Receptbelagd produkt

Receptbelagd produkt

Logga in för att se och handla dina recept.

 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN

   Immunine

   600 IE, 1200 IE pulver och vätska till injektions-/infusionsvätska, lösning. Human blodkoagulationsfaktor IX.

   Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

   • Spara denna information. Du kan behöva läsa den igen.

   • Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal. Detta läkemedel har ordinerats åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar symtom som liknar dina.

   • Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

    

   I denna bipacksedel finner du information om:
   1. VAD IMMUNINE ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR
   2. VAD DU BEHÖVER VETA INNAN DU ANVÄNDER IMMUNINE
   3. HUR DU ANVÄNDER IMMUNINE
   4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR
   5. HUR IMMUNINE SKA FÖRVARAS
   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   1. VAD IMMUNINE ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR

   Immunine är ett koagulationsfaktor IX-koncentrat. Det ersätter faktor IX som saknas eller inte fungerar som den ska vid hemofili B. Hemofili B är en könsbunden ärftlig blodkoagulationsdefekt som beror på nedsatta halter av faktor IX. Detta orsakar svåra blödningar i leder, muskler och inre organ, antingen spontant eller till följd av kroppsskada genom olycksfall eller kirurgiska ingrepp.

   Tillförsel av Immunine korrigerar tillfälligt faktor IX-bristen och minskar blödningstendensen.

   Immunine används för att behandla och förebygga (som profylax) blödningar hos patienter med medfödd hemofili B.


   Immunine är avsett för alla åldersgrupper, från barn äldre än 6 år till vuxna. Det finns inte tillräcklig dokumentation för att rekommendera användning av Immunine hos barn yngre än 6 år.

   2. VAD DU BEHÖVER VETA INNAN DU ANVÄNDER IMMUNINE

   Använd inte Immunine

   • om du är överkänslig (allergisk) mot human koagulationsfaktor IX eller något av de andra innehållsämnena i Immunine.

   • om koagulopati och/eller hyperfibrinolys föreligger.

   Koagulopati(DIC, disseminerad intravaskulär koagulation) är ett livshotande tillstånd där ökad blodkoagulation och uttalat bildande av blodproppar i blodkärlen sker. Detta leder sedermera till förbrukning av koagulationsfaktorerna i hela kroppen.

   Hyperfibrinolysföreligger när blodkoagulationen är nedsatt därför att den viktiga koagulationssubstansen fibrin är nedbruten.


   - om du har en känd allergi mot heparin eller tidigare har haft heparininducerad trombocytopeni.

   Heparininducerad trombocytopeni orsakas av användning av heparin och är en onormal minskning av antalet blodkroppar som deltar i bildandet av blodproppar.


   Efter behandling mot något av dessa tillstånd ska Immunine endast användas i händelse av livshotande blödning.

   Varningar och försiktighet

   Tala med läkare eller apotekspersonal innan du använer Immunine.


   Om allergiska reaktioner uppstår:

   • Det finns en liten risk för att du kan få en svår och plötslig allergisk reaktion (anafylaktisk reaktion) mot Immunine.

    Du bör därför vara medveten om de tidiga tecknen på en allergisk reaktion, som:

    • rodnad i huden

    • utslag

    • upphöjningar i huden (urtikaria)

    • klåda över hela kroppen

    • uppsvullnad av läppar och tunga

    • andningssvårigheter/dyspné

    • försämrad in-och/eller utandning pga förträngning av luftvägarna (väsande)

    • trånghetskänsla i bröstet

    • allmänt nedsatt välbefinnande

    • yrsel

    • blodtrycksfall

    • medvetslöshet

   • Om du upplever ett eller flera av de symtom som anges ovan, avbryt infusionen omgående och kontakta din läkare omedelbart. Symtomen som anges ovan kan vara tidiga tecken på en anafylaktisk chock. Svåra symtom kräver omedelbar akutvård.

   När övervakning krävs:

   • Din läkare undersöker ditt blod regelbundet för att säkerställa att den aktuella dosen är lämplig och att ditt blod får tillräckligt med faktor IX.

   • När faktor IX-koncentrat administreras kan blodproppar (tromboser) uppstå som kan följa med ut i blodomloppet, och möjligen orsaka propp på annat håll i kroppen (embolier). Läkaren kommer därför inte att höja faktor IX-värdet lika högt hos patienter med benägenhet för trombos (inte över 60 % av normalvärdet). Läkaren kommer att särskilt övervaka dessa patienter, samt patienter som får höga doser Immunine. Med rätt övervakning kan eventuella komplikationer upptäckas snabbt i tid och tillämpliga åtgärder sättas in. Bland dessa komplikationer ingår t.ex. tromboemboli och koagulopati.


   Vid bestående blödning:

   • Om din blödning inte kan hållas under kontroll med Immunine, informera din läkare omedelbart. Du kan ha utvecklat faktor IX-inhibitorer. Faktor IX-inhibitorer är antikroppar (hämmare) i blodet som motverkar effekten av faktor IX. Detta gör Immunine mindre effektivt i behandlingen av blödningen. Din läkare kommer att utföra nödvändiga undersökningar för att bekräfta detta.

   • Det finns en möjlig koppling mellan förekomst av faktor IX-inhibitorer och allergiska reaktioner. Patienter med faktor IX-inhibitorer kan ha en ökad risk för anafylaxi. Patienter som får en allergisk reaktion bör därför testas för förekomst av faktor IX-inhibitorer.

   När läkemedel framställs av human plasma eller blod, vidtas speciella åtgärder för att förhindra att infektioner överförs till patienter. Detta inkluderar:

   • noggrant urval av blod- och plasmagivare för att försäkra sig om att personer med risk för att vara smittbärare utesluts,

   • test av enskilda donationer och plasmapooler för tecken på virusinfektion.

   • steg i processningen av blod och plasma som kan inaktivera och avskilja virus.

   Trots detta kan risken för överföring av infektion inte helt uteslutas när läkemedel som tillverkats av humant blod eller plasma ges. Detta gäller även nya, hittills okända virus samt andra typer av infektioner. De åtgärder som vidtagits anses vara effektiva mot höljeförsedda virus, såsom humant immunbristvirus (HIV), hepatit B- och hepatit C-virus och mot det icke höljeförsedda viruset hepatit A virus. Åtgärderna kan vara av begränsat värde mot icke höljeförsedda virus såsom parvovirus B19 (virus som orsakar hudrodnad (infektiöst erytem). Infektion av parvovirus B 19 kan vara allvarlig för gravida kvinnor (infektion av foster), individer med försämrat immunförsvar eller patienter med viss typ av anemi (t.ex. siclecellanemi eller hemolytisk anemi).


   Din läkare kan komma att föreslå vaccination mot Hepatit A och B om du regelbundet/upprepat behandlas med plasmaderiverade produkter


   När Du ges Immunine rekommenderas att produktnamn och satsnummer registreras för att möjliggöra spårandet av använd produkt.

   Barn

   Det finns inte tillräcklig information för att rekommendera användning av Immunine på barn under 6 år.

   Andra läkemedel och Immunine

   Tala om för läkare eller apotekspersonal om du använder, nyligen har använt eller kan tänkas använda andra läkemedel.

   Immunine påverkar/påverkas inte av andra läkemedel såvitt man vet.


   Användning av andra läkemedel

   Tala om för läkare eller apotekspersonal om du använder eller nyligen har använt andra läkemedel, även receptfria sådana.


   Immunine påverkar/påverkas inte av andra läkemedel såvitt man vet.


   Graviditet, amning och fertilitet

   Hemofili B är mycket ovanligt hos kvinnor. Därför saknas hittills erfarenheter om användning av Immunine under graviditet och amning. Inte heller finns det någon erfarenhet av effekten av Immunine på fertilitet.


   Informera din läkare om du är gravid eller ammar. Din läkare avgör om du kan använda Immunine under graviditet och amning.

   Körförmåga och användning av maskiner

   Ingen effekt på förmågan att framföra fordon och använda maskiner har observerats .

   Immunine innehåller natrium och natriumcitrat


   Immunine 600 IE innehåller 20 mg natrium per injektionsflaska (beräknat värde). Immunine 1200 IE innehåller 41 mg natrium per injektionsflaska (beräknat värde) . Detta ska beaktas för patienter på saltfattig diet.   3. HUR DU ANVÄNDER IMMUNINE

   Din behandling ska sättas in och skötas av läkare med erfarenhet av behandling av hemofili B.

   Din läkare bestämmer den dos som är lämplig för dig. Läkaren beräknar dosen efter dina speciella behov. Tala med din läkare om du tycker att effekten av Immunine är för stark eller för svag.


   Profylaktiskdosering mot blödning

   Om du använder Immunine för att förebygga blödning (profylaktiskt), ges vanligen en dos på 20 -40 IE (IE = Internationella enheter) av faktor IX per kg kroppsvikt i 3-4-dagarsintervall. I vissa fall krävs kortare intervall eller högre doser, i synnerhet hos yngre patienter.


   Dosering för behandling av blödning

   Om du använder Immunine för behandling av blödning, kommer din läkare att beräkna den dos som är lämplig för dig enligt nedanstående formel.

   Om du är 12 år eller äldre.

   Erforderliga IE = kroppsvikt (kg) x önskad faktor IX-höjning (% av normalvärdet eller IE/dl) x 0,9


   Användning till barn

   Det finns inte tillräcklig information för att rekommendera användning av Immunine på barn under 6 år.


   Kontroll av mängden faktor IX i blodet

   Din läkare tar regelbundet de prover som behövs för att se till att du har tillräcklig mängd faktor IX i blodet. Detta är speciellt viktigt vid större kirurgiska ingrepp av livshotande blödningar..


   Om mängden faktor IX i blodet är för låg

   Om förväntat faktor IX-värde i blodet inte uppnås trots lämplig dos, eller om blödningen inte upphör, kan det bero på förekomst av inhibitorer (hämmare). Din läkare kontrollerar eventuell förekomst av inhibitorer med lämpliga prover. Vid utveckling av inhibitorer bör kontakt tas med ett specialistcenter för hemofili.


   Om du har utvecklat faktor IX-inhibitorer, kan du behöva större doser Immunine för att hålla blödningen under kontroll. Om blödningen ändå inte kan hållas under kontroll kommer din läkare att överväga ett alternativt läkemedel. Öka inte dosen Immunine för att få blödningen under kontroll utan att rådgöra med din läkare.


   Hur ofta Immunine ska tas

   Din läkare kommer att informera dig om hur ofta och i vilka intervall du ska administrera Immunine. Detta är en personlig utvärdering baserat på hur du reagerar på Immunine.


   Behandlingstid

   Som regel krävs livslång behandling med Immunine.


   Administreringsväg eller -sätt

   Immunine administreras sakta i en ven (intravenöst) efter tillredning av lösningen med den medföljande spädningsvätskan. Följ noga instruktionerna från din läkare.


   Immunine får inte blandas med andra läkemedel innan det ges. Det kan påverka läkemedlets effekt och säkerhet.


   Administrationshastigheten kan anpassas efter vad du tycker är bekvämt, men den bör inte överstiga 2 ml per minut.

   • Använd endast det medföljande infusionssetet. Om andra infusionsset används, kan Immunine fastna på infusionssetets insida, vilket kan medföra felaktig dosering.

   • Om du även får andra läkemedel via din venösa ingång, måste den venösa ingången sköljas med en lämplig lösning, t.ex. en fysiologisk saltlösning, före och efter administration av Immunine.

   • Immunine ska endast tillblandas omedelbart före administration, varpå vätskan måste användas omgående. (Lösningen innehåller inte konserveringsmedel.)

   • Injektionslösningen är klar eller något "mjölkig" (opalskimrande). Använd inte lösningar som är mer oklara eller som har synbara partiklar.

   • Kassera överbliven tillblandad vätska enligt gängse rutiner.


   Tillblandning av pulvret till en injektionsvätska:

   Var noga med att blanda till vätskan under så rena och sterila förhållanden som möjligt!

   1. Värm den gummiproppsförsedda, oöppnade flaskan med spädningsvätskan (sterilt vatten för injektionsvätskor) till rumstemperatur (max. 37°C).

   2. Ta bort skyddslocken på de gummiproppsförsedda flaskorna med pulvret och spädningsvätskan (fig. A) och rengör båda gummipropparna.

   3. Ta bort skyddsomslaget från ena änden av den medföljande överföringsnålen genom att vrida och dra. Stick nålen genom gummiproppen på flaskan med spädningsvätskan (fig. B och C).

   4. Ta bort skyddsomslaget från den andra änden av överföringsnålen och se till att inte röra den exponerade änden.

   5. Håll flaskan med vätskan upp och ned över flaskan med pulvret, och stick den andra änden av överföringsnålen genom gummiproppen på pulverflaskan (fig. D). Spädningsvätskan kommer att sugas in av vakuumet i pulverflaskan.

   6. Separera de två flaskorna när all spädningsvätska har överförts till pulverflaskan genom att dra ut överföringsnålen ur pulverflaskan (fig. E). Skaka pulverflaskan försiktigt för att påskynda upplösningen.

   7. När pulvret har lösts upp helt, sätter du i den medföljande luftningskanylen (fig. F) så att eventuellt skum försvinner. Dra ur luftningskanylen.


   Injektion/infusion:

   Var noga med att blanda till vätskan under så rena och sterila förhållanden som möjligt!

   1. Ta bort skyddsomslaget från den medföljande filternålen genom att vrida och dra, och fäst nålen på den sterila engångssprutan. Dra upp lösningen i sprutan (fig. G).

   2. Lossa filternålen från sprutan och injicera sakta (max. 2 ml per minut) lösningen intravenöst med det medföljande infusionssetet (eller den medföljande engångsnålen).

   Vid administration genom infusion, ska infusionssetet med vingar användas med ett lämpligt filter.


   Immunine_1

   Behandlingstid

   Som regel krävs livslång behandling med Immunine.


   Informera din läkare. Symptom från överdosering av faktor IX har inte rapporterats.

   Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t ex ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

   Om du har glömt att använda Immunine

   • Ta inte dubbel dos för att kompensera den glömda dosen.

   • Gör nästa administration omgående och fortsätt med regelbundna intervall enligt instruktionerna från din läkare.


   Kontakta din läkare eller apoteket om du har några frågor om hur du ska använda den här produkten.

   Om du slutar att använda Immunine

   Ta inte ett beslut om att sluta att använda Immunine utan att rådfråga läkare.

   Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare eller apotekspersonal.

   4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR

   Liksom alla läkemedel kan Immunine orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem. Om några biverkningar blir värre eller om du märker några biverkningar som inte nämns i denna information, kontakta läkare eller apotekspersonal.


   Biverkningarna är listade efter frekvens och börjar med den mest frekventa (se även förklaring av frekvenskategorier i slutet av biverkningarna som har observerats med Immunine).

   Biverkningar med frekvens “Mindre vanliga”

   • Halsirritation, smärta i halsen och torrhosta

   • Utslag och klåda (pruritus)

   • Feber

   Biverkningar som har rapporterats (förekommer hos ett okänt antal användare)

   • Faktor IX-neutraliserande antikroppar (hämmare), koagulopati (DIC).

   • Allvarlig allergisk reaktion (anafylaktisk reaktion), plötslig uppsvullnad av huden eller slemhinnorna, med eller utan problem att svälja och/eller andas (angioödem). Inträffade vid förekomst av inhibitorer: serumsjuka och överkänslighetsreaktion.

   • Huvudvärk, rastlöshet, stickningar.

   • Hjärtattack (hjärtinfarkt), snabba hjärtslag (takykardi).

   • Lågt blodtryck (hypotension), blodproppar, blodpropp i lungan (t ex. lungemboli, ventrombos, arteriell trombos, cerebral artärtrombos), blodproppsbildning i en ven (ventrombos), rodnad.

   • Försämrad in- och/eller utandning pga förträngning av luftvägarna (väsande), andningssvårigheter (dyspné).

   • Sjukdomskänsla (illamående), kräkningar.

   • Nässelutslag på hela kroppen (urtikaria)

   • En viss njursjukdom med symptom som svullnad av ögonlock, ansikte och underbenen med viktökning och proteinförlust via urinen (nefrotiskt syndrom).

   • Frossa, överkänslighetsreaktioner, brännande och sveda på injektionsstället, letargi, andningssvårigheter (tryck över bröstet).

   Frekvenskategorin ”mindre vanliga” betyder att denna biverkan kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare enligt förklaringen av frekvenskategorierna nedan. Frekvensen “har rapporterats” betyder att frekvens inte kan beräknas från tillgängliga data eftersom biverkan förekommer hos ett okänt antal användare.


   mycket vanliga: förekommer hos fler än 1 av 10 användare

   vanliga: förekommer hos 1 till 10 av 100 användare

   mindre vanliga: förekommer hos 1 till 10 av 1 000 användare

   sällsynta: förekommer hos 1 till 10 av 10 000 användare

   mycket sällsynta: förekommer hos färre än 1 av 10 000 användare

   ingen känd frekvens: kan inte beräknas från tillgänglig information

   Följande biverkningar har noterats för liknande läkemedel:

   Onormal eller minskad känsel (parestesi)

   5. HUR IMMUNINE SKA FÖRVARAS


   Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

   Används före utgångsdatum som anges på etiketten och kartongen. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

   Förvaras i kylskåp (2ºC - 8ºC). Får ej frysas.

   Förvara injektionsflaskan i ytterkartongen. Ljuskänsligt.

   Immunine kan inom den angivna hållbarhetstiden förvaras i rumstemperatur (vid högst 25ºC). Detta är dock begränsat till endast 3 månader. Notera datum för början och slut på förvaring i rumstemperatur (vid högst 25ºC) på produktförpackningen. Du måste förbruka Immunine inom dessa tre månader. Om du inte behöver läkemedlet, måste du kassera det när de 3 månaderna har gått. Lägg inte tillbaka Immunine i kylskåpet igen.


   Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   Innehållsdeklaration

   Pulver

   • Den aktiva substansen är human blodskoagulationsfaktor IX. 1 flaska med pulver till injektionsvätska, lösning innehåller 600 IE eller 1200 IE human koagulationsfaktor IX.

    600 IE och 1200 IE: 1 ml lösning innehåller 120 IE human koagulationsfaktor IX efter blandning med 5 ml resp. 10 ml sterilt vatten för injektionsvätskor.

   • Övriga innehållsämnen är natriumklorid och natriumcitrat.


   Spädningsvätska

   • Sterilt vatten för injektionsvätskor.

   Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

   Immunine är ett vitt eller ljusgult pulver för beredning av injektionsvätska, lösning. Efter blandning med den medföljande spädningsvätskan (vatten för injektionsvätskor) är lösningen klar eller något mjölkig (opalskimrande). Om partiklar, missfärgning eller oklarhet observeras, använd inte läkemedlet utan kontakta Baxters kundservice.


   Förpackningsstorlek: 1 x 600 IE, 1 x 1200 IE


   Varje förpackning innehåller:

   • 1 flaska Immunine 600 IE eller 1200 IE med gummipropp

   • 1 flaska med 5 ml resp. 10 ml sterilt vatten för injektionsvätskor med gummipropp

   • 1 överföringsnål

   • 1 luftningskanyl

   • 1 filternål

   • 1 engångsnål

   • 1 engångsspruta (5 ml resp. 10 ml)

   • 1 infusionsset

   Innehavare av godkännande för försäljning

   Baxalta Innovations GmbH, Industristrasse 67, 1221 Wien, Österrike

   Tillverkare

   Baxter AG Industriestrasse 67 A-1221 Wien


   Ombud

   Baxalta Sweden AB

   Vasagatan 7

   111 20 Stockholm


   Detta läkemedel är godkänt inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet under namnen:


   Österrike: Immunine 200 I.E. , 600 I.E. , 1200 I.E. – Pulver und Lösungsmittel zur Herstellung einer Injektionslösung

   Bulgarien: Immunine 600 IU, 1200 IU

   Tjeckien: Immunine Baxter 600 IU, 1200 IU

   Estland: Immunine

   Tyskland: Immunine 600 IE, 1200 IE

   Italien: Fixnove

   Lettland: Immunine 600 SV, 1200 SV pulveris un šķīdinātājs injekciju vai infūziju šķīduma pagatavošanai

   Litauen: Immunine 600 TV, 1200 TV milteliai ir tirpiklis injeciniam tirpalui

   Netherlands: Immunine

   Norge: Immunine 600 IE, 1200 IE

   Polen: Immunine IU, 600 IU, 1200 IU

   Portugal: Immunine 600 IU, 1200 IU

   Romania: Immunine 600 IU, 1200 IU

   Slovakien: Immunine 600 IU, 1200 IU

   Slovenien: Immunine 600 IU, 1200 IU

   Spanien: Immunine 600 IU, 1200 IU

   Sverige: Immunine 600 IE, 1200 IE   Denna bipacksedel godkändes senast den

   2016-11-09

   Följande uppgifter är endast avsedd för sjukvårdspersonal:

   Följande tabell innehåller riktvärden för lägsta faktor IX-innehåll i blodet.

   I följande blödningsfall ska faktor IX-aktiviteten inte sjunka under det angivna innehållet (i procent av normalvärdet eller i IE/dl) inom den angivna tidsperioden. Under vissa omständigheter, i synnerhet i början av behandlingen, kan högre doser än beräknat vara nödvändiga.


   Blödningsgrad/typ av kirurgiskt ingrepp

   Erforderlig faktor IX-plasmanivå (procent av normalvärde eller IE/dl)

   Doseringsfrekvens (timmar)/behandlingslängd (dagar)

   Blödning

   Tidig hemartros, muskelblödning eller oral blödning

   20-40

   Upprepa var 24:e timme i minst en dag, tills blödningen som indikeras av smärta upphör eller läkning sker.

   Mer uttalad hemartros, muskelblödning eller hematom

   30-60

   Upprepa infusionen var 24:e timme i 3-4 dagar eller mer tills smärta och akut störning har upphört.

   Livshotande blödning

   60-100

   Upprepa infusionen var 8:e till 24:e timme tills det hotande tillståndet har upphört.

   Kirurgiska ingrepp

   Mindre kirurgiska ingrepp

   Inklusive tandutdragning

   30-60

   Var 24:e timme under minst en dag, tills läkning sker.

   Större kirurgiska ingrepp

   80-100

   (pre-och postoperativt)

   Upprepa infusionen var 8:e-24:e timme tills skadan har läkt tillfredsställande, och fortsätt sedan behandlingen i 7 dagar för att bibehålla en faktor IX-aktivitet på 30-60 % (IE/dl).

   Pediatrisk population

   Baserat på tillgänglig klinisk data kan rekommendation om dosering för pediatriska patienter göras för patienter äldre än 12 år. I åldersgruppen 6 till 12 år är de tillgänglig klinisk data inte tillräcklig för att ge en dosrekommendation.


   Oönskade effekter


   Särskild population

   Användningen av Immunine undersöktes hos pediatriska patienter med hemofili B. Säkerheten liknade den hos vuxna som använder Immunine.

   Användningen av Immunine undersöktes i två observationsstudier hos barn upp till 6 år respektive patienter 0-64 år med hemofili B. Säkerheten hos barn upp till 6 år var liknande den hos barn över 6 år och hos vuxna som använder Immunine.

  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 12, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – Gäller alla beställningar på apoteket.se.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Immunine

  Pulver och vätska till injektions-/infusionsvätska, lösning 1200 IE 10 milliliter Injektionsflaska

  • Varunummer: 116419
  • Tillverkare: Baxalta Sweden AB

  4.201,73 kr

  Jämförspris: 420,17 kr / milliliter

  Logga in

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?