliga eller livshotande. Om du observerar allvarliga biverkningar eller andra effekter som inte nämns i denna bipacksedel tala om det för veterinären.

   7. DJURSLAG

   Hund.

   8. DOSERING FÖR VARJE DJURSLAG, ADMINISTRERINGSSÄTT OCH ADMINISTRERINGSVÄG(AR)

   Skakas väl före användning.
   Administreras oralt, antingen blandat med föda eller direkt i munnen.

   Undvik att förorena flaskan under användande.
   Inledande behandling är en engångsdos av 0,2 mg meloxikam/kg kroppsvikt första dagen. Därefter fortsätter behandlingen med en daglig oraladministrering (med 24 timmars intervall) med en underhållsdosering av 0,1 mg meloxikam/kg kroppsvikt.
   Suspensionen kan ges genom att använda doseringssprutan som finns bilagd i förpackningen.
   Doseringssprutan har markeringar motsvarande den volym som ska ges.

   Vid initiering av behandling ges den första dagen dubbel underhållsdos.
   Effekt ses normalt inom 3 till 4 dagar. Om ingen klinisk förbättring ses, bör behandlingen ej pågå mer än 10 dagar.

   9. ANVISNING FÖR KORREKT ADMINISTRERING

   Dosering bör ske med stor noggrannhet. Var noga med att följa veterinärens instruktioner.

   10. KARENSDTID

   Ej relevant.

   11. SÄRSKILDA FÖRVARINGSANVISNINGAR

   Inga särskilda förvaringsanvisningar krävs för detta veterinärmedicinska läkemedel.
   Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.
   Använd inte efter utgångsdatum (EXP) på kartongen och flaskan.
   Hållbarhet efter det att inre förpackningen öppnats första gången: 6 månader

   12. SÄRSKILD(A) VARNING(AR)

   Om biverkningar uppträder skall behandlingen avbrytas och veterinär skall uppsökas. Undvik att använda på djur som är uttorkade, lider av blodförlust eller lågt blodtryck eftersom det finns en möjlig risk för ökad njurskada.

   Andra NSAIDs (medel mot smärta och inflammation), urindrivande medel, läkemedel som förhindrar blodet att koagulera, antibiotika (aminoglykosider) och substanser med hög proteinbindning kan konkurrera om bindningen och således leda till toxiska effekter. Inflacam skall inte administreras samtidigt med andra NSAIDs eller glukokortikosteroider.

   Tidigare behandling med anti-inflammatoriska substanser kan resultera i ytterligare eller ökad biverkningsrisk och därför krävs en behandlingsfri period på minst 24 timmar innan behandling påbörjas. Den behandlingsfria periodens längd är också beroende av hur länge preparat som använts tidigare finns kvar i kroppen.

   I fall av överdosering ska symtomen behandlas.

   Personer som är överkänsliga för icke-steroida antiinflammatoriska läkemedel (NSAIDs) skall undvika kontakt med det veterinärmedicinska läkemedlet.

   Vid oavsiktligt intag uppsök genast läkare och visa bipacksedeln eller förpackningen.

   13. SÄRSKILDA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR DESTRUKTION AV EJ ANVÄNT LÄKEMEDEL ELLER AVFALL, I FÖREKOMMANDE FALL

   Ej använt veterinärmedicinskt läkemedel eller avfall ska destrueras enligt gällande anvisningar.

   14. DATUM DÅ BIPACKSEDELN SENAST GODKÄNDES

   2015-12-21. Utförlig information om denna produkt finns tillgänglig på Europeiska läkemedelsmyndighetens (EMAs) hemsida http://www.ema.europa.eu

   15. ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

   Tillhandahålls endast efter förskrivning från veterinär.
   15, 42, 100 eller 200 ml flaskor med en doseringsspruta.
   Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.
   För ytterligare upplysningar om detta läkemedel, kontakta ombudet för innehavaren av godkännandet för försäljning.

   België/Belgique/Belgien
   VIRBAC BELGIUM S.A.
   Esperantolaan 4
   B-3001 Leuven
   Tel: + 32 (0) 16 38 72 60

   Luxembourg/Luxemburg
   VIRBAC BELGIUM S.A.
   Esperantolaan 4
   B-3001 Leuven
   Tel: + 32 (0) 16 38 72 60

   Česká republika
   VIRBAC S.A.
   1 ère avenue 2065 m – L.I.D
   F-06516 Carros
   Tel: + 33 (0) 4 92 08 73 00

   Magyarország
   VIRBAC S.A.
   1 ère avenue 2065 m – L.I.D
   F-06516 Carros
   Tel: + 33 (0) 4 92 08 73 00

   Danmark
   VIRBAC Danmark A/S
   Profilvej 1
   DK-6000 Kolding
   Tel: + 45 7552 1244

   Malta
   VIRBAC S.A.
   1 ère avenue 2065 m – L.I.D
   F-06516 Carros
   Tel: + 33 (0) 4 92 08 73 00

   Deutschland
   VIRBAC Tierarzneimittel GmbH
   Rögen 20
   D-23843 Bad Oldesloe
   Tel: + 49 (4531) 805 111

   Nederland
   VIRBAC NEDERLAND BV
   Hermesweg 15
   NL-3771 ND-Barneveld
   Tel: + 31 (0) 342 427 127

   Eesti
   OÜ ZOOVETVARU
   Uusaru 5
   ET - 76505 Saue/Harjumaa, ESTONIA
   Tel: + 372 6 709 006
   E-mail: zoovet@zoovet.ee

   Norge
   Virbac Norge
   c/o Premium Pet Products
   Vollaveien 20 A
   0614 Oslo
   Tel: + 45 7552 1244

   Ελλάδα
   VIRBAC HELLAS A.E.
   23 rd Klm National Road Athens-Lamia
   145 65 Agios Stefanos
   Athens
   GREECE
   Tel: + 30 210 6219520
   E-mail: info@virbac.gr

   Österreich
   VIRBAC Österreich GmbH
   Hildebrandgasse 27
   A-1180 Wien
   Tel: + 43 (0) 1 21 834 260

   España
   VIRBAC ESPAÑA, S.A. Angel Guimera 179-181,
   E-08950 - Esplugues de Llobregat (Barcelona)
   Tel: + 34 93 470 79 40

   Polska
   VIRBAC Sp. o.o.
   ul. Puławska 314
   02-819 Warszawa

   France
   VIRBAC
   13 ème rue – L.I.D – BP 27
   F-06517 Carros

   Portugal
   VIRBAC DE Portugal
   LABORATÓRIOS LDA
   Ed13-Piso 1- Esc.3
   Quinta da Beloura
   2710-693 Sintra
   + 351 219 245 020

   Ireland
   C&M Veterinary Distributors Limited
   IE-Limerick
   Tel: + 353 61 314 933

   Slovenija
   VIRBAC S.A.
   1 ère avenue 2065 m – L.I.D
   F-06516 Carros
   Tel: + 33 (0) 4 92 08 73 00

   Ísland
   VIRBAC S.A.
   1 ère avenue 2065 m – L.I.D
   F-06516 Carros
   Tel: + 33 (0) 4 92 08 73 00

   Slovenská republika
   VIRBAC S.A.
   1 ère avenue 2065 m – L.I.D
   F-06516 Carros
   Tel: + 33 (0) 4 92 08 73 00

   Italia
   VIRBAC SRL
   Via Caldera, 21
   I-20153 Milano
   Tel: + 39 02 40 92 47 1

   Suomi/Finland
   VIRBAC S.A.
   1 ère avenue 2065 m – L.I.D
   F-06516 Carros
   Tel: + 33 (0) 4 92 08 73 00

   Κύπρος
   Panchris Feeds (Veterinary) Ltd
   Industrial Area Aradippou, 7100, Larnaca, Cyprus
   (P.O.Box 40261, 6302 Larnaca, Cyprus)
   Tel: + 357 24813333

   Sverige
   Virbac Danmark A/S Filial Sverige,
   c/o Incognito AB,
   Box 1027,
   171 21 Solna
   Tel: + 45 7552 1244

   Latvija
   OÜ ZOOVETVARU
   Uusaru 5
   ET - 76505 Saue/Harjumaa, ESTONIA
   Tel: + 372 6 709 006
   E-mail: zoovet@zoovet.ee

   United Kingdom
   VIRBAC Ltd
   UK-Suffolk IP30 9 UP
   Tel: + 44 (0) 1359 243243

   Lietuva
   OÜ ZOOVETVARU
   Uusaru 5
   ET - 76505 Saue/Harjumaa, ESTONIA
   Tel: + 372 6 709 006
   E-mail: zoovet@zoovet.ee

   Република България
   VIRBAC S.A.
   1 ère avenue 2065 m – L.I.D
   F-06516 Carros
   Tel: + 33 (0) 4 92 08 73 00

   România
   VIRBAC S.A.
   1 ère avenue 2065 m – L.I.D
   F-06516 Carros
   Tel: + 33 (0) 4 92 08 73 00

  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 12, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – Gäller alla beställningar på apoteket.se.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Inflacam

  Oral suspension 1,5 mg/ml 42 milliliter Flaska

  • Varunummer: 076920
  • Tillverkare: Virbac Danmark A/S Filial Sverige

  129,50 kr

  Jämförpris: 3,08 kr / milliliter

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?