Receptbelagd produkt

Receptbelagd produkt

Logga in för att se och handla dina recept.

 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   Bipacksedel: Information till användaren

   Hidrasec

   10 mg och 30 mg granulat till oralsuspension
   racekadotril
   sackaros, vattenfri kolloidal kiseldioxid, polyakrylatdispersion 30%, aprikossmak

   Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

   - Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

   - Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

   - Detta läkemedel har ordinerats åt ditt barn. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar ditt barns.

   - Om ditt barn får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Det gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

   I denna bipacksedel finner du information om:
   1. Vad Hidrasec är och vad det används för
   2. Vad du behöver veta innan du använder Hidrasec
   3. Hur du använder Hidrasec
   4. Eventuella biverkningar
   5. Hur Hidrasec ska förvaras
   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   1. Vad Hidrasec är och vad det används för

   Hidrasec är ett läkemedel för behandling av diarré.

   Hidrasec används för behandling av symtom på akut diarré hos barn över tre månader. Hidrasec ska användas tillsammans med ett rikligt vätskeintag och vanliga dietåtgärder, när dessa åtgärder ensamt inte är tillräckligt effektiva för att kontrollera diarré och när orsaken till diarré inte kan behandlas. Hidrasec kan användas som en kompletterande behandling när orsaken till diarré kan behandlas.

   Racekadotril som finns i Hidrasec kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna produktinformation. Fråga läkare, apotek eller annan hälsovårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

   2. Vad du behöver veta innan du använder Hidrasec

   Använd inte Hidrasec

   • om ditt barn är allergiskt mot racekadotril eller något av övriga innehållsämnen i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

   • om du har fått veta av läkaren att ditt barn inte tål vissa sockerarter, fråga läkaren innan du ger Hidrasec till ditt barn.

   Varningar och försiktighet

   Tala med läkare eller apotekspersonal innan du påbörjar behandling med Hidrasec till ditt barn om:

   • ditt barn är under tre månader

   • det finns blod eller var i ditt barns avföring och om han/hon har feber. Diarrén kan bero på en bakteriell infektion som bör behandlas av läkare

   • ditt barn har kronisk diarré eller diarré orsakad av antibiotika

   • ditt barn har njursjukdom eller nedsatt leverfunktion

   • ditt barn har långvariga eller okontrollerade kräkningar

   • ditt barn har diabetes (se “Viktig information om något innehållsämne i Hidrasec”)

   Förekomst av hudreaktioner har rapporterats i samband med användning av produkten. Dessa är i de flesta fall milda eller måttliga. I händelse av allvarliga hudreaktioner måste behandlingen omedelbart avbrytas.

   Andra läkemedel och Hidrasec

   Tala om för läkaren om ditt barn använder, nyligen har använt eller kan tänkas använda andra läkemedel. Särskilt viktigt är det att tala om för läkaren om ditt barn använder något av följande läkemedel:

   • ACE-hämmare (t.ex. kaptopril, enalapril, lisinopril, perindopril, ramipril) som används för att sänka blodtrycket eller underlätta hjärtats arbete.

   Graviditet och amning

   Användning av Hidrasec rekommenderas inte vid graviditet och amning.

   Rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.

   Körförmåga och användning av maskiner

   Hidrasec har liten eller ingen effekt på förmågan att framföra fordon eller använda maskiner.

   Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbeten som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med läkare eller apotekspersonal om du inte är säker.

   Hidrasec innehåller sackaros

   Om du har fått veta av läkaren att ditt barn inte tål vissa sockerarter, fråga läkaren innan du ger Hidrasec till ditt barn.

   Hidrasec 10 mg innehåller ca 1 g sackaros per dospåse.

   Hos barn med diabetes: om läkaren har ordinerat mer än 5 dospåsar med Hidrasec 10 mg per dag (vilket motsvarar mer än 5 g sackaros) bör detta beaktas i barnets totala dagliga intag av socker.

   Hidrasec 30 mg innehåller ca 3 g sackaros per dospåse.

   Hos barn med diabetes bör mängden sackaros som ingår i Hidrasec 30 mg beaktas i barnets totala dagliga intag av socker.


   3. Hur du använder Hidrasec

   Ge alltid detta läkemedel till ditt barn enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

   Hidrasec finns som granulat som ska sväljas.

   Hidrasec kan blandas i mat eller blandas med vatten i ett glas eller nappflaska. Blanda väl och ge omedelbart till ditt barn.

   Den rekommenderade dagliga dosen beror på barnets vikt: 1,5 mg/kg per dos (motsvarande 1 till 2 dospåsar), tre gånger dagligen med jämna mellanrum.

   Hidrasec 10 mg:

   Spädbarn som väger upp till 9 kg: en 10 mg dospåse per tillfälle.

   Spädbarn som väger från 9 kg upp till 13 kg: två 10 mg dospåsar per tillfälle.

   Hidrasec 30 mg:

   Barn som väger från 13 kg upp till 27 kg: en 30 mg dospåse per tillfälle.

   Barn som väger 27 kg eller mer: två 30 mg dospåsar per tillfälle.

   Läkaren kommer att tala om hur länge Hidrasec ska användas. Behandlingen bör fortsätta tills barnet har haft två normala avföringar, dock högst 7 dagar.

   För att kompensera för förlusten av vätska på grund av ditt barns diarré bör detta läkemedel användas tillsammans med en lämplig ersättning av vätska och salter (elektrolyter). Den bästa ersättningen av vätska och salter uppnås med vätskeersättning som tas via munnen (vänd dig till läkare eller apotekspersonal om du inte är säker).

   Om du ger för stor mängd av Hidrasec

   Om ditt barn fått i sig för stor mängd läkemedel eller om t ex ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112 i Sverige, 09-4711 eller 09-471977 i Finland) för bedömning av risken samt rådgivning.

   Om du har glömt att ge Hidrasec

   Ge inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos. Fortsätt som vanligt med behandlingen.

   4. Eventuella biverkningar

   Liksom alla läkemedel kan Hidrasec orsaka biverkningar men alla behöver inte få dem.

   Sluta att ge Hidrasec till ditt barn och kontakta omedelbart läkare om ditt barn får något av följande symtom (angioödem):

   • svullnad av ansiktet, tunga eller svalg

   • svårighet att svälja

   • nässelutslag och andningssvårigheter

   Följande biverkningar har också rapporterats

   Mindre vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare):

   Tonsillit (halsfluss), hudutslag och hudrodnad.

   Ingen känd frekvens (kan inte beräknas från tillgängliga data):

   Erythema multiforme (rosa utslag på armar och ben och inne i munnen), inflammation av tunga, ansikte, läppar eller ögonlock, nässelutslag, knölros (inflammation under huden i form av knölar), papulösa utslag (hudutslag med små skador, hårda och knöliga blemmor), kliande hudförändringar och allmän klåda.

   Rapportering av biverkningar

   Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera eventuella biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

   Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

   5. Hur Hidrasec ska förvaras

   Förvara detta läkemedel utom syn-och räckhåll för barn.

   Används före utgångsdatum som anges på dospåsen efter EXP och på ytterförpackningen efter ”Utg.dat.”. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

   Inga särskilda förvaringsanvisningar.

   Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   Innehållsdeklaration

   - Den aktiva substansen är racekadotril.

   - Hidrasec 10 mg: varje dospåse innehåller 10 mg racekadotril.

   - Hidrasec 30 mg: varje dospåse innehåller 30 mg racekadotril.

   - Övriga innehållsämnen är sackaros, vattenfri kolloidal kiseldioxid, polyakrylatdispersion 30 procent och aprikossmak.

   Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

   Hidrasec levereras i form av granulat till oral suspension i dospåsar.

   Varje förpackning innehåller 10, 16, 20, 30, 50 eller 100 (för sjukhusbruk) dospåsar.

   Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

   Innehavare av godkännande för försäljning

   Bioprojet Europe Ltd.

   101 Furry Park road- Killester, Dublin 5, Irland

   Ombud

   Nordic Drugs AB, Box 300 35, 200 61 Limhamn, Sverige

   Tillverkare

   Sophartex

   21 rue de Pressoir,

   28500 Vernouillet, Frankrike


   Denna bipacksedel ändrades senast

   2017-07-25


   Övriga informationskällor

   Detta läkemedel är godkänt inom europeiska ekonomiska samarbetsområdet under namnen:

   Spanien:

   Tiorfan

   Österrike:

   Hidrasec

   Belgien:

   Tiorfast

   Tjeckien:

   Hidrasec

   Danmark:

   Hidrasec

   Estland:

   Hidrasec

   Finland:

   Hidrasec

   Tyskland:

   Tiorfan

   Grekland:

   Hidrasec

   Ungern:

   Hidrasec

   Irland:

   Hidrasec

   Italien:

   Tiorfix

   Lettland:

   Hidrasec

   Litauen:

   Hidrasec

   Luxemburg:

   Tiorfast

   Nederländerna:

   Tiorfan

   Norge:

   Hidrasec

   Polen:

   Hidrasec

   Portugal:

   Tiorfan

   Slovakien:

   Hidrasec

   Slovenien:

   Hidrasec

   Sverige:

   Hidrasec

   Storbritannien:

   Hidrasec

   Detta läkemedel är godkänt inom europeiska ekonomiska samarbetsområdet under namnen:

   Spanien:

   Tiorfan

   Österrike:

   Hidrasec

   Belgien:

   Tiorfast

   Tjeckien:

   Hidrasec

   Danmark:

   Hidrasec

   Estland:

   Hidrasec

   Finland:

   Hidrasec

   Tyskland:

   Tiorfan

   Grekland:

   Hidrasec

   Ungern:

   Hidrasec

   Irland:

   Hidrasec

   Italien:

   Tiorfix

   Lettland:

   Hidrasec

   Litauen:

   Hidrasec

   Luxemburg:

   Tiorfast

   Nederländerna:

   Tiorfan

   Norge:

   Hidrasec

   Polen:

   Hidrasec

   Portugal:

   Tiorfan

   Slovakien:

   Hidrasec

   Slovenien:

   Hidrasec

   Sverige:

   Hidrasec

   Storbritannien:

   Hidrasec

  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 14, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – Gäller alla beställningar på apoteket.se.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Hidrasec

  Granulat till oral suspension 10 mg 16 dospåsar Dospåse

  • Varunummer: 091446
  • Tillverkare: Nordic Drugs AB

  145,50 kr

  Jämförpris: 9,09 kr / dospåsar

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?