Receptbelagd produkt

Receptbelagd produkt

Logga in för att se och handla dina recept.

 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   Bipacksedel: Information till användaren

   Hiprex

   1 g tablett. 1 g oralt pulver i dospåse.
   metenaminhippurat

   Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

   • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

   • Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

   • Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

   • Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

   I denna bipacksedel finner du information om:
   1. Vad Hiprex är och vad det används för
   2. Vad du behöver veta innan du tar Hiprex
   3. Hur du tar Hiprex
   4. Eventuella biverkningar
   5. Hur Hiprex ska förvaras
   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   1. Vad Hiprex är och vad det används för

   Hiprex är ett urinvägsantiseptikum som förhindrar återfall hos personer med benägenhet för återkommande urinvägsinfektioner.

   Hiprex används också i samband med undersökningar och behandlingar av urinvägarna för att minska infektionsrisken.

   Hiprex ges även till personer som bär urinvägskateter under lång tid.

   Metenaminhippurat som finns i Hiprex kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna produktinformation. Fråga läkare, apotekspersonal eller annan hälso- och sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

   2. Vad du behöver veta innan du tar Hiprex

   Ta inte Hiprex:

   • om du är allergisk mot metenaminhippurat eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

   • om du har nedsatt njurfunktion, är kraftigt uttorkad eller har gikt.

   Varningar och försiktighet

   Tala med läkare eller apotekspersonal innan du tar Hiprex:

   • om du har akut infektion i njurarna,

   • om du har nedsatt leverfunktion,

   • om du har så kallad medabolisk acidos (hög mängd sura ämnen i kroppen).

   Andra läkemedel och Hiprex

   Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.

   • läkemedel eller andra substanser som gör din urin mer basiskt, då det kan minska effekten av Hiprex, t.ex. vissa läkemedel som används mot halsbränna,

   • läkemedel som tillhör läkemedelsgruppen sulfonamider, även kallade ”sulfa”, då det kan öka risken för att få kristaller i urinen (så kallad kristalluri).

   • om du ska lämna urinprov, metenamin kan visa felaktigt resultat för vissa ämnen t.ex. steroider, berätta därför för sjukvårdspersonalen att du använder Hiprex.

   Hiprex med mat och dryck

   Ingen känd påverkan.

   Graviditet, amning och fertilitet

   Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.

   Inga ogynnsamma effekter på fostret har påvisats. Tala med din läkare om du kan ta Hiprex under graviditeten.

   Går över i modersmjölk men påverkar troligen inte barn som ammas. Rådgör dock med läkare vid mer än tillfälligt bruk under amning.

   Data saknas vad gäller fertilitet och Hiprex hos människa.

   Körförmåga och användning av maskiner

   Ingen känd påverkan.


   3. Hur du tar Hiprex

   Ta alltid detta läkemedel enligt läkarens eller apotekspersonalens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

   Dosering

   Dosen ska bestämmas individuellt av läkare.

   Rekommenderad dos för vuxna är

   Tabletter: 1 tablett 2-3 gånger dagligen
   Oralt pulver: 1 dospåse 2-3 gånger dagligen

   Rekommenderad dos för barn 6-12 år är

   Tabletter: ½ tablett 2 gånger dagligen

   Rekommenderad dos för barn över 12 år är

   Tabletter: 1 tablett 2 gånger dagligen

   Oralt pulver: 1 dospåse 2 gånger dagligen

   Oralt pulver rörs ut i ett glas vatten.

   Om du använt för stor mängd av Hiprex

   De vanligaste symptomen är illamående, kräkningar och eventuellt blod i urinen, yrsel och tinnitus. Drick i så fall rikligt med vatten. Om du fått i dig för stor mängd eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

   Om du har glömt att ta Hiprex

   Fortsätt med behandlingen enligt läkarens ordination, ta din normala dos vid nästa doseringstillfälle. Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos.

   4. Eventuella biverkningar

   Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.

   Vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare): Illamående, kräkningar, hudutslag, irritation i urinblåsan.

   Sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 1000 användare): Blod i urinen

   Rapportering av biverkningar

   Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera eventuella biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

   Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

   5. Hur Hiprex ska förvaras

   Förvaras i originalförpackningen. Fuktkänsligt.

   Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

   Används före utgångsdatumet som anges på förpackningen.

   Läkemedlet ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga på apoteket hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   Innehållsdeklaration


   Hiprex 1 g tablett

   • Den aktiva substansen är metenaminhippurat 1 gram per tablett.

   • Övriga innehållsämnen är kolloidal kiseldioxid, povidon samt magnesiumstearat.

   Hiprex 1 g oralt pulver i dospåse

   • Den aktiva substansen är metenaminhippurat 1 gram per dospåse.

   • Övriga innehållsämnen är sackarinnatrium och smakämne (citron).

   Innehavare av godkännande för försäljning

   Meda AB

   Box 906

   170 09 Solna

   tel: 08-630 19 00


   Denna bipacksedel ändrades senast

   2017-06-05


  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 14, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – Gäller alla beställningar på apoteket.se.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Hiprex®

  Oralt pulver i dospåse 1 g 100 styck Dospåse

  • Varunummer: 005769
  • Tillverkare: Meda AB

  545,03 kr

  Jämförpris: 5,45 kr / styck

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?