• Sulfadiazin och trimetoprim
 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   Hippotrim Vet.

   200mg/ml + 40 mg/ml, injektionsvätska, lösning.

   2. DEKLARATION AV AKTIVT(A) OCH ÖVRIGA INNEHÅLLSÄMNEN

   1ml innehåller:

   Aktivt (a) innehållsämne(n)

   Sulfadiazin 200 mg
   Trimetoprim 40 mg

   Förteckning över hjälpämnen

   Klorkresol, dinatriumedetat, n-metylpyrrolidon, natriumformaldehydsulfoxyl, natriumhydroxid till pH 10,0-10,2, vatten för injektionsvätskor till 1 ml

   3. NAMN PÅ OCH ADRESS TILL INNEHAVAREN AV GODKÄNNANDET FÖR FÖRSÄLJNING OCH NAMN PÅ OCH ADRESS TILL INNEHAVAREN AV TILLVERKNINGSTILLSTÅND SOM ANSVARAR FÖR FRISLÄPPANDE AV TILLVERKNINGSSATS I EES, OM OLIKA

   Innehavare av godkännandet för försäljning

   Norbrook Laboratories (Ireland) Limited

   Rossmore Industrial Estate

   Monaghan

   Irland

   Tillverkare ansvarig för frisläppande av tillverkningssats

   Norbrook Laboratories Limited

   Station Works

   Newry

   County Down

   BT35 6JP

   Nordirland, och Storbritannien

   Norbrook Manufacturing Ltd.

   Rossmore Industrial Estate

   Monaghan

   Irland

   Information lämnas av:

   Bayer A/S
   Animal Health

   Arne Jacobsens Allé 13,

   2300 Köpenhamn S
   Danmark
   Tel: +46(0)8-580 223 00

   4. DJURSLAG

   Nötkreatur, häst och svin.

   5. INDIKATIONER

   Infektioner hos nöt, häst och svin orsakade av mikroorganismer känsliga för trimetoprim och sulfonamid.

   6. DOSERING FÖR VARJE DJURSLAG

   Normaldosering: Dosen till nöt, häst och svin är 0,6 ml/10 kg kroppsvikt (15 mg/kg kroppsvikt avseende totalinnehållet av aktiva substanser) 1-2 gånger per dygn.

   7. ADMINISTRERINGSSÄTT OCH ADMINISTRERINGSVÄG(AR)

   Nötkreatur: intravenöst eller intramuskulärt.
   Svin: intramuskulärt.
   Häst: intravenöst.

   8. ANVISNING FÖR KORREKT ADMINISTRERING

   Behandlingen bör fortgå i 5 dygn eller tills symtomfrihet förelegat i 2 dygn.

   Intravenösinjektion skall ges långsamt med kroppsvarm lösning. Vid tecken på intolerans skall administreringen avbrytas och chockbehandling insättas.
   Under behandlingen skall djuren ha fri tillgång till dricksvatten.

   9. KONTRAINDIKATIONER

   Skall inte ges till djur som visat överkänslighet mot sulfapreparat.
   Skall inte ges till djur som har svår njur- eller leverskada.

   10. BIVERKNINGAR

   Anafylaktisk chock har i enstaka fall observerats på häst.
   Överkänslighetsreaktioner i form av nässelutslag och diarré kan förekomma.
   Lokal smärtande svullnad vid injektionsstället kan förekomma.
   I sällsynta fall kan kristaller i urinen och njurskador förekomma.
   Om du observerar andra biverkningar, tala om det för din veterinär.

   11. KARENSTID

   Slakt, vid administrering en gång per dygn:
   i.m. injektion i högst 5 dygn: 24 dygn för nöt och 21 dygn för svin
   i.v. injektion: 10 dygn för häst och nöt.

   Slakt, vid administrering 2 gånger per dygn:
   i.m. injektion i högst 5 dygn: 48 dygn för nöt och 42 dygn för svin
   i.v. injektion: 20 dygn för häst och nöt.

   Mjölk: 5 dygn vid administrering en gång per dygn,
   10 dygn vid administrering 2 gånger per dygn.

   12. SÄRSKILDA FÖRVARINGSANVISNINGAR

   Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

   Förvaras vid högst 25 °C.

   Använd inte detta läkemedel efter utgångsdatumet på etiketten.

   13. SÄRSKILD(A) VARNING(AR)

   Nedsatt njurfunktion medför kumulationsrisk, vilket ökar risken för biverkningar vid långtidsbehandling.

   14. SÄRSKILDA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR DESTRUKTION AV OANVÄND PRODUKT ELLER AVFALL I FÖREKOMMANDE FALL

   Av miljö- och säkerhetsskäl ska överbliven eller för gammal medicin från allmänheten lämnas till apotek för omhändertagande.

   Datum för senaste översyn av bipacksedeln

   2019-05-03

  Hippotrim® vet.

  Injektionsvätska, lösning 200 mg/ml + 40 mg/ml Sulfadiazin och trimetoprim 12 x 100 milliliter Injektionsflaska

  • Varunummer: 123059
  • Tillverkare: Bayer A/S

  1.481 kr

  Jämförpris: 1,23 kr / milliliter

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?