Receptbelagd produkt

Receptbelagd produkt

Logga in för att se och handla dina recept.

 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning. Detta kommer att göra det möjligt att snabbt identifiera ny säkerhetsinformation. Du kan hjälpa till genom att rapportera de biverkningar du eventuellt får. Information om hur du rapporterar biverkningar finns i slutet av avsnitt Biverkningar.


   Bipacksedel: Information till användaren

   Incruse Ellipta

   55 mikrogram inhalationspulver, avdeladdos
   umeklidinium (umeklidiniumbromid) umeclidinium (umeclidinii bromidum)
   laktos

   Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

   • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

   • Om du har ytterligare frågor, vänd dig till läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

   • Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

   • Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

   I denna bipacksedel finner du information om:
   1. Vad Incruse Ellipta är och vad det används för
   2. Vad du behöver veta innan du använder Incruse Ellipta
   3. Hur du använder Incruse Ellipta
   4. Eventuella biverkningar
   5. Hur Incruse Ellipta ska förvaras
   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   1. Vad Incruse Ellipta är och vad det används för

   Vad Incruse Ellipta är

   Incruse Ellipta innehåller en aktiv substans som kallas umeklidiniumbromid, som tillhör en grupp läkemedel som kallas bronkdilaterare.

   Vad Incruse Ellipta används för

   Detta läkemedel används för att behandla kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL) hos vuxna. KOL är en kronisk (långvarig) sjukdom där luftvägarna och lungblåsorna i lungorna gradvis blir blockerade eller skadade. Detta leder till andningssvårigheter som långsamt förvärras. Andningssvårigheterna förvärras ytterligare till följd av att musklerna runt luftvägarna drar ihop sig, vilket gör luftvägarna trängre och därigenom hindras luftflödet.

   Detta läkemedel förhindrar att dessa muskler drar ihop sig och gör det lättare för luften att passera in och ut ur lungorna. Vid regelbunden användning kan det bidra till att kontrollera dina andningsbesvär och minska effekterna av KOL på ditt dagliga liv.

   Incruse Ellipta ska inte användas för att lindra ett akut anfall av andfåddhet eller väsande andning.

   Om du får ett sådant anfall måste du använda en snabbverkande inhalator (som t.ex. salbutamol).

   2. Vad du behöver veta innan du använder Incruse Ellipta

   Använd inte Incruse Ellipta

   • om du är allergisk mot umeklidinium eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

   Om du tror att detta gäller dig ska du inte använda detta läkemedel förrän du har talat med din läkare.

   Varningar och försiktighet

   Tala med läkare innan du använder detta läkemedel:

   • om du har astma (använd inte Incruse Ellipta för att behandla astma)

   • om du har hjärtproblem

   • om du har en ögonsjukdom som kallas trångvinkelglaukom

   • om du har förstorad prostata, svårt att kissa eller något hinder i urinblåsan

   • om du har allvarlig leversjukdom.

   Tala med din läkare om du tror att något av detta kan gälla dig.

   Akuta andningssvårigheter

   Om du känner dig trång i bröstet, får hosta, väsande andning eller blir andfådd omedelbart efter att du har använt Incruse Ellipta-inhalatorn:

   • Sluta använda detta läkemedel och sök vård omedelbart. Detta kan vara ett allvarligt tillstånd som heter paradoxal bronkospasm.

   Ögonproblem under behandling med Incruse Ellipta

   Om du får smärta i ögonen eller obehag, tillfälligt suddig syn, ser ljusringar eller färgade prickar i kombination med röda ögon under behandling med Incruse Ellipta.

   • Sluta använda detta läkemedel och sök vård omedelbart. Detta kan vara symtom på akut trångvinkelglaukom.

   Barn och ungdomar

   Detta läkemedel ska inte ges till barn och ungdomar under 18 år.

   Andra läkemedel och Incruse Ellipta

   Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.

   Det är särskilt viktigt att tala med din läkare om du tar andra långtidsverkande läkemedel som liknar detta läkemedel och används vid andningsproblem, t.ex. tiotropium. Du ska inte behandlas med både Incruse Ellipta och dessa läkemedel.

   Graviditet, amning och fertilitet

   Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare innan du använder detta läkemedel. Använd inte detta läkemedel under graviditet om inte din läkare råder dig till det.

   Man vet inte om innehållsämnena i Incruse Ellipta kan passera över i bröstmjölk. Om du ammar måste du rådfråga din läkare innan du använder Incruse Ellipta.

   Körförmåga och användning av maskiner

   Det är inte troligt att detta läkemedel har någon effekt på din förmåga att framföra fordon eller använda maskiner.

   Incruse Ellipta innehåller laktos

   Om du inte tål vissa sockerarter bör du kontakta din läkare innan du tar denna medicin.


   3. Hur du använder Incruse Ellipta

   Använd alltid detta läkemedel enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

   Rekommenderad dos är en inhalation vid samma tidpunkt varje dag. Du behöver bara inhalera en gång om dagen eftersom effekten av detta läkemedel varar i 24 timmar.

   Använd inte mer än vad din läkare rekommenderar.

   Använd Incruse Ellipta regelbundet

   Det är mycket viktigt att du använder Incruse Ellipta varje dag enligt din läkares anvisningar. Det hjälper dig att vara symtomfri under hela dagen och natten.

   Använd inte detta läkemedel för att lindra ett akut anfall av andfåddhet eller väsande andning. Om du får ett sådant anfall måste du använda en snabbverkande inhalator (som t.ex. salbutamol).

   Så här använder du inhalatorn

   För fullständig information se ”Anvisningar steg-för-steg” i den här bipacksedeln.

   För att använda Incruse Ellipta andas du ner i lungorna genom munnen med Ellipta-inhalatorn.

   Om dina symtom inte blir bättre

   Om dina KOL-symtom (andfåddhet, väsande andning, hosta) inte förbättras eller blir värre, eller om du använder din snabbverkande inhalator oftare än tidigare:

   Kontakta din läkare så snart som möjligt.

   Om du använt för stor mängd av Incruse Ellipta

   Om du oavsiktligt har tagit för mycket av läkemedlet ska du omedelbart kontakta läkare eller apotekspersonal för att få rådgivning eftersom du kan behöva medicinsk vård. Visa om möjligt upp inhalatorn, förpackningen eller denna bipacksedel. Du kan märka att ditt hjärta slår snabbare än normalt, att du får synrubbningar eller blir torr i munnen.

   Om du har glömt att använda Incruse Ellipta

   Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos. Ta bara nästa dos vid den vanliga tidpunkten.

   Om du får väsande andning eller blir andfådd, använd din snabbverkande inhalator (t.ex. salbutamol), och sök sedan vård.

   Om du slutar att använda Incruse Ellipta

   Använd läkemedlet så länge som din läkare rekommenderar. Det gör bara nytta så länge du använder det. Sluta inte använda det om inte läkaren säger åt dig att göra det, inte ens om du känner dig bättre, eftersom dina symtom kan förvärras.

   Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

   4. Eventuella biverkningar

   Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.

   Allergiska reaktioner

   Allergiska reaktioner mot Incruse Ellipta är mindre vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 100 personer).

   Om du har något av följande symtom efter att ha tagit Incruse Ellipta:

   • klåda

   • hudutslag (nässelutslag) eller rodnad

   Sluta ta Incruse Ellipta och sök omedelbart medicinsk vård.

   Vanliga biverkningar

   Dessa kan förekomma hos upp till 1 av 10 personer:

   • snabbare hjärtslag

   • smärtsam och frekvent urinering (detta kan vara tecken på urinvägsinfektion)

   • vanlig förkylning

   • infektion i näsa och hals

   • hosta

   • tryckkänsla eller smärtor i kinder eller panna (kan vara tecken på bihåleinflammation, så kallad sinusit)

   • huvudvärk.

   Mindre vanliga biverkningar

   Dessa kan förekomma hos upp till 1 av 100 personer:

   • oregelbundna hjärtslag

   • förstoppning

   • muntorrhet

   • hudutslag

   • förändrad smakupplevelse.

   Sällsynta biverkningar

   Dessa kan förekomma hosupp till 1 av 1 000 personer:

   • ögonsmärta.

   Andra biverkningar

   Andra biverkningar har inträffat hos ett mycket litet antal personer men den exakta förekomsten är okänd:

   • försämrad syn eller smärta i dina ögon på grund av ett högt tryck (möjliga tecken på glaukom)

   • dimsyn

   • ökning av det uppmätta trycket i ögat

   • svårigheter och smärta vid urinering – detta kan vara tecken på tilltäppning av blåsan eller urinretention.

   Rapportering av biverkningar

   Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

   Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

   5. Hur Incruse Ellipta ska förvaras

   Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

   Används före utgångsdatum som anges på förpackningen, tråget och inhalatorn efter ”EXP”. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

   Förvara läkemedlet i det förseglade tråget och öppna inte folielocket förrän du är klar att använda det första gången. Fuktkänsligt. När folieförpackningen har öppnats, kan inhalatorn användas i upp till 6 veckor, med början från dagen folieförpackningen har öppnats. Skriv det datum som inhalatorn ska kasseras i avsett utrymme på etiketten. Datumet bör skrivas så snart inhalatorn har tagits ut ur folieförpackningen.

   Förvaras vid högst 30 °C.

   Om du förvarar läkemedlet i kylskåp ska inhalatorn tillåtas anta rumstemperatur under minst en timme före användningen.

   Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   Vad Incruse Ellipta innehåller

   Den aktiva substansen är umeklidiniumbromid.

   Varje inhalation ger en dos (den dos som lämnar munstycket) på 55 mikrogram umeklidinium (motsvarande 65 mikrogram umeklidiniumbromid).

   Övriga innehållsämnen är laktosmonohydrat (se avsnitt 2 under ”Incruse Ellipta innehåller laktos”) och magnesiumstearat.

   Hur Incruse Ellipta ser ut och vad förpackningen innehåller

   Själva Ellipta-inhalatorn är av grå plast och har ett ljusgrönt skyddslock över munstycket samt en dosräknare. Den är förpackad i ett folielaminerat tråg med folielock som kan dras av. Tråget innehåller en påse med torkmedel för att minska fuktigheten i förpackningen.

   Den aktiva substansen utgörs av ett vitt pulver i en blisterremsa inuti inhalatorn. Varje inhalator innehåller antingen 7 eller 30 doser. Flerpack innehållande 90 doser (3 förpackningar x 30) finns också. Eventuellt finns inte alla förpackningsstorlekar i ditt land.

   Innehavare av godkännande för försäljning

   GlaxoSmithKline (Ireland) Limited

   12 Riverwalk

   Citywest Business Campus

   Dublin 24

   Irland

   Tillverkare

   Glaxo Operations UK Limited (under namnet Glaxo Wellcome Operations)

   Priory Street

   Ware

   Hertfordshire

   SG12 0DJ

   Storbritannien

   Kontakta ombudet för innehavaren av godkännandet för försäljning om du vill veta mer om detta läkemedel:

   België/Belgique/Belgien

   GlaxoSmithKline Pharmaceuticals s.a./n.v.

   Tél/Tel: + 32 (0) 10 85 52 00

   Lietuva

   GlaxoSmithKline Lietuva UAB

   Tel: + 370 5 264 90 00

   info.lt@gsk.com

   България

   ГлаксоСмитКлайн ЕООД

   Teл.: + 359 2 953 10 34

   Luxembourg/Luxemburg

   GlaxoSmithKline Pharmaceuticals s.a./n.v.

   Belgique/Belgien

   Tél/Tel: + 32 (0) 10 85 52 00

   Česká republika

   GlaxoSmithKline, s.r.o.

   Tel: + 420 222 001 111

   cz.info@gsk.com

   Magyarország

   GlaxoSmithKline Kft.

   Tel.: + 36 1 225 5300

   Danmark

   GlaxoSmithKline Pharma A/S

   Tlf: + 45 36 35 91 00

   dk-info@gsk.com

   Malta

   GlaxoSmithKline (Malta) Limited

   Tel: + 356 21 238131

   Deutschland

   GlaxoSmithKline GmbH & Co. KG

   Tel.: + 49 (0)89 36044 8701

   produkt.info@gsk.com

   Nederland

   GlaxoSmithKline BV

   Tel: + 31 (0)30 6938100

   nlinfo@gsk.com

   Eesti

   GlaxoSmithKline Eesti OÜ

   Tel: + 372 6676 900

   estonia@gsk.com

   Norge

   GlaxoSmithKline AS

   Tlf: + 47 22 70 20 00

   firmapost@gsk.no

   Ελλάδα

   GlaxoSmithKline A.E.B.E.

   Τηλ: + 30 210 68 82 100

   Österreich

   GlaxoSmithKline Pharma GmbH

   Tel: + 43 (0)1 97075 0

   at.info@gsk.com

   España

   GlaxoSmithKline, S.A.

   Tel: + 34 902 202 700

   es-ci@gsk.com

   Polska

   GSK Services Sp. z o.o.

   Tel.: + 48 (0)22 576 9000

   France

   Laboratoire GlaxoSmithKline

   Tél: + 33 (0)1 39 17 84 44

   diam@gsk.com

   Portugal

   GlaxoSmithKline – Produtos Farmacêuticos, Lda.

   Tel: + 351 21 412 95 00

   FI.PT@gsk.com

   Hrvatska

   GlaxoSmithKline d.o.o.

   Tel: +385 1 6051999

   România

   GlaxoSmithKline (GSK) S.R.L.

   Tel: + 4021 3028 208

   Ireland

   GlaxoSmithKline (Ireland) Limited

   Tel: + 353 (0)1 4955000

   Slovenija

   GlaxoSmithKline d.o.o.

   Tel: + 386 (0)1 280 25 00

   medical.x.si@gsk.com

   Ísland

   GlaxoSmithKline ehf.

   Sími: + 354 530 3700

   Slovenská republika

   GlaxoSmithKline Slovakia s. r. o.

   Tel: + 421 (0)2 48 26 11 11

   recepcia.sk@gsk.com

   Italia

   GlaxoSmithKline S.p.A.

   Tel: + 39 (0)45 9218 111

   Suomi/Finland

   GlaxoSmithKline Oy

   Puh/Tel: + 358 (0)10 30 30 30

   Finland.tuoteinfo@gsk.com

   Κύπρος

   GlaxoSmithKline (Cyprus) Ltd

   Τηλ: + 357 22 39 70 00

   gskcyprus@gsk.com

   Sverige

   GlaxoSmithKline AB

   Tel: + 46 (0)8 638 93 00

   info.produkt@gsk.com

   Latvija

   GlaxoSmithKline Latvia SIA

   Tel: + 371 67312687

   lv-epasts@gsk.com

   United Kingdom

   GlaxoSmithKline UK Ltd

   Tel: + 44 (0)800 221441

   customercontactuk@gsk.com


   Denna bipacksedel ändrades senast

   11/2018.


   Övriga informationskällor

   Ytterligare information om detta läkemedel finns på Europeiska läkemedelsmyndighetens webbplats http://www.ema.europa.eu.

   Anvisningar steg-för-steg

   Vad är Ellipta inhalator?

   Första gången du använder Incruse Ellipta behöver du inte kontrollera att inhalatorn fungerar korrekt, den innehåller tidigare uppmätta doser och är klar att användas direkt.

   Förpackningen för din Incruse Ellipta inhalator innehåller

   Förpackningen för din Incruse inhalator innehåller

   Inhalatorn är förpackad i ett tråg. Öppna inte tråget förrän du är redo att inhalera en dos av läkemedlet. När du är redo att använda din inhalator dra av locket för att öppna tråget. Tråget innehåller en påse torkmedel för att minska fuktigheten. Kasta bort påsen med torkmedlet – den får inte öppnas, förtäras eller inhaleras.

   Torkmedel

   När du tar upp inhalatorn ur tråget är den i ”låst” läge. Öppna inte inhalatorn förrän du är redo att ta (inhalera) en dos av läkemedlet. När folietråget har öppnats, skriv "kasseringsdatum” i avsett utrymme på inhalatorns etikett. ”Kasseringsdatum” är 6 veckor från den dag du öppnade folietråget. Efter detta datum ska inhalatorn inte längre användas. Tråget kan kastas efter det första öppnandet.

   Bruksanvisningen här nedan för hur man använder Ellipta-inhalatorn gäller både för inhalatorn med 30 doser (30 dagars förbrukning) och för inhalatorn med 7 doser (7 dagars förbrukning).

   Läs detta innan du börjar

   Om du öppnar och stänger locket på inhalatorn utan att ta (inhalera) läkemedlet har dosen gått förlorad.

   Dosen finns kvar, skyddad, inuti inhalatorn men det går inte längre att inhalera den.

   Det är inte möjligt att av misstag ta för mycket läkemedel eller ta dubbel dos i en och samma inhalation.

   Bild 1

   1) Förbereda en dos

   Öppna inte skyddslocket förrän du är redo att ta din dos.

   Skaka inte inhalatorn.

   • För skyddslocket nedåt tills du hör ett ”klick”.

   Bild 2

   Ditt läkemedel är nu klart för inhalation.

   Dosräknaren räknar ner 1 dos för att bekräfta.

   • Om dosräknaren inte räknar ner när klickljudet hörs kommer inhalatorn inte att avge något läkemedel.

   Ta med inhalatorn till apoteket för att få hjälp.

   2) Inhalera läkemedlet

   • Håll inhalatorn bort från munnen och andas ut så mycket som känns bekvämt.

   Andas inte ut i inhalatorn.

   • Sätt munstycket mellan läpparna och slut läpparna tätt runt munstycket.

   Blockera inte ventilerna med fingrarna.

   Bild 3

   • Ta ett långt, jämnt och djupt andetag. Håll andan så länge som möjligt (minst 3–4 sekunder).

   • Ta bort inhalatorn från munnen.

   • Andas ut långsamt och försiktigt.

   Det är möjligt att du varken kan smaka eller känna läkemedlet, även om du använder inhalatorn på rätt sätt.

   Om du vill rengöra munstycket använd en torr pappershandduk/servett innan du stänger locket.

   3) Stäng inhalatorn

   Bild 4

   För skyddslocket uppåt så långt det går så att det täcker munstycket.

  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 12, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – Gäller alla beställningar på apoteket.se.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Incruse Ellipta

  Inhalationspulver, avdelad dos 55 mikrogram 3 x 30 dos(er) Inhalator

  • Varunummer: 372536
  • Tillverkare: GlaxoSmithKline AB

  942,83 kr

  Jämförpris: 10,48 kr / dos(er)

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?