Receptbelagd produkt

Receptbelagd produkt

Logga in för att se och handla dina recept.

 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   Bipacksedel: Information till användaren

   Heracillin

   50 mg/ml pulver till oralsuspension
   flukloxacillin
   sackaros

   Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

   • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

   • Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

   • Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

   • Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

   I denna bipacksedel finner du information om:
   1. Vad Heracillin är och vad det används för
   2. Vad du behöver veta innan du använder Heracillin
   3. Hur du tar Heracillin
   4. Eventuella biverkningar
   5. Hur Heracillin ska förvaras
   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   1. Vad Heracillin är och vad det används för

   Den aktiva substansen i Heracillin, flukloxacillin, är ett penicillin (antibakteriellt läkemedel) som hindrar bakterien från att bygga upp en normal cellvägg. Utan fungerande cellvägg dör bakterien snabbt. Heracillin skiljer sig från vanligt penicillin genom att det är stabilt mot ett enzym (betalaktamas), som har förmåga att bryta ner vanligt penicillin.

   Heracillin används för behandling av infektioner i hud- och mjukdelar samt infektioner i leder, skelett och lungor.

   2. Vad du behöver veta innan du använder Heracillin

   Använd inte Heracillin:

   • Om du/ditt barn är allergisk mot penicillin eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6)

   Varningar och försiktighet

   • Tala med läkare eller apotekspersonal innan du använder Heracillin. Om du/ditt barn är överkänslig mot cefalosporiner (en annan grupp av antibakteriella läkemedel) ska du rådgöra med läkare innan Heracillin används.

   • Risk för diarré och tjocktarmsinfektion finns. Om du får problem med diarré ska du därför kontakta läkare.

   • Risk för leverskada finns, det är sällsynt men ökar troligen vid högre ålder och vid längre tids behandling.

   • Om du tar eller kommer att ta paracetamol.

   Vid samtidig användning av flukloxacillin och paracetamol finns det risk för blod- och vätskerubbningar (metabolisk acidos på grund av högt anjongap, s.k. HAGMA), vilket uppstår när surhetsgraden i blodplasma ökar, särskilt i vissa patientgrupper som har förhöjd risk, t.ex. patienter med svårt nedsatt njurfunktion, blodförgiftning eller undernäring och särskilt vid användning av maximala dygnsdoser av paracetamol. HAGMA är ett allvarligt tillstånd som kräver skyndsam behandling.

   Andra läkemedel och Heracillin

   Tala om för läkare eller apotekspersonal om du/ditt barn tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel. Detta då vissa läkemedel kan påverka eller påverkas av behandlingen med Heracillin, till exempel vissa läkemedel mot tumörer och rubbningar i immunsystemet (metotrexat), mot gikt (probenecid) och vissa blodförtunnande läkemedel (warfarin).

   Heracillin med mat och dryck

   Heracillin ger bäst effekt om läkemedlet tas mellan måltiderna.

   Graviditet och amning

   Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.

   Inga kända risker vid användning under graviditet.

   Flukloxacillin går över i modersmjölk men påverkar troligen inte barn som ammas. Rådgör dock med läkare vid mer än tillfälligt bruk av Heracillin under amning.

   Körförmåga och användning av maskiner

   Heracillin har ingen eller försumbar effekt på förmågan att framföra fordon och använda maskiner. Om du får yrsel, ska du inte köra bil eller använda maskiner.

   Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbeten som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

   Heracillin innehåller sackaros

   Om du/ditt barn inte tål vissa sockerarter, bör du kontakta läkare innan du/ditt barn tar denna medicin. Höga doser av Heracillin suspension kan innehålla mer än 5 g sackaros per dos. Detta bör beaktas hos patienter med diabetes mellitus.

   Då suspensionen innehåller socker är det viktigt med noggrann och regelbunden tandborstning/tandskötsel.


   3. Hur du tar Heracillin

   Ta alltid detta läkemedel enligt läkarens anvisningar. Dosen bestäms av läkaren som avpassar den individuellt efter din/ditt barns kroppsvikt och ålder. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

   Suspensionen omskakas väl före användning.

   Även om du/ditt barn känner sig bättre redan efter några få dagar, är det viktigt att hela Heracillin-kuren fullföljs enligt ordination. I annat fall kan några bakterier överleva en tid, växa till och förorsaka ett nytt utbrott av infektionen.

   Om du har tagit för stor mängd av Heracillin

   Om du/ditt barn fått i sig för stor mängd läkemedel eller om t ex ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta alltid läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

   Om du har glömt att ta Heracillin

   Om du har glömt att ta en dos, ta den då så snart som möjligt. Fortsätt sedan som tidigare. Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos.

   4. Eventuella biverkningar

   Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.

   Kontakta läkare omedelbart om någon av följande allvarliga biverkningar inträffar:

   Heracillin kan i sällsynta fall påverka de vita blodkropparna så att infektionsförsvaret försämras. Om du/ditt barn får en infektion med symtom såsom feber med kraftigt försämrat allmäntillstånd eller feber med lokala infektionssymtom såsom exempelvis ont i halsen/svalget/munnen eller vattenkastningsbesvär, ska du snarast uppsöka läkare så att man via blodprov kan utesluta en brist på vita blodkroppar (agranulocytos). Det är viktigt att du då informerar om din/ditt barns medicinering.

   Heracillin kan i sällsynta fall ge upphov till en kraftig akut allergisk reaktion (anafylaktisk reaktion). En sådan reaktion kan vara livshotande. Om ett eller flera av följande symtom uppkommer bör sjukvården omedelbart kontaktas. Symtomen vid en sådan reaktion kan vara hudrodnad, kliande nässelliknande utslag (urtikaria), andnöd och yrsel.

   Tala omedelbart om för läkare om du får långvarig eller svår diarré. Detta kan vara ett tecken på tjocktarmsinflammation som orsakats av Clostridium difficile-bakterien och som kan kräva behandling. Denna biverkan är sällsynt.

   Allvarliga hudbiverkningar har rapporterats (förekommer hos ett okänt antal användare). Röda, fjälliga utslag med knölar under huden och blåsor (exantematisk pustulos). Kontakta genast läkare om du får något av dessa symtom.

   Andra biverkningar:

   Vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare):

   • Magbesvär, främst illamående eller diarré

   • Hudutslag.

   Mindre vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare):

   • Nässelutslag

   • Blodbildsförändring (eosinofili).

   Sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 1000 användare):

   • Leverpåverkan.

   Mycket sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 10 000 användare):

   • Klåda

   • Blod- och vätskerubbningar (metabolisk acidos på grund av högt anjongap), vilket uppstår när surhetsgraden i blodplasma ökar, vid samtidig användning av flukloxacillin och paracetamol, oftast hos patienter som har riskfaktorer (se avsnitt 2).

   Har rapporterats (förekommer hos okänt antal användare):

   • Yrsel, buksmärtor, kräkningar.

   Klåda i underlivet kan orsakas av svampöverväxt. Vit beläggning i munnen främst på tungan kan också orsakas av svampinfektion.

   Risk för leverskada finns, det är sällsynt men ökar troligen vid högre ålder och vid längre tids behandling.

   Rapportering av biverkningar

   Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

   Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

   5. Hur Heracillin ska förvaras

   Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

   Bereds på apotek till oral suspension.
   Förvaring innan beredning: förvaras vid högst 25°C.

   Används före utgångsdatum som anges på flaskan efter Utg.dat eller EXP. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

   Färdigberedd oral suspension är hållbar i 14 dygn vid förvaring vid 2°C - 8°C (i kylskåp).

   Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   Innehållsdeklaration

   • Den aktiva substansen är flukloxacillin. 1 ml oral suspension innehåller flukloxacillinmagnesiumoktahydrat motsvarande flukloxacillin 50 mg.

   • Övriga innehållsämnen är konserveringsmedel (natriumbensoat E 211), socker (sackaros) 550 mg, sackarinnatrium (sötningsmedel), citronsyra, natriumcitrat, smakämnen (blodapelsin, tuttifrutti, mentol), xantangummi, samt renat vatten.

   Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

   Heracillin pulver till oral suspension är ett vitt till nästan vitt pulver.

   100 ml flaska

   Beredes på apotek till oral suspension

   Heracillin finns även som barntablett 125 mg.

   Innehavare av godkännande för försäljning:

   Meda AB

   Box 906

   170 09 Solna.

   Telefon 08-630 19 00


   Denna bipacksedel ändrades senast

   2018-11-26


  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 14, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – Gäller alla beställningar på apoteket.se.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Heracillin®

  Pulver till oral suspension 50 mg/ml 100 milliliter Flaska

  • Varunummer: 442368
  • Tillverkare: Meda AB

  215,62 kr

  Jämförpris: 2,16 kr / milliliter

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?