Receptbelagd produkt

Receptbelagd produkt

Logga in för att se och handla dina recept.

 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   Bipacksedel: Information till användaren

   Imovax Polio

   injektionsvätska, suspension
   vaccin mot polio, inaktiverat

   Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

   • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

   • Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

   • Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte vidare till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

   • Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

   I denna bipacksedel finner du information om:
   1. Vad Imovax Polio är och vad det används för
   2. Vad du behöver veta innan du använder Imovax Polio
   3. Hur du använder Imovax Polio
   4. Eventuella biverkningar
   5. Hur Imovax polio ska förvaras
   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   1. Vad Imovax Polio är och vad det används för

   Imovax polio är ett vaccin som används för att förebygga infektioner orsakade av poliovirus.

   Vaccinet aktiverar kroppens immunförsvar att bilda skydd (antikroppar) mot polio.

   2. Vad du behöver veta innan du använder Imovax Polio

   Använd inte Imovax Polio

   • om du är allergisk mot någon av de aktiva substanserna eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

   • om du tidigare fått en allvarlig reaktion efter vaccination med Imovax polio eller något annat vaccin som innehåller samma ämnen.

   • om du har hög feber eller en akut infektion ska vaccinationen uppskjutas. Lindrig infektion är inget hinder för användning av vaccinet, men tala med din läkare först.

   Varningar och försiktighet

   Tala med läkare eller apotekspersonal innan du använder Imovax Polio.

   Imovax Polio kan innehålla spår av neomycin, streptomycin och polymyxin B som används under vaccintillverkningen. Meddela din läkare om du är allergisk mot något av dessa antibiotika.

   Tala med din läkare före vaccinering:

   • om du har minskat antal blodplättar i blodet (trombocytopeni eller någon koagulationsrubbning eftersom blödning kan förekomma efter injektion i muskel.

   • om du har nedsatt immunförsvar kan effekten av vaccinationen bli sämre.

   Andra läkemedel och Imovax Polio:

   Tala om för läkare eller apotekspersonal om du använder, nyligen har använt eller kan tänkas använda andra läkemedel.

   Tala om för din läkare om du använder s.k. immunsuppressiva läkemedel eftersom effekten av vaccinationen då kan bli sämre.

   Imovax Polio kan ges samtidigt med andra vacciner, dock på separata injektionsställen.

   Graviditet och amning

   Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.

   Vaccinet ska ges under graviditet endast då det är absolut nödvändigt.

   Uppgift saknas om vaccinet passerar över i modersmjölk.

   Körförmåga och användning av maskiner

   Vaccinet har inga kända effekter på förmågan att framföra fordon eller att använda maskiner.


   3. Hur du använder Imovax Polio

   Vaccinet ges som en injektion, vanligen i låret på spädbarn och små barn och i överarmen på större barn, tonåringar och vuxna. En dos är 0,5 ml vaccin.

   Grundskydd (grundimmunisering) :

   Uppnås genom att 3 doser ges med ett intervall av 1-2 månader, med start vid 2-3 månaders ålder eller 2 doser med ett intervall av 2 månader, med start vid 3 månaders ålder och en tredje dos vid 12 månaders ålder.

   Till tidigare ovaccinerade vuxna ges 2 doser med en eller två månaders intervall.

   Förstärkningsdos (Boostervaccination):

   Den första boosterimmunisering bör administreras tidigast 6 månader efter den tredje primära injektionen.

   Administrering av ytterligare boosterdoser, t.ex. vid resor till polioendemiskt område bör genomföras i enlighet med nationella rekommendationer för polioimmunisering.

   4. Eventuella biverkningar

   Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.

   De vanligaste rapporterade biverkningarna är lokala reaktioner vid injektionsstället i form av rodnad, smärta och svullnad samt feber.

   Följande biverkningar har också rapporterats:

   Okänd frekvens: Huvudvärk, hudutslag, nässelfeber, överkänslighetsreaktioner ibland allvarliga, lindrig och övergående ledsmärta eller muskelsmärta, myrkrypningar, kortvariga krampanfall, feberkramper, oro, sömninghet, irritabilitet, lymfkörtelsjukdom.

   Andningsstillestånd (apné) hos förtidigt födda barn (födda i eller innan 28 graviditetsveckan).

   Överkänslighetsreaktioner med symtom såsom klåda, hudreaktioner, svullnad (ödem) och andnöd, anafylaktisk reaktion eller anafylaktisk chock kan inträffa efter en vaccination. Om detta drabbar dig efter det att du lämnat läkarmottagningen måste du omedelbart uppsöka läkare.

   Rapportering av biverkningar

   Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

   Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

   5. Hur Imovax polio ska förvaras

   Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

   Förvaras i kylskåp (2 °C-8 °C). Får ej frysas. Förvara sprutan i ytterkartongen. Ljuskänsligt.

   Används före utgångsdatum som anges på förpackningen efter ”EXP”. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

   Medicinen ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man gör med mediciner som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   Innehållsdeklaration

   De aktiva substanserna är:

   Inaktiverat poliovirus typ 1 (Mahoney),

   40 D-antigen enheter

   Inaktiverat poliovirus typ 2 (Mef-1),

   8 D-antigen enheter

   Inaktiverat poliovirus typ 3 (Saukett),

   32 D-antigen enheter

   Övriga innehållsämnen är: 2-fenoxietanol, formaldehyd, Medium 199, saltsyra eller natrimhydroxid tillsätts för pH-justering

   Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

   1, 10 och 20 förfyllda sprutor med nål.

   1 och 20 förfyllda sprutor utan nål.

   Innehavare av godkännande för försäljning

   Sanofi Pasteur Europe

   14 Espace Henry Vallée

   69007 Lyon

   Frankrike

   Tillverkare

   Sanofi Pasteur

   1541, avenue Marcel Mérieux

   F-69280 Marcy l’Etoile

   Frankrike

   Lokal representant:

   Sanofi AB

   Box 30052

   104 25 Stockholm

   Tel: +46 8-634 50 00


   Denna bipacksedel ändrades senast

   2018-10-19


   Följande uppgifter är endast avsedda för hälso- och sjukvårdspersonal:

   • Vaccination skall uppskjutas i händelse av feber eller akut febersjukdom.

   • Skall ej ges som intravaskulär injektion: säkerställ att nålen ej penetrerar något blodkärl.

   • Liksom med alla injicerbara vaccin måste Imovax polio administreras med försiktighet till patienter med trombocytopeni eller någon koagulationsrubbning eftersom blödning kan förekomma efter intramuskulär administrering till dessa personer.

   • Före injektion av en biologisk substans måste den person som ansvarar för administreringen vidta alla kända försiktighetsåtgärder för att förhindra allergiska- eller andra reaktioner. Liksom för alla injicerbara vacciner ska lämplig medicinsk behandling vara omedelbart tillgänglig för användning i de sällsynta fall en anafylaktisk reaktion skulle uppstå efter administrering av vaccinet.

   • Ej använt läkemedel och avfall ska kasseras enligt gällande anvisningar.

   Administrering

   Imovax polio ges företrädesvis intramuskulärt; i deltamuskeln på barn, tonåringar och vuxna och i lårets anterolaterala del på spädbarn och små barn. Det kan också ges subkutant.

   Vaccinet ska vara klart och färglöst. Använd inte vaccinet om det är grumligt.

   Då blandbarhetstudier saknas skall detta vaccin inte blandas med andra läkemedel. Då andra vacciner ska ges samtidigt, ska vaccinerna injiceras på olika ställen.

  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 14, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – Gäller alla beställningar på apoteket.se.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Imovax® Polio

  Injektionsvätska, suspension 0,5 milliliter Förfylld spruta

  • Varunummer: 042549
  • Tillverkare: Sanofi AB

  208,50 kr

  Jämförpris: 208,50 kr / milliliter

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?