Receptbelagd produkt

Receptbelagd produkt

Logga in för att se och handla dina recept.

 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   Bipacksedel: Information till användaren

   Imatinib Teva

   400 mg filmdragerade tabletter
   imatinib

   Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

   • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

   • Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

   • Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

   • Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

   I denna bipacksedel finner du information om:
   1. Vad Imatinib Teva är och vad det används för
   2. Vad du behöver veta innan du tar Imatinib Teva
   3. Hur du tar Imatinib Teva
   4. Eventuella biverkningar
   5. Hur Imatinib Teva ska förvaras
   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   1. Vad Imatinib Teva är och vad det används för

   Imatinib Teva är ett läkemedel som innehåller en aktiv substans som kallas imatinib. Läkemedlet verkar genom att hämma tillväxten av onormala celler vid sjukdomarna listade nedan. Dessa omfattar vissa typer av cancer.


   Imatinib Teva är en behandling för vuxna och barn för:

   • kronisk myeloisk leukemi (KML). Leukemi är en cancersjukdom i de vita blodkropparna. Dessa vita blodkroppar hjälper vanligen kroppen att bekämpa infektioner. Kronisk myeloisk leukemi är en form av leukemi där vissa onormala vita blodkroppar (så kallade myeloida celler) börjar tillväxa utom kontroll.

   • Philadelphia-kromosom-positiv akut lymfoblastisk leukemi (Ph-positiv ALL). Leukemi är en cancer i de vita blodkropparna. Dessa vita blodkroppar hjälper normalt kroppen att bekämpa infektioner. Akut lymfoblastisk leukemi är en form av leukemi vid vilken vissa onormala, omogna vita blodkroppar (så kallade lymfoblaster) börjar tillväxa utom kontroll. Imatinib Teva hämmar tillväxten av dessa celler.


   Imatinib Teva är också en behandling för vuxna för:

   • Myelodysplastiska/myeloproliferativa sjukdomar (MDS/MPD). Dessa utgör en grupp av blodsjukdomar vid vilka vissa blodceller börjar tillväxa utom kontroll. Imatinib Teva hämmar tillväxten av dessa celler hos en viss undergrupp av dessa sjukdomar.

   • Hypereosinofilt syndrom (HES) och/eller kroniskeosinofilleukemi (CEL). Dessa är blodsjukdomar i vilka vissa blodceller (så kallade eosinofiler) börjar tillväxa utom kontroll. Imatinib Teva hämmar tillväxten av dessa celler hos en viss undergrupp av dessa sjukdomar.

   • Dermatofibrosarkom protuberans (DFSP). DFSP är en cancer i vävnaden under huden i vilken vissa celler börjar tillväxa utom kontroll. Imatinib Teva hämmar tillväxten av dessa celler.

   I resten av denna bipacksedel kommer förkortningarna att användas då man pratar om dessa sjukdomar.


   Fråga din läkare om du har några frågor om hur Imatinib Teva verkar eller varför detta läkemedel har skrivits ut till dig.

   2. Vad du behöver veta innan du tar Imatinib Teva

   Ta inte Imatinib Teva

   • om du är allergisk mot imatinib eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

   Om detta gäller dig, ta inte Imatinib Teva utan meddela din läkare.


   Om du tror att du kan vara allergisk men inte är säker, fråga din läkare ytterligare om råd.


   Imatinib Teva kommer bara att ordineras till dig av läkare med medicinsk erfarenhet av att behandla blodcancer eller solida tumörer.


   Följ din läkares alla instruktioner noggrant, även om dessa kan avvika från den allmänna informationen i denna bipacksedel.

   Varningar och försiktighet

   Tala med läkare innan du tar Imatinib Teva:

   • om du har eller har haft en lever-, njur- eller hjärtsjukdom.

   • om du tar läkemedlet levotyroxin pga. att din sköldkörtel har tagits bort.

   • om du någonsin haft eller nu kan ha en hepatit B-infektion. Skälet till detta är att Imatinib Teva kan orsaka att din hepatit B blir aktiv igen, vilket i vissa fall kan vara dödligt. Patienter kommer att kontrolleras noggrant av sin läkare avseende tecken på denna infektion innan behandlingen påbörjas.


   Om något av detta stämmer in på dig, tala om det för din läkare innan du tar Imatinib Teva.


   Vid behandling med Imatinib Teva meddela din läkare omedelbart om du snabbt ökar i vikt. Imatinib Teva kan göra att din kropp binder vätska (kraftig vätskeretention).


   När du tar Imatinib Teva kommer din läkare regelbundet kontrollera om läkemedlet fungerar. Du kommer också att lämna blodprover och vägas regelbundet.

   Barn och ungdomar

   Imatinib Teva är även en behandling för barn och ungdomar med KML. Det finns ingen erfarenhet från barn med KML under 2 år. Det finns begränsad erfarenhet från barn med Ph‑positiv ALL och mycket begränsad erfarenhet från barn med MDS/MPD, DFSP och HES/CEL.


   En del barn och ungdomar som tar Imatinib Teva kan växa långsammare än normalt. Läkaren kommer regelbundet att kontrollera tillväxten.

   Andra läkemedel och Imatinib Teva

   Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel, även receptfria sådana (t.ex. paracetamol) och även växtbaserade läkemedel (t.ex. johannesört). Vissa läkemedel kan ha inverkan på Imatinib Tevas effekt när de tas tillsammans. De kan öka eller minska effekten hos Imatinib Teva och antingen leda till mer biverkningar eller till att Imatinib Teva blir mindre effektivt. Imatinib Teva kan göra samma sak med vissa andra läkemedel.


   Tala om för läkare om du använder läkemedel som förhindrar bildningen av blodproppar.

   Graviditet, amning och fertilitet

   • Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare innan du tar detta läkemedel.

   • Imatinib Teva rekommenderas inte under graviditet såvida det inte är nödvändigt, eftersom det kan skada ditt barn. Din läkare kommer att diskutera möjliga risker med att ta Imatinib Teva under graviditet.

   • Kvinnor som kan komma att bli gravida rekommenderas att använda en effektiv preventivmetod under behandlingen.

   • Amma inte under behandling med Imatinib Teva.

   • Patienter som är oroliga över sin fertilitet vid intag av Imatinib Teva rekommenderas att rådgöra med sin läkare.

   Körförmåga och användning av maskiner

   Du kan känna dig yr eller trött eller få dimsyn när du använder detta läkemedel. Om detta sker, kör då inte bil och använd inte verktyg eller maskiner förrän du känner dig bra igen.


   3. Hur du tar Imatinib Teva

   Din läkare har ordinerat Imatinib Teva för att du lider av en allvarlig sjukdom. Imatinib Teva kan hjälpa dig att bekämpa denna sjukdom.


   Ta alltid detta läkemedel exakt enligt läkarens, apotekspersonalens eller sjuksköterskans anvisningar. Det är viktigt att du gör det så länge din läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska säger att du ska göra det. Rådfråga läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska om du är osäker.


   Sluta inte att ta Imatinib Teva om inte din läkare säger åt dig att göra det. Om du inte kan ta läkemedlet enligt din läkares ordination eller om du känner att du inte behöver det längre, kontakta omedelbart din läkare.


   Hur mycket Imatinib Teva skall man ta?


   Användning för vuxna

   Din läkare informerar dig om exakt hur många tabletter Imatinib Teva du skall ta.


   • Om du behandlas för KML:

    Beroende på ditt tillstånd är den vanliga startdosen antingen 400 mg eller 600 mg:

    - 400 mg som tas som 1 tablett en gång om dagen,

    - 600 mg som tas som 1 tablett på 400 mg plus 2 tabletter på 100 mg en gång om dagen.


   Din läkare kan förskriva en högre eller lägre dos beroende på hur du svarar på behandlingen. Om din dagliga dos är 800 mg (2 tabletter) skall du ta 1 tablett på morgonen och en andra tablett på kvällen.


   • Om du behandlas för Ph-positiv ALL:

    är startdosen 600 mg som tas som 1 tablett om 400 mg plus 2 tabletter om 100 mg en gång om dagen.


   • Om du behandlas för MDS/MPD:

    är startdosen 400 mg som tas som 1 tablett en gång dagligen.


   • Om du behandlas för HES/CEL:

    är startdosen 100 mg som tas som 1 tablett om 100 mg en gång dagligen. Din läkare kan bestämma sig för att öka dosen till 400 mg som tas som 1 tablett om 400 mg en gång dagligen, beroende på hur du svarar på behandlingen.


   • Om du behandlas för DFSP:

    är dosen 800 mg per dygn (2 tabletter) som tas som 1 tablett på morgonen och en andra tablett på kvällen.


   När och hur skall man ta Imatinib Teva?

   • Ta Imatinib Teva i samband med en måltid. Det hjälper till att skydda mot magproblem när du tar Imatinib Teva.

   • Svälj tabletterna hela med ett stort glas vatten.


   Om du inte kan svälja tabletterna kan du lösa upp dem i ett glas icke kolsyrat vatten eller äppeljuice:

   • Använd ungefär 200 ml för varje 400 mg tablett.

   • Rör med en sked tills tabletterna har lösts upp helt.

   • När tabletten har lösts upp, drick hela innehållet direkt. Spår av de upplösta tabletterna kan finnas kvar i glaset.

   Tabletten kan delas i två lika stora doser.


   Hur länge skall man ta Imatinib Teva?

   Fortsätt att ta Imatinib Teva varje dag så länge din läkare säger åt dig att göra det.

   Användning för barn och ungdomar

   Din läkare informerar dig om hur många tabletter Imatinib Teva som ska ges till ditt barn. Mängden Imatinib Teva som ges är beroende av ditt barns tillstånd, kroppsvikt och längd. Den totala dosen till barn och ungdomar skall inte överstiga 800 mg vid KML och 600 mg vid Ph-positiv ALL. Behandlingen kan antingen ges till ditt barn som en dos en gång om dagen eller alternativt kan den dagliga dosen ges vid två olika tillfällen (hälften på morgonen och hälften på kvällen).

   Om du har tagit för stor mängd av Imatinib Teva

   Kontakta din läkare omedelbart om du av misstag tagit för många tabletter. Du kan behöva medicinsk vård. Ta med dig läkemedelsförpackningen.

   Om du har glömt att ta Imatinib Teva

   • Om du glömt att ta en dos, tag den så snart du kommer ihåg. Hoppa däremot över missad dos om det snart är dags att ta nästa dos.

   • Fortsätt därefter med ditt normala schema.

   • Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos.


   Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

   4. Eventuella biverkningar

   Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem. De är vanligtvis av lätt till måttlig svårighetsgrad.


   Vissa biverkningar kan vara allvarliga. Meddela din läkare omedelbart om du får några av följande:


   Mycket vanliga (kan förekomma hos fler än 1 av 10 personer) eller vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 10 personer):

   • Snabb viktökning. Imatinib Teva kan göra så att din kropp binder vatten (svår vätskeretention).

   • Tecken på infektion, t.ex. feber, frossbrytningar, ont i halsen eller sår i munnen. Imatinib Teva kan leda till minskning av antalet vita blodkroppar så att du lättare kan få infektioner.

   • Plötsliga blödningar eller sår (när du inte har skadat dig).


   Mindre vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 100 personer) eller sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 1 000 personer):

   • Bröstsmärta, oregelbunden hjärtrytm (tecken på hjärtproblem).

   • Hosta, svårigheter att andas eller smärtsam andning (tecken på lungproblem).

   • Känna sig snurrig, yrsel eller svimning (tecken på lågt blodtryck).

   • Illamående, med minskad aptit, mörk urin, gulfärgning av hud eller ögon (tecken på leverproblem).

   • Hudutslag, rodnad med blåsor på läppar, ögon, hud eller mun, flagning av huden, feber, upphöjda röda eller lila hudområden, klåda, brännande känsla, utslag med små varfyllda blåsor (tecken på hudproblem).

   • Svår buksmärta, blod i uppkastning, avföring eller urin, svartfärgad avföring (tecken på magtarmsjukdom).

   • Kraftig urinminskning, törst (tecken på njurproblem).

   • Illamående, med diarré och kräkningar, buksmärta eller feber (tecken på tarmproblem).

   • Svår huvudvärk, svaghet eller förlamning i ben eller ansikte, svårighet att prata, plötslig medvetslöshet (tecken på problem i nervsystemet så som blödning eller svullnad i skalle/hjärna).

   • Blekhet, trötthet och andfåddhet med mörk urin (tecken på låg nivå av röda blodkroppar).

   • Ögonsmärtor eller försämrad syn, blödning i ögonen.

   • Smärta i höfterna eller svårighet att gå.

   • Domnade eller kalla tår och fingrar (tecken på Raynauds syndrom).

   • Plötslig svullnad och rodnad i hud (tecken på en hudinfektion som kallas cellulit).

   • Hörsvårigheter.

   • Muskelsvaghet och muskelkramper med onormal hjärtrytm (tecken som tyder på förändringar i mängden kalium i ditt blod).

   • Tendens att få blåmärken.

   • Magsmärta, med illamående.

   • Muskelkramper, med feber, röd-brun urin, smärta eller svaghet i dina muskler (tecken på muskelproblem).

   • Bäckensmärta ibland med illamående och kräkningar, med oväntad vaginalblödning, yrsel eller svimning på grund av lågt blodtryck (tecken på problem med äggstockar eller livmoder).

   • Illamående, andfåddhet, oregelbundna hjärtslag, grumlig urin, trötthet och/eller ledbesvär associerat med onormala laboratorievärden (t.ex. höga kalium-, urinsyra- och kalciumnivåer, samt låga fosfornivåer i blodet).


   Ingen känd frekvens (frekvensen kan inte beräknas från tillgängliga data):

   • Kombination av svåra utbredda hudutslag, illamående, feber, höga nivåer av vissa vita blodkroppar eller gul hud eller ögon (tecken på gulsot) med andfåddhet, bröstsmärta/obehag, kraftigt minskad urinproduktion och känsla av törst etc. (tecken på behandlingsrelaterad allergisk reaktion).

   • Kronisk njursvikt.

   • Återkomst (reaktivering) av hepatit B-infektion när du tidigare haft hepatit B (en leverinfektion).

   Meddela omedelbart din läkare om du får något av ovanstående.


   Andra biverkningar kan omfatta:


   Mycket vanliga (kan förekomma hos fler än 1 av 10 personer):

   • Huvudvärk eller trötthet.

   • Illamående, kräkningar, diarré eller matsmältningsbesvär.

   • Hudutslag.

   • Muskelkramper eller smärta i leder, muskler eller skelett under behandling med Imatinib Teva eller efter att du har slutat ta Imatinib Teva.

   • Svullnad runt leder eller uppsvullna ögon.

   • Viktuppgång.


   Meddela din läkare om något av detta påverkar dig allvarligt.


   Vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 10 personer):

   • Minskad aptit, viktnedgång eller smakstörningar.

   • Yrsel eller svaghet.

   • Sömnproblem (insomnia).

   • Rinnande ögon med klåda, rodnad och svullnad (bindhinneinflammation), vätskande ögon eller dimsyn.

   • Näsblödning.

   • Buksmärta eller utspänd buk, väderspänning, halsbränna, förstoppning.

   • Klåda.

   • Oväntat kraftigt håravfall eller uttunning av håret.

   • Domningar i händer och fötter.

   • Sår i munnen.

   • Ledsmärta med svullnad.

   • Muntorrhet, torr hud eller torra ögon.

   • Minskad eller ökad känslighet i huden.

   • Heta blodvallningar, frossa eller nattsvettning.


   Meddela din läkare om något av detta påverkar dig allvarligt.


   Ingen känd frekvens (frekvensen kan inte beräknas från tillgängliga data):

   • Rodnad och/eller svullnad i handflatorna och på fotsulorna som kan vara åtföljt av en stickande känsla eller brännande smärta.

   • Långsam tillväxt hos barn och ungdomar.


   Meddela din läkare om något av detta påverkar dig allvarligt.


   Rapportering av biverkningar

   Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

   Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

   5. Hur Imatinib Teva ska förvaras

   Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.


   Används före utgångsdatum som anges på blister efter EXP och på kartongen efter Utg. Dat. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


   Inga särskilda förvaringsanvisningar.

   Användes inte om någon förpackning är skadad eller visar tecken på att ha öppnats eller hanterats på annat otillbörligt sätt.


   Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används.

   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   Innehållsdeklaration

   • Den aktiva substansen är imatinibmesylat.

   • Varje filmdragerad tablett Imatinib Teva innehåller 400 mg imatinib (som mesylat).

   • Övriga innehållsämnen är vattenfri kalciumvätefosfat, krospovidon och magnesiumstearat.

   • Tablettöverdraget är gjort av delvis hydrolyserad polyvinylalkohol, makrogol, gul järnoxid (E172), talk, titandioxid (E171) och röd järnoxid (E172).

   Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

   Imatinib Teva 400 mg filmdragerade tabletter är mörkt gula till brunorangea avlånga filmdragerade tabletter med en brytskåra på ena sidan. Tabletterna är märkta med ”IT” och ”4” på var sida om brytskåran. Tabletterna är ungefär 20 mm långa och 10 mm breda.


   Imatinib Teva 400 mg filmdragerade tabletter tillhandahålls i förpackningar innehållande 30 eller 90 filmdragerade tabletter i blisterförpackningar.


   Imatinib Teva 400 mg filmdragerade tabletter tillhandahålls i förpackningar innehållande 30x1 eller 90x1 filmdragerade tabletter i perforerade endosblister.


   Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

   Innehavare av godkännande för försäljning

   Teva B.V.

   Swensweg 5

   2031 GA Haarlem

   Nederländerna


   Tillverkare

   Teva Pharmaceutical Works Private Limited Company

   Pallagi út 13

   Debrecen H-4042

   Ungern


   TEVA UK Ltd

   Brampton Road

   Hampden Park

   Eastbourne, East Sussex

   BN22 9AG

   Storbritannien


   Teva Czech Industries s.r.o.

   Ostravska 29, c.p. 305, 74770

   Opava-Komarov

   Tjeckien


   TEVA PHARMA, S.L.U.

   C/C, n. 4, Poligono Industrial Malpica

   50016 Zaragoza

   Spanien


   Merckle GmbH

   Graf-Arco-Str. 3, 89079 Ulm

   Tyskland


   Teva Operations Poland Sp. z o.o.

   ul. Mogilska 80, 31-546 Krakow

   Polen


   Teva Pharma B.V.

   Swensweg 5,

   2031 GA Haarlem

   Nederländerna


   PLIVA Croatia Ltd.

   Prilaz baruna Filipovica 25

   10000 Zagreb

   Kroatien


   Kontakta ombudet för innehavaren av godkännandet för försäljning om du vill veta mer om detta läkemedel:

   België/Belgique/Belgien

   Teva Pharma Belgium N.V./S.A./AG

   Tél/Tel: +32 3 820 73 73

   Lietuva

   UAB “Sicor Biotech”

   Tel: +370 5 266 0203

   България

   Тева Фармасютикълс България ЕООД

   Teл: +359 2 489 95 82

   Luxembourg/Luxemburg

   Teva Pharma Belgium N.V./S.A./AG, Belgique/Belgien

   Tél/Tel: +32 3 820 73 73

   Česká republika

   Teva Pharmaceuticals CR, s.r.o.

   Tel: +420 251 007 111

   Magyarország

   Teva Gyógyszergyár Zrt.

   Tel.: +36 1 288 64 00

   Danmark

   Teva Denmark A/S

   Tlf: +45 44 98 55 11

   Malta

   Teva Pharmaceuticals Ireland, L-Irlanda

   Tel: +353 51 321740

   Deutschland

   TEVA GmbH

   Tel: +49 731 402 08

   Nederland

   Teva Nederland B.V.

   Tel: +31 800 0228 400

   Eesti

   UAB “Sicor Biotech“ Eesti filiaal

   Tel: +372 661 0801

   Norge

   Teva Norway AS

   Tlf: +47 66 77 55 90

   Ελλάδα

   Teva Ελλάς Α.Ε.

   Τηλ: +30 210 72 79 099

   Österreich

   ratiopharm Arzneimittel Vertriebs-GmbH

   Tel: +43 1 97 0070

   España

   Teva Pharma, S.L.U.

   Tél: +34 91 387 32 80

   Polska

   Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o.o.

   Tel.: +48 22 345 93 00

   France

   Teva Santé

   Tél: +33 1 55 91 78 00

   Portugal

   Teva Pharma - Produtos Farmacêuticos Lda

   Tel: +351 21 476 75 50

   Hrvatska

   Pliva Hrvatska d.o.o.

   Tel: +385 1 37 20 000

   România

   Teva Pharmaceuticals S.R.L

   Tel: +40 21 230 65 24

   Ireland

   Teva Pharmaceuticals Ireland

   Tel: +353 51 321740

   Slovenija

   Pliva Ljubljana d.o.o.

   Tel: +386 1 58 90 390

   Ísland

   ratiopharm Oy, Finnland

   Sími: +358 20 180 5900

   Slovenská republika

   TEVA Pharmaceuticals Slovakia s.r.o.

   Tel: +421 2 57 26 79 11

   Italia

   Teva Italia S.r.l.

   Tel: +39 02 89 17 98 1

   Suomi/Finland

   ratiopharm Oy

   Puh/Tel: +358 20 180 5900

   Κύπρος

   Teva Ελλάς Α.Ε., Ελλάδα

   Τηλ: +30 210 72 79 099

   Sverige

   Teva Sweden AB

   Tel: +46 42 12 11 00

   Latvija

   UAB “Sicor Biotech” filiāle Latvijā

   Tel: +371 673 23 666

   United Kingdom

   Teva UK Limited

   Tel: +44 1977 628500


   Denna bipacksedel ändrades senast

   09/2017


   Övriga informationskällor

   Ytterligare information om detta läkemedel finns på Europeiska läkemedelsmyndighetens webbplats http://www.ema.europa.eu/.

  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 12, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – Gäller alla beställningar på apoteket.se.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Imatinib Teva

  Filmdragerad tablett 400 mg 30 tablett(er) Blister

  • Varunummer: 501009
  • Tillverkare: Teva Sweden AB

  156,44 kr

  Jämförpris: 5,21 kr / tablett(er)

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?