Receptbelagd produkt

Receptbelagd produkt

Logga in för att se och handla dina recept.

 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   Bipacksedel: Information till användaren

   Heminevrin

   50 mg/ml oral lösning
   klometiazoledisilat

   Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel.

   - Spara denna bipacksedel, du kan behöva läsa om den.

   - Om du har ytterligare frågor vänd dig till din läkare eller apotekspersonal.

   - Detta läkemedel har ordinerats åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar symtom som liknar dina.

   - Om några biverkningar blir värre eller om du märker några biverkningar som inte nämns i denna information, kontakta läkare eller apotekspersonal.

   I denna bipacksedel finner du information om:
   1. Vad Heminevrin är och vad det används för
   2. Innan du tar Heminevrin
   3. Hur du tar Heminevrin
   4. Eventuella biverkningar
   5. Hur Heminevrin ska förvaras
   6. Övriga upplysningar

   1. Vad Heminevrin är och vad det används för

   Heminevrin har lugnande, sömngivande och kramplösande effekter beroende på läkemedlets hämmande inverkan på vissa av hjärnans funktioner.

   Heminevrin oral lösning används vid:

   • förvirringstillstånd, oro och sömnsvårigheter inom åldringsvården

   • behandling av olika symtom efter alkoholmissbruk.


   Klometiazoledisilat som finns i Heminevrin kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna bipacksedel. Fråga läkare, apotekspersonal eller annan hälso- och sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

   2. Innan du tar Heminevrin

   Ta inte Heminevrin

   • om du är allergisk (överkänslig) mot klometiazoledisilat eller något av övriga innehållsämnen i Heminevrin

   • om du har dålig lungfunktion

   Var särskilt försiktig med Heminevrin

   Om du har sömnapné-syndrom, försämrad lungfunktion, leverskada eller nedsatt njurfunktion ska du rådgöra med läkare innan behandling med Heminevrin påbörjas. Detsamma gäller personer som vid behandling riskerar hjärn- eller hjärtkomplikationer (på grund av risk för lågt blodtryck och hjärtklappning), detta gäller särskilt äldre patienter.

   Heminevrin kan vara vanebildande och risken finns att kroppen vid längre tids användning vänjer sig vid Heminevrin och att effekten därmed avtar. En period med dålig sömn kan inträda när man slutar med Heminevrin, och därför bör Heminevrin användas endast under kort tid.

   Samtidigt bruk av Heminevrin och alkohol ska undvikas (risk för hämning av hjärnans funktioner). Samma risk finns vid samtidig användning av andra läkemedel med hämmande inverkan på vissa av hjärnans funktioner.

   Användning av andra läkemedel

   Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar eller nyligen har tagit andra läkemedel, även receptfria sådana.


   Heminevrin kan påverka eller påverkas av vissa läkemedel som innehåller följande verksamma ämnen:

   • Cimetidin (läkemedel mot magsår)

   • Klorzoxazon (muskelavslappnande läkemedel)

   • Karbamazepin (läkemedel mot epilepsi)

   • Propranolol (läkemedel mot högt blodtryck)

   Intag av Heminevrin med mat och dryck

   Samtidigt bruk av Heminevrin och alkohol ska undvikas (se ”Var särskilt försiktig med Heminevrin”).

   Graviditet och amning

   Rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du tar något läkemedel.


   Graviditet: Klometiazol ska inte användas under graviditet såvida det inte finns starka skäl för användning. Rådgör med läkare innan användning av Heminevrin under graviditet.


   Amning: Klometiazol går över i modersmjölk, men påverkar troligen inte det ammade barnet. Rådgör dock med läkare innan användning av Heminevrin under amning.

   Körförmåga och användning av maskiner

   Vid behandling med Heminevrin kan reaktionsförmågan nedsättas. Detta bör beaktas då skärpt uppmärksamhet krävs, till exempel vid bilkörning.

   Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt vaksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar.

   Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning.

   Diskutera med läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

   Viktig information om några innehållsämnen i Heminevrin

   Heminevrin oral lösning innehåller små mängder etanol (alkohol), mindre än 100 mg/dos.


   Heminevrin oral lösning innehåller sorbitol. Om du inte tål vissa sockerarter, bör du kontakta din läkare innan du tar denna medicin.


   3. Hur du tar Heminevrin

   Ta alltid Heminevrin enligt läkarens anvisningar. Följ alltid läkarens ordination och anvisningarna på apoteksetiketten. Dosen bestäms av läkaren som avpassar den individuellt för dig. Lösningen kan spädas med vatten eller juice inför varje doseringstillfälle. Blandningen får dock inte sparas för upprepad dosering.


   Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

   Om du har tagit för stor mängd av Heminevrin

   Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om till exempel ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

   Om du har glömt att ta Heminevrin

   Ta den missade dosen så snart du kommer ihåg. Är det snart dags för din nästa dos, hoppa över den glömda dosen. Ta inte dubbel dos (två doser på samma gång) för att kompensera för glömd dos.

   Om du slutar att ta Heminevrin

   En period med dålig sömn kan inträda när man slutar med Heminevrin.


   Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare eller apotekspersonal.

   4. Eventuella biverkningar

   Liksom alla läkemedel kan Heminevrin orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.


   Sluta att ta Heminevrin och kontakta omedelbart läkare om du får något av följande symtom:

   Plötslig väsande andning, svullnad av läppar, tunga och svalg eller kropp, hudutslag, svimningskänsla eller svårigheter att svälja (allergisk reaktion).

   Detta är en sällsynt biverkan och förekommer hos färre än 1 av 1000 användare.


   Vanliga (förekommer hos fler än 1 av 100 användare): Irritation i näsan och ögonen (kan minska eller försvinna vid fortsatt behandling).


   Mindre vanliga (förekommer hos färre än 1 av 100 användare):

   • Mag-tarmbesvär (sura uppstötningar, magont, illamående, diarré, kräkningar)

   • Klåda

   • Nässelutslag

   • Rinnsnuva och nästäppa

   • Ökad slemproduktion i svalg och luftrör

   • Förhöjda leverenzymvärden (går tillbaka när du slutar med medicinen)

   • Huvudvärk.


   Sällsynta (förekommer hos färre än 1 av 1000 användare):

   • Allergisk reaktion

   • Blåsliknande utslag

   • Lågt blodtryck

   • Leverpåverkan inkl gulsot


   Ingen känd frekvens (kan inte beräknas från tillgängliga data):

   • Stickande känselförnimmelser (myrkrypningar)

   • Kraftig överkänslighetsreakton (anafylaktisk chock)

   • Nedsatt andningsfunktion

   • Hjärtstillestånd

   • Ansiktsödem


   Rapportering av biverkningar

   Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

   Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

   5. Hur Heminevrin ska förvaras

   Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.


   Används före utgångsdatum som anges på förpackningen efter Utg.dat. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


   Förvaras i kylskåp (2 ºC – 8 ºC). Förvaras i originalförpackningen. Ljuskänsligt. Får ej frysas.


   Medicinen ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man gör med mediciner som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

   6. Övriga upplysningar

   Innehållsdeklaration

   • Den aktiva substansen är klometiazoledisilat 50 mg/ml.

   • Övriga innehållsämnen är sorbitol 350 mg/ml (sötningsmedel), cineol, mentol, vattenfri etanol, natriumhydroxid, vatten.

   Förpackningsstorlekar

   500 ml (glasflaska)

   300 ml (glasflaska)


   Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

   Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

   CHEPLAPHARM Arzneimittel GmbH, Mesekenhagen, Tyskland


   Tillverkare

   Takeda Nycomed AS, Norge


   För ytterligare upplysningar om detta läkemedel, kontakta:

   Sofus Regulatory Affairs AB

   Torsgatan 4

   SE-111 23 Stockholm

   Sverige

   Tel. 08-21 54 45

   Fax. 08-21 54 46

   E-Mail: pharmacovigilance@sofus.se


   Denna bipacksedel ändrades senast

   2015-06-22


  • SNABBT – Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 12 (gäller alla varor i lager). 

   FRI FRAKT – på alla beställningar för dig som kundklubbsmedlem! Gäller alla leveranssätt. (Ej medlem: Fri frakt till våra ca 1000 apotek och ombud. Brev och paket 29 kr, gratis frakt över 295 kr).

   FRI RETUR – I butik och alltid 30 dagars öppet köp.

    

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Heminevrin®

  Oral lösning 50 mg/ml 300 milliliter Flaska

  • Varunummer: 018562
  • Tillverkare: Cheplapharm Arzneimittel GmbH

  227,62 kr

  Jämförspris: 0,76 kr / milliliter

  Logga in

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?