Receptbelagd produkt

Receptbelagd produkt

Logga in för att se och handla dina recept.

 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   Bipacksedel: Information till användaren

   Hydroxocobalamin Alternova

   1 mg/ml injektionsvätska lösning
   hydroxokobalamin
   natrium

   Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

   • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

   • Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller sjuksköterska.

   • Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

   • Om du får biverkningar, tala med läkare eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4

   I denna bipacksedel finner du information om:
   1. Vad Hydroxocobalamin Alternova är och vad det används för
   2. Vad du behöver veta innan du använder Hydroxocobalamin Alternova
   3. Hur du använder Hydroxocobalamin Alternova
   4. Eventuella biverkningar
   5. Hur Hydroxocobalamin Alternova ska förvaras
   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   1. Vad Hydroxocobalamin Alternova är och vad det används för

   Hydroxocobalamin Alternova är et B12-vitaminpreparat. Preparatets verksamma ämne är hydroxokobalamin.

   Hydroxocobalamin Alternova ges vid perniciös anemi (en speciell typ av blodbrist som uppträder vid brist på vitamin B12) och vid andra typer av vitamin B12-brist när tabletter inte bedöms vara tillräckligt.

   Hydroxocobalamin Alternova kan också användas för att undersöka, om B12 kan absorberas från tarmen (flushdos vid Schillingtest).

   Hydroxokobalamin som finns i Hydroxocobalamin Alternova kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna produktinformation. Fråga läkare, apoteks- eller annan hälso- och sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

   2. Vad du behöver veta innan du använder Hydroxocobalamin Alternova

   Använd inte Hydroxocobalamin Alternova

   • om du är allergisk mot hydroxocobalamin eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

   Andra läkemedel och Hydroxocobalamin Alternova

   Tala om för läkare eller apotekspersonal om du använder, nyligen har använt eller kan tänkas använda andra läkemedel.


   Dette är särskilt viktigt om du tar:

   • p-piller. P-piller kan minska mängden av B12-vitamin i blodet.

   • läkemedel mot infektion (de vanligaste antibiotika, pyrimetamin, kloramfenikol, aminoglykosider, paraaminosalicylsyra)

   • om du äter/dricker stora mängder C-vitamin/askorbinsyra, då det kan minska absorptionen av vitamin B12

   Graviditet och amning

   Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.


   Hydroxocobalamin Alternova kan användas under graviditet och amning.


   Hydroxocobalamin Alternova utsöndras i bröstmjölk men risk för påverkan på barnet synes osannolik med terapeutiska doser.

   Körförmåga och användning av maskiner

   Hydroxocobalamin Alternova påverkar inte förmågan att köra bil eller använda maskiner.

   Hydroxocobalamin Alternova innehåller natrium

   Detta läkemedel innehåller mindre än 1 mmol (23 mg) natrium per dos, d.v.s. är näst intill “natriumfritt”.


   3. Hur du använder Hydroxocobalamin Alternova

   Använd alltid detta läkemedel enligt anvisningar från läkare eller sjuksköterska. Rådfråga läkare eller sjuksköterska om du är osäker.


   Hydroxocobalamin Alternova injiceras i en muskel eller under huden. Läkemedlet ges av en sjuksköterska eller läkare.


   Läkaren fastställer en lämplig dosering och behandlinglängd med tanke på din sjukdom.

   Om du använt för stor mängd av Hydroxocobalamin Alternova

   Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.


   Kontakta läkare eller sjuksköterska om du tror att du har fått för mycket Hydroxocobalamin Alternova.
   Överdoseringer ger oftas inga symtom.

   Om du har glömt att använda Hydroxocobalamin Alternova

   Kontakta läkare eller sjuksköterska om du tror att en dos har glömts.

   Om du slutar att använda Hydroxocobalamin Alternova

   Kontakta din läkare om du vill avbryta behandlingen.


   Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare eller sjuksköterska.

   4. Eventuella biverkningar

   Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.


   Kontakta omdelbart läkare om följande allvarliga biverkningar inträffar:

   Har rapporterats (förekommer hos ett okänt antal användare:

   • Plötsliga överkänslighetsreaktioner/allergiska reaktioner inklusive hudreaktioner (t.ex. hudutslag, klåda), i sällsynta fall anafylaktisk reaktion (allergisk reaktion) – livshotande


   Har rapporterats (förekommer hos ett okänt antal användare:

   • Blodsjukdom (reaktiv trombocytos) kan uppträda under de första veckorna av användning vid perniciös anemi. 

   • Hjärtklappning beroende på kaliumbrist (hypokalemi).

   • Illamående, kräkningar, diarré.

   • Akneutslag och vätskeblåsor.

   • Huvudvärk.

   • Darrningar.

   • Känselstörningar såsom stickningar

   • Missfärgning av urinen

   Feber, frossa, värmekänsla, rodnad, yrsel, sjukdomskänsla, smärta.
   Reaktioner vid injektionsstället såsom smärta, rodnad, klåda, förhårdnad och svullnad

   Rapportering av biverkningar

   Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

   Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

   5. Hur Hydroxocobalamin Alternova ska förvaras

   Inga särskilda förvaringsanvisningar.


   Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.


   Används före utgångsdatum som anges på kartongen efter ”EXP”. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

   Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   Innehållsdeklaration

   • Den aktiva substansen är hydroxokobalamin

   • Övriga innehållsämnen är natriumklorid, saltsyra (för pH-justering) och vatten för injektionsvätskor.

   Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

   Hydroxocobalamin Alternova, 1 mg/ml injektionsvätska, lösning är en röd, klar lösning.


   Kartong innehållande:

   1 brun glasampull med 1 ml.

   3 bruna glasampuller med 1 ml.

   5 bruna glasampuller med 1 ml.


   Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

   Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

   Innehavare av godkännande för försäljning

   Alternova A/S

   Lodshusvej 11

   4230 Skælskør

   Danmark


   Tillverkare

   Biologici Italia Laboratories S.R.L.

   Via Filippo Serpero 2 20060 Masate (Milano)

   Italien 


   Denna bipacksedel ändrades senast

   2018-10-29


   Följande uppgifter är endast avsedda för hälso- och sjukvårdspersonal:

   Akutbehandling 

   Vid svåra akuta fall med fastställd eller misstänkt neuropati, då snabb påfyllning av B12-depåerna är nödvändig, kan Hydroxocobalamin Alternova initialt ges som intensiv injektionsterapi (1 ampull intramuskulärt eller subkutant varje eller varannan dag under 1-2 veckor eller tills blodvärdena normaliserats), därefter peroral eller parenteral underhållsbehandling.


   Akutbehandling
   Vid svåra akuta fall utan neuropati ges 1 ampull intramuskulärt eller subkutant varannan dag 5 gånger totalt, därefter peroral eller parenteral underhållsbehandling.


   Underhållsbehandling

   Vanligen 1 ampull subkutant eller intramuskulärt varje till var tredje månad.


   Schillingtest

   1 ampull intramuskulärt som flushdos.

  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 14, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – Gäller alla beställningar på apoteket.se.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Hydroxocobalamin Alternova

  Injektionsvätska, lösning 1 mg/ml 5 x 1 milliliter Ampull

  • Varunummer: 059977
  • Tillverkare: Orifarm Generics AB

  122,12 kr

  Jämförpris: 24,42 kr / milliliter

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?