Receptbelagd produkt

Receptbelagd produkt

Logga in för att se och handla dina recept.

 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN

   Iktorivil

   0,5 mg tabletter, 2 mg tabletter
   klonazepam

   Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

   • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

   • Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

   • Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

   • Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

    

   I denna bipacksedel finner du information om:
   1. VAD IKTORIVIL ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR
   2. VAD DU BEHÖVER VETA INNAN DU TAR IKTORIVIL
   3. HUR DU TAR IKTORIVIL
   4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR
   5. HUR IKTORIVIL SKA FÖRVARAS
   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   1. VAD IKTORIVIL ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR

   Iktorivil används mot olika former av epilepsi.

   Iktorivil innehåller den aktiva substansen klonazepam, som tillhör läkemedelsgruppen bensodiazepiner. Klonazepam förhindrar att signaler som utlöser ett epileptiskt anfall sprider sig i hjärnan under anfallet. Därigenom dämpas pågående anfall och nya anfall förhindras.

   2. VAD DU BEHÖVER VETA INNAN DU TAR IKTORIVIL

   Ta inte Iktorivil

   • om du är allergisk mot klonazepam eller mot något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

   • om du är allergisk (överkänslig) mot bensodiazepiner (lugnande medel).

   • om du har allvarliga andningssvårigheter.

   • om du har allvarligt nedsatt leverfunktion.

   • om du har missbruksproblem (läkemedel, droger eller alkohol).

   Iktorivil ska inte ges till patienter som är i koma.

   Varningar och försiktighet

   • om du är äldre eller har nedsatt allmäntillstånd.

   • om du har nedsatt leverfunktion.

   • om du har nedsatt njurfunktion.

   • om du har sömnapné (andningsuppehåll under sömnen).

   • om du har sjukdomar i luftvägarna.

   • om du har en hjärnskada.

   • om du tar läkemedel som nedsätter andningen.

   • om du har svårigheter att samordna rörelser.

   • om du har eller tidigare har haft depression.

   • om du har svårartad muskelsvaghet (myasthenia gravis).

   • om du har en akut förgiftning orsakad av alkohol eller droger.

   • om du har porfyri (ämnesomsättningssjukdom som berör bildningen av det röda blodfärgämnet, hem).

   Om något av ovanstående gäller för dig bör du rådgöra med läkare innan behandling med Iktorivil påbörjas.

   Ett litet antal personer som behandlas med läkemedel mot epilepsi som t ex klonazepam har upplevt tankar på att skada sig själva eller begå självmord. Risken är större om du tidigare har haft sådana tankar. Om du någon gång får dessa tankar, kontakta omedelbart din läkare.

   Kontakta din läkare om du upplever psykiska biverkningar såsom rastlöshet, upprördhet, irritation, aggressivitet, ångest, vanföreställningar, ilska, mardrömmar, hallucinationer, psykoser, olämpligt beteende och andra beteendestörningar. Sådana biverkningar förekommer oftare hos barn och äldre. Se avsnitt 4 Eventuella biverkningar.

   Du kan uppleva minnesförlust vid behandling med Iktorivil och risken ökar vid högre doser.

   Vid behandling med Iktorivil finns risk för fysiskt och psykiskt beroende. Risken för beroende ökar vid långtidsbehandling eller vid behandling med höga doser. Risken är också större hos patienter som missbrukar eller har missbrukat alkohol eller droger samt hos patienter som har eller har haft allvarlig psykisk störning.

   Undvik intag av alkohol under behandling med Iktorivil. Samtidigt intag kan leda till allvarliga biverkningar.

   Barn

   Extra försiktighet bör iakttas vid behandling av spädbarn eftersom Iktorivil kan orsaka ökad mängd saliv och slem i luftvägarna.

   Användning av andra läkemedel

   Iktorivil kan påverka eller påverkas om det tas samtidigt med vissa andra läkemedel:

   • Johannesört (används vid lätt nedstämdhet och lindrig oro).

   • Fenytoin, fenobarbital, karbamazepin, lamotrigin och valproinsyra (används mot epilepsi).

   • Vissa smärtstillande medel, läkemedel mot ångest och oro, sömntabletter samt bedövnings- och muskelavslappnande medel.

   Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.

   Iktorivil med alkohol

   Undvik alkohol under behandling med Iktorivil. Kombinationen kan orsaka ökad trötthet och försämrad andnings- och hjärtfunktion.

   Graviditet och amning

   Risk finns att fostret påverkas. Använd därför inte Iktorivil annat än på bestämd ordination från läkare om du är gravid.

   Iktorivil passerar över i bröstmjölk. Risk finns att ett barn som ammas påverkas. Använd därför inte Iktorivil om du ammar.

   Rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du tar något läkemedel.

   Körförmåga och användning av maskiner

   Iktorivil kan orsaka trötthet, yrsel, krampanfall och koncentrationssvårigheter. Rådgör med läkaren om det är lämpligt att du framför fordon eller utför arbete som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

   Viktig information om något(ra) innehållsämne(n) i Iktorivil

   Iktorivil tabletter innehåller laktos

   Om du inte tål vissa sockerarter, bör du kontakta din läkare innan du tar denna medicin.


   3. HUR DU TAR IKTORIVIL

   Ta alltid detta läkemedel enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

   Dosen bestäms av läkaren, som avpassar den individuellt för dig.

   Vanlig underhållsdos för vuxna är 4-8 mg per dygn fördelat på 3-4 doseringstillfällen.

   Underhållsdosen för barn anpassas till barnets ålder.

   Ändra aldrig själv den dos som föreskrivits och avsluta aldrig behandlingen utan att rådgöra med din läkare.

   Ta tabletterna tillsammans med ett glas vatten. Tabletterna kan delas för att underlätta doseringen (0,5 mg-tabletten i två lika delar, 2 mg-tabletten i två eller fyra lika delar). För att dela tabletten håll den med brytskåran uppåt och pressa nedåt.

   Om du har tagit för stor mängd av Iktorivil

   Om du fått i dig för stor mängd av Iktorivil eller om t ex ett barn fått i sig läkemedlet av misstag, kontakta omedelbart läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

   Om du har glömt att ta Iktorivil

   Om du skulle glömma att ta en dos fortsätt enligt doseringsschemat, ta inte den dos du glömt i efterhand.

   Om du slutar att ta Iktorivil

   Om behandling med Iktorivil avslutas plötsligt finns risk för abstinensbesvär. Symtom på abstinensbesvär är t ex darrningar, svettningar, irritation, sömnstörningar, ångest, huvudvärk, diarré, muskelsmärtor, spänningstillstånd, rastlöshet, humörförändringar, förvirring och epileptiska anfall. Behandling med Iktorivil ska endast avslutas i samråd med läkare.

   Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare eller apotekspersonal.

   4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR

   Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.

   Vanliga biverkningar (förekommer hos fler än 1 av 100 personer):

   • Ofrivilliga ögonrörelser (nystagmus).

   Sällsynta biverkningar (förekommer hos färre än 1 av 1000 personer):

   • Huvudvärk.

   • Illamående och magbesvär.

   • Nässelfeber, klåda, utslag, övergående håravfall och pigmentförändringar.

   • Urininkontinens.

   • Minskat antal blodplättar.

   • Impotens, förändrad sexuell lust.

   Mycket sällsynta biverkningar (förekommer hos färre än 1 av 10 000 personer):

   • Anafylaxi (kraftig överkänslighetsreaktion).

   • Utlösning av krampanfall.

   Följande biverkningar har rapporterats med Iktorivil, men frekvensen är inte känd:

   • Allergiska reaktioner.

   • Känslomässiga störningar, humörstörningar, förvirring, desorientering, överaktivitet, depression, rastlöshet, irritation, aggressivitet, häftig oro, nervositet, fientlighet, oro, sömnstörningar, vanföreställningar, ilska, mardrömmar, onormala drömmar, hallucinationer, psykoser, olämpligt beteende, beroende, abstinenssymtom.

   • Koncentrationssvårigheter, sömnighet, nedsatt reaktionsförmåga, muskelsvaghet, yrsel, svårigheter att samordna rörelser, gångstörningar, talsvårigheter, minnesförlust och ökat antal anfall vid vissa former av epilepsi.

   • Dubbelseende.

   • Hjärtsvikt och hjärtstillestånd.

   • Försämrad andningsförmåga.

   • Muskelsvaghet.

   • Trötthet och slöhet.

   Biverkningar som trötthet, sömnighet, koordinationsstörningar, yrsel, muskelsvaghet är i allmänhet övergående och försvinner vid fortsatt behandling. De uppträder främst i början av behandlingen och kan dessutom undvikas om behandlingen inleds med låg dos som långsamt ökas.

   Biverkningar som förvirring, aggressivitet, irritation och överaktivitet kan försvinna om dosen sänks.

   Vid höga doser eller vid långtidsbehandling kan talrubbning, koordinationsstörningar eller synstörningar i form av dubbelseende förekomma.

   Försämrad andningsförmåga kan förekomma framförallt vid intravenös användning och undviks genom noggrann justering av dosen.

   Det har förekommit rapporter på fall och benbrott hos patienter som använder bensodiazepiner. Risken ökar hos de som samtidigt tar andra lugnande medel (inklusive alkoholhaltiga drycker) och hos äldre.

   Ytterligare biverkningar hos barn

   För barn har även följande biverkningar rapporterats, men frekvensen är inte känd:

   • Ofullständig och tidig pubertet har rapporterats i enstaka fall.

   • Ökad salivmängd och produktion av slem i luftvägarna hos spädbarn och yngre barn.

   Om några biverkningar blir värre eller om du märker några biverkningar som inte nämns i denna information, kontakta läkare eller apotekspersonal.

   Rapportering av biverkningar

   Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

   Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

   5. HUR IKTORIVIL SKA FÖRVARAS

   Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

   Iktorivil tabletter skall förvaras i originalförpackningen. Ljuskänsligt.

   Används före utgångsdatum som anges på etiketten efter Utg. dat. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

   Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   Innehållsdeklaration

   0,5 mg tabletter

   En tablett innehåller:

   • Den aktiva substansen är klonazepam 0,5 mg.

   • Övriga innehållsämnen är laktosmonohydrat 40 mg, majsstärkelse, pregelatiniserad potatisstärkelse, röd och gul järnoxid (färgämne E172), talk, magnesiumstearat.

   2 mg tabletter

   En tablett innehåller:

   • Den aktiva substansen är klonazepam 2 mg.

   • Övriga innehållsämnen är laktosanhydrat 122 mg, pregelatiniserad stärkelse, magnesiumstearat, mikrokristallin cellulosa.


   Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

   0,5 mg tablett: 8 mm, beige, plana, på ena sidan enkel brytskåra, på andra sidan märkta ROCHE 0,5. Tillhandahålls i glasburk innehållande 150 tabletter.

   2 mg tablett: 8 mm, vita, plana, på ena sidan krysskåra, på andra sidan märkta ROCHE 2. Tillhandahålls i glasburk innehållande 100 tabletter.

   Innehavare av godkännande för försäljning

   Roche AB

   Box 1228

   171 23 Solna


   Denna bipacksedel godkändes senast den

   2018-07-01

  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 12, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – Gäller alla beställningar på apoteket.se.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Iktorivil®

  Tablett 0,5 mg 150 styck Burk

  • Varunummer: 412445
  • Tillverkare: Roche AB

  96,50 kr

  Jämförpris: 0,64 kr / styck

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?